ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

8 user(s) are online (3 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 8

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthAug 2016Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

SebenbgeI

N'koWrite

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊߟߍߙߘߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߓߊߛߌߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬


(1) 2 3 4 ... 267 »
ߣߊߡߎ߲ : ߤߖߌ߫ ߟߊߕߊ߯ ߛߎߡߊ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߝߍ߬ ߞߘߎߞߘߎ߫
 Posted by diane on 2016/8/24 10:00:00 (107 reads)

ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫߸ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߢߊߣߍ߲߫ ߝߙߋߞߋߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߕߴߛߋ߫ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߌ ߕߍ߫.
ߛߏ߬ߟߏ߫ ߝߙߊ߬ߓߊ ߘߐ߫ ߞߊߟߌߦߊߡߍߣߍ߲ߕߐ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߕߏ߫ ߟߐ߯ߕߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߸ ߞߏ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߗߎ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߝߊ߬ߛߏ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߎߓߋ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫، ߒߠߋ ߖߍ߬ߘߍ ߢߣߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߣߐ߬ߓߊߟߌ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬߸ ߞߎ߬ߙߎ ߞߊ߬ߣߌ߲߫߸ ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ ߥߊ߬ߕߐ߫ ߣߊ߬ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߝߙߋ߬ߘߎ߬ߓߊ߬ ߦߙߐ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ߜߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߒߞߏ ߝߘߎ߬ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߢߊߙߊ߲ߞߏ ߟߎ߫ ߓߊ߬ߟߊ߲ ߞߊߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߛߋ߲߬ߝߍ߬.  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊߙߊ߲߬...

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2819 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߍߙߘߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߗߋߕߌ߮ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
 Posted by ߓߙߋߕߋ on 2016/8/18 17:00:00 (35 reads)

ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߍߙߘߊ ߗߋߕߌ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯/ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߬ߡߊ߲߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߝߌߟߊߘߍߟߝߌ߫ ߒߞߏ ߝߊ߲ߓߊ ߗߋߕߌ߯/ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߝߊ߬ߞߏߟߌ߫ ߓߘߴߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߓߟߏߟߕߊ (ߤߊߛ ߔߋ) ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫، ߞߏ߫ ߓߍ߯ߦߋ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ߗߍ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ߫߹߹߹

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߕߊ߰ߙߍ߫-ߕߊ߰ߙߍ߹ ߦߋߟߋ߲ ߟߊߡߍ߲߫ ߛߌߟߊ ...
Posted by ߡߊ߬ߡߘߎ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ on 2016/8/15 13:10:00 (37 reads)

ߦߋߟߋ߲ ߞߎߡߊߛߏ ߟߊߡߍ߲߫ ߛߌߟߊ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߅ ߘߌ߫
ߊߟߎ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߠߊ߫ ߞߎߝߊ߲ߕߐ ߟߎ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫ ߸ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߝߘߊ߬ ߥߎߦߊ߲ߓߍ߲ ߦߋߟߋ߲ ߟߊߛߐߘߐ߲߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߕߊ߲߬:
߁-www.kayira.info
߂-radio yeelen page kayira
߃-kanjamadi.org
߄-fasso.org
߅-ߡߌ߲ ߠߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߥߛߊߓ ߞߊ߲߬ ߸ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߝߙߍߕߍ ߟߊߞߘߎ߬ ߀߀߂߂߃ ߇߀ ߂߄ ߄߈ ߄߂ = 70244842(00223 ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߞߟߋߞߟߋ ߟߎ߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߘߐ߫.
ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ ߣߎߤߎ߲߫ ߞߐߣߍ߫ߓߟߏ߫ ߞߏ߫: ߡߊߏ߫ ߒߞߏ ߞߐߣߍ߫ ߦߋߟߋ߲ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲

߅-ߡߌ߲ ߠߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߥߛߊߓ ߞߊ߲߬ ߸ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߝߙߍߕߍ ߟߊߞߘߎ߬ ߀߀߂߂߃ ߇߀ ߂߄ ߄߈ ߄߂ = 70244842(00223 ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߞߟߋߞߟߋ ߟߎ߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߘߐ߫.

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ ߣߎߤߎ߲߫ ߞߐߣߍ߫ߓߟߏ߫ ߞߏ߫: ߡߊߏ߫ ߒߞߏ ߞߐߣߍ߫ ߦߋߟߋ߲ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲

 

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߘߐ߲ߞߏߕߞߌ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߎߙߊ
Posted by ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ on 2016/8/15 9:20:00 (29 reads)

ߊ߬ ߕߞߐߡߊ߲ ߛߙߍߘߍ ߓߍ߫ ߞߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬، ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߡߞߐ߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߢߎ߬ߡߊ߲߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߞߴߏ߬ ߓߍ߫ ߘߐ߲߫ ߌ ߦߋ߫، ߓߊߏ߬߸ ߊ߬ ߝߟߐ߫ ߙߊ߫ ߊߟߓߊ߫ ߘߋ߬ ߟߊ߫، ߝߋߎ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߫ ߢߎ߬ߡߊ߲ ߎ߬ ߘߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߏ߬ߕߊ߫ ߡߎ߬ߡߍ߫، ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߡߌ߲ ߗߋ߫ ߙߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߎ߬ߡߍ ߞߊ߫ ߖߐ ߛߐ߬ߙߐ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߙߊ߫ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߛߊߣߎ߲ ߡߌ߲ ߦߋ߫߸ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2768 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߓߞߏ߫ ߤߙߊߡ ߞߟߍ߬ߘߍߞߙߎ ߓߘߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߘߏ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߓߌ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/8/14 17:40:00 (167 reads)

ߓߞߏ߫ ߤߙߊߡ ߞߟߍ߬ߘߍߞߙߎ ߓߘߊ߫ ߖߌߦߊߖߟߎ ߘߏ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߓߌ߬ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲߫ ߡߊ߬߸ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߁߄/߂߀߁߆߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߊ߬ߟߎ߫ ߘߋ߲ߡߛߏߣߍ߲߫ ߂߂߀ ߡߍ߲ ߖߊ߬ߛߏ߲߫ ߛߌߓߐߞ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ߦߊ߲߬ ߛߐ߲ߞߌ߲߫ ߞߵߊ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2992 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߎ߳ߓߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߌߘߍߟ ߞߊߛߑߕߑߙߏ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ߲ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߞߍ߫ ߓߌ߬ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲߫ ߡߊ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/8/13 15:30:00 (149 reads)

ߞߎ߳ߓߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߌߘߍߟ ߞߊߛߑߕߑߙߏ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ߲ ߢߊߢߊ߮ ߞߍ߫ ߓߌ߬ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲߫ ߡߊ߬߸ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߁߃/ ߂߀߁߆߸ ߓߌ߬ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲߫ ߢߌ߲ ߠߋ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߎ߳ߓߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߝߌߘߍߟ ߞߊߛߑߕߑߙߏ߫ ߛߊ߲߬ ߉߀ ߘߌ߫߸ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߝߊߦߌߘߊ߫߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲ ߁߀ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߟߏ ߘߐ߫߸ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2555 bytes more | Comments?
ߣߊߡߎ߲ : ߛߏ߬ߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߓߘߊ߫ ߕߐ߯ߟߊ߫
Posted by ߛߙߋ߬ߝߎ on 2016/8/11 8:10:00 (20 reads)

ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߟߞߝ ߞߊ߬ߙߊ߲߬-ߠߊ߬ߖߍ߲ߛߍ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߣߊ߬ߟߌߡߎ߲߫ ߛߏ߬ߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߟߊ߲߰ߛߌ߬ߣߍ߲߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬، ߘߋ߲ߝߊ ߡߴߊ߬ ߝߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߓߌߘߊ߲ߞߍ߫ ߕߐ߯ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߙߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߛߌ߫ ߕߐ߯ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߡߊ߬، ߤߊ߲߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬߹ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߞߏ ߣߌ߲߬ ߓߏ߬ߧߊ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߡߊ߬، ߓߍ߯ ߦߴߊ߲ ߡߊߜߍ߲߫ ߕߌ߲ߞߌ ߟߊ߫ ߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߖߊ߲ ߣߌ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߟߊ߫، ߘߋ߲ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߛߏ߬ߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߬߸ ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߋ߬ߟߋ߫߂߉/߂߀߁߆ ߝߙߊߣߊ߫، ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߘߋ߲ ߓߊߟߏ߫߹ ߞߵߊ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߊ߬ ߕߐ߯ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߒߞߏߞߏ ߘߐ߫، ߖߌ߯ߓߊ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߫ ߓߟߏ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߖߋߟߌ ߕߍ߫ ߛߎߡߊ ߣߍ߭ ߞߊ߲߬ ߞߎߡߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲
Posted by ߡߊ߬ߡߘߎ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ on 2016/8/10 11:40:00 (126 reads)

ߖߐ߲߫ ߣߐ߭ ߟߋ߬؟  ߝߙߍߕߍ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߎߡߊ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫   ߤߊߟߌߓߌ߬ ߡߊ߬ߟߌ߬ߞߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߐ߰ߘߎ߰ ߞߟߍ ߞߎ߲߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߟߐ߲߫߹
ߕߎ߬ߢߊ߬ߝߐߟߌߟߊ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߓߐ߬ߓߊ ߡߊ߫ ߦߋ߫ ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߣߌ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊߙ ߞߏ߬ߣߊ߬ߙߋ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߡߙߊ߬ߢߊ ߕߍ߫ ߸ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߓߊ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߛߓߍ߬ߞߏ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߍ߬ߓߍ ߘߏ߲߬ ߥߏ߬ߤߊ߬ߥߏ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߹
ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߟߏߡߟߊ ߦߋ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߡߌ߲ ߠߎ߫ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊߛߎ߬ߣߐ߰ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߟߏ߫ ߣߞߊ߬ߣߞߊ߬ߞߏ ߘߐߘߌߦߊߟߌ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߲߬ߓߏ߲ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߦߙߌߞߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊߙߊ߲߬...

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 8662 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߊ߬ߟߊ ߟߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߕߏ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫
Posted by ߡߊ߬ߡߘߎ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ on 2016/8/19 15:00:00 (136 reads)

ߞߊ߬ߟߊ ߟߋ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߕߏ߬ߟߌ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߞߎߓߋߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߬ߟߋ߲߬ߓߊ ߟߋ߫ ߓߌ߬ ߕߋ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߘߏ߫ ߡߊߥߟߋߟߌ ߝߍ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߬ ߞߕߌߞߊ߲ߘߊ ߓߟߏ߫.
ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߓߊߕߐߡߐ߲ ߝߟߍ߫:
ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߏߕߌ߮ ߡߌ߲ ߢߎ߲ߣߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ߞߏ ߞߏߢߊ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߊ߬ߟߌ߫ ߓߊ߬ߗߟߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߟߐ ߦߛߎߝߎ߫ ߊ߬ߟߌ߫ ߓߊ߬ߗߟߌ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߙߊߛ ߓߊߗ߭߸ ߞߊߡߊߟߋ߲ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߞߊߙߊ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߏ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊߙߊ߲߬...

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 12698 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߓߌ߬ ߞߐ߬ߟߏ߲߫ ߡߊ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/8/16 16:20:00 (230 reads)

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߓߌ߬ ߞߐ߬ߟߏ߲߫ ߡߊ߬߸ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߁߆/߂߀߁߆. ߓߌ߬ߡߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲ߞߎ߬ߟߌ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߘߐߡߌߘߊ߫ ߞߎ߲ߧߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߕߴߊ߬ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫߸ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3564 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߗߋߟߊߘߋ߲߫ ߃߁߃ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߛߙߍߘߍ ߞߊ߬ߝߊ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߴߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߘߐ߫
Posted by ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ on 2016/8/15 9:40:00 (116 reads)

ߊ߰ߛߐߍ߹ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߝߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߓߍߦߊߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߓߊߘߋ ߛߟߊߕߌ߯ ߛߌߦߙߊ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߲߰ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ ߓߟߏ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߞߟߊߓߎߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߗߋߟߊߘߋ߲߫ ߃߁߃ ߡߎ߰ߡߍ ߕߐ߮ ߛߙߍߘߍ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߲ ߠߊ߫. ߓߊߏ߬ ߌ ߓߊ߯ ߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫߸  ߦߊ߲߬ ߛߐ߲ߞߌ߲߫ ߞߵߊ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2688 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߟ.ߞ.ߝ. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߓߘߊ߫ ߘߝߊ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߞߊ߲߬
 Posted by diane on 2016/8/14 18:30:00 (41 reads)

ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߟ.ߞ.ߝ. ߛߓߍߘߊ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߟ.ߞ.ߝ. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߓߘߊ߫ ߘߝߊ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߝߟߍ߫:
߁߭) ߕߊ߲ߓߊ߲ߘߊ ߟߊ߫ (ߛߊ߲ߕߙߌߘߊ)߸ ߏ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߮ ߟߋ߬: ߛߏ߬ߙߌ߫ ߡߊ߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߞߓߊ߬ ߘߌ߫.
߂߲) ߕߌ߰ߓߙߌ߫߸ ߏ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߰ߛߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߘߌ.
߃߲) ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߌߟߊߞߎ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.
߄߲) ߡߊ߲ߞߏߙߏ߲߫ ߕߎߓߊ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߟߋ߫ ߡߊ߬ߡߘߎ߫ ߖߊ߲߬ߞߏ߫ ߘߌ߫.   ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2636 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߘߋ߲ߞߏ - ߘߋ߲ ߞߎߘߊ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫
 Posted by ߛߙߋ߬ߝߎ on 2016/8/14 6:30:00 (15 reads)

ߘߋ߲ ߞߎߘߊ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫
ߒߠߋ ߞߌ߬ߢߍ߬ߓߊ߬ߞߘߐ߫ ߡߊ߬ߡߘߎ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߛߍߥߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫߸ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߒ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߡߛߏ߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߎ߲߬ߓߎ߬ߦߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߓߌ߬ ߛߎߓߊ ߡߊ߬߸ ߘߋ߲ߡߛߏ ߞߎߘߎ߲߫ ߠߊ߫. ߘߋ߲ ߞߍ߲ߘߍ߫ ߘߋ߲ߓߊ ߞߍ߲ߘߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߘ.ߝ.ߖ. ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߞߐ ߡߊ߬߸ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߎ߲ߓߎ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߡߎߛߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߓߍ߯߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߖߌ߯ߓߊ߫ ߛߍ߬ߙߌ߬ߝߎ߬ ߣߌ߫ ߌߓߎߙߊߦߌߡߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߣߌ߫ ߌߛߊ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߘߍߞߙߎ ߓߍ߯߸ ߒ.ߢ.ߦ.ߘ.߸ ߟ.ߞ.ߝ.߸ ߟ.ߕ.ߘ.߸ ߒ.ߓ.ߘ.߸ ߝ.ߓ.ߘ.߸ ߕߐ߲ߖߓߊߡߊ ߒ.ߥ.ߛ.ߖ.߸ ߟߙߍߘߊ ߓߍ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߫߸ ߟߙߍߘߊ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߬ߡߊ߲߫ ߖߊ߰ߣߍ߫. ߒ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߒ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ ߓߍ߯ ߘߎߓߊ ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߖߊ߲ ߣߌ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߟߊ߫. ߘߋ߲ ߓߘߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫.  ߞߌ߬ߢߍ߬ߓߊ߬ߞߘߐ߫ ߡߊ߬ߡߘߎ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߓߟߏ߫.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߒߏ ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߬ߙߋ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ
Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2016/8/13 8:20:00 (91 reads)

 ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߥߎߟߊߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߊߙߌߟߏ߲ (ߟߊ߬ߤߊߘߌ߫ ߣߊ߬ߕߐ) ߣߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߁߄/߇߈߁/߂߀߁߆ ߣߌߦߐߙߞ ߁߀ߙߋ߲߀߀߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߁߄ߙߋ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫، ߟߊ߬ߘߍ ߣߌ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߖ߭ߎߡ ߛߌߟߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߎ߬ߘߎߜߟߍ߬ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬، ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊߙߊ߲߬...  


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2786 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ߮ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
 Posted by ߛߙߋ߬ߝߎ on 2016/8/11 7:40:00 (99 reads)

ߒߠߋ ߟߊ߰ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߬ߓߊ߬ߣߍ߲߬ ߓߌߟߏ߲ ߂߀߁߆ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߄ ߞߊ߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߊߜߍ߲߫، ߒ ߕߊ߯ߕߐ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ ߝߍ߬ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫، ߒ ߞߵߏ߬ ߕߘߍ߬ ߛߎ߲ߝߘߍ ߌߡߏ ߘߟߊߡߌߣߊ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬. ߒ ߣߴߏ߬ ߟߊ߫ ߘߡߊߝߊߟߋ߲ ߞߏߝߍ߬߸ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߣߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߊߜߍ߲߫. ߒ ߞߊ߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߓߍ߯ ߟߊߟߐ߲߫ ߒ ߠߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߟߊ߫: ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ (ߡߎߛߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߣߴߊ߬ ߞߐ)، ߒ.ߢ.ߦ.ߘ (ߢߊߣߌ߲ߡߊߖߎ߯ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐ)، ߟ.ߞ.ߝ (ߛߏ߬ߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ)، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߯ߓߊ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߫.  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊߙߊ߲߬...

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 7266 bytes more | Comments?
(1) 2 3 4 ... 267 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫