ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߐߟߊ߫ ߫ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ

ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߍߦߙߐ ߓߍ߫ ߘߌ߬؟
ߊ߬ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߞߏߛߓߍ 67% (54)
ߊ߬ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ 12% (10)
ߊ߬ ߡߊ߫ ߢߌ߲߬ 1% (1)
ߡߎ߲߬ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫؟ 18% (15)
Total Votes: 80
The poll closed at 2014/8/30 13:16
1 Comment

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthSep 2014Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Today

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟ߺ


(1) 2 3 4 ... 91 »
ߟߐ߲ߞߏ : ߖߊ߰ ߓߊߛߌ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/9/2 19:56:22 (2 reads)


ߙߛߌ߬ߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊߛߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߊߦߌ߫ ߘߊ߲ߜߊ ߟߊ߫، ߞߏ߫ ߊߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߏ߬ ߣߛߌ߬ߘߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ .ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߞߏߕߌ߮ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߠߊߛߋ߫.ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߡߍ߲ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߣߍ߲߫ ߓߊߛߌ ߛߎ߯ߦߊ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬.ߣߌ߲߬ ߓߘߴ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߦߴ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߖߊ߲ߞߏ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߕߋ߲߬.ߊߟߡߴ ߏ߬ ߒߙߍ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߝߊ߬ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬. ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߖߊ߰ ߡߐ߱ ߞߍ߲ߘߍ ߛߊ߲߬ߞߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊߕߋ߬ ߟߊ߫
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/9/2 6:00:00 (17 reads)


ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߕߣߎߖ߭ߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߲߯ߦߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߥߎߦߊߝߐߟߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߖߎ߯ߖߎ߯ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯߸ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߏ߬ߙߏ߬ߕߐ ߟߋ߬ ߥߊߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲ ߛߎ ߂ߙߋ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߊߟߎߡ ߞߌ߲߬ߘߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߌߣߊ߬ ߟߎ߬ ߘߐߕߊ߯ߡߴߊ߬ ߛߋ߲߭ ߠߊ߫. ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߐ߬ߞߏ߬ߙߏ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫߹ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ ߓߙߍߓߙߍߓߙߍ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߦߙߐ ߟߎ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߥߎߦߊߝߐߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ߓߊ ߟߊ߫. ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߓߊ߬ߟߊ߲ ߞߊߙߌ߫ ߙߊ߫ ߊ߲ߛߊߙߑߘߌߣ ߞߏߟߊߖߍ ߡߊ߬ ߡߏߕߌ߬
Posted by ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ on 2014/8/31 17:30:00 (15 reads)


ߡߊ߬ߟߌ ߊ߲ߛߊߙߑߘߌߣ ߞߊ߫ ߟߊ߲߬ߘߟߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߖߍ ߂߲ ߕߡߍ߬ߟߋ߲ ߘߋ߬ ߓߙߊ߫ ߓߍ߲߬ ߛߞߍߛߞߍߟߌ ߖߍ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߛߞߌ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߛߞߌ߬ߘߊ ߓߍ߯ ߙߐ߫߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߞߑߛߐ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߊ߫߸ ߛߞߍߛߞߍߟߌ ߖߍ߬ߘߊ ߏ߬ ߘߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߞߏ ߛߞߍߛߞߍߟߌ ߞߍ߫ ߛߓߍߟߌߞߏ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߛߞߍߛߞߍߟߌ ߏ߬ ߘߋ߬ ߞߐ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߞߏ ߓߊ߬ߟߊ߲ ߞߊߙߟߌ ߦߋ߫ ߔߊߥߎ߫߸ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߕߡߍ߬ߟߋ߲ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߛߞߌ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ (ߛߎߛߍߞߑߛߐ߲) ߓߞߎ߬ߝߌߦߍ ߞߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ ߦߋ߫߸ ߒߠߋ ߕߙߍ߬ ߙߊ߫ ߞߣߍ ߏ߬ ߞߊ߲߫߸ ߒ ߧߋ߫ ߡߌ߲ ߞߟߐ߬ߛߌ߫ ߏ߬ ߝߌߟߍ߫:

ߊ߬ ߖߍ߬ߘߊ (ߞߏߡߌߕߋ߫) ߈ ߟߊ߫߸ ߒߞߏ ߘߋ߬ ߞߊ߬ߟߊ߲߬ ߠߊ߫ ߇ ߓߍ߯ ߙߐ߫، ߓߊߏ߬ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊߟߊ߲ ߘߋ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ߧߊ߫ ߙߊ߫ ߛߞߌ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߏ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߞߊ߫ ߖߍ߬ߘߊ ߎ߬ ߞߊ߲߫، ߛߊߓߎ߬߸ ߛߞߍߛߞߍߟߌ ߖߍ߬ߘߊ  ߞߊ߫ ߛߞߍߛߞߍߟߌ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߙߊ߬ ߞߏ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߊߟߊ߲ ߟߊ߰ߝߎ߬ߟߋ߲߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߘߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߏ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߓߍ߫ ߕߊ߮ ߞߊ߲߬ ߗߞߏ ߡߌ߲ ߕߊ߲߬، ߛߊ߲߬ ߘߡߊߘߐ߫ ߞߐ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߘߐ߲ߓߊߟߌ ߓߍ߫ ߘߞߐߦߊ߫ ߡߏߕߌ߬ ߦߊ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫، ߓߊߏ߬߸ ߒߠߋ ߦߍ߬ߙߍ ߓߍ߫ ߖߍ߬ߘߊ ߡߌ߲ ߠߊ߫، ߏ߬ ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߘߋ߲ ߓߍ߫ ߛߋ߫ ߡߞߐ߬ ߆߀ ߡߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬߸ ߊ߲ߛߊߙߑߘߌߣ ߞߊ߫ ߟߞߊ߬ߟߊ߲߬ߠߌ߬ߦߙߐ ߎ߬ ߦߋ߫ ߝߙߏ߬ߓߊ ߘߋ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫߸ ߓߊߘߋ߲ߓߙߍ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߎߓߴߊ߲ ߧߋ߫ ߊ߬ ߞߏ ߘߊߓߊ߲ߞߏ߫ ߢߎߡߊ߲ ߠߊ߫. ߦߊߦߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ ߓߟߏ߫ ߡߏߕߌ߬. 


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߗߋߦߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߬ߞߊ߲ ߓߊߕߐߡߐ߲
Posted by ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ߫ ߖߙߊ߬ on 2014/8/31 16:30:00 (14 reads)


ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ / ߓߎߓߞߊߙߌߌ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߒߞߏߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߵߊ߬ߟߋ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߴߊ߬ ߞߏ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߓߍ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬، ߒߞߏߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߣߌ߲߬ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ ߞߊ߲߬، ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߦߴߏ߬ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߝߊ߲ߓߊ ߓߍ߫ ߡߌ߲ߛߌ߬ߙߊ߬، ߓߊߏ߬ ߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߛ. ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߛߌ߰ߟߋ߲ ߘߏ߲߬ ߡߌ߲ߛߌ߬ߙߊ߬ ߟߋ߬ ، ߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߋ ߛ. ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߞߊ߬ ߒߞߏߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߟߋ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߢߊߝߐ߫، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߟߏ߫ ߘߊߟߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߢߊߝߐ߫، ߦߏ߫: ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߕߐ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߍ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߎߥߊߤߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒߞߏߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝߋߎ߫ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߢߊߝߐ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߏߣߊ߫ ߛߊ߬ߣߌ߲߫ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߟߌ ߦߋ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߛߎߥߊߤߟߌ ߛߓߍߟߌ ߞߊߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߒߞߏ ߘߌ߫.

ߏ߬ ߗߋ ߝߣߊ߫ ߢߊߝߕߐ߫ ߘߌ߬ ߞߊ߬ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߕߏ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫؟، ߒߞߏߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߖߏߣߊ-ߖߏߣߊ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ ߞߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫، ߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲߫ ߘߊ߫ ߊ߬ ߞߏ ߞߊ߲߬، ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߓߍ߲߭ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߝߍ߬، ߤߊ߬ߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߎߡߊ ߟߎ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߦߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߝߏ߫ ߊ߲ ߣߌ߫ ߓߍ߲߭ ߥߟߌ߫ ߘߊ߫. ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬: ߡߊ߬ߡߊߘߎ߫ ߖߙߊ߬، ߦߊߦߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫، ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫، ߎߛߑߡߊߣ ߞߐߣߍ߫، ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߓߎߓߞߊߙߌ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߡߏߕߌ߬ ߒߞߏ ߘߡߍ߬ߓߞߊ߬ߓߊ ߘߐ߫ ߦߴߊ߬ ߘߊ߫
Posted by ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ on 2014/8/29 10:20:00 (16 reads)


ߗߍ߭ ߛߙߊߡߊ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߏߕߌ߬ ߊ߲ߛߊߙߑߘߌߣ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߬ ߂ ߕߞߌ ߘߋ߬߸ ߤߏߞߐ߲ߛߋߦ ߌߛߑߟߊߡߌߞ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߲ߛߊߙߑߘߌߣ ߕߞߐ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߒߞߏ ߘߡߍ߬ߓߞߊ߬ߓߊ߫ ߘߋ߬ ߞߍ߫ ߙߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߒߠߋ ߦߍ߬ߙߍ ߞߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߠߌ ߘߊߡߌߣߍ ߟߊ߫ ߂߀߀߈ ߝߊ߲߬ ߝߍ߬، ߓߊߏ߬߸ ߡߍ߲߬ߕߊ߬ߗߍ ߦߴߊ߬ ߞߊ߫ ߡߘߊߙߛߊ ߘߊߦߟߍ߬ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߒߠߋ ߡߊ߬ ߊ߬ ߞߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߞߊߟߊ߲ߓߏ߲ ߂ ߟߊߞߊ߬ߟߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߞߎ߲߬ ߦߋ߫ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߟߊ߬ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߠߌ ߓߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߎ߲ߓߊ ߘߐ߫ ߝߍ߬.

ߛߊ߬ߦߊ ߦߴߊ߬ߟߋ ߘߋ߬ ߛߙߐ߬ ߓߣߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߞߊ߬ߖߊ߲߫ ߞߐߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߄߈ ߠߊ߫، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߂߇ ߛߎ ߡߊ߬، ߞߴߊ߬ ߓߊߘߍ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߛߋ߬ߙߌߝ ߎߛߑߡߊߣߌ߬ ߡߘߊߣߌ߫ ߤߊߦߑߘߙߊ߫ ߓߙߊ ߓߊ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߲ ߖߋߜ߭ߌ߬ߣߍ߬ߓߞߎ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߙߊ ߝߍ߬߸ ߡߏߕߌߞߊ ߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߙߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐߓߞߊߦߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߕߞߊ߫ ߎ߬ ߞߊ߫ ߡߞߐ߬ߓߊ߬ ߝߎߙߋ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߡߏߕߌ߬ ߦߊ߲߬ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߬  ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߝߊߕߎ߫ ߙߊ߫ ߞߊ߬ ߡߛߏ߬ ߄ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߁߅ ߘߋ߬ ߕߏ߫߸ ߗߍ߬ߡߊ߲߬ ߆ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߬ ߉߸ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߎߓߊ߫߸ ߞߏ߫ ߊߟߊߡߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߞߐ߬ߞߍ߫ ߡߍ߲߬ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߝߌ߬ߛߊ߬ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߦߊ߲߬ ߦߋ߫߸ ߊߟߊߡߴߏ߬ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߊߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬. ߦߊߦߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ ߓߟߏ߫ ߡߏߕߌ߬


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߦߊ : ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫ / ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߦߋ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߞߊ߲߬
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2014/8/28 14:40:00 (13 reads)


ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߢߐߛߌ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲ߠߊ߫ ߖߋߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫ ، ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߓߌ߬ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߁߅/߂߀߁߄ ߡߊ߬ ߞߏ߫:  ߡߐ߱ ߆߲ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߓߟߏ߫، ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߝߊ߮ ߝߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߟߋߜ߭ߐߛ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ ߏ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߡߐ߰ ߆߲ ߣߌ߲߬ ߛߊ߭ ߘߌ߫ ߞߎߘߍ߫ ߄߀߀ ߠߊ߫ ، ߓߊ ߡߐ߰ ߅ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߛߊ߬ߣߍ߲߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߋߜ߭ߐߛ ߛߏ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ، ߘߏ߫ ߣߌ߲߬  ߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߔߐߙ ߤߊߙߑߞߎߙ ߛߏ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ، ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߕߊߖߌߕߟߎߓߐ߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߛߏ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫  ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߞߏߟߊߘߍߓߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߊ߯ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߘߌ߫ ߸  ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߓߊ߯ߙߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߕߍ߫ ߖߐ߰ߣߍ ߓߐ߫ ߟߊ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2014/8/27 23:30:00 (12 reads)


ߝߏߣߌ߲ߒߞߋ ߣߌ߲߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߙߊߛߌߘ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߛߙߊ ߕߴߊ߬ߟߎ߬  ߞߊߙߏ ߖߐ߰ߣߍ ߓߐߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌߖߊ߲߫ ߞߍ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߏ߲ ﴿ ߏߕߍߟ ﴾ ߟߎ߬ ߝߏ߯ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߲߬  ߛߙߊ߬ ߦߋ߫ ߋߙߏ߫ ߈߀߀ € ߣߌ߫ ߋߙߏ߫ ߁߈߀߀ ߕߍߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ߠߊ߫  ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߊߡߊ߲߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߈ ߣߌ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߁߈ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߞߴߏ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߰ߣߍ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ ߟߊ߫، ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߌ߰ ߜ߫ߍ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߫.    ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߞߏߕߌ߮ ߡߎߛߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߘߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߊߛߣߍ߫ ߓߌ߬
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/8/27 19:20:00 (18 reads)


ߓߌ߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߇ ߡߊ߬߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ ߞߏߕߌ߮ ߜߟߌߦߕߊ ߡߎߛߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ (ߕߊ߬ߕߊ߬ ߝ߭ߌߦߋ)ߞߊ߬ ߒߞߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߢߣߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߝߟߍ߫: ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߘ.ߝ.ߖ. ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߸ ߗߋߕߌ߮ ߡߐ߬ߡߍ߬ߘ ߣߊ߲ߛߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬، ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߎߛߑߡߊߣ ߣߊ߰ߓߋ،ߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߓߏߟߏߝߘߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫.ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋߣߍ߲ ߞߏߕߌ߮ ߞߐ߲ߘߗߍ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߛߋߞߏߦߊ ߣߴ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߘߊ߬ߦߊߟߌ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫،ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߘߗߍ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߛߋߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߘߌߣߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫، ߞߏ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ ߟߊ߫ ߒߞߏߦߊ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߝߣߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.ߞߏ߫ ߥߊߟߌߝߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬߸ ߞߏ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߥߊߟߌߝߦߊ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߛߐ߰ߒߡߊ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߋ ߝߊ߬ߛߏ ߕߌ߲ߘߐ߬ ߘߌ߫ ߝߙߊߣߊ߫.ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߟߏ߲ߘߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߟߊ߰ߦߌ߬ ߗ߭ߎ߳ߣߌߦߐߙ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߊ߬.ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ ߛߓߍߘߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫.ߏ߫ ߣߴ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߙߍߞߍ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߓߟߌ ߣߊ߲ߞߎ߬ߡߊ߲߫ ߛߊ߬ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߃߀ ߞߍ߫ ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊ߫.ߣߌ߫ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߰ ߞߍ߫߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߕߟߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߘߍ߰ߟߌ ߟߋ߬.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ : ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/9/2 19:40:09 (6 reads)


ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߦߴ ߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ (ߛߍߝߊ) ߥߟߎ߬ߡߊ߬߁߈߀ ߖߐ߰ߣߍ߫ ߸ ߛߴ ߊ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߏ߲߬ ߁߁ ߟߐ߬ ߛߊ߲߬߄ ߞߘߐ߫.ߖߌ߰ߦߊ߬ߓߏ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߃ ߦߋ߫ ߟߏ߬ߟߏ߬ ߟߏ߰ߟߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߋ߬ ߞߵ ߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߓߌ߬ ߞߐ߬ߟߏ߲ ߂߀߁߄ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂ ߡߊ߬.ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߏ߲߬ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋߎ߫߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߬ ߞߎߘߊ ߞߣߐ߫. ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߗߍߝߐ ߡߊ߬ߡߎߘ ߓߊ߲߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߎ߬ ߞߋߕߊ߬ ߗߍ߫
Posted by ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ on 2014/9/1 11:20:00 (7 reads)


ߡߊ߬ߡߎߘ ߓߊ߲߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߎ߬ ߞߋߕߊ߬ ߞߍ ߞߐ߫ ߞߵߎ߬ ߓߟߏ ߘߏ߲߬ ߢߐߞߐ߲߫ ߓߟߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߆ ߗߍߝߐ ߞߐߝߍ߬߸ ߥߛߊ߬ߓߞߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߛߞߌ߬ ߙߊ߫، ߞߵߏ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߎ߬ ߞߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߎ߬ ߞߐߦߌߙߊߓߞߊ ߎ߬ ߣߌ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߬ߞߊ߬ ߘߡߊߘߐ߫ ߣߌ߫ ߗߍ߬ߡߞߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߓߋ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߓߊ߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߖߓߊ߬ߕߍ߫ ߦߋ߫، ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߒ.ߥ.ߛ.ߖ ߗߋߘߋ߲߫ ߓߐߞߊߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫߸ ߥߛߊ߬ߓߞߊ߬ߦߊ ߏ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߎ߬ ߘߋ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߧߋ ߞߍ߫ ߗߍߝߐ ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߥߎ߬ߙߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߗߍ߬ߡߞߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߓߋ ߞߊ߫ ߞߐߙߍߦߊ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߟߊ߫، ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߛߞߌ߬ߟߋ߲ ߂ ߓߍ߯ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߎ߬ ߣߌ߫ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߊ߫ ߢߐ߲߯ߧߋ ߘߋ߫ ߡߊ߬ ߓߌ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞ.ߜ߇߇߉ / ߀߉߲ / ߁߭ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ߓߋ߬ ߓߊߙߊ߬ ߕ. ߁߁:߀߀ ߠߊ߫߸ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ ߓߙߍ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߎߓߊ߫ ߗߍߝߐ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ߞߏ߬ ߢߎߡߊ߲ ߠߊ߫. ߞߊ߬ ߡߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߖߡߊߘߌ߫ ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐ߲ߠߓߊ ߗߊ߯ߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߣߍ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬߸ ߣߴߊ߬ߟߋ߬ ߡߎ߲߫، ߛߊߝߙߎߟߊߦߌ߸ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߎ߲߫ ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ߫ ߖߙߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߦߊߦߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߒߞߏߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߓߡߊ߬ߞߐ߫
Posted by ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ߫ ߖߙߊ߬ on 2014/8/31 16:30:00 (9 reads)


ߒߞߏߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߓߡߊ߬ߞߐ߫، ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߕߊ߲߬:ߺ

߁- ߞߊ߬ ߒߞߏߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߣߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

߂- ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߒߞߏ ߟ.ߦ. ߛߓߍߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߓߍߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߸ ߒߞߏߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߘߍ߬ ߛߓߍߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߝߛߍߞߘߎ߫.

ߓߊ߬ߦߊߦߊ߫ ߖߊ߰ߓߌ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ ߞߍ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߘߌ߫ ߒߞߏߕߐߟ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߡߊ߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߊߓߎߓߞߊߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫  ߘߌ߫.

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߟߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߡߊ߫ ߓߍ߯ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߏ߬ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߓߍ߫ ߣߊ߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߝߏ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߝߏ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߞߣߍ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߌ ߟߊߛߋ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߞߟߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ߫ ߟߊߡߌߣߊ ߘߐ߫߸ ߣߊ߬ߟߌߡߎ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߲߬ߓߊ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߓߋ߬ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߎߓߊ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߦߋ߫. ߊ߲ ߘߍ߬ߟߋ߲߫ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߊ߫، ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬: ߡߊ߬ߡߊߘߎ߫ ߖߙߊ߬، ߦߊߦߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫، ߞߊ߱ߓߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫، ߎߛߑߡߊߣ ߞߐߣߍ߫، ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ.

 


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߥߐ߬ߦߐ ߟߊߥߟߌ߬ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߞߣߐ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2014/8/30 2:30:00 (33 reads)


ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߞߏ ߓߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߠߊߥߟߌ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ ، ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲߫ ߥߎߟߋ߲ ﴿ߞߑߙߏߥߊ߫ ߙߎߖ߭﴾ ߘߍ߬ߞߙߎ ߟߋ߬ ߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߞߴߊ߬  ߦߋ߫ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߟߐ߯ߝߍ ߝߍ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ، ߛߊ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߢߐߛߌ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߓߍ߲߬ ߖߏߣߊ߫ ، ߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߓߊߟߌߦߊ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ،ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߥߟߌߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߞߴߏ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߝߛߍߞߘߎ߫ ، ߞߏ߫ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲߫ ߥߎߟߋ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߢߐߛߌ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߝߏ߫ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲߫ ߥߎߟߋ߲ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ  ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߊ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫. ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߓߘߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2014/8/29 4:50:00 (22 reads)


ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߤߡߊ߫ ߤߊߡߊߘߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌߟߊ ߥߜ߭ߊ߬ߘߎ߯ ﴿ߓߎߙߑߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ﴾ ߸ ߛߌߞߊ߫ ߞߍߣߴߊ߬ ߡߊ߬ ߘߌߣߍ߲߫ ߖߎߟߦߊߞߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߎߛߝߎ߫ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߰ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߤߡߊߘߎ߫ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫، ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߌߞߊ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߡߐ߰ ߖߎ߬ߟߦߊ߬ߞߏ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߓߏ߲߬ߧߊ ߟߊߥߌ߬ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ، ߛߊ߫ ߞߕߌߓߏ߲ߘߊ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߣߐ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߕߌ߫، ߊ߬ ߕߏߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߏ߬ ߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ߞߏ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߐ߭ ߘߌ߫ ߓߎߙߑߞߌߣߊ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߘߐߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߣߊ߰ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߲߬ߒߘߐ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߍ߫. ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫  


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߟߌߟߌ ߛߓߍ
Posted by ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ߫ ߖߙߊ߬ on 2014/8/28 9:30:00 (13 reads)


ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫ ߞߐߘߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏ߫: ߒߞߏߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߖߎߡߊ ߡߊ߬، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߊߙߌߟߏ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߟߋ߬ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߃߁ ߛߌߣߌ߲ߞߍ߲ߘߍߞߐ߫، ߓߊߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߏ߬ ߘߎ߰ߛߊ߬ߜߍ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊߡߋߙߌߞ، ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫. ߟߊ߬ߘߍ ߣߌ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ (ߌߣߊ) ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߌߣߊ ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߝߏ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߗߋߦߊߟߌ߫ ߖߊ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊߞߎߙߊ߲ߕߐ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߡߊߟߌ ߞߣߐ߫߸ ߡߍ߲ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬߁߃ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ ߣߌ߫ ߡߏߖ߭ߊ߲ߓߌߞߌ߬߸ ߞߣߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߊ߲ ߝߍ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߦߊ߲߬ ߛߌߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫. ߡߊߡߊߘߎ߫ ߖߙߊ߬ ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ ߓߟߏ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2086 bytes more | Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߘߎ߰ߕߌ߰ߟߓߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߣߍ߫
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/8/27 21:40:00 (17 reads)


ߘߎ߰ߕߌ߰ߟߊ߬ߓߊ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊߕߍ߫ ߛߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ ߛߎ߯ߟߊ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߎߘߍ߫ ߄߀ߠߊ߫.ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߝߟߍ߫ :ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߫. ߘߎ߰ߕߌ߬ߟߊ߬ߓߊ߫ ߂߀߁߄ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߁. ߞ.ߜ߇߇߉. ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߮ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬.ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߓߊߕߍ߫ ߘߎ߰ߕߌ߰ߟߊ߬ߓߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߞߵ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߝߘߊ߫ ߡߐ߰߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߞߣߵ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߐ߯ ߒߞߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߠߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫.ߡߐ߱ ߁߭: ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫߸ ߂߲ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߟߊ߫ ߗߍ߬ߡߐ߮ ߕߙߊߥߟߋ߬߃߲ߛߋߞߎ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫߄߲ߝߘߋ߫ ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫߅ߛߋ߰ߘߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫. ߏ߫ ߛߓߊߓߎ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߣߴ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߝߦߊ ߕߏ߲߬ߜߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊߕߍ߫ ߛߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߫߂߀߁߄ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߂ߡߊ߬.ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߊ߲ ߠߊߟߌ߫߸ ߞߏ߫ ߣߴ ߊ߲ ߞߵ ߊ߲ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߴ ߊ߬ ߝߐ߫ ߛߏ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߝߙߊ߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߂ ߥߟߊ߫ ߃ ߢߐ߲߰ ߟߊߣߊ߬ ߒߞߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫.ߞߎߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߘߎ߰ߕߍ߰ߟߊ߬ߓߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߵ ߏ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߢߝߍߕߊ߮ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߝߊ߲߬ ߛߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߞߘߐ߫.ߊ߲ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߅ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߵ ߏ߬ ߓߊߓߋ߬، ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߝߣߊ߫ ߓߊߓߋ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ.ߊ߲ ߘߴ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߁߉߉߀ ߸ ߞߣߵ ߊ߬ ߛߌ߰߂߀߁߄ ߠߊ߫ ߸ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ ߘߎ߰ߕߌ߰ߟߊ߬ߓߊ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߐ߬ߣߍ ߛߟߏ߬ߡߊ߰ߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫.ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߓߋ߭ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߂߀߀߉ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߐ߬ ߞߎߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲߬ ߞߣߐ߫ ߂ ߘߌ߫.ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߤߥߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߕߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߦߋ߲߬،ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ߓߌ߬߸ ߡߐ߰߈߂،ߗߍ߬ ߆߂ ߡߏ߬ߛߏ߫ ߂߀، ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯߂ߑ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߛߘߌ߬ߞߌ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߌ߫ ߘߌ߫.ߗߋߘߋ߲߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߣߌ߲߬ ߒߞߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߝߏ߮ ߞߣߐ߫. ߊߟߡߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߣߝߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߟߋ߬.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
(1) 2 3 4 ... 91 »

Kanjamadi ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

9 user(s) are online (4 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 9

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬߹ߺ

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬߹ߺ

document.write(""); windows 7 enterprise key windows 7 home premium key windows 7 home premium product key windows 7 ultimate key windows 7 ultimate key windows 7 home premium key windows 7 professional product key windows 7 professional product key visio professional ` office project professional ` party kleider red prom dresses evening dresses uk