ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

7 user(s) are online (3 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 7

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthOct 2016Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

SebenbgeI

N'koWrite

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊߟߍߙߘߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߓߊߛߌߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬


(1) 2 3 4 ... 271 »
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߡߊ߬ߟߌ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߘߌ߬، ߊ߬ ߟߊߓߊ߲ߕߐ߫ ߘߌ߬ ؟
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/10/28 10:00:00 (4 reads)

ߡߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ ߦߋ߫ ߘߌ߫؟ ߊ߬ ߟߊߓߊ߲ߕߐ߫ ߘߌ؟ ߟߊ߬ߞߊ߲ߘߊ ߕߎ߲߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߢߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌߛߍ߲߬ ߑ ߓߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ ߓߘߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߗߋߘߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ ߕߟߋ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߋ߰ ߣߌ߲߬ ߓߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߖߐ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߡߊߘߌߡߌ߲߫، 

. ߏ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߘߛߎ߬ߞߊߛߌ ߓߊ߲ߓߊߟߌ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߣߌ߲߬ ߑ ߓߌ߬ ߂߀߁߆ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߂߇ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߜߍߓߏ߲ ߋߺߞߺߏߺߓߺߊ߲ߺߞ ߞߊ߲ߛߏ ߘߌ߫ ߓߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߬ ߛߏ ߞߣߐ ߓߍ߯ ߢߣߊ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߘߌߡߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߐ߰ ߥߊ߫ ߞߙߌߞߊ ߣߌ߫ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߕߏ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜߍ ߘߐ߫. ߡߙߌ ߕߎ߬ߡߊ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߝߙߋߞߋ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߝߎߟߋ߲ ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߡߴߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߘߐ߱ ߣߌ߫ ߢߊߣߌ߲ߖߎ߮ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߞߐ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߟߐ ߞߊ߬ ߥߙߎߞߌ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߓߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߬ߖߎ߮  ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߒ߬ ߕߐ߭ ߝߙߋߞߋ߫. ߒ߬ ߥߊߕߐ߫ ߡߌ߲߫ ߛߊ߫؟ ߛߌߞߊ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߑ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ߬ ߖߌ߮ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߓߊ߲߫ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߝߘߊ߬ ߘߊ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߣߌ߫ ߥߊ߬ߞߊߟߌ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬.
ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߞߋߕߊ߬ ߓߟߏ߫، ߓߡߊ߬ߞߐ߬/  . ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߊߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߐߛߑߕߐ߲߫/ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞ.ߘ. ߞߣߐ߫ ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ߞߍߦߙߐ߫ ߞߎߘߊ ߢߊߦߌߘߊߟߌ
 Posted by diane on 2016/10/28 6:50:00 (18 reads)

ߘߟߊߝߎߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ߞߏߢߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߛߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߆߅ ߓߘߴߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߁߂ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ߫، ߊ߬ ߢߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߘߏߣߍ߲߫ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߛߴߊ߲ ߘߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߟߐ߲߫߸ ߤߙߍ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߛߊ߬ ߣߍ߲ߞߍ߫.
ߊ߬ ߝߟߐ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߲߫ ߇߅ ߟߋ߬ ߞߐ߲߰ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߢߍ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ߣߌߘߐ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߯ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߇߆ ߦߋ߫ ߕߐ߯ߘߐߕߍ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߒߞߏ ߘߍߘߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ ߊ߬ ߕߊߝߊ߲߭ ߘߊߦߟߍ߫ ߟߏ߲، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫߸ ߊ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߞߍ ߡߊ߬ ߅߆ߣߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߕߐ߯ߘߐߕߍ߯ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߞߵߊ߲ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߛߋ߲߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ ߕߌ߯ߕߌ߯ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫.  ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4174 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߲ߕߎ߲ߞߊ߲߲߫ ߠߊߕߊ߮ ߘߐ߫ ߜߊ߬ߟߏ
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/10/26 16:50:00 (56 reads)

ߕߎ߲ߞߊ߲߲߫ ߠߊߕߊ߮ ߘߐ߫ ߜߊ߬ߟߏ߸ ߡߐ߰ ߃߈߀߀ ߠߋ߬ ߝߊ߰ߣߍ߲߫ ߕߎ߲ߞߊ߲߫ ߠߊߕߊ߯ ߓߟߏߡߊ߬ ߂߀߁߆ ߛߊ߲߬ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߑ ߡ.ߟ.ߛ. ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߓߌ߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲߫ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬/ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߆/߂߀߁߆ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫  ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߜߍ߫ ߡߋߘߕߌߙߊߣߋ߫ ߓߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߏ ߘߐ߫ ߂߀߁߅ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸  ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߋߙߐߔߎ߬߸ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2649 bytes more | Comments?
ߟߐ߲ߞߏ : ߟߊ߬ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߈.߁ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/10/24 15:30:00 (137 reads)

ߟߊ߬ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߈.߁ ߞߊ߬ߝߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߎߣߎ߲߬߸ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߃/ ߂߁߀߁߆߸ ߕߎ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߞߏ߫: ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ߞߍ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߍߙߘߊ ߟߎ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߗߋߕߌ߮ ߛߙߍߞߍ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸

ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1862 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߏ ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߬ߙߋ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ
 Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2016/10/22 6:10:00 (12 reads)

ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߥߎߟߊߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߊߙߌߟߏ߲ (ߟߊ߬ߤߊߘߌ߫ ߣߊ߬ߕߐ) ߣߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮߂߃/߇߈߁/߂߀߁߆ ߣߌߦߐߙߞ ߁߀ߙߋ߲߀߀߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߁߄ߙߋ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫، ߟߊ߬ߘߍ ߣߌ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߖ߭ߎߡ ߛߌߟߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߎ߬ߘߎߜߟߍ߬ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬، ..
 ߘߌ߬ߢߍ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߞߐߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߞߟߏ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߎ߲߫ ߠߊ߫ ߘߊ߱ ߘߐ߫، ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߡߙߌߦߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߘߐߢߌߡߌ߲߫ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߞߐ߫.
ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ  ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߛߦߊ߬ߝߏ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߕߊߦߌߘߎ߯
 Posted by ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ on 2016/10/19 10:00:00 (90 reads)

ߛߦߊ߬ߝߏ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߁߉ / ߂߀߁߆ߕߊߦߌߘߎ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ
ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߊߦߌߘߎ߯، ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߫ ߣߵߊ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ߣߊ߫ ߛߦߊ߬ߝߏ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߞߍ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߡߐ߰ ߓߘߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߢߊ߬ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ ߣߊߡߎ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸  ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2308 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߡ.ߟ.ߛ. ߓߘߊ߫ ߖߐ߬ߘߐ߫ ߡߛߎߟ ﴿ ߌߙߊߞߌ߬ ﴾ ߞߟߊߓߍ߲ ߠߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/10/18 15:40:00 (84 reads)

ߡ.ߟ.ߛ. ߓߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߬ߘߐ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߡߛߎߟ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬߸ ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊߖߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬߸ ߡߛߎߟ ߛߏ ߢߌ߲߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߝߊߕߐ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߛߏ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߌߙߊߞߌ߬ ߞߎߓߋ߫ ߂߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊߖߌߡߊ߫ ߦߙߐߓߊ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫. ߡ.ߟ.ߛ. ߣߌ߫ ߛ.ߘ.ߞ. ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߦߊߣߌ߬ ߞߎߢߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߖߐ߬ߘߐ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߥߊ߬ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߬ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߊ ߦߙߌߞߊ ߘߌ߫ ߥߊ߬ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3495 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߕߐ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߟߏߡߋ߫ ﴿ ߕߜ߭ߏ߫ ﴾
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/10/16 2:50:00 (114 reads)

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߕߐ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߟߏߡߋ߫ ﴿ ߕߜ߭ߏ߫ ﴾߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߸ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߄/:߂߀߁߆߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߝߟߐ߫ ߘߊ߫ ߛߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫ ߕߜ߭ߏ߫ ߞߎߓߋ ﴿ ߟߏߡߋ߫ ﴾ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߄߃ ߟߋ߬ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2666 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߡߊ߬ߟߌ/ ߡߏߔߑߕߌ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߞߊߙߊ߲ߛߏ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߂߲ ߓߘߊ߫ ߟߊ߲ߒߞߏߦߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/10/28 9:30:00 (10 reads)

ߡߏ߬ߕߌ߬ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߟߌߛߋ ߊߟߑߝߊߙߎߞ ߓߘߊ߫ ߟߊߒߞߏߦߊ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߣߌ߲߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߡߊߟߌߞ ߦߊߟߑߞߏߦߋ߬߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲ߠߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲ ߃ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߓߌ߬، ߣߊߟߌߡߎ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲߬߬ ߁߀߲ ߣߌ߫ ߁߁߭ ߣߌ߫ ߁߂߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߓߌ߬ ߞߐ߫ ߸ ߡߏߕߌ߬ ߊߟߑߝߊߙߎߞ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߟߐ߲ߠߌ ߟߋ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߛߓߊ߬ ߞߊߙߊ߲ ߞߐ߫ ߸ ߤߋ߯߹ ߘߊ߲߬ ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߊ߬ߟߊ߲߬ߞߕߊ߬ߟߌ߬ ߛߎ߯ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߡߏߕߌ߬ ߦߊ߲߬ ߸ ߊ߰ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߖߌ ߓߊ߯ ߥߙߊ߬ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ ߔߏ߲ߞߌ߲ߓߊ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊߙߌ߫ ߜߏߥߎ߫، ߞߊ߬ ߖߌ ߟߞߊߙߌ߫ ߟߍߓߊ߫ ߖߊߙߊ߲ߓߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߡߊ߫ ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߱ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߣߍ߫ ߡߎ߬ߡߍ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߸ ߊߟߡߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߸ ߖߐ߲߬ߡߊ߬ߘߝߊ ߤߊߦߑߘߙߊ ߞߊ߫ ߒߞߏ ߦߊߦߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ ߓߟߏ߫ ߡߏߕߌ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߺߐ߫. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߊߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߐߛߑߕߐ߲߫/ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞ.ߘ. ߞߣߐ߫/ ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߟߐ߲ߞߏ : ߒ ߘߟߊߝߎ߬ ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/10/27 18:30:00 (84 reads)

ߒ ߘߟߊߝߎ߬ ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫߹ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߍߥߊ߫߸ ߓߌ߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߇/߂߀߁߆߸ ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߓߘߊ߫  ߒߞߏ ߕߐ߮ ߟߊߘߏ߲߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ﴿ ߞߐߙߑߔߎ߳ߛ ﴾ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ  ߞߣߐ߫߸ ߦߏ߫ ߒߞߏ ߕߐ߮ ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߈߲ ߣߌ߫ ߁߀߲ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߛߊ߫ ߒߞߏ ߞߏߢߊ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߒߞߏ ߖߍ߬ߘߍ ߕߐ߮ ߞߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊ߲ ߓߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߖߎߝߊ ߟߊ߫، ߞߊ߲߫ ߓߌ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߦߙߐ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߒߞߏ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫، ߤߊ߲߫߸ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߴߊ߬ ߛߋ߲߬ ߠߊ߬ߞߊߟߌߦߊ߫߸   ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4227 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲
 Posted by diane on 2016/10/26 14:50:00 (101 reads)

ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߓߏ߲߸ ߣߎߦߐߙߞ

 


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1 comment
ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ : ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߓߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߝߏ߬ߘߏ߫ ߞߊߡߋߙߎ߲߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/10/22 17:10:00 (108 reads)

ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߓߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߝߏ߬ߘߏ߫ ߞߊߡߋߙߎ߲߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߫ ߡߊ߬/ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߁/߂߀߁߆߸ ߞߊ߬ ߞߊߡߋߙߎ߲ ߡߌ߲߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߊߛߌ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬߸ ߡߐ߰ ߆߀ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎ߭ ߘߴߌߞߘߐ߫߸  ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߘߎߥߟߊ߫ ߣߌ߫ ߦߊߥߎ߲ߘߋ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߋ߬  ߞߊ߲߬ ߞߘߊߎ߫. ߟߌ߬ߤߟߊ ߞߐߟߕߊ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߇߀ ߟߋ߫ ߝߊ߰ߣߍ߲߫߸ ߞߊ߬ ߅߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߖߐߞߌ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߢߌ߲߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫: ߡߐ߰ ߖߐߞߌߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫ ߘߎߥߟߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3532 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߕߊߦߌߘߎ߯ ߟߊ߬ߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
 Posted by ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ on 2016/10/20 3:50:00 (19 reads)

ߓߌߟߏ߲ ߂߀߁߆ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߂߀، ߟߊ߬ߘߍ߬ߓߊ߫ ߡߊߞߟߌߣߍ߲߫ ߖߊ߲ߕߊߓߎߙߋ߫ ߦߊ߲߬ ߡߌ߬ߛߙߌ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ، ߟߊ߬ߘߍ ߣߌ߲߬ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߣߎߤߊ߲߫ ߛߊ߬ߣߐ߯ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫،ߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߄ߙߋ߲ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߃߀ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߟߊ߲߬ߛߙߊ߬ ߛߊ߬ߟߌ߬ ߞߐ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߁߀ߙߋ߲ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߃߀ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߖ߭ߎߡ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫، ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߍߙߍߝߌ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ߞߊ߲ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߝߊ ߟߋ߬ ߓߌ߬ ߘߌ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/10/19 3:10:00 (158 reads)

ߍߙߍߝߌ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ߞߊ߲ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߝߊ ߟߋ߬ ߓߌ߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲߫ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫/ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߉/ ߂߀߁߆، ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߦߴߏ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߊ߬ߟߋ߬ RFI ߡߊ߬ߘߋ߲߬ߞߊ߲ ߞߦߍߦߙߐ ߓߘߊ߫ ߖߊ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߞߎ߲ߞߎߘߎ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߛߌ߬ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߦߍߙߐ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߲ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2219 bytes more | Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߖߌ߬ߣߍߖߎ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߌ ߓߊ߲߬ ߠߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߥߊߟߌ߫ ߟߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/10/17 4:10:00 (134 reads)

ߖߌ߬ߣߍߖߎ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߌ ߓߊ߲߬ ߠߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߠߥߊߟߌ߫ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߥߣߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߞߊߙߏ ߣߌ߲߬ ߕߟߋ߬ ߁߂ ߡߊ߬/ ߂߀߁߆، ߟߊ߭ߖߌ߬ ߛߋߟߎ߫ ߘߊߟߍ߲ ߖߊߟߏ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߢߌ߲߬ ߞߎ߲߭ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ߦߊ߲߬ ؟ ߓߊߏ߬߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߥߣߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߛߌ߰ߥߟߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߲߬߸ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3583 bytes more | Comments?
(1) 2 3 4 ... 271 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫