ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߐߟߊ߫ ߫ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ

ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߍߦߙߐ ߓߍ߫ ߘߌ߬؟
ߊ߬ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߞߏߛߓߍ
ߊ߬ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬
ߊ߬ ߡߊ߫ ߢߌ߲߬
ߡߎ߲߬ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫؟
Total Votes: 76
The poll will close at 2014/8/30 13:16
1 Comment

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthAug 2014Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Today

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟ߺ


(1) 2 3 4 ... 89 »
ߣߊߡߎ߲ : ߞߏ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߖߎ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2014/8/20 14:30:00 (19 reads)


ߛߎ߬ߘߎ߬ߟߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߡߏߙߌ ( ߡߎߝߑߕߌߓߊ )  ߊߓߑߘߍߟ ߊߖ߭ߌ߯ߖ߭ ߊߟ ߛߍߦߌߞ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߐ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߟߏ߲ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ﴿ߎߕ﴾ ߕߟߋ߬ ߁߉ / ߂߀߁߄ ߞߏ߫ ߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߖߎ߯ ߝߟߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߖߘߍ߬ߘߌ߬ߞߟߍ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊ߰ߓߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ﴿ߕߋߙߏߙߌߛߑߕ﴾ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊߟߑߞߊߦߌߘߊ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߯ߣߊߞߏ ߞߟߍ ߟߊ߫ ߌߙߊߞߌ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ ߟߎ߫ ߘߐ߫، ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫. ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߡߏߙߌ ( ߡߎߝߑߕߌ ) ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫: ߖߘߍ߬ߘߌ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߊ߲߬   ߞߎߡߊߕߍ߫ ߡߐ߱ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߖ߭ߋߣ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߍߦߙߐ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߡߏߙߌߞߍߓߊ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫.   ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ 


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߦߊ : ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߞߏ ߞߊ߲߬
Posted by diane on 2014/8/18 10:40:00 (80 reads)


ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߊ߲߬:

   ߁. ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ߫ ߓߣߊ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫؟

ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ߫ ߓߣߊ ( ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߐ߮ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߓߐ߬ ߝߊߘߌߜߊ ) ߘߌ߫، ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߖߎ߰ߓߊ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ %߉߀ ߦߋ߫ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߡߎߣߎ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߥߏ߬ߘߏ߲߸ ߜߐ߭߸ ߞߏ߲ߞߏߡߐ߰ߣߍ߲.

ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߣߌ߲߬ ߓߐ߫ ߞߏ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߇߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫߸ ߘߏ ߦߋ߫ ߛߏߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ "ߌߓߏߟߊ߫" ߞߐ߭ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫߸ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߓߎ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߢߐߛߌ ߓߐߛߎ߲ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߝߟߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬  ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߢߐߛߌ ߖߋ߬ߕߌ߰ ߖߏߣߊ ߣߊ߬ߞߍ߫ ߦߙߌߘߋ߲߫ ߞߐ߯ߣߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (Pteropodidae)  ߥߟߴߊ߬ ߕߏ߲߬ߛߏ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߴߏ߬ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫. ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߬ߓߊ ߡߊߝߟߍ߫߹߹


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 44843 bytes more | Comments?
ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߦߊ : ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ߫ ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߡߞߊߓߊ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2014/8/17 13:30:00 (22 reads)


ߡߐ߰ ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ (ߓߌߕߌ) ߛߎ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߘߎ߬ߛߊ ߜߍ߫  ߞߊ߯ߙߌ ﴿ߘߌ߬ߡߊߛߌ﴾ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߁߇ ؍߂߀߁߄ ، ߡߏ߬ߙߏߝ߭ߌߦߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߘߊ ߞߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ߫ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߦߙߐ߫ ߟߊߞߋ߲߰ߛߎ߬ߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬، ߞߊ߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߕߐ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߓߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߡߏ߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߬ ߛߏ ߢߊߝߍ߬،  ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߕߊ߬ ߸ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ߫ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߦߙߐ߫ ߟߊߞߋ߰ߛߎ߬ߣߍ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߥߟߌߦߊߡߑߛ  ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫:ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߡߐ߰ ߂߉ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߡߛߏ ߡߞߊߓߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫.    ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߦߊ : ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ
Posted by ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ on 2014/8/15 10:20:00 (18 reads)


ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߝߊ߰ߕߊ ߖߊ߬ߕߋ ߓߘߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫  ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߕߍ ߞߊߖߊ߲߬.  ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߡߍ߲ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߸ ߡߎ߲߬ ߏ߬ ߜߊ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߬ߥߴߊ߬ ߓߋ߬ ߓߊ ߝߊ߲߬ ߘߏ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ ߟߎ߫ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߬ . ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߕߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߘߐ߫߸ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ߫  ߕߐ߯ ߕߍ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߘߐ߬ ߸ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߕߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫  ߞߊ߬ ߟߐ߲߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߣߐ߬ ߡߐ߰ ߖߊ߬ߕߋ ߡߍ߲ ߝߊ߰ ߟߊ߬ ߸  ߓߊߏ߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߞߏ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ߟߊ߫ ߛߏ߲߬ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߫ ߓߙߎ߬ߞߎ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߞߘߐߛߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߣߌ߲߬  ߞߎߡߊ ߓߊ߯ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߢߊ-ߏ-ߢߊ߫  ߥߎߦߊ ߟߋ߬ = ߞߊ߬ߟߏ߲߬ߝߎ߫ ߹ . ߊ߰ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߛߌߘߊߞߏ ߢߊ ߡߍ߲. ߒߠߊߜߍ߫ ߞߊߓߌߣߍ߫ ߖߊ߬ߣߍ߬ ߓߊߕߍ ߣߝߊߖߌߞߊ߫ ߡߏߕߌ߬ ߡߊ߬ߟߌ.  


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߯ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߁ ߝߊ߬ ߓߘߊ߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ....
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2014/8/13 13:10:00 (43 reads)


ߞߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߫ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߥߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߈߲/߅/߂߀߁߄ ߑ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߐߘߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߓߏ߲ ߜߍ ߘߊߞߘߐߟߊ ߟߝߊ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߖߌ߬ߘߊ߬ ߊߡߋߙߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߞߘߐ߫ ߁߀߀ ߘߐ߫ ߁߀߀. ߏ߬ߟߎ߬ ߕߏߣߍ߲߫ ߛߍߥߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߊߞߘߐ߫ ߸ ߞߕߐ߫ ߘߊߟߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߛߌ߲ߝߏ߲ ߡߐ߰ ߄ ߣߊ߬ ߘߊ߫ (ߡߛߏ߬ ߁ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫) ߞߊ߬ ߣߊ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߌ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߎ߬ߘߎ߲ ߘߏ߲߬ ߢߊ߬ߢߊ߮ ߘߐ߫ ߑ ߒߞߊ߬ ߥߊߦߌߞߊ߫...ߏ߬ ߞߐߝߟߌ ߡߊ߫ ߘߌߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߕߌߙߌ߲ߞߊ ߞߐ ߘߐ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߓߟߏ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߐ߲߫ ߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߜߊ߰ߢߊ߬ߢߊ߯ߢߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߥߛߎ ߟߊ߫. ߐ߲...ߏ߬ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ؟ ߓߊߓߌߟߊ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߜߊ߬ߛߊߜߊ߬ߛߊ : ߜߊ߬ߛߊߜߊ߬ߛߊ ߃߇߲ ߞߐߝߟߌ:
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2014/8/13 8:30:00 (16 reads)


ߜߊ߬ߛߊߜߊ߬ߛߊ ߃߇߲ ߞߐߝߟߌ: ߒߞߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߘߋߓߎߦ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߑ ߡߊ߬ߕߏߕߏ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߞߣߐ߫.ߊ߬ ߘߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߇߲ - ߂߆ - ߂߀߁߄. ؟ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߓߏߟߏ߲߫ ߁߃ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߘߴߌ ߛߌ߰ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߕߐ߬ߣߐ ߡߊ߬ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߞߌߢߍ߫ ߘߐߕߍ߰ ߛߣߐ߬ߦߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߖߎ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߓߊ߮ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߘߎߙߊ߫ ߝߊߘߌߡߊ߫ ߖߣߍ߫ ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫. ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮. ߥߟߋߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ : ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ (ߡߊ߬ߘߌߣߊ߬ ߞߊߛ) / ߊ߬ߟߌ ߞߋߕߊ߬ (ߡߊ߬ߘߌߣߊ߬ ߞߊߛ) / ߡߎߛߊ߫ ߓߙߕߋ߫ (ߣߐ߲ߜ߭ߐ߫) / ߝߊ߲ߕߊ߬ ߛߌ߬ߛߋ߫ (ߊ߲ߞߏ߫ ߛߍ߲ߞ) /ߊ߬ߓߎ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ (ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫)/ ߛߌ߬ߘߌߞߌ߬ ߓߊ߰ߦߐ߫ (ߞߌ߬ߢߍ߬ߙߊ߲߫). ߓߊߓߌߟߊ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ : ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߲߬ߢߐ߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2014/8/13 8:20:00 (27 reads)


. ߊߡߋߙߌߞ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߙߊߞ ߏߓߡߊ߫ ߣߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ߫ ߡߌ߬ߛ߭ߍߟ ߏߓߡߊ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎ߫ ߛߘߌ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ߮ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲߬-ߊ-ߛߊ߲߬. ߏ߬ ߟߏ߲ ߓߊ߯ ߛߋ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߑ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߊߓߎ߲ߘߍ ߘߏ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ (ߓߏ߲߫ ߜߍ ߟߊ߫). ߥߊߟߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊߕߍ߰ ߖߡߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ߬ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߘߐ߫. ߂߀߁߄ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߲߬ߓߏ߲ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߍ߭ ߘߏ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߛ߭ߍߟ ߏߓߡߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ ߟߊ߫ ߊߡߋߙߌߞ ߜߊ߬ߕߌ߰ ߝߟߐ ߕߍ߮ ߘߐ߫...ߝߊ߬ߘߌ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊߛߊ߲߬ߛߊ߲߬ ߌ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߊߛߊ߲߬ߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߛߐ߲߬. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߍ߭ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߞߍ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߢߊ ߞߊߘߌ߫ ߊ߬ ߞߍ߬ (ߏߓߡߊ߫) ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߦߟߍ߫ ߡߎߢߍ߫. ߏ߬ ߞߍ ߸ ߏߓߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲ ߢߍ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߭ ߞߟߌ߫. ߏ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߊ߬ߕߌ߰ ߝߟߐ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߭ ߖߌ߬ߘߊ߬ ߏߓߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߝߟߐ߫ ߕߘߍ߬ ߒ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߒ ߝߘߎ߫ ...ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߛߐ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߍ߭ ߡߊ߬. ߏߓߡߊ߫ ߝߣߊ߫ ߣߌ߫ ߞߍ߭ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ . ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߭ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߌ ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߖߐ߲߫ ߠߊ߫ ؟ ߞߍ߭ ߞߊ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߡߌ߲߬ߓߏ߲ ߣߌ߲߬ ߢߍߡߌߣߊ ߘߌ߫ (ߗ߭ߋߙߊ߲). ߏ߬ ߝߐ ߞߍ߭ ߓߟߏ߫ ߸ ߏߓߡߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߖߊ߰ ߣߴߌ ߕߘߍ߬ ߛߌ߰ ߘߴߊ߬ ߞߎ߬ ߛߊ߫ ߌ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߌ߲߬ߓߏ߲߬ ߢߍߡߌߣߊ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬....ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߣߌ߫ ߒ ߕߘߍ߬ ߛߌ߰ ߘߴߊ߬ ߞߎ߲߬ ߑ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߓߊߓߌߟߊ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߊ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߊ߬ ߛߊ߲߫ ߞߟߎ߫ ߕߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2014/8/12 11:10:00 (17 reads)


ߞߊ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߊ߬ ߛߊ߲ ߞߟߎ߫ ߕߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߛߊ߲߬ ߃߀ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߕߏߣߍ߲߫ ߞߎߡߊ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߈߲- ߉- ߂߀߁߄ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫. ߛߊ߲ߝߙߍ߲ ߖߌ߰ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߝߊ߬ߙߏ߲߬ ߊ߬ ߕߟߏ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߞߌ߬ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߌ ߞߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߛߕߊ ߘߌ߫ . ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߲߬ߓߊ߲ߧߌ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߙߊ߬ߕߏߡߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߊ߯ߟߌߡߎ߲߬ ߖߊߟߏ߫. ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߝߎ߬ߙߋ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫. ߓߊߓߌߟߊ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߦߊ : ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߕߐ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߦߋ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2014/8/19 15:20:00 (15 reads)


ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫؍ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߘߊ ߞߊߘߌ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߕߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߡߏ߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ ߛߏ ߢߊߝߍ߬ ߞߎ߲߬ߢߐ߯ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߦߋ߫ ، ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߞߏߕߌ߮ ߕߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߡߏ߬ߙߏߝ߭ߌߦߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏߓߊ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ، ߊ߬ ߖߐ߬ߘߐ ߕߘߍ߬ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫ ، ߓߊߏ߬ ،ߓߌ߭ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߝߊ߰ߣߍ߲ ߞߙߎߞߙߍ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߡߐ߰ ߁߂߂߉ ߘߐ߫ ، ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߕߊ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߄߆߆ ߘߌ߫. ߡ.ߟ.ߛ. ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ﴿ߏ.ߍߡ.ߍߛ.﴾ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫، ߞߏ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߰ ߝߊ߰ߣߍ߲ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߞߊ߲߬. ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߦߊ : ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߍߞߎߘߊ ߟߎ߬
Posted by diane on 2014/8/18 10:10:00 (22 reads)


ߡߐ߰ߦߊ ߟߏ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ: ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߍ߬ߞߙߎ ߢߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߞߏ ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߕߐߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߁߈/߂߀߁߄ ߠߊ߫ - ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߐ߰ߦߊ ߟߏ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߛߌߣߌ߲߫߸ ߡߍ߲ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߉ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲߸ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߍ߬ߞߙߎ ߓߍߣߊ߬ ߖߊ߲߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߞߏ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߍ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߘߊ߲ߘߊߘߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߓߣߊ߬ߕߐ߬ߟߊߛߏ߭ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߊߖ߭ߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߣߴߌߙߊߞߌ߬ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߣߌ߫ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫.

ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߍ߬ߞߙߎ: ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ߮ ߟߋ߬ ߖߐ߬ߘߐ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߢߐߛߌ ߟߊ߫ ߞߟߊߞߟߊߡߦߊ ߘߐ߫.߉߂߃߅߅߆߇߀߁

ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߁߄/߂߀߁߄ ߠߊ߫  - ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߦߴߊ߬  ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߠߊ߫ ߓߌ߬ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫߸ ߞߏ߫ ߛߊߦߌߘߊߜߊ ߢߐߛߌ ߟߊ߫ ߞߟߊߞߟߊߡߦߊ ߖߐ߬ߘߐ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ߮ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬.

ߖߏ߯ߞߏ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ ߕߊߕߘߍ߬ߢߊ ߘߐ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߢߐߛߌ ߟߊ߫ ߞߏߘߐ߫

ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߁߂/߂߀߁߄  - ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߍ߬ߞߙߎ ߘߎ߰ߙߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߛߌ߰ߜߘߋ ߘߏ߫ ߞߍ߫߸ ߖߏ߯ߞߏ ߝߏ߲߬ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐߢߌߡߌ߲ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߊ߲߬߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߘߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߊߡߊ߬߸ ߞߵߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߟߏߡߵߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߕߊߕߘߍߞߏ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߓߍ߯ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߝߎ߬ߖߎ߰ߖߎ߬ ߕߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫، ߓߊ ߖߏ߯ߞߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߊߕߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߟߊߖߊ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߏ߲߬ߝߏ߬ߣߊ߬ߖߎ߮ ߘߐߝߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬، ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ ߘߊ߲ߘߢߊ ߣߴߊ߬ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߢߊ ߛߌ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߝߊߦߌߘߊ߫. http://www.who.int/mediacentre/en/


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߓߏߟߏ߲ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲߫ ߛߓߍߘߊ ߟߊߞߎߘߦߊ߫
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/8/17 9:00:00 (13 reads)


ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߓߏߟߏ߲ ߓߐ߰ߝߍ ߘߐ߫ ߸ ߓߏ߬ߟߏ߲ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ߧߊ ߛߓߍߘߊ ߟߋ߬ ߟߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߓߌ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߇ ߡߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߍ߬ߛߌߦߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߠߊ߫. ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߫ ߂ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߛߓߍߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫: ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߖߟߊߡߊ߲߫ ߛߍ߬ߓߍ߫ ߡߊ߰ߙߊ߸ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߥߘߎ߬ߡߊ߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ ߡߞߊߛߊ߫. ߢߣߊߓߊ߮ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߝߟߍ߫: ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߏߕߌ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫، ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߡߊ߬ߜߟߌ߬ߦߊ߬ߕߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߖߥߊߙߊ߫، ߥߛߊ߬ߘߋ߲߫ ߜߟߌߦߕߊ ߞߏ߲ߓߏ ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ߫، ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫، ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߛߙߍߞߍ߸ ߡߎߛߊ߫ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߖߊߟߏ߫. ߟߊ߲߬ߛߌߣߍ߫ ߥߘߎ߬ߡߊ߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ߫ ߡߞߊߛߊ߫، ߖߎ߬ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫. ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ߧߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߞߎ߲߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊߝߊ߬ߛߊ ߘߌ߫ ߂߀߁߅ ߣߊ߬ߕߐ ߟߊ߫. ߞߏ߫ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߐ߫ ߝߋߎ߫، ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬. ߞߏ߫ ߞߏߕߌ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߊ߬ ߣߌ߬ߛߌ߫ ߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߏ߫ ߞߋߕߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߝߊ߫ ߛߌߛߍ߲߬.ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬. ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߍ߯ ߡߊߕߙߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ ߘߏ߲߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߞߘߐ߫. ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߞߏߕߌ߯ ߛߌ߫ ߓߟߏߣߐ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫. ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߓߍ߫. ߞߏ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫، ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߥߋ߯ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߡߊ߬. ߞߎߡߊ߫ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߥߘߎ߬ߡߊ߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ߞߊ߲߬ ߞߏߕߌ߮ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫. ߞߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߣߌ߭ ߝߍ߬߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߣߌ߭ ߕߊ߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߊ ߛߎ߬ ߏ߬ ߕߌ߰ ߟߊ߫. ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ (ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲) ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ (ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ ) ߖߋ߬ߟߌ߬ ߡߛߏ ߛߐ߫ ߘߊ߫ ߥߊߘߌߓߊ߫ ߟߊ߫ ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߊߕߐ߯ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߊ߫. ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߖߊߟߏ߫ ߓߟߏ߫.ߺ


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊߡߎ߲ : ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ ߟߋ߬ ߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߘߌ߬ߘߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫
Posted by ߛߙߋ߬ߝߎ on 2014/8/14 13:10:00 (31 reads)


ߓߌߟߏ߲ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߁߭/߂߀߁߄ ߂߁ߙߋ߲ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߃߀ ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ ߟߋ߬ ߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߓߏ߲ߡߛߏ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߘߌ߬ߘߌ߫ ߸ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲߫ ߡߐ߰ ߁߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߕߏ߫ ߓߏ߲ ߞߣߐ߫، ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫߸ ߡߐ߰ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߣߍ߲߭ ߠߊߞߎ߬ߣߎ߲߬، ߞߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߡߊߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߘߏ߯ߣߍ߲߫، ߘߌ߬ߘߌ߫ ߒߞߏ ߞߙߊߡߐ߮ ߣߌ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߛ. ߛߋߞߎ߬ ߘߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߘߌߣߍ߲ ߠߋ߬، ߖߌ߯ߓߊ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߫ ߓߟߏ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߜߊ߬ߛߊߜߊ߬ߛߊ : ߜߊ߬ߛߊߜߊ߬ߛߊ߫ ߃߉߲
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2014/8/13 8:40:00 (19 reads)


ߜߊ߬ߛߊߜߊ߬ߛߊ߫ ߃߉߲ : ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫ ... ߏ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߢߎ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ؟ ߖߡߊ߬ߣߊ ߖߐ߲߫ ߞߣߐ߫ ؟ ߖߘߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ؟ ߜ.ߝ: ߆߂߂ ߇߉߁ ߄߁߆ ߓߊߓߌߟߊ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߜߊ߬ߛߊߜߊ߬ߛߊ : ߜߊ߬ߛߊߜߊ߬ߛߊ ߃߈߲
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2014/8/13 8:27:24 (15 reads)

ߝߘߎ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߘߌ߫ ؟ ߢߐ߲߯ߘߍߡߍ߲ ߓߊ߰ ߘߍߘߍߒߝߍ߭ ؟
ߜ.ߝ: ߆߂߂ ߇߉߁ ߄߁߆
ߓߊߓߌߟߊ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߊ߬ ߘߋ߲߲߫ ߕߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2014/8/13 7:40:00 (17 reads)

ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߡߊ߬ߦߍߣ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߑ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߊ߲߬ ߁߉ߑ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫ ߂߀߀߈ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߦߊ߲߬. ߘߋ߲ߞߍ߫ ߂ ߔߋ߫ ߟߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ . ߁ ߛߊ߲߬ ߁߁ ߊ߬ ߕߐ߬ ߁ ߛߊ߲߬ ߈. ߊ߬ߥߊ߰ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ (߈߲-߇-߂߀߁߄). ߞߍ߬ ߜߘߍ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߎ ߡߊ߬ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߟߎߕߌ߮ ߟߊߛߌ߰ ߞߏ߫ ߘߋ߲߫ ߂ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߣߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߓߟߏ߫ ߑ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߭ ߡߊ߬ ߑ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߘߋ߲ߧߊ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߘߌ߬ ؟ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߎߘߎ߲ߧߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߕߘߍ߬ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ߟߎ߬ ߢߊߝߐ߫.ߗߍ߭ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߞߟߌ߫ ߞߵߏ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߖߐ߲߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ....ߞߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬. ߏ߬ ߝߐ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߑ ߊ߬ ߗߍ߬ ߞߊ߲߫ ߟߏ߲ߘߊ߲ߞߍ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߒ ߝߊ߬ ߌ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߘߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߥߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߬ ߞߐ߫ ߕߌ߲߭ ߡߊ߬. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߞߎ߲߬ ߘߌ߫ ߔߏ߲߫. ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߦߋ߫ ߝߟߐ߫. ߓߊߓߌߟߊ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
(1) 2 3 4 ... 89 »

Kanjamadi ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

11 user(s) are online (8 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 11

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬߹ߺ

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬߹ߺ

document.write(""); windows 7 enterprise key windows 7 home premium key windows 7 home premium product key windows 7 ultimate key windows 7 ultimate key windows 7 home premium key windows 7 professional product key windows 7 professional product key visio professional ` office project professional ` party kleider red prom dresses evening dresses uk