ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

Sebengbe

ߒߞߏ

I ߢ.ߞߏ߲ߘߏ

ߢ.ߟߍߙߘߊ


(1) 2 3 4 ... 152 »
ߒߞߏ : ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ ߜߟߍ߬ߦߊ ߞߎ߲߭
Posted by diane on 2014/10/21 10:20:00 (2 reads)


ߕߋ߬ߟߋߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߓߘߴߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߞߍߦߙߐ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߞߏ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ( ߝ߭ߏߘߊߏߣ ߏߔߋߙߊ߫ ߡߣߌ ) ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߘߐ߫،.. ߝߏ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߠߋ߬߸ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߍߦߙߐ ߜߍ߲߬ߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߞߍߦߙߐ߫ ߘߍߘߊ߫ ߝߌ߬ߙߌ߲ߞߐ߲߬ߞߐ߲ ߡߍ߲ ߗߋߢߊߘߊ߮ ( ߛߍߙߑߝ߭ߍ߯ߙ ) ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ ߜߟߍ߬ߦߊ ߦߌ߬ߘߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋߞߏ ߦߋ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߏߔߋߙߊ߫ ߡߣߌ ߘߌ߫߸ ߞߴߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐߞߏߣߊ߲ ߞߐ߬ߘߐ ߟߋ߫ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߕߴߛߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ ߞߙߏߝߏ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߡߊߣߐ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ߫ ߢߍߥߟߊ ߏ߬ ߟߊߞߎߘߊߞߎߘߦߊ߫ ߟߋ߬،..

ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊ ߏߔߋߙߊ߫ ߡߣߌ ߓߐߞߏߣߊ߲ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߕߌ߱ ߦߋ߫ ߊߟߌߡߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߟߌ߬ ߦߙߐ ߘߊߕߎ߲߯ ߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߞߊߙߏ߫ ߘߊߡߊ߲ߘߐ߫߸ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߛߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊߡߙߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߒ߬ ߧߋ߫ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐߞߏߣߊ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߦߋ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫،.. ߒ߬ߞߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߞߐ߫߸ ߊߌߝߐߣ ߣߌ߫ ߊߌߔߊߘ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ߫ ( ߛߍߓߍ߲ߜߍ ) ߛߌߟߊ ߝߍ߬. ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߝߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ( ߜ߭ߏߜ߭ߟ ߞߙߐߡ )، ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߟߊߙߟߍ ߛߓߊߓߎ
Posted by ߣߍ߰ߝߙߋ߬ߟߊ on 2014/10/21 6:20:00 (7 reads)


ߒ ߞߊ߬ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߋ߬ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߞߊ߬ ߒ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߟߊߦߟߍ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ ߟߊ߫ ߸ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߞߐ߫  ߓߟߐߓߟߐ߫ ߟߌߤߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫. ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߣߍ߰ߝߙߋ߬ߟߊ ߞߋߕߊ߬ ߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߎ߲ߓߎ ߞߐߦߌߘߊߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/10/20 9:00:00 (8 reads)


ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߎ߲ߓߎ ߞߐߦߌߘߊߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߕߐ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߐ߬ߟߏ߲ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߂߁ ߖߊ߯ߓߘߊ ߗ߭ߎߟߌߎߛ ߢߋߙߋߙߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߁߇ߙߋ߲߀߀ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߠߊ߫. ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߊ߬ߘߍ ߕߐ߬ߣߐ ߡߊ߬ ߒߞߏ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ߓߍ߯ ߡߊߞߟߌߣߍ߲߫. ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫،ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߫ .


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߬ߘߍ
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/10/20 6:40:00 (6 reads)


ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊ߯ߙߌ߫ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߟߊ߬ߘߍ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߙߋ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߎߘߍ߫ ߆ ߟߊ߫ ߸ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߎ߲ߓߎ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߊߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߒߞߏߞߏ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߫ ߘߎ߰ߕߌ߮ ߣߴߊ߬ ߞߐ ߣߌ߫ ߛߏ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߝߙߊ߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫. ߡߛߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫. ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ ߢߊߞߎߘߦߊߟߌߞߏ ߘߐ߫. ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫ ، ߞߊ߲ߞߊ߲߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߓߘߊ߫ ߞߟߋߞߟߋ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/10/19 11:10:00 (11 reads)


ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߣߌ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߓߘߊ߫ ߞߟߋߞߟߋ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߊ߬ߟߌ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߞߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߟߌߓߍߦߑߕߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲. ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߜߍ߲߫ ߞߟߋߞߟߋ ߏ߬ ߟߓߊߟߏ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߍ߫ ، ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߒߞߏ ߖߌ߬ߦߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߓߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲߬ ߘߌ߫. ߞߊ߬ߙߌߡ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߡߊ߬ߜߍ߲ ߘߌ߫. ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫، ߞߊ߲ߞߊ߲߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ߘߐ߬ߜߍ߹ߺ
Posted by diane on 2014/10/21 7:50:00 (5 reads)


ߒߞߏ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ ߓߘߍ ߟߎ߬ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߡߊߛߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߊ߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫،.. ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߍߦߙߐ ߗߋߝߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ / ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߦߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߝߍ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߙߊߕߊߕߊ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߞߍߦߙߐ ߖߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫:ߺ

ߏ߬ ߝߟߐ: ߊ߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߟߏ߬ ߖߌߦߊߓߍ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߊߣߊ߬ ߞߍߦߙߐ ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬߸ ߣߌ߫ ߞߍߦߙߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߥߟߴߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߣߘߐ߫ ߏ߬ ߝߍ߬، ߏ߬ ߕߍ߰ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߍߦߙߐ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍߦߊ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߐ߬ߝߐ ߢߍߛߌ߭ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߦߙߐ߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬، ߒߠߋ ߖߌ߬ߦߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߓߊ߫ ߞߊ߬ ߒ ߕߊ ߡߊߝߟߍ߫.

ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲: ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ-ߘߏ߲߬ߞߏ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߊ߲߬ ߦߙߐ߫ ߛߓߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫: - ߛߘߊߟߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߬ߣߍ߲߫ ( ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ ) ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߘߌߞߏ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߕߍߟߊ ߘߐ߫. - ߛߘߊߟߊ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߘߌߞߏ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ ߜߐߞߎ߫. - ߛߘߊߟߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߟߊߓߊ߲ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫

ߞߎ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߛߘߊߟߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍߦߙߐ ߘߏ߲߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߜߍߘߐߞߏ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߏ߱߸ ߘߏ߲߬ ߞߏ߬ ߦߙߌߞߊ ߏ߱߸ ߊ߬ ߗߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߏ߱߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߙߍߘߍߦߊ߫ ߟߏ߲-ߏ-ߟߏ߲߫، ߞߵߊ߬ ߔߊ߬ߓߘߊ ߝߣߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߐ߫ ߘߎ߱ ߢߊ ߞߊ߲߬.، ߞߊ߬ ߦߙߐ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߟߐ߬ߦߊ߫ ߢߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߓߍ߯ ߢߍ߫ ߞߵߏ߬ ߕߊ ߞߍ߫ ߝߙߌߛߌ ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߎߡߊߛߋ߲ ߣߌ߲߬ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ : ߛߊߣߌ߲ߛߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߐ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/10/20 12:50:00 (6 reads)


ߝߙߋߞߋߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߦߊ߲߬ ߕߋߟߋ߫߂ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߛߊ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߕߌߢߍ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߓߋߙߋ߲ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߞߊߣߎ߲߫ ߞߋߕߊ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߟߐ߯ߝߍߓߊ ߘߐ߫. ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߥߊ߫ ߞߐߞߊ߲߬. ߊ߬ ߝߙߋ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߆ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߈߀߀ ߓߘߊ߫ ߕߌߢߍ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߕߋ߲߬ ߔߛߐߞߐ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߢߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߛߌ߫ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫. ߥߊߘߌߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߖߊ߲߬ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬. ߊ߬ ߥߊߘߌ߫ ߕߎߣߎ߲ߣߍ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߘߟߊ߫ ߥߊ߯߉߀߀ ߟߋ߬ ߡߊ߬ . ߞߟߍ߬ߡߐ߰ߟߊ߫ ߦߋ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߕߋ߲߬. ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߘߴߏ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫. ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫،ߞߊ߲ߞߊ߲߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߖߊ߲߬߬ߞߊ߲߬ߠߊ߬ ߘߎ߲ߓߎ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߛߓߍߘߊ ߓߘߊ߫ ߛߌ߰
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/10/20 7:00:00 (8 reads)


ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊ߯ߙߌ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߁߉ ߡߊ߬ ߸ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߠߊ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߯ ߟߊߛߌ߮ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߌߘߐ߫. ߛߍ߲ߞߐ߫ ߡߊߡߊߘߌ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߰ߦߌ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߛߎ߬ߥߊߙ߬ߋ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߫ ߞߓߊ߬ ߣߌ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߥߟߌ߫ ߘߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߘߐ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߊ߫߸ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߛߓߍߘߊ ߏ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬: ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߏ߲߬ߛߋ߬ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ߞߙߐ߫، ߞߐߦߌߘߊߓߊ߯ ߛߙߍߞߍ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲߫ ߡߏߙߌ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߡߐ߰ ߁߇ ߟߵߊ߬ ߛߓߍߘߊ ߞߣߐ߫، ߡߛߏ߬ ߄ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߘߐ߫. ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫ ، ߞߊ߲ߞߊ߲߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߏߔߋߙߊ߫ ߡߣߌ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2014/10/19 12:00:00 (12 reads)


ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ: ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߎߝߊ߲ߓߐ ߟߊ߫ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߒߞߏ߫ ߕߘߍ߬ ߓߘߴߊ߬ ߓߊ߲߬ ߓߐ߫  ߟߊ߫  ߏߔߋߙߊ ߢߍߥߟߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫  ߞߊߙߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߊߙߏ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬، ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߯ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫ ، ߞߐ߬ߣߴߊ߬ ߕߍ߫ ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߊ߬ ߦߋ߫  ߞߙߎ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߋߙߐߔߎ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬.  ww.kourousaba.com  www.nkomanden.com  www.nkoeurope.com/ ; . ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߓߟߏ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߎߣߎ߲߬
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/10/19 11:00:00 (9 reads)


ߞߎߣߎ߲߬ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߡߊ߬ ߸ ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ߬ ߥߣߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߌߢߍ߲ ߞߊߓߋ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߦߙߌߞߊߖߊ߲ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߬ ߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߓߐߒߡߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫. ߓߐߒߡߊߟߌ ߏ߬ ߕߣߐ߬ߓߐ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏ ߣߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߞߎߘߊ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߘߏߞߍ߫ ߘߌ߫.. ߛߏ ߘߐ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߘߏ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߝߏ߬ ߊ߬ ߖߌ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߛߍ߲߬ߞߍ߬ߝߙߊ߫. ߗߋߦߊߟߌ ߏ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߝߟߍ߫:

ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏ߫ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮،ߞߊ߬ߙߌߡ ߞߙߎ߬ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߗ߭ߎ߬ߟߌߎߛ ߢߋߙߋߙߋ ߟߍߙߊߓߏ߲ ߗߋߕߌ߮، ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ ߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏ ߣߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߘߏߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮، ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ، ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߛߌ߲߬ߝߏ߲. ߝߏ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߬ߘߏ߲߬ߢߐ߰ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߤߊ߲߯ ߘߎ߰ߕߟߊ߬ ߦߋߙߋ߲ߦߋߙߋ߲ ߠߊ߫. ߒߞߏ ߝߙߋߞߋ ߟߎ߬ ߏ߱ ߸ ߒߞߏ ߝߙߋߞߋ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߊߢߊ ߏ߱ ߸ ߒߞߏ ߟߌ߬ߤߟߊ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߜߋ߲߭ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߏ߱ ߸ߞߎߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ . ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫، ߞߊ߲ߞߊ߲߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
(1) 2 3 4 ... 152 »

Kanjamadi ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

21 user(s) are online (7 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 2
Guests: 19

ߡߊ߲߰ߖߎ߬, ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߬, more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthOct 2014Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Today