ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

7 user(s) are online (6 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 7

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthMay 2016Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߡߊߛߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

kourousaba.com

kanjamadi.com

nkoinstitute.com

kurukanfuka.org

fasso.org

nkoerpe.com

nkomanden.com

nkodumbu.com

nkodico.org

Nkoconvert

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

SebenbgeI

N'koWrite

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊߟߍߙߘߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߟߍߙߘߊ߫.ߖ

ߓߊߛߌߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫


(1) 2 3 4 ... 257 »
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߟߐ߬ߝߍ߲߫ ߟߓߊߟߌ߫ ߕߍ߫
Posted by ߝߏߝߣߊ on 2016/5/5 17:20:00 (9 reads)

ߟߐ߬ߝߍ߲ ߓߍ߯ ߓߍ߫ ߟߊߝߍ߲߫߸ ߓߌ߬ ߛߌߣߌ߲ߟߏ߲ ߛߎ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߡߊ߰ߙߌ߬  ߞߊߟߊ߲ߒߞߋ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ߓߊ ߥߋ߯ߟߋ߫߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߌ߬ߘߞߌ߬ ߛߊ߰ߞߐ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߍ߲߫߸ ߓߡߊ߬ߞߐ߫، ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߒ ߡߊ߰ߙߌ߸ ߌ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߞߎ߬ߛߊ߬ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߛߏ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߘߌ߫، ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߕߎ߲߬  ߟߊߟߌ ߣߴߊ߬ ߥߟߌߟߌ ߓߍ߯ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߒߞߏߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߕߎ߲߬ߢߊ߬ߦߊ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫  ߒߞߏ  ߞߟߋߞߟߋ ߞߍ߫  ߞߎߡߊߓߏ߲߫ ߄ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫:
ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ، ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߖߟߐ߬ߞߐ߬ ߂، ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߢߍߕߊ، ߦߙߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ߲ߛߏ.
ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߙߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߞߣߐ߫߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߴߊ߲ ߝߎߕߌߣߍ߲߫ ߊ߬ ߞߐ߫ ߦߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߦߊ ߞߴߊ߬ ߡߊ߬ ߤߌߣߍ߫ ߘߌ߫. ߛߌߟߊ߲ߘߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߎ߬ ߓߊ߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߞߊ߬ߞߙߐ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߟߏ߫. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߊߟߊߕߊ߲ߘߏ
 Posted by ߛߌ߬ߡߊ߬ߜ߭ߊ߲߬ on 2016/5/3 2:10:00 (73 reads)

ߟߏ߲ ߺ ߏ ߺ ߟߏ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߤߙߍ߫ ߞߎߘߊ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߢߍ߫߸ ߒߞߏ ߓߘߊ߫ ߞߟߋߞߟߋ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߙߏ߬ߔߌߞ ߍ߲ ߥߎߢߊߓߍ߲ ߠߊ߫  ߊ߬ ߞߎߡߊߓߘߊߛߏ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߙߐߜ߭ߐ߫. ߖߎߡߊ߫ ߛߎ߫ ߖߎߡߊ߫ ߛߎ߫ ߒߞߏ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߋߞߟߋ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߟߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߞߏ ߛߊߓߎ߫ ߢߌߡߊ ߟߋ߬ ߛߟߊߕߌ߯ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ ߣߌ߫ ߛߟߊߕߌ߯ ߤߊߙߎ߯ߣߊ߫ ߖߊ߬ߞߌߕߋ ߣߌ߫ ߛߟߊߕߌ߯ ߊߓߎߟߊߦߌ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߙߋ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ..  ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1758 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߛߊ߲߬ߘߊ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߥߊ߬ߣߊ ߞߟߋ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߦߴߊ߬ ߘߏ߫ ߥߟߌ߬ߕߐ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/5/2 17:50:00 (102 reads)

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬߹ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߗߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߥߊ߬ߣߊ ߞߟߋ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߥߊ߬ߣߊ߫ ߥߟߌ߬ߕߐ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߲ ߣߌ߫ ߡߎ߲߬ ߞߍ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ (ߋߓߙߋ) ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߐ߲ ߡߊ߬ ߞߌߢߍ߲߫ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߓߍ߲߬ ߞߍߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߡߊ߲߬ߜߏߦߊ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߏ߯ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߴߋߓߙߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߕߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߯ ߛߌߟߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫. ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3862 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߘߓߊ߬ߕߊ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫
Posted by ߡߊ߬ߡߘߎ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ on 2016/5/2 9:00:00 (72 reads)

ߘߓߊ߬ߕߊ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫:

ߘߓߊ߬ߕߊ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߒߞߏߞߏ ߘߐ߬ߝߐ ߓߊߏ߬ ߸ ߒߞߏ߫ ߥߎߦߊ߲ߓߍ߲߫ ߝߟߐ ߘߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߥߎߦߊ߲ߓߍ߲ ߦߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ (ߙߊ߬ߖߏ ߦߋߟߋ)
ߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߝߐ ߘߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߛߊ߬ߓߊ ߡߌ߲ ߖߌ߲߬ߓߊ߲ ߞߘߐ߫ ߓߌ߬ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫
߁-ߟߥߊ߬ߟߋ߬ߟߌ ߛߋߓߊ߯ߦߊ
߂-ߟߊ߬ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߬ߟߌ ߛߋߓߊ߯ߦߊ
߃-ߞߕߌ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 7193 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߖߌ߬ߦߊ ߘߝߐ߬ߡߊ
 Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2016/5/1 12:00:00 (101 reads)

߂߀߁߆ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߇߂ (ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߟߋ߬ ߡߊ߬) ߟߍߙߊ߫ ߞߏ ߟߐ߯ߓߊߟߐ ߓߊ߲߫ ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߲߬. ߡߐ߰ ߅߀ ߀߀߀ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ߫ ߂߃، ߂߄ ߣߴߊ߬ ߂߅ ߕߍߟߊ ߘߐ߫. ߢߌ߬ߣߊ߲߫ ߜߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߝߐߞߣߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߜߟߐߡߌ߲ ߣߌ߫ ߥߙߎߞߌ ߓߊߖߎߟߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
ߞߟߊ߬ߘߏ߲߬ߛߏ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߜߌߙߌ߲ߘߌߟߊ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫. ߟߍߙߊ߫ ߞߏ ߢߐ߲߯ߦߋߓߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߝߐ߫ ߒߞߏ ߞߐ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫߹ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߍߙߘߊ ߝߣߊ߫ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ߫ ߟߍߙߊ߫ ߢߍߛߐ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬.  ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3044 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߡߊߞߟߌߺߺߟߌ߫ ߛߓߺߺߍ߫
Posted by ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ on 2016/4/30 23:50:00 (67 reads)

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߟߌ߫ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ߲߬ ߆߇ ߡߊ߬ ߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ߬ ߁߄ ߂߀߁߆ ߸ ߒߞߏ ߥߊ߯ߖߟߎ߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߘߋ߬ ߟߊߓߍ߲߬ߠߋ߲߫ ߡߏߕߌ߬ ߒߞߏ ߡߞߐ߫ ߎ߬ ߝߍ߬ ߸ ߡߌ߲ ߞߣߐ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߓߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߘߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߍߣߊ߬ ߟߊߢߣߊߡߦߊ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߊ߲ߛߊߙߑߘߌߣ ߛߙߊߘߟߊߓߊ، ߊ߬ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߙߊ߬ߡߞߐ߬ߓߊ، ߦߊߦߊ߬ ߦߎߓߊ߬ ߘߋ߬ ߝߍ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߂߀߁߆/߀߅߲/߀߃ ߡߊ߬ ߡߏߕߌ߬ ߸ ߊ߬ ߓߍ߫ ߞߍ߫ ߜߊ߲ߜߊ߬ߟ ߞߌ߲߭ ߘߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߕߍ߬ߙߍ߲߬ߓߌ߬ߟߋ߲߬ߣߌ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߛߎ ߝߍ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߂߁:߃߀ ߸ ߣߺߴߊ߲ ߡߊ߫ ߞߐ߬ߟߌ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ ߓߍ߫ ߞߍ߫ ߊߎ߫ ߦߋ߫ ߓߟߐߟߐ߫ ߞߊ߲߬ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߬ߣߍ߫ ߝߍ߬ ߖ߭ߎߡ ߞߊ߲߬ ߸ ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3888 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2016/4/30 17:10:00 (103 reads)

ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߯ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫(ߒ.ߥ.ߛ.ߖ.) ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߛߓߍߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߓߍ߯߸ ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫: ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊ߬ߘߍ߬ ߝߟߐ ߞߍߕߐ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߊߙߌߟߏ߲ ߘߓߊ߬ߕߊ ߝߟߐ ߞ.ߜ.߇߈߁/߂߀߁߆ ߣߌߦߐߙߞ ߉:߀߀ߙߋ߲ ߠߊ߫߸  ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߬ ߁߃:߀߀ߙߋ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߘߍ߭ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߓߍ߯ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߓߍ ߟߊߣߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߟߊ߬ߘߍ ߕߎ߬ߡߊ ߢߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߲ ߧߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߡߊߞߐ߬ߣߐ ߠߊ߲߫،.. ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 7391 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߓߊ߫ ߥߎ߯ߙߌ ߓߘߊ߫ ߡߊߝߏߘߏ߫ ߎ߳-ߍߝ-ߘߋ-ߖ߭ߋ ߞߙߎߞߊߘߋ߲߫ ߂ ߓߟߏ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/4/30 16:10:00 (91 reads)

ߓߊ߫ ߥߎ߯ߙߌ ߓߘߊ߫ ߡߊߝߏߘߏ߫ ߎ߳-ߍߝ-ߘߋ-ߖ߭ߋ ߞߙߎߞߊߘߋ߲߫ ߂ ߓߟߏ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߫ ߡߊ߬/ ߞߏߞߏ߲ߘߌ߬ߓߌ ߕߋߟߋ߫ ߂߉/߂߀߁߆ ߘߊ߬ߓߏ߲߬ߘߌ ߋߞߐߟ  ߞߌ߲߭ ߞߣߐ߫/ ߡߊ߬ߕߊߡ ߞߊߝߏߙߋ߲ ߞߣߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫. ߓߊ߫ ߥߎ߯ߙߌ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߎ߳-ߍߝ-ߘߋ-ߖ߭ߋ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫، ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2629 bytes more | Comments?
ߟߐ߲ߞߏ : ߛߌߡߊߙߕߌߝߏߣ ﴿ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲﴾ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߘߙߎ߬ߞߕߐ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ ߖߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ؟
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/5/5 4:00:00 (103 reads)

ߛߌߡߊߙߕߌߝߏߣ﴿ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲﴾ߢߎߡߍߘߊ߮ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߘߙߎ߬ߞߕߐ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ ߖߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ؟ ߌ ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊߞߏ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߌ ߓߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߴߌ ߡߙߌߦߊ ߟߴߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߢߎߡߍߘߊ߮ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߌ߫. ﴿ߊ߬ ߝߐ߫ ߕߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߠߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏߘߌ߬؟ ߒ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߌߞߘߐ߫ ߓߊ߰ ߒ ߧߴߊ߬ ߖߛߐ߫ ߝߟߐ߫ ؟ ߥߟߊ߫ ߒ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߖߛߐߞߏ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߢߊߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߡߊ߬؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߭ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߒ ߓߟߏ߫ ؟ ߖߊ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߐ߫: ߖߛߐߞߏ߫ ߝߟߐ ﴿%߅ ߞߛߊߞߊ﴾ ߊ߬ ߕߍ߫ ߌߞߏ߫ ߡߙߌߘߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ﴿ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߞߊߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߖߛߐ߫߸ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 19590 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߡߏߕߌ߬ ߒߞߏ ߛߊ߲߬ߞߎ߲ߓߍ߲ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߞߣߍ߬ߓߊ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߓߟߐߟߐ߫ ߞߊ߲߬ ߖ߭ߎߡ ߝߍ߬ ߓߌ߬ ߞߐ߬ߘߏ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߂߁ߙߋ߲ ߠߊ߫
Posted by ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ on 2016/5/2 20:50:00 (34 reads)

ߊ߲ ߧߺߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊߎ߫ ߦߋ߫ ߗߞߏ ߡߌ߲ ߞߏ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߦߊߦߊ߬ ߦߎߓߊ߬ ߸ ߣߺߴߏ߬ ߦߋ߫ ߊ߲ߛߊߙߑߘߌߣ ߞߙߊ߬ߡߞߐ߬ ߎ߬ ߞߊ߫ ߟߞߊ߬ߙߋ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߋ ߞߊ߫ ߞߢߐ߫ ߘߋ߬ ߡߊ߬ ߡߏߕߌ߬ ߸ ߏ߬ ߡߌ߲ ߓߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߓߌ߬ߘߏ߲ ߣߊ߬ߕߐ ߸ ߊ߲ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߎ߬ ߦߺߴߏ߬ ߘߋ߬ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߣߌ߫ ߞߣߍߓߊ߫ ߟߊߢߣߊߡߦߊߟߌ ߦߋ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߸ ߏ߬ ߡߌ߲ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ ߞߍߕߐ߫ ߒߞߏ ߘߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߌߞߏ߫ ߊߎ߫ ߘߋ߬ߙߌߣߍ߲ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛߙߊߘߟߊ ߎ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ ߟߊ߫ ߗߞߏ ߡߌ߲ ߸ ߏ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߣߊ߬ ߝߐ߫ ߡߞߐ߬ ߞߐ߫ ߘߍ߫ ߸ ߣߺߴߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߡߐߣߍ ߕߍߣߊ߬ ߌ ߕߏ߫.ߦߊߦߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ ߓߟߏ߫ ߡߏߕߌ߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߡߐ߰ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߟߏ߲߫ ߘߊ߲߬ ߕߴߌ ߓߊߘߍ߫ ߟߏ߲ ߘߌ߫
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2016/5/2 13:50:00 (82 reads)

ߒߞߏ ߞߟߊ߬ߘߏ߲ߛߏ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߞߏߛߓߍ߫. ߓߊߏ߬ ، ߝߍ߭ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߊ߲ ߠߊ߫، ߊ߲ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߘߍ ߘߌߦߊߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߍ߲ߘߍ ߝߏ߫ ߊ߬ ߕߌ߱ ߓߊ߯ ߝߊߕߏ߫. ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߊߞߍ߫. ߌ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߕߌ߱ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߙߊ߬ ߊ߬ ߕߊ߫ ߞߍߕߊ߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߐ߲߯ߕߍ߫ ߸ ߒ ߠߊ߫ ߞߎߟߎ߲ߖߋߟߌ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߠߊ߫ ߘߙߎ߬ߞߕߐ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߘߊߞߎ߲ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫. ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2703 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߣߏ߯ߙߊ ߺ ߘߊ߬ߟߊߡߐ߲߱ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߓߌ߬
Posted by ߛߌ߬ߛߋ߂ on 2016/5/1 19:40:00 (60 reads)

ߛߊ߬ߡߊ ߘߏ߲ߘߊ߫ ߓߊ߯ ߛߋ ߞߏߕߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߡߌ߬ߙߌ߲ߘߌ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߏ߬  ߞߍ ߟߊ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߟߊ߬ߓߊ߫ ߟߎ߬ ߡߐ߲߱  ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߘߟߊߡߐ߲߱ ߏ߬ ߞߎ߲߬ ߕߍ߫ ߖߍ߮  ߞߏ߫ ߘߌ߬ ߸ߏ߬ ߞߎ߲߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߰ߠߊߘߍ߮  ߣߌ߫ ߢߐ߲߰ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߓߌ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ߫  ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߞߎߓߋߘߊ  ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊ߬ߓߊ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ﴿ߣߏߙߊ ߘߊ߬ߟߊ߫ ﴾ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫  ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߣߐ߭ ߓߌ߬  ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫  ߘߊ߬ߟߓߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߐ߲߰ߠߊ߫߸ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫  ߕߎߞߙߊߒߞߋ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߣߍߡߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߓߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸  ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3290 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ ߡߊ߲ߘߙߊߛߊ ߟߊ߫:
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2016/5/1 11:30:00 (32 reads)

ߊ߰ߛߐߍ߫߹ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߓߊߖߎߟߞߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍ߬ߘ ߛ߭ߋ߬ߙߌߝ ߤߊߦߌߘߙߊ߫ ߸ ߏ߬ ߗߋߝߊ߫ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߬ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ ߠߊߘߏ߲߭ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬ ߦߋ߲߬ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ ߓߊߖߎߟߞߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫-ߊߙߊߓߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߞߘߐ߫.
ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߂߀߁߁ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߒߞߏ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߝߙߊ߬ ߥߊߟߌ߫ ߞߊ߲߫ ߂ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬. ߂߀߁߆ ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ ߕߟߋ߬ ߂߉ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߝߟߐ ߓߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߢߊ߲߯ߕߊߣߍ߲߫ ߗߍ߬ߡߊ߲߫ ߂߅ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߬ ߈ ߞߎ߲߬. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߓߘߎߓߘߎ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲ ߄߲ ߣߴߊ߬ ߅߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2948 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߝߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߎ߬
Posted by ߡߊ߬ߡߘߎ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ on 2016/4/30 17:20:00 (69 reads)

ߊߟߎ߫ ߒߞߏ߫ ߞߝߊߟߊ߲ߘߌ ߟߎ߬
ߛߊ߲߬-ߊ߲-ߛߊ߲߬ ߒߞߏ ߟߊߓߐߟߌ ߛߊ߲߬ ߞߎߓߍ߲ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߟߎ߬ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߸ ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߒߞߏ߫ ߞߝߊ߫ ߞߎߘߊ ߓߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ߫ ߞߝߊߟߊ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߖߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߝߣߊ߫ ߞߛߊߞߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߣߐ߫ ߓߊߏ߬ ߸ ߞߊ߲ ߛߓߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߘߊ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐߘߐ߫ ߘߐߛߙߋ ߛߎ߯ߦߊ ߣߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߎ߫ ߟߋ ߡߊ߬ ߸  ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2597 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߕߣߐ߬ߡߊ
Posted by ߓߙߋߕߋ߂ on 2016/4/30 17:00:00 (20 reads)

ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߸ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ߲ ߆߇߲ ߠߋ߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߦߊ߲߬ ߛߌߣߌ߲߫. ߊ߬ ߓߍ߲߬ߕߐ߫ ߛߊ߲߭ ߞߊߙߏ߫߅߲/ ߕߟߋ߬ ߀߁߭/ ߟߋ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߕߐ߲߬ߓߊ ߟߊ߬ߘߍ߬ ߝߏ߮ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫. ߊ߬  ߞߍߕߐ߫߉ߙߋ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߊ߬ ߖ߭ߎߡ ߡߊߝߟߍ߫ ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬. 

ߦߙߊ߬ߞߎߘߊ߫ ߝߏߘߋ߫ ߓߊ߲߬ߞߊߟߌ߬ ߓߙߋߕߋ߫ ߓߟߏ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߍ߬ߙߍ ߞߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
(1) 2 3 4 ... 257 »

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ