ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

13 user(s) are online (9 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 13

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(3 themes)

ߞߐߟߊ߫ ߫ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthJan 2015Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Today

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߊ. ߣߊ߬ߓߋ߫

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

Sebenbge

ߗߋߛߓߍ I


(1) 2 3 4 ... 194 »
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߜ߭ߊ߬ߥߏ ߓߌ߬ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/1/27 15:50:00 (1 reads)


ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߜ߭ߋ߬ߥߏ߫ ߓߌ߬ ߞߐ߬ߟߏ߲߫ ߡߊ߬\ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫߂߇\߂߀߁߅،ߓߌ߬ ߛߐ߱ߡߊ߬ ߁߀ߙߋ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫،ߡߐ߰ ߗߡߍ߬ ߦߙߌ߬ߞߊ߬ߖߊ߲߫ ߠߋ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߜ߭ߊ߬ߥߏ߫ ߛߌߟߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ،ߞߵߌ ߞߎ߲߬ ߟߐ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߘߊ߮ ߟߊ߫ ߞߓߊ߫ ߟߊߝߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ،ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߍ߲߬ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߕߋ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߥߊߦߌ߲ ߠߊߛߊߙߌ߲߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ߬ ߖߡߊ ߞߊ߲߬ ،ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߃ ߓߐ߬ߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߫،ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߖߐߞߌߣߍ߲ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߬ߥߏ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏߓߊ ߟߊ߫، ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ،ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߃ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߰ߣߍ߲߫،ߞߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߊߙߌߝߊ ߟߋ߬ ߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߏ߲߫ ߠߊ߫߸ߖߎ߬ߟߦߊ߬ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬  ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߊߕߎ߲߯ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲߫ ߜ߭ߊ߬ߥߏ߫ ߓߌ߬ ߞߐ߬ߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬،ߝߏ߫ ߜ߭ߊ߬ߥߏ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߓߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߞߵߌ ߞߣߊߓߐ߫ ߘߋߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ،ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߟߎ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ߜ߭ߊ߬ߥߏ߬ߞߊ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߞߏ߫:ߡ.ߟ.ߛ.ߣߊ߬ ߘߐ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫،ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߣߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߬ ߢߍߥߟߊ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߁߀ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫ ߕߊߓߊ߲ߞߐ߯ߙ ߡߊߛߎߘߎ߲߬ߧߊ ߘߐ߫،ߥߐ߬ߦߐ ߓߍ߯ ߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬،ߓߊߏ߬،ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߕߐ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߜ߭ߊ߬ߥߏ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬،ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߞߐߞߘߐ߫،ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߓߙߎ߬ߘߊ߯ߡߍ߫ ߡߙߎߕߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߐߞߘߐ߫،ߡߐ߰ ߆ ߟߋ߬ ߓߏ߲߫ ߘߊ߫ ߡߙߎߕߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߌߣߌ߲ߟߏ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߡ.ߟ.ߛ. ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫.  ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߓߟߏ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߡߐ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊߝߐߦߊ ߂߀߁߅ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߅ ߡߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2015/1/26 11:00:00 (11 reads)


ߛߊ߲߬ߞߟߊ߬ߕߋ: ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߓߏߟߏ߲ ߡߐ߰ߓߊ ߓߘߊ߫ ߟߊߝߐߦߊ߫߸ ߡߐ߰ߓߊ ߡߍ߲ ߠߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߥߊ߰ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߂߀߁߄ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߃߀ ߡߊ߬߸ ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߟߏ߲߬ߛߋ߬ߣߌ߲߬ ߞߐ߲ߘߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߋ߯ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲ߣߍ߲߫ ߂߀߁߅ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߅/߃ߙߋ߲ ߕߎ߬ߡߊ. ߗߍ߭ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߠߊߥߙߎߞߌߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߓߍ߯ߦߊߡߐ߮ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬. ߗߍ߭ ߣߌ߲߬ ߕߘߍ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲߬ ߝߟߐ ߕߐ߲ߕߌ߯ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߐ߰ߓߊ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߘߌ߫:߁߭ߟߊ߰ߖߌ߬ ߣߊߡߏ߬ߙߌ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ ߡߊ߰ߛߎߓߊ߫، ߂߲ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߡߊ߬ߜ߭ߊߡ ߛߘߌ߬ߓߋ߫، ߃߲ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫، ߄߲ߠߋ߫ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߟߏ߲߬ߛߋ߬ߣߌ߲߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߓߊߘߍ߫ ߘߊ߫ ߓߌ߬ ߂߀߁߅ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߆ ߡߊ߬ ߝߊߦߌߛߊߟ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߓߊ ߟߊ߫. ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ ߕߊ߯ߓߊ߮ ߡߊ߬، ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߦߙߐ ߢߊ߬߹ ߝߏߘߋ ߕߌߘߊ߲ߞߋ߫ ߟߊ߲ߛߌߣߍ߫ ߥߘߎ߬ߡߊ߬ߞߊ ߞߊ߬ߞߙߐ߫ ߡߞߊߛߊ߫ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߘߌߣߍ߲ ߠߋ߬ ߓߙߋߕߋߗߍ ߡߊ߬.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߎ߳ߞߑߙߍߣ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߫ ߛߎߡߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߘߋ߬
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/1/25 2:10:00 (14 reads)


ߞߎߣߎ߲߬ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߞߟߊߓߍ߲ ߡߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߎ߳ߞߑߙߍߣ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬، ߓߊߏ߬ ߡߊߙߌߦߔߎߟ ߘߎ߰ߓߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߎ߳ߞߑߙߍߣ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫، ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߞߣߐ߫، ߡߙߎߕߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߝߏߘߏ߲߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߡߊ߬ / ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߄ / ߂߀߁߅، ߞߵߏ߬ ߕߊ߬ ߢߍߣߍ߲ߎ߫، ߡߙߎߕߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߊߟߍߞߑߛߊ߲ߘߑߙߌ߫ ߖ߭ߊߞߊ߯ߙߌߗߍ߲ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߜߘߍ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫، ߥߟߊߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߏߣߍߕ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߏ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊߡߙߊ߬، ߡߐ߰ ߃߀ ߟߋ߬ ߣߌ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߍ߲ߘߍ߲ߟߏ߲ ߞߟߊߓߍ߲ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߁߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߖߐߞߌ߫، ߎ߳ߞߑߙߍߣ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߡߏ߯ߙߏ ߛߋ߲ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߐ߫: ߞߏ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߖߐ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߟߐ߮ ߦߋ߫ ߎ߳ߞߑߙߍߣ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯، ߞߏ߫ ߡߙߎߕߌߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߝߍ߬، ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߓߌߣߍ߲߫ ߕߊ߫ ߛߙߊߟߌ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯.   ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߓߟߏ߫   


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ : ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊߝ߭ߐߛ ߜߊ߬ߙߊ
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2015/1/24 6:50:00 (7 reads)


ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߣߌ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߖߊ߯ߓߊ ߜߍߓߏ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߗ߭ߌߡ ߦߐ߲ߜ߭ ߞߌߡ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߘߊߝ߭ߐߛ ߛߑߥߛߌߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫߸ ߂߀߁߅ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߃ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߞߟߍ߬ߞߏ ߡߊ߬، ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐߘߍ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߏ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߢߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߞߟߍ߬ߞߏ ߡߊ߬، ߞߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߎ߰ߡߍ ߞߣߐ߫ ߕߋ߲߬߸ ߛߌߞߊߓߊ߯ߕߐ߫ ߡߐ߰߉ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߲߬. ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߭ ߞߊ߲߬، ߘߊ߲ߘߊߛߏߓߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߐ߬ߟߌ ߦߴߌߘߐ߫. ߞߌߢߍ߲߫ ߜߍߓߏ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߞߏ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߛߊ߲߬ ߃ ߣߊ߬ߕߐ ߣߊ߲߬ߝߏ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ߞߏ ߘߐ߫. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬߸ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߛߎߥߊߔߕߌ߫ ߞߐ߬ߞߎ߲ (ߛߎߙߎ߲ߘߎ) ߟߐ߬ߟߌ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߊߡߙߌߞߌ߫ ߘߟߊ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߁߀߀ ߡߊ߬. ߜߍߓߏ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬. ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߣߊߡߎ߲ : ߂߀߁߅ ߓߌ߲ߠߊߥߌߟߋ߲߫ ߡߊߥߎߟߘߎ߫ ߢߣߊߓߞߊߦߊ߫ ߙߊ߫ ߕߊ߲߬ ߘߋ߬
Posted by ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ on 2015/1/23 12:30:00 (11 reads)


ߘߎߣߊ߲ ߡߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߙߊ߫ ߊ߲ߛߊߙߑߘߌߣ ߞߙߎߝߊ ߖߊ߯ߓߊߡߊ߲ ߝߍ߬ ߤߊߦߑߘߙߊ ߓߙߊ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߓߊ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߲ ߖߋ߬ߞߌ߬ߣߊ߬ߓߞߎ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߌ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫ ߙߊ߫ ߞߐ߬ߣߌ߲߫، ߓߊߥߏ߬߸ ߣߌ߫ ߡߞߐ߬ ߡߌ߲ ߛߋ߫ ߙߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ ߡߊ߬ߥߎߟߘߎ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߌ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߙߍߘߍߦߊߟߌ ߛߓߍ߫ ߘߋ߬ ߕߊ߬ ߝߟߐ߫، ߡߞߐ߬ ߗߊ߯ߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߏ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߫، ߡߞߐ߬ ߇߀߇߈߉ ߘߋ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߙߊ߫ ߊ߲ߛߊߙ ߝߍ߬߸ ߡߎ߬ߛߏ ߦߴߏ߬ ߟߊ߫ ߃߄߂߁߀ ߦߋ߫، ߗߍ߭ ߦߋ߫ ߃߆߅߇߉ ߦߋ߫߸ ߞߙߊ߬ߡߞߐ ߦߋ߫ ߡߞߐ߬ ߇߇߂ ߦߋ߫߸ ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߕߴߏ߬ ߞߙߊ߬ߡߞߐ߬ ߖߊߕߋ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߛߙߐ߬ ߒߠߋ ߓߐ߫ ߙߊ߫ ߡߏߕߌ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߊߥߎߟߘߎ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߟߎ߫ ߄ ߘߋ߬ ߕߏ߫ ߒ ߞߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߏ߲ ߓߍ߯ ߥߎߦߊ߲ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߠߊ߫ ߖߍߡߎ߲ ߠߊ߫، ߞߊߙߌߘߏ߲ ߓߐ ߞߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߙߐ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߛߓߍߟߋ߲ ߎ߫ ߘߋ߬ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߫ ߗߊ߯ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫. ߦߊߦߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ ߓߟߏ߫ ߡߏߕߌ߬


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߝߊ߬ߞߐ߬ߟߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏ ߘߐߓߍ߲߲ ߞߊ߲߲߬
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/1/22 16:20:00 (8 reads)


ߞߙߏ߬ߡߊ ߟߎ߬  ߦߋ߫  ߓߟߏߘߐߓߍ߲  ߖߘߍ߬ߖߘߍ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬  ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫  ߛߏ  ߞߣߐ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߖߌߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߤߡߊߣߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸  ߞߊ߬ ߓߍ߲߬  ߝߊ߬ߞߐ߬ߟߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫  ߜߊ߬ߙߊ  ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߞߏ ߡߊ߬، ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫  ߞߍߣߍ߲߫   ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߣߏߙߊ߫  ߛߏ ߞߣߐ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߣߴߏ ߦߋ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߞߍ߫ ߞߣߍ ߛߊߣߌ߲ߢߊ ߣߴߊ߬   ߖߌߟߊߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߦߙߐ ߣߴߊ߬ ߢߍ߲߮ ߠߎ߬  ߘߐߓߍ߲߭ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߡߊ߬߸ ߣߏ߯ߙߊߛ߲ߏߓߊ߫ ߣߴߊ߬ ߛߓߏߟߏ߲  ߞߊ߲ߓߋߙߋ߲  ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߫  ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߲߬  ߠߎ߬ ߞߍ߫߸ ߊߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ߓߌߣߍ ߛߊ߬ߝߙߎߟߊߦߌ߫ ߢߍ߲߯ߛߐ߬ߟߐ ߂߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߣߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ ߞߵߏ ߟߊ߫  ߓߙߊ߫ ߞߣߍ߫  ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߐ߲߬ߓߍ߲߭ ߣߴߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߢߊ ߞߊ߲߬ ߖߟߊߕߏ߯ߘߊ߫ ߡߊ߲ߞߏߙߏ߲ߕߎ ߞߘߐ߫، ߏ߬ ߡߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߣߏߙߊ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߜߊ߬ߙߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߸  ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߙߊߓߊ߫ ߟߊ߫.  ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߓߟߏ


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߘߐ߬ߝߐ : ߒ ߞߊ߬ ߟߎߡߎ߲ߓߊ߫ ߘߐߕߍ߰ߕߍ߰ ߟߋ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߃߄ ߘߌ߫
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2015/1/21 8:30:00 (14 reads)


ߒ ߞߊ߬ ߟߎߡߎ߲ߓߊ߫ ߘߐߕߍ߰ߕߍ߰ ߟߋ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߃߄ ߘߌ߫ ߛߎߕߍ߯ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߣߍ߰ߖߓߐ (ߊߛߌߘ) ߞߴߊ߬ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߝߊ߲߬ ߛߌ߯ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߢߌ߲߫ ߘߊ߲ߘߐ߫. ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߛߎߡߊ. ߊ߬ߟߎ߫ ߒ ߠߝߊ߫ ߘߐ߬ߟߐ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߒ ߟߐ߭ ߢߍ߫ ߝߊ߰ߟߌ߬ ߞߏ߬ߖߎ߰ߦߊ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫. ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߲߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߒ ߓߟߏ߫ ߸ ߒ ߞߊ߬ ߒ ߞߏ߬ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ߒ ߛߎߡߊ ߕߘߍ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫. ߗߋߙߊߙ ߛߏߥߍߕ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߔߊ߬ߕ߸ߙߌߛ ߟߎߡߎ߲ߓߊ߫ ߝߊ߰ ߁߉߆߁ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߇߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߝߐ߫ ߛߊ߲߬ ߄߀ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫. ߊ߬ߟߋ߬ ߗߍ߭ ߦߴߊ߬ ߣߌߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ߸ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߈߀ ߠߋ߬ ߕߋ߲߬. ߊ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߟߎߡߎ߲ߓߊ߫ ߢߌ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߟߏߡߍ߲ߛߍ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߓߟߏߟߊߞߏߦߌߣߍ߲. ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߍߟ߸ߗߌߞ ߁߉߇߃ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ߕߊ߲߬ߜ߭ߊ߬ ߕߐ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ (ߞߐߡߌߛߍߙ ߘߋ߳߬ ߔߏߟߌߛ). ߔߊ߬ߕߙߌߛ ߟߎߡߎ߲ߓߊ߫ ߕߘߍ߬ ߓߍߦߊ ߞߐ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߕߍ߲ߒߖߘߍߟߊ ߞߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߇ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߊ߰ ߋߟߌߖ߭ߊߓߍߕ ߝ߭ߌߟ ߟߋ߬ (ߟߎߡߎ߲ߓߊߛ߭ߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬)߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ߕߊ߲߬ߜ߭ߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎߓߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߯ ߡߐ߰ ߂ ߟߋ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ : ߗ߭ߏ߬ߛߍߝ ߏߞߌߕߏ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߙߌߛ ߒߔߟߏ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߡߊ߬ߞߊߘߊ߲ ߞߟߊߘߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߡߊߓߐ߫ ߟߋ߬ ߛߏߞߣߐߟߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂߂߀ ߠߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߰ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߏ߬ ߓߊ߲ ߌ ߞߘߐ߫ ߡߎߣߐ߲ߜ߭ߏ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߞߣߐߟߊ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߟߎߡߎ߲ߓߊ߫ ߛߎ߭ ߟߊߕߎߣߎ߲߫ ߖߋߎ߲߫߸ ߓߊߏ߬ ߞߏ߫ ߛߘߊ ߛߎ߮ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߞߊߓߙߎ ߘߌߦߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߌ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊߝߛߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߞߍ߫ ߤߖߌ߫ ߦߙߐ ߘߌ߫.ߓߊߓߌߟߊ߫ ߞߋߕߊ߬.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߊ߲ߛ߫ߊߙ
Posted by ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ on 2015/1/20 4:50:00 (25 reads)


ߊ߲ߛ߫ߊߙ ߘߌߣ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߢߊ ߟߐ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫، ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߬ߡߐ߰ ߦߊߦߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߟߊߝߊ߬ߛߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߢߊߝߐߟߌ ߊ߲ߛ߫ߊߙ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߘߐߜߍ߫ https://www.dropbox.com/s/qpoldn0vagwy ... OULOUDOU%20LA%20.3gp?dl=0.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ : ߛߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߋ:ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ߬ ߥߣߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/1/26 15:10:00 (4 reads)


ߛߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߋ: ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ ߠߊ߬ ߥߣߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߫، ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߘߎߞߎ߬ߙߋ߫ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߒߘߐ߬ߖߎ߮ ߘߌ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߕߍߟߊ ߘߐ߫، ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߆ ߟߊ߫\߂߀߁߄، ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߣߌ߲߬ ߝߊ߬ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߛߏ߫ ﴿ߓߋߦߌߟߊ߫﴾ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߞߎߙߋߟߞߊ ߟߎ߬ ߣߵߊ߬ߟߋ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߛߦߊ߬ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߠߊ߫ ߘߞߎߙߋߟߊ߫، ߓߋߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߐ߲߬ߛߏ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߫، ߓߌ߲߬ߟߊ߲߬ߒߘߐ߬ߖߎ߮ ߞߍߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ߘߋ߬ߣߌ߬ߦߊ߫، ߦߋ߲߬ ߣߌ߫ ߝߙߊߣߊ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߄߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ ߘߎߞߎ߬ߙߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߣߌ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫، ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߘߎߞߎ߬ߙߋ߫ ߣߌ߲߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߆߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߘߞߎߙߋߟߊ߫، ߓߋߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫:ߒߝߊߝߌ߲ ߘߎߞߎ߬ߙߋ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫  ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߛߊ߫، ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߕߐ߭ ߟߊߞߎߙߊ߲߫ ߡߊߟߍߖ߭ߌ߫، ߞߎߥߟߊߟߊ߲ߔߎ߯ߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬، ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߒߝߊߝߌ߲ ߘߎߞߎ߬ߙߋ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߣߎߤߊ߲߫ ߛߊ߰ߣߐ߫ ߘߊߓߐ߲ߘߐߛ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߊߘߡߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲ ߘߏ߫ ߢߍߥߟߊߦߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߙߌ߬ߦߊߘ، ߡߞߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߁߉߉߆ ߝߊ߲߬ߝߍ߬، ߞߊ߬ ߒߞߏ ߝߐ߰ߓߍ߬ ߝߟߐ ߛߓߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߡߞߊ߫ ߖߡߊߣߊ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫، ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߒߝߊߝߌ߲ ߘߎߞߎ߬ߙߋ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍߛߋ߲ ߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߒ.ߢ.ߦ.ߘ. ߡߊ߬، ߣߌ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߛߌߟߊ ߝߐ߰ߓߍ ߕߘߍ߬ ߛߓߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫، ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߘߎߞߎ߬ߙߋ߫ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߞߙߊߡߐ߮ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߣߐ߫، ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߟߊߞߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߂߀߀߁ ߠߊ߫ ߞߌߔߋ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫، ߡߊߕߊ߬ߡ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߙߊ߬ߓߎ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߑߟߋ ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߒߠߋ߬ ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߛߓߍ ߞߊ߲߬ ߣߌ߲߬، ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߒߠߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ، ߝߏ߫ ߞߵߏ߬ ߛߙߋߓߍ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬߸ ߞߐ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߗߋߘߊߕߌ߮ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߯ߡߎ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ߘߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߢߐ߯ ߛߓߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߲߬ߡߊ߲߫ ߖߊ߰ߣߍ ߘߌ߫، ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߍ߯ߙߊߘߊ߫ ߝߟߐ ߗߋߝߊ ߘߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߕߊ ߞߊ߲߬، ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߛߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߐߙߍ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߤߣߴߊ߬ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߊ߫، ߞߊ߬ ߞߌ߬ߢߍ ߛߎߡߴߊ߬ ߞߘߐ߫، ߞߊ߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߣߊ߯ߞߐ ߞߴߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ ߦߙߐ ߘߌ߫، ߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬. ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߓߟߏ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߂߀߁߄ ߓߊ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߞߘߐߜߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߛߊ߲߭ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/1/26 2:50:00 (13 reads)


߂߀߁߄ ߓߊ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߞߘߐߜߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߛߊ߲߭ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬،ߡߐ߲ߕߐ߲߫ ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫:ߞߊ߬ߦߌ߯ ߡߐ߲ߕߐ߲ߘߐߦߊ ߞߊ߬ ߓߊߘߊ ߞߘߐߜߊ߬ߟߌ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌߣߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߁߈߈߀ ߠߊ߫،ߞߏ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߂߀߁߄ ߛߎ߯ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߞߘߐߜߊ߬ߟߌ ߘߐ߫،ߤߊߞߍߕߏ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߓߊ߲ߘߊ ߞߘߐߜߊ߬ ߘߊ߫، ߊߡߋߙߞߌ߬ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߞߘߐߜߊߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߕߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ ߛߊ߲߬ ߁߀ ߠߋ߬ ߓߊ߲ߘߊ ߞߘߐߜߊߟߌ ߥߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߁߉߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫،߁߉߉߈ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ،߂߀߀߅ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫،߂߀߁߀ ߴߏ߬ ߘߐ߫،ߞߴߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ،߂߀߁߄ ߠߋ߬ ߢߍߝߍ߬ ߓߊ߲ߘߊ ߞߘߐߜߊߟߌ ߘߐ߫،ߞߏ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߞߘߐߜߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬  ߞߍߣߍ߲߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߦߙߐ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬،ߊ߬ߟߋ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲ߘߐߦߊ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ :ߓߊ߲ߘߊ ߞߘߐߜߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߭ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߞߘߐߜߊ߬ߟߊ߫،ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ،ߘߎߢߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߂߀߀ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߞߍ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߞߘߐߜߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫،ߡ.ߟ.ߛ.﴿ ߡߊ߲ߕߏ߲ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ﴾ ߖߌ߲߬ߓߊ߲ߞߘߐ߫،ߛߊ߫ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲߫ ߕߣߐ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ ߟߊ߫،ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߞߘߐߜߊߟߌ ߡߊߘߐ߯ߦߊ߫،ߥߊߛߌ߲ߕߐ߲ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߞߏ߫:ߘߐ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ ߞߊ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߰ߧߊ߫ ،ߞߏ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߡߙߌ߬ߦߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ،ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ ߞߊ߲߫ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲ߘߊ ߞߘߐߜߊߟߌ ߡߊߘߐ߯ߦߊ߫. ߝߏ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߏߦߌ߲߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬،ߓߊߏ߬،ߊ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߍ߫ ߣߌߡߊ߫ ߘߌ߫ ߘߎ߰ ߞߊ߲߬،ߊ߲ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌߡߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬،ߓߊߏ߬،ߊ߲ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߦߙߌ ߟߎ߬ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߜߊ߲߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߍ߬ߣߍ ߞߍ߫،ߊ߲ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߦߙߌ ߟߎ߬ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߋ߬ߡߎ߲ ߘߌ߫ ߕߓߌߟߌ ߕߎߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬،ߊ߲ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߲߬ ߠߊ߫ ߘߎ߰ߞߘߐ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬،ߊ߲ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߝߊ߲ߓߏ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬،ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߛߌ߬ߛߌ߬ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߥߊߦߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ،ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߲߰ߛߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐߞߏߟߌ߲،ߣߌߟߊߞߟߌ߫ ߝߢߐ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬،ߘߎߢߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߛߊߓߎ ߘߌ߫،ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߍߥߟߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߛߴߊ߲ ߠߊ߫ ߓߐ߰ߝߍ ߘߌ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫،ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߟߎ߬ ߞߊߣߴߊ߲ ߖߟߊ߬ߞߌ߫؟. ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߓߟߏ߫،


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߡߊ߬ߘߌߣߊ߬
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2015/1/24 17:50:00 (9 reads)


ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߓߘߊ߫ ߘߊߦߟߍ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߞߙߎ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ߫ ߞߎߘߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߡߊ߬ߘߌߣߊ߬ ߟߐ߯ߝߍ ߛߍ߲ߓߊ ߢߊߕߋߟߋ߲ߡߊ ߘߐ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߜߙߋߘߊ߲ ߘߊߝߍ߬ ߂߀߁߅ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߦߙߐ߫ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫: (( ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߓߍ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߫ ))، ߟߍߙߘߊ߫ ߞߎߘߊ ߣߌ߲߬ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߖߟߊߡߊ߲߫ ߛߍ߬ߓߍ߫ ߡߊ߰ߙߊ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߬ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߋ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߕߋ ߟߎ߬. ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߟߍߙߘߊ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲ߘߌ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߞߝߊ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߟߏ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߭ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߓߘߍߞߍ߭. ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߓߍ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߮ ߥߟߴߊ߬ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߮ ߘߌ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߣߌ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߞߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߘߌߦߊ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߢߍ߫. ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߓߍ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߫ ߝߊ߬ߦߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߘߎߙߊ߫ ߝߊߘߌߡߊ߫ ߖߣߍ߫ ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߞߎ߬ߘߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲. ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߓߍ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲ߖߋߟߌ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߓߊ߬ߕߍ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߏߢߊ ߘߐ߫، ߝߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߎߟߎ߲ߖߋߟߌ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߬ߡߊ߲ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߡߊ߬߸ ߒ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߐ߬ߖߊ߬ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߛߘߊߟߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߛߊ߲߬ ߃߀ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߒߞߏ ߛߌ߬ ߖߏߣߊ ߥߎ߬ߛߎ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫. ߝߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߎߟߎ߲ߖߋߟߌ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߕߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲߫ ߞߍ߫ ߤߊߞߟߌ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߣߌ߫ ߡߙߌߦߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߓߍ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߐߢߟߊ ߘߐ߫. ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߜߘߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߓߍ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߝߟߍ߫: ߆߂߈-߅߅߇-߂߇߃ E-mail: nkoleradabenkadi@gmail.com ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ ߞߎߘߊ ߓߘߊ߫ ߟߊߛߌ߰
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/1/23 14:40:00 (10 reads)


ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߝߊ߲߰ߡߊ߬ ߞߎߘߊ ߓߘߊ߫ ߟߊߛߌ߰، ߝߊ߰ߡߊ߫ ߊߓߑߘߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߊ ߓߊ߲ ߞߐ ߟߊߕߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߙߋ߲߫ ߛߊ߰ߟߑߡߊ߯ߣ ߠߋ߬ ߟߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫، ߖߎߡߊ߫ ߛߊߟߌ ߞߐ ߘߐ߫، ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߏߟߊߕߍ߯ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߞߎߓߋ ߟߊ߫، ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߗߍߕߊ߫ ߡߊ߲ߛߊߙߋ߲ ߦߌ߬ߘߊ߫، ߣߴߊ߬ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߕߴߦߋ߲߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲، ߡߍ߲ ߛߌ߰ߕߐ߫ ߊ߬ ߣߐ߭ ߞߊ߬ߣߌ߲߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߝߟߐ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߛߎ߬ߘߎ߬ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߕߍߣߊ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫، ߞߴߊ߬ ߘߴߏ߬ ߝߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߦߋ߫، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߊߓߑߘߎߟ ߊߖ߭ߌߖ߭ ߜߋ߬ߙߋ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬߸ ߞߏ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߦߋ߫  ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫، ߞߴߏ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫، ߞߊߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߊߡߋߙߞߌ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߕߐ߲ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.  ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߓߟߏ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߝߊ߰ߡߊ߫ ߊ߬ߓߑߘߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/1/23 3:40:00 (20 reads)


ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ ߊߓߑߘߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߛߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߁ߙߋ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫، ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߉߀ ߘߐ߫، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߓߐ߫ ߙߌ߬ߦߊߘ ߘߊ߲ߘߊߛߏߓߊ ߟߊ߫، ߛߊ߲߬ߞߊ ߓߊ߲ ߟߊߕߋ߬ ߟߊ߫ ߢߊߡߍ߲߸ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ ߦߋ ߞߴߌ ߞߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߙߋ߲߫ ߛߊ߬ߟߑߡߊ߯ߣ ߠߋ߬ ߟߊߛߌ߰ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫، ߞߵߏ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߇߉ ߘߐ߫߸  ߦߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߛߌ߰ߘߴߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߝߊ߰ߡߊ߫ ߝߊߤߑߘߎ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߢߊߡߍ߲، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߛߌ߭ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߈߂ ߘߐ߫، ߝߊ߰ߡߊ ߊߓߑߘߟߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ ߥߊ߰ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߂߀߀߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫߸ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߓߏߙߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫،ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߣߐ߫، ߞߐ߬ߣߌ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎ߬ߞߊ߬ߞߏ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߠߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ߡߎߣߎ߲߬، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߕߎ߲߯: ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߬ߝߐ ߛߌߟߊ ߟߊߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߡߊ߲ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߣߴߌߛߊߟߞߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߖߡߊߣߊ ߝߊ߲߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߎߙߎ߲ߞߎߟߌ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߊ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫،ߊ߬ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߌߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫،ߞߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߎߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߏ߬ ߡߊ߲߬ߕߊ߲߬ߞߊ߫،ߓߊߏ߬،ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ߜߍ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߞߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ،ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߣߍ߬ߝߣߍ ߓߍ߯ ߛߊ߬ߥߏ ߘߐ߫،ߞߊߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߝߏߣߌ߲ߒߞߋ߫ ߝߣߍߝߣߍ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߍ߬، ߒߞߏ ߞߎߙߊߣߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ  ߡߍ߲ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߘߴߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߝߊ߰ߡߊ߫ ߝߊߤߑߘߎ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫،ߏ߬ ߓߐߞߏ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߝߣߊ߫ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߘߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫،ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߡߊ߫ ߛߊ߬ߟߑߡߊ߯ߣ ߝߣߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߌߦߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯߹.ߊߟߊ߫ ߤߌߣߴߊ߬ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߊ߫، ߞߊ߬ ߞߌ߬ߢߍ ߛߎߡߴߊ߬ ߞߘߐ߫.   ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߓߟߏ߫،


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߂߀߁߅ ߓߌ߲ߠߊߥߌߟߋ߲ ߡߊߥߎߟߘߎ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߤߍ߯ߙߍ ߟߊ߫
Posted by diane on 2015/1/21 9:10:00 (24 reads)


߂߀߁߅ ߓߌ߲ߠߊߥߌߟߋ߲ ߡߊߥߎߟߘߎ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߤߍ߯ߙߍ ߣߌ߫ ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߎ߲߬ ، ߒߞߏ ߣߌ߭ ߡߊ߫ ߘߞߐߦߴߊ߬ ߙߐ߫ ߘߋ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߎ߬ ߓߍ߯ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߝߟߍߝߟߍ ߘߋ߬ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߝߞߐ߬ߓߍ߬ߟߊ߬ߖߍ߬ߓߊ߫ ߦߋ߫، ߌߞߏ߫ ߊ߬ ߘߊߡߌߣߍ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߙߴߏ߬ ߦߋ߫ ߗߞߏ ߡߌ߲߸ ߏ߬ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߙߊ߫ ߗߍ߬ߡߞߐ߬ ߛߟߊߕߞߌ߫ ߛߙߌ߬ߝߌ߫ ߎߛߑߡߊߣ ߡߊ߬ߘߊ߯ߣߌ߬ ߤߊߦߑߘߙߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ ߓߍ߯ ߝߞߐ߬ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߎ߬ ߘߋ߬ ߗߍ߫ ߸ ߛߓߍߕߊ ߎ߬ ߣߌ߫ ߝߐߕߊ ߎ߬ ߣߌ߫ ߦߌ߬ߙߊ߬ߕߊ ߎ߬ ߓߍ߯ ߸ ߤߊ߲߫߹ ߝߴߌ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߞߴߊ߬ ߞߣߍ ߞߊ߲߫ ߘߋ߬߸ ߓߊߏ߬، ߤߊߦߑߘߙߊ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߙߊ߫ ߞߍߞߎߙߊ߫ ߛߙߍߡߊ߲߫ ߘߋ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬:

• ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߂߆ (ߝߍ߲ߕߑߛߌߛߑߡߊߙߑߛߌ) ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߓߙߊ ߛߞߌ߬ ߦߙߐ ߎ߬ ߘߛߍߟߌ ߡߊߥߎߟߘߎ ߖߡߊ ߟߊ߫

• ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߛߊߙߑߟߌ ߝߞߐ߬ߓߍ߬ߘߊ ߞߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߙߐߕߞߐߛߟߌ

• ߌ.ߓߋ.ߞߊ ߞߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߕߊ߮، ߛ߭ߊߙߑߟߌ ߝߞߐ߬ߓߍ߬ߘߊ ߙߐߝߏߘߏ߲ߠߌ ߕߊ߯ߡߓߊ ߟߊ߫

• ߓߏ߲ߖߍ (ߡߍߖ߭ߐ߲ ߓߌߟߊ߲ߛߌ߫) ߞߊ߫ ߟߞߊߣߊߟߌߟߊ ߎ߬ ߕߙߍ߬ߟߌ ߡߊߥߎߟߘߎ ߟߊ߫ ߤߊߦߑߘߙߊ ߝߍ߬

• ߌߛߊߟߞߊ ߎ߬ ߞߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߞߌ ߦߋߟߌ ߡߊߥߎߟߘߎ ߞߣߍ ߞߊ߲߬

• ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ߛߏ ߛߙߌߝߌߟߊ ߘߊߕߎߞߎ߲ߟߌߞߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߞߌ ߥߦߊ߬ߟߋ߲ ߝߍ߬

• ߌ.ߓߋ.ߞߊ ߖߐ߬ߘߞߎ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߡߊ߬ߥߎ߬ߟߘߎߞߏ߫ ߟߊ߫

• ߡߊ߬ߟߌ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢ߭ߊ߬ߣߊ ߛߟߐߡߌ߲ߣߞߊ ߎ߬ ߞߊ߫ ߞߟߎ߫ (ߜ߭ߙߎߔߑߡߊ߲ ߘߋ߬ ߟߌߘߍߙ ߛߔߌߙߌߕߌߦߍߟ ߘߎ߳ ߡߊߟߌ) ߟߌ߬ߤߊ߬ߟߊ

• ߓߞߊ߬ߓߞߊ߬ߟߞߊ߬ߦߊ (ߕߋߙߏߙߌߖ߭ߑߡߎ) ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߞߐ߫ ߟߊ߫

• ߦߙߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ ߎ߬ ߞߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ ߞߏߟߊߕߌߞߍߘߊ (ߤߏߞߐ߲ߛߍߦ ߌߛߑߟߊߡߌߞ) ߟߌߤߊ߬ߟߊ

• ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ (ߋߓߏߟߊ) ߞߏ߸ ߏ߬ ߡߌ߲ ߕߎ߲߬ ߓߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߡߊߥߎߟߘߎ ߘߊߓߌߟߊ ߞߎ߲ ߦߋ߫߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߞߌ ߥߦߊ߬ߟߋ߲ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߣߌ߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߛߙߍߡߊ߲߫ ߥߙߍ߫ ߸

ߏ߬ ߟߎ ߓߍ߯ ߘߋ߬ ߘߎ߲߬ ߖߊߓߌ߫ ߙߊ߫ ߛߙߌ߬ߝߌ߬ߞߍ ߝߍ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߥߛߊ߬߸ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߘߎ߲߬ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߲ ߓߍߣߊ߬ ߕߏ߫ ߞߊ߬ ߢߣߌ߬ߞߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߟߎ ߣߴߎ߬ ߖߊߓߌ߫ ߎ߬ ߞߣߐ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊߎ߫ ߦߋ߫. ߦߊߦߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ ߓߟߏ߫ ߡߏߕߌ߬


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߣߊߡߎ߲ : ߛߊߟߌ߫ ߢߍߓߊ߯ ߟߊߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߕߌߣߊ ߘߌ߫ ߟߐ߰ߟߊ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2015/1/20 14:30:00 (16 reads)


ߟߐ߰ߟߊ߫ ߛߊߟߌ߫ ߢߍߓߊ߯ ߟߊߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߕߌߣߊ ߘߌ߫، ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲ / ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߁߉ / ߂߀߁߅، ߟߐ߬ߟߊ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ ߘߍߞߙߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߕߌ߲ߓߌ߲ߘߌ߲ߘߊ ߘߏ߫ ߛߊߟߌ߫ ߢߍߓߊ߮ ߟߊߛߌ߰ߞߏ ߘߐ߫، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫، ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲، ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߘߏ߫ ߣߌ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߁߃ ߖߐߞߌ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ ߞߍ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߰ߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏߓߊ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬، ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߞߐ߬ߣߌ߲ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߐ߬ߡߌ߬ߣߊ߫، ߊ߬ ߞߏ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߛߍ߬ߟߍ߲߬ߓߍ߫ ߓߌ߬، ߟߐ߰ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߎ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߘߊߝߍ߬ ߜߐߞߎ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߀߀߀ ߣߌ߫ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߓߟߏ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
(1) 2 3 4 ... 194 »

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

Kanjamadi ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߡߊߛߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

   ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ  

 ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ  

 ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ  

 ߒ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ *

 ߛߘߊߡߊ  *

ߝߟߍߣߍ߲ߓߊ  *

 ߕߐ߲ߛߐ߲  

ߒ ߠߊ߫ ߕߐ߲ߛߐ߲   *

ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߊߦߟߍ   *

 ߞߍߞߎߘߊ  

ߞߎߡߘߊ  *

 ߞߍߞߎߘߊ߫ ߟߊߦߟߍ   *

ߛߊ߲ߘߐ߫ ߛߙߊ ߟߎ߬  *

 ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߗߋߛߓߍ  

ߞߐߕߐ߯ߘߐߛߙߋ ߟߊߓߊ߯ߙߊ  

ߘߏߝߙߍߕߍ߫ ߘߊߦߟߍ  *

 ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲   *

ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߡߊ߬ߝߊߟߋ߲     *

ߦߋߕߊߡߍ߲ߕߊ  

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬   *

ߢߌߣߌ߲ YouTube   *

ߓߟߏߟߊ߫ ߟߊߘߏ߲ߠߌ߲   *

ߡߊ߬ߘߍߡߍ߲ ߦߋߕߊߡߍ߲ߕߊ ߡߊ߬   *

 ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ  

ߛߊ߲߬ߥߟߊ  

ߓߟߐߟߐߟߐ߯ߝߍ  

 ߒ ߠߊ߫ ߘߊߕߐߡߦߊ   *

 ߟߊߛߋߢߊߥߙߍ  

 ߞߐߕߐ߯ ߟߊߘߏ߲   *

ߛߘߌ߬ߜߋ߲߬ ߟߊ߬ߘߏ߲  *

 ߟߊߓߊ߯ߙߟߌ߫ ߞߍߦߙߐ  *

 ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߙߍߘߍ   *

ߟߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲ ߟߊߓߊ߯ߙߊ

ߞߍߦߙߐߝߍ  

 

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

kourousaba.com

kanjamadi.com

nkoinstitute.com

kurukanfuka.net

fasso.org

nkoerpe.com

nkomanden.com

nkodumbu.com

nkodico.org

ߞߐߜߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫

ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߟߍߙߘߊ *

ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲ *

ߦߋߟߋ߲ *

ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߐߙߋ*
ߢߎߡߍߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߞߐߡ *
ߖߌ߬ߣߍ߫ *
ߞߊ߲ߞߊ߫ *
ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ*

ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߲ *

ߞߘߐߝߐߟߊ߲߫ ߞߊ߲ߥߙߍߡߊ *

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ