ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫

ߞߐߟߊ߫ ߫ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

Sebenbge

ߒߞߏ

ߗߋߛߓߍ I

ߢ.ߟߍߙߘߊ

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬


(1) 2 3 4 ... 157 »
ߒߞߏ : ߓߎߙߑߞߌߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߎߘߊߞߏߟߊߖߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߟߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2014/11/1 1:25:40 (0 reads)


ߓߎߙߑߞߌߣߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ߞߏ ߕߏߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߟߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߘߋ߬ ، ߤߣߏߙߋ߫ ߕߑߙߊߏߙߋ߫ ߓߊ߲ ߞߐ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߃߁ ߡߊ߬ ، ߂߀߁߄ ، ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ، ߤߊ߲߯ ߦߊߣߌ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߛߌ߰ ، ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߫ ߛߎ ߞߵߊ߬ ߘߎ߬ߛߊߜߍ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲߫ ߠߊ߫ ،   ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ ߣߊ߲߰ߕߌ߰ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߛߙߍߞߍ ߌߛߊߞ ߖ߭ߌߘߊ߫  ߝߣߊ߫ ߓߘߴߊ߬ ߞߣߊߓߐ߫ ،ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߟߋ߬ ߓߎߙߑߞߌߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߎߘߊ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬. ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߓߟߏ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߓߑߟߍߖ߭ ߞߐ߲ߔߊߏߙߋ߫ ߓߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߓߌ߬ߟߊ߬
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/10/31 12:10:00 (4 reads)


ߓߑߟߍߖ߭ ߞߐ߲ߔߊߏߙߋ߫ ߓߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߌ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߃߀ ߡߊ߬ ߂߀߁߄ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߫ ߛߊ߲߭ ߂߇ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߞߐ߫.ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߓߑߟߍߖ߭ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߞߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߙߐߕߐ߫ ߝߋߝߋ߫. ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߘߊ߯ߘߐ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߝߣߊ߫ ߓߘߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߘߐ߬ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߓߟߏߦߊ߫ ߕߟߋ߬ ߆߀ ߣߌ ߉߀ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫، ߞߘߏ߬ߛߊ߬ ߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߐߣߊߞߙߌ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߘߎ߲ߓߎ ߛߓߍߘߊ ߓߘߊ߫ ߛߌ߰ ߓߊߕߍ߫ ߛߏ߬ߦߌ߬ߟߊ߫
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/10/31 7:00:00 (6 reads)


ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߎ߲ߓߎ ߞߊ߬ ߗߋߦߊߟߌ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߥߊ߫ ߓߊߕߍ߫ ߛߏ߬ߦߌ߬ߟߊ߫߸ ߗߋߦߊߟߌ ߏ߬ ߢߍߖߟߎ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߰ߖߌ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߎ߲ߓߎ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߓߊߕߍ߫ ߛߏ߬ߦߌ߬ߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߎߘߍ߫ ߄߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߋ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߦߋ߲ ߦߋ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߦߋ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫. ߛߓߍߘߊ߫ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߢߍߡߐ߯ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߊ߬ ߟߊ߲߬ߝߌ߬ߦߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߕߎ߲߰ ߏ߬ ߟߊ߫. ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫، ߞߊ߲ߞߊ߲߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߡߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߡߐ߰ߝߊ߮
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/10/31 6:40:00 (5 reads)


ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߡߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߜߙߍߘߎ߯ ߓߙߊߣߡߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߙߋ߲ ߘߐ߫߸ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߎߘߍ߫ ߃߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߗߍ߭ ߛߊ߲߬߭ ߂߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߊ߬ ߝߘߎߡߛߏ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰. ߊ߬ ߝߘߎߡߛߏ ߏ߬ ߛߊ߲߬ ߁߇. ߗߍ߭ ߣߌ߲߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߏߙߌ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫. ߝߊ߰ߓߊ߰ߕߐ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߊߘߊ߲߫ ߞߐ߲ߘߍ߫. ߗߍ߭ ߓߊ߲ ߞߐ߫ ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߝߊ߰ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߞߎ߲߬ ߘߌ߫ ߥߊ߭ ߘߐ߫ ߞߛߐߞߛߐ߫. ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߟߍ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߗߐߞߎ߬ߡߐ߫߹ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߟߍ߬ߡߐ߰ߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߘߊߞߘߐ߫. ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߓߊ߲ߓߊ߯ߕߐ ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߢߋߙߌ߲߫ ߁ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߛߌ߬ߞߛߊߓߌ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߂. ߞߍ߬ߟߍ ߘߊ߬ߟߎ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߎ߫ ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߓߊߏ߬، ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߬ ߓߏ߲ߠߊߛߌ߮ ߟߋ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߗߍ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߋ߲ߢߋߙߌ߲ߕߌ߯ߦߊ ߝߍ߬. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߗߍ߬ ߡߊ߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߢߊߦߋ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߡߐ߰ߝߊ߮ ߓߐߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫. ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫، ߞߊ߲ߞߊ߲߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߞߊ߲ߕߌ߮ ߔߊߏߙߋ߫ ߣߌߛߐߘߌߦߊߣߍ߲߫ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߊߕߍ߬ߘߍ ߟߊ߫߸ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߠߋ߬
 Posted by diane on 2014/10/31 4:50:00 (24 reads)


ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌߛߐߘߌߦߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߫ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߙߐߕߐ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߓߏ߲ ߝߣߊ߫߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߢߊߟߌ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߣߌ߲߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߓߌߛߓߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߍߣߊ߬ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߡߊ߬ ߓߍ߯ߦߊߓߟߏߡߊ߬ ߕߍ߲ߘߐ߫ ߕߎߡߊ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߫ ߓߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߝߊߦߌ߲߫.

ߞߐ߲ߔߊߏߙߋ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߞߏ߫: "ߒ ߓߘߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߡߍ߲߫.. ߞߵߊ߬ ߢߊߦߋ߫߸ ߒ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߓߘߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߓߙߍ߬ߡߊ߬ߢߊ߫ ߞߊ߲߬ ߕߋߙߎ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߛߋ߲߬ߞߊ߲ ߡߊ߬". ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߌߣߍ߲߫ ߛߌ߰ߞߊ߬ߝߐ ߡߊ߬ ߕߍ߲ߘߐ߫ ߕߎߡߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߞߏߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯ߦߊߓߟߏߡߊ߬. ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 6384 bytes more | Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߍߣߊ߬ ߛߌ߰ ߓߊ߬؟
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/10/31 12:20:00 (4 reads)


ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߘߐߞߏߟߏ߲ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߦߏ߫ ߓߑߟߍߖ߭ ߣߐ߬ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߕߐ߲ߛߋ߲ ߄߃߲ ߠߋ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫. ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߛߎ߲ߜ߭ߊߟߏ߫ ߊߔߏߟߌߣߍߙ ߥߊߕߙߊ߫ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߦߊ߯ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߘߊ ߘߊ߯ߘߐ ߓߍߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫، ߞߘߏ߬ߛߊ߬


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߝߊ߬ߛߏ
Posted by ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ on 2014/10/31 9:30:00 (4 reads)


߁߀/߃߁/߂߀߁߄ ߦߊ߬ ߓߌ߬ߟߍߛ ߓߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߙߐߕߐ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߬. ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬، ߓߊߏ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߏ߫߸ ߝߊ߬ߛߏ ߦߴߊ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߘߌߦߊߟߐ߲߫ ߡߎߣߎ߲߬.ߖߊ߬ߣߍ߫ ߓߟߏ ߡߏߕߌ߬


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ߬ ߥߣߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߛߏߛߊߦߌ߲߫
Posted by ߛߍ߬ߓߍ߫ ߡߊ߰ߙߊ on 2014/10/31 7:00:00 (5 reads)


ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߌߛߊ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬ ߓߘߊ߫ ߛߏߛߊߦߌ ߞߍ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߂߀߁߄ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂߉ ߛߎ ߦߋߙߋ߲ߦߋߙߋ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߎ߬ߛߊ ߜߍ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߃߀ ߟߊ߫، ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߌߛߊ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬ ߣߌ߲߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߓߋ߲ߕߎ߫ ߓߞߊߙߌ߫ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߛߘߊߟߊߟߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߖߊ߲ߞߏߟߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߝߛߊ߬ߓߊ߰ ߥߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߲߭ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߍ߬ ߸ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߓߟߏߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߌߛߊ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߕߘߍ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߝߙߊ߬ߣߌ߲ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߄߈ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߛߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߗߍ߬ߡߊ߲߬ ߅ ߟߋ߬ ߕߏ߫. ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߛߦߊ߬ ߝߏߟߌ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊߡߊ߬ ߦߝߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߝߎߙߋ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫. ߊ߬ߡߌ߯ߣߊ߬߹ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߖߟߊߡߊ߲߫ ߛߍ߬ߓߍ߫ ߡߊ߰ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߘߌߣߍ߲ ߠߋ߬، ߞߐߣߊߞߙߌ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߌߓߋߞߊ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߓߌ߬
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/10/31 6:20:00 (5 reads)


ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߞߎߣߎ߲߬.ߛߎ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߌߓߙߊߤߌߡ ߓߎߓߞߊߙ ߞߋߕߊ߬ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߢߐ߲߯ߘߍߡߍ߲ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫.ߞߴߊ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߊ߬ ߦߌߘߊߞߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߛߌߟߊߛߊ߭ ߘߐ߫. ߞߏ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߊߞߋ߲߬ߛߎ߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ߦߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߴߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫،ߞߊ߲ߞߊ߲߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߦߊ : ߙߛߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߘߴ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߘߏ߲߬ ߢߐ߲߮ ߓߟߏ߫ ߓߊߛߌߦߊ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/10/31 3:10:00 (3 reads)


ߙߛߌ߬ߟߊ߬ ߓߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߊߜߍ߲߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߓߊ߰ߙߋ߲ ߓߊߛߌ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߊߜߍ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߍߣߍ߲ߘߊ߫ ߞߐ߲ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߓߊߛߌ ߘߌ߫ ߝߣߊ߫߸ ߛߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߘߌ߫ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߓߊߛߌ߫ ߣߌ߲߬ ߟߕߊ߬ߡߌ߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߂߀߁߄ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߕߟߋ߬ ߃߀ ߡߊ߬. ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߓߊߛߌ ߣߌ߲߬ ߘߟߌ ߢߍ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߙߛߌ߬ߟߊ߬ ߞߙߎߝߊ ߞߊ߫ ߓߍ߲߬ߒ߬ߘߐ߫ ߂ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫: ߏ߬ ߝߟߐߡߊ ߟߋ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߂ ߟߊ߫ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߰ߓߟߏ ߘߌ߫ ߝߎ߬ߖߎ߰ߖߎ߬ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߟߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߂ ߘߍ߭ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߣߌ߲߬ ߓߊߛߌߞߏ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬. ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߘߌߣߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߓߊߛߌߦߊ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߙߌ߬ߛߌ ߟߊ߫ ߛߐ߲ߞߐߟߐ߲ߧߊ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߖߌ߰ߓߊ߬ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
(1) 2 3 4 ... 157 »

Kanjamadi ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

11 user(s) are online (5 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 11

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthNov 2014Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Today