ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

16 user(s) are online (5 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 16

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߞߐߟߊ߫ ߫ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthDec 2014Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Today

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߊ. ߣߊ߬ߓߋ߫

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

Sebenbge

ߗߋߛߓߍ I


(1) 2 3 4 ... 188 »
ߒߞߏ : ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߓߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߘߐߣߌߘߐߣߌ߲߫ ߖߐ߫
Posted by diane on 2014/12/21 4:20:00 (5 reads)
ߒߞߏ


  
ߊ߲ ߞߊ߫ ߓߍ߲߭ ߸ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߖߌߢߍ߫ ߛߏ߬ߞߍ߬ ߜߌߙߌ߲߫ ߸ ߌ ߓߍ߫ ߕߌߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߣߐ߲ߛߌ߲߫ ߕߊ߯ߡߊ߫، ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߖߌߢߍ߫ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߊ߰ ߓߴߛߋ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߟߊ ߕߙߎ߫ ߡߌ߲ ߠߊ߫߸ ߛߎߞߏ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߖߍ ߗߍ߫،  ߖߏ߲߫ ߠߋ߬ ߓߴߊ߬ ߜߎ߲߬ߘߏ ߟߐ߲߫؟

ߡߌ߲ ߠߎ߬ ߦߴߎ߬ ߣߊ߬ߕߊ ߘߊߦߟߍ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ ߣߊ߬ߕߊ ߡߊ߫ ߡߝߊ߫߸ ߡߌ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߟߎ ߡߴߊ߬ ߛߙߐ߬، ߡߌ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐߣߌ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߫ ߛߙߐ߬ ߘߐ߯ߣߌ߲߫ ߞߐ߫، ߡߊ߰ ߛߌ߫ ߕߴߌ ߞߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߕߐ߬ߣߐ ߘߎ߲߯ ߖߌߢߊ߫ ߟߊ߫. ߝߢߊ ߣߌ߫ ߞߓߊ߸ ߞߝߊ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ߞߊߟߊ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߖߌߦߊ ߓߍ߫ ߓߊ߲߫، ߥߊߙߌ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߦߋ߫߸ ߝߊ߲߰ߕߊ߲߬ߧߊ ߕߍ߫ ߟߋ߬ߓߎ߫ ߦߋ߫، ߌ ߦߙߍ߬ ߘߐ߲߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߲ߠߌ߲ ߝߟߐ ߦߋ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߛߴߌ ߦߙߍ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߋߒߠߊ ߝߟߐ ߦߋ߫. ߣߴߌ ߞߏ ߡߊ߱ ߡߊ߬ ߣߵߊ߲ ߞߊ߫ ߛߌ߰߸ ߌ ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߣߵߊ߲ ߞߊ߫ ߞߟߍ߬، ߒ߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߛߌ߲ߖߌ߫ ߞߟߍ ߢߐ߬ߢߌ߬ߡߌ߲߬ߕߐ ߦߋ߫߸ ߛߋ߬ߓߊ߬ ߝߐߟߌ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߙߊ߫ ߛߌ߰ߞߊ߬ߝߐ ߟߊ߫، ߓߊߡߊ߯ߣߊ߫ ߗߍ߬ߞߟߊ߬ ߕߊ߲߸ ߥߊߥߊߥߊߥߊ߹ߏߏߏߏߏߏ߹ ߓߊߡߊ߯ߣߊ߫ ߗߍ߬ߞߟߊ߬ ߕߊ߲ ߛߌ߬ߙߌ ߕߌ߬ߞߍ߬ ߙߊ߫߸ ߓߊߘߋ߲ ߎ߬ ߗߍ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߙߊ߫ ߛߌ߬ߣߊ߬ߡߊ ߎ߬ ߗߍ ߦߋ߫، ߞߎߡߊߕߍ߫ ߝߊ߬ߘߋ߲߬ߡߊ ߎ߫ ߡߊ߬߸ ߢߊ߫ ߖߐ߫ ߦߙߐ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߊ ߕߏ߫ ߙߊ߫ ߕߋߙߌߦߊߛߏ ߦߋ߫߸ ߡߊ߰ ߛߌ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߴߊ߬ ߦߊ߬ߝߊ߫߸ ߣߴߊ߲ ߧߋ߫ ߡߌ߲ ߕߏ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߦߴߊ߲ ߘߛߍߟߋ߲ ߦߋ߫، ߞߙߐ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߛߙߐ߬ ߛߓߊߟߌ ߟߊ߫߸ ߝߎ߬ߞߊ߬ߙߋ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߙߐ߬ ߤߊߞߟߌߡߊ ߓߴߊ߬ ߘߐ߲߫߸ ߞߏ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߲ߞߎߙߎ߲ߠߌ߲ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߡߊ߱ ߣߴߌ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߗߍ߫ ߣߌ߫ ߞߎߡߊ߫ ߞߎ߲ߞߎߙߎ߲ߣߌ߲ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߸ ߏߏߏߏߏߏ، ߥߊߥߊߥߊߥߊ߫߹ ߊ߬ ߓߍ߫ ߖߌߢߍ߫ ߣߐ߰ߙߐ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ ߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߖߌߢߍ߫ ߘߊߕߐ߫ ߘߏ߲߬ ߞߎߙߊ߫ ߦߋ߫߸ ߋ ߞߴߌ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߴߊ߬ ߓߍ߯ ߛߐ߬ߙߐ߲߬߸ ߡߊ߰ ߕߴߌ ߞߊ߫ ߢߌߣߌ߲ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߛߙߐ߬ ߸ ߡߊ߰ ߞߊ߫ ߛߐ߬ߙߐ߲߬ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߕߴߌ ߣߝߊ߬ߝߋ߲ ߦߋ߫، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߘߋ߲ߥߟߏ ߞߎ߲߬ߓߊ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߕߏ߫ ߡߛߏ߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߣߙߐ߬ ߕߴߌ ߕߙߋ ߦߋ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߌ ߣߴߌ ߛߌ߲ߖߌߖߎ߮ ߗߍ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߡߍ߲߬ߠߊ߫ ߌ ߣߌ߫ ߓߊߘߋ߲߫ ߖߎ߮ ߕߍ߫߸ ߣߴߊ߬ ߕߍ߬ߕߍ߲߬ ߠߊ߫ ߌ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߖߎ߮ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߒߠߋ ߣߴߌ ߕߍ߫ ߸ ߘߊ߫ ߦߙߐ ߞߟߍ߬ ߕߍ߫ ߸ ߖߐ߬ ߦߙߐ ߞߍ߬ߟߍ ߘߏ߲߬߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߞߊߓߙߎ ߞߡߍ߬ ߓߍ߫ ߛߙߐ߫ ߛߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߣߐ߫، ߊ߯ ߞߍ߬ߟߍ߸ ߞߍ߬ߟߍ ߖߊ߬ߡߎ߲ ߦߋ߫ ߣߡߌߛߊ ߦߋ߫߸ ߊ߲ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߢߐ߲߮ ߝߊ߬ߟߋ߲ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߜߊߛߌ ߦߋ߫߸ ߣߌ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߣߌ߫ ߦߟߍ ߡߊ߫ ߡߌ߲ ߢߍ߬߸ ߞߍ߬ߟߍ ߕߴߏ߬ ߢߍ߬، ߊߟߎ߫ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫. ߏߏߏߏ߸ߥߊߥ߹.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߣߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/12/18 17:10:00 (28 reads)


ߓߊߘߋ߲߫ ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߟߎ ߣߌ߲߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫:. ߊߟߎ߫ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߘߎ߰ߟߊ߫:


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߦߊ : ߓߊ߲ߞߌ߫ ߡߎߣ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߓߐ߲ߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2014/12/18 2:50:00 (12 reads)


ߞߎߣߎ߲߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲ ߥߎ߬ߙߊ ߝߍ߬߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߇/߂߀߁߄߸ ߡ.ߟ.ߛ. ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߓߊ߲ߞߌ߫ ߡߎߣ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߴߊ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߓߐ߲ߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߣߐ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߐ߲ߒߡߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ ߘߍߡߍ߲ ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߕߐ ߟߎ߬ ߟߊߓߐߢߊ ߡߊ߬ ߡߊ߬ߢߌ߬ߡߊ߬ߞߏ ߣߌ߬ ߘߐ߫، ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫߸ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫߸ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߯ߣߊ߫، ߡ.ߟ.ߛ. ߘߍ߬ߞߙߎ ߗߋߦߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߞߟߍ߬ ߞߊߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫߸ ߊ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߘߍ߬ߞߙߎ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ  ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ߡ ߊߙߑߜ߭ߊߙߍߕ ߟߋ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ ߜߙߊ ߘߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫: ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߛߙߊ ߓߘߊ߫ ߥߙߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ ߁߈߅߀߀ ߟߋ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߫، ߞߊ߬ ߡߐ߰  ߆߉߀߀ ߝߊ߰. ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߕߊ-ߘߐ߫ ߓߟߏ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߔߊߟߍߛߑߕߌ߲߫ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߦߊ ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ
Posted by diane on 2014/12/17 14:40:00 (59 reads)


ߋߙߐߔߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ ߞߎߡߊߓߏ߲ ( ߔߊߙߑߟߏߡߊ߲ ) ߞߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߍ߫ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲ (ߊ߬ߙߊ߬ߓߊ) ߣߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߛߓߍߘߐ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߐ ߓߍ߲߬ߒߘߐ ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߛߐ߲߬ߠߌ߲ ߔߟߊߛߑߕߌ߲߫ ߞߍ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߌ߫߸ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߌ߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߘߐߓߌߓߌ߲߫ ߠߊ߫ " ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ" ߔߟߊߛߑߕߌ߲߫ ߞߍ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߌ߫ ߝߊ߯ߛߌ߫، ߞߵߊ߬ ߢߊߓߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫߸ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߛߐ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߕߍߝߐ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߢߐ߲߮ ߛߊ߲ߜߊߡߊ߬.  ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4892 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߘߐ߬ߓߍ߲ ߟߊ߬ߡߊ߮ ߟߎ߬
Posted by ߎߛߎߡߊߣߌ߲߫ ߞߐߣߍ߫ on 2014/12/16 4:30:00 (7 reads)


ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߓߘߍ ߟߎ߬߸ ߌߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߟߌ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߕߍߝߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ.ߟ.ߦ. ߛߓߍߘߊ ߓߐߣߍ߲ߒߢߐ߲߰ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ߣߵߏ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߛߓߍߘߊ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߭ ߘߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߎ߬ ߓߊ߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߝߏߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߕߍ߲ߘߐߕߎߡߊ ߞߊߡߊ߬߸ - ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߓߍߘߊ ߏ߬ ߟߊߛߌ߰ߣߍ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߎ߲ߜߙߊ ߞߍ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߯ ߞߘߐ߫،- ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߛߓߍߘߊ ߣߌ߲߬ ߠߊߛߌ߰ ߟߏ߲ ߡߊ߬ ߝߏ߯ ߓߌ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߣߌ߫ ߕߌߡߌ߲ߣߊ߲ߒߘߌߦߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬߸ ߛߊ߫ ߖߌ߰ߦߊ ߡߍ߲ ߟߊߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߛߴߏ߬ ߡߝߊ߫ ߟߴߊ߬ ߢߊ ߓߘߍ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲.

ߏ߬ ߟߋ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߡߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߒߞߏߕߐ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏߡߊߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߧߊ ߣߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߛߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߣߊ߬ߕߐ ߓߍ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߖߛߎ߬ߡߝߊ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߖߙߌ߫.

ߟߊ߬ߡߊ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊߛߐ߰ ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߐ߬ߟߋ߲߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߣߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߓߌ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߞߊߙߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߝߣߊ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߊ߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߝߏߝߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߕߊ߯ߡߊߢߐ߲߯ (ߟߊ߬ߛߊߣߊ߬ ߕߜ߭ߏߟߊ ߣߌ߫ ߎߡߎ߫ ߓߞߊ߬ߦߞߐ߬ ߣߌ߫ ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߞߐߣߍ߫) ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߝߟߐ (ߞߟߎ߬ߞߙߐ߫) ߟߊ߫ ߟߊ߬ߡߊ߰ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬߸ ߞߟߎ߬ߞߙߐ߬ ߒߞߏ ߞߊ߲ߕߌ߮ "ߛߋ߬ߦߌߓߎ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬" ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߞߊ߬ ߗߋߦߊߟߌ ߢߌ߲߬ ߠߊߛߣߍ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫.

ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߣߌ߫ ߞߊߙߌ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫߸ ߕߊ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߕߌ߬ ߣߌ߫ ߛߋߟߋ߲ߞߋ߫ ߝߣߊ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬.  ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߞߐߣߍ߫ ߓߟߏ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߖߐ ߓߍ߲߬ߒߘߐ ߞߎ߲߬ ߖߏߣߊ ߡߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫
Posted by diane on 2014/12/14 2:50:00 (73 reads)


ߡߊ߬ߟߌ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߞߟߍ߬ߛߏ߲߬ ߞߙߎ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ߣߍ߲߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߊߟߌߖ߭ߋߟߊ߫ ߝߐߕߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߝߐ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߣߊ߰ ߞߍ߫ "ߢߍߕߊ߯ߓߊ߫" ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߛߌ߰ߞߊ߬ߝߐ ߘߐ߫.

ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎߟߌ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߎߓߋ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߙߎ߫ ߟߏ߯ߟߎ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߒߡߊ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߌߖ߭ߋߟߊ߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߬ߟߌ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߝߙߋߞߋߞߏ ߟߎ߬ ߢߊߓߐ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫: "ߊ߲ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߕߌ߯ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߍߢߊ ߟߋ߬ ߘߐߝߍߣߍ߲߫ ߓߘߍߞߍ߭". ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5487 bytes more | Comments?
ߟߐ߲ߞߏ : ߘߋ߲ߕߊߣߍ߲߫ ߛߌ߲ߘߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ ߛߌ߯ߣߌ߲߬
Posted by diane on 2014/12/13 13:50:00 (84 reads)


ߘߍ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߞߍߙߍ߲ߘߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲߫ ߛߌ߯ߛߌ߲߬ ߢߊߝߍ߬ ߘߋ߲ߣߍ߲߫ ߛߌ߲ߘߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߣߍ߰ߣߍ߰ ߞߊߡߊ߬، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊߓߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߛߌ߲ߘߟߌߟߊ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߘߊ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߖߌ߲߬ߓߊ߲ ߞߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: "ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬".

ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫߸ "ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߫" ߕߏ߰ߝߏ ߖߎ߬ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߞߙߎߝߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߣߐ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߦߙߌߞߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ "ߌ ߕߍ߮ ߓߊ߯ ߟߊ߫ ߝߋ߲-ߏ-ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߍ߲߰ߦߊ߫، ߍ߲߬ߍ߫߸ ߢߍߥߟߊ ߣߌ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ ߣߌ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߓߐߣߍ߲ߓߊ ߦߋ߫߸ ߣߴߌ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߌ ߓߟߏߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߲߰". ߤߐ߲߸ ߡߙߌߘߐ ߏ߬ ߟߋ ߓߟߏߦߊߟߌ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߛߌ߯ߣߌ߲߬ ߣߌ߲߬.  ߣߌ߲߬ ߣߌ߲߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 6020 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߕߏ߲߬ߜߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫
Posted by diane on 2014/12/13 13:00:00 (17 reads)


ߒ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߕߏ߲߬ߜߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߀߈ ߣߌ߫ ߀߉ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߓߊߛߌߦߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߐ߮ ߡߊ߬ ߋߓߏߟߊ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߟߊ ߢߍߓߍ߲߬ߢߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߓߍ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߡߊ߬ ߝߊ߰ߡߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ ߞߏ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߛߎ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߓߍ߯ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊߜߍ߲߫ ߠߊ߫، ߓߣߊ߬ ߖߎ߮ ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߓߟߏ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߒ߬ߠߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߓߟߏ   ߡߊ߬ ߸ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ߬ ߡߊ߬ߓߘߍߓߘߍ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߔߊߣߊ߲ߎ߲߫ ߹ ߒ ߠߊ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ߬ߦߌߘߊ ߓߊ ߟߋ߬ ߟߥߊߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߟߍ߫. ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ߞߍ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߒ ߡߊ߬ ߘߋ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟  ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߊ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫.

ߌ ߣߌ߫ ߞߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߞߐ߫߸ ߊߎ߫ ߞߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߎ߬ ߕߊ߯ߗߞߐ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫• ߝߏ߫ ߒߞߏ ߞߊ߫ ߦߋ߫ ߓߟߏߦߊߟߌ߫ ߘߊߞߎ߲ ߎ߬ ߘߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߋ߬ ߓߍ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߊ߬ ߓߏ߬ߟߌ߬ߛߋ߲ ߠߊߕߋߟߌߦߊ߫ ߊ߲ ߞߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߎ߬ ߞߣߐ߫ ߛߌߛߊ߲߬• ߞߏ߫ ߊߎ߫ ߣߌ߫ ߗߋ߫߸ ߊߎ߫ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫߹  ߓ• ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫  ߓߐߛߑߕߐ߲߫ ߊߡߙߌߞߌ߬


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߡߊ߲߬ߕߏ߲ߘߍ߬ߣߍ߲ ߖߘߐ߬ߣߍ߲߫ ߝߙߍߕߍߙߋ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬
Posted by diane on 2014/12/19 6:00:00 (53 reads)


ߡߊ߲߬ߕߏ߲ߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߜߙߊ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߬ߘߐ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߓߌߟߏ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߝߙߍߕߍߦߋ߲ ߠߎ߬ ߖߊߘߏߦߊߞߏ ߘߐ߫، ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߘߎߢߊߘߐ߬ߕߍ߮ ߞߏ ߡߎ߰ߡߍ ߞߎ߲߬ߝߍ߬ ߜߋߟߎ߲ߠߌ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ ߣߌ߫ ߢߊߓߐߟߌ߫ ߕߍ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ (ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬) ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߌ ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߛߏ߯ߙߋ߫ ߞߊߡߊ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊߕߘߍߟߌ ߜߍߘߐߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3774 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߢߌ߲߬ߓߊ ߘߏ߫ ߛߊ߲߬ߞߟߊ߬ߕߋ
Posted by ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ on 2014/12/18 13:50:00 (12 reads)


ߘߍ߲߬ߓߊ߫ ߤߊߡߌߘ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߦߋ߫ ߡߏߕߌ߬ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߬ߓߊ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߕߌ߬ߞߌ ߦߋ߫ ߞߏ߫ "ߣߊߡߎ ߦߋߟߋ߲ = (ߣߙߎ ߘߌߣ)"، ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߡߏߕߌ߬ ߣߊߡߎ ߛߙߊߘߟߊ߫ ߗߊ߯ߡߊ߲߫ ߣߴߊ߬ ߡߞߐ߬ ߟߊ߬ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߠߊ ߦߙߌߞߊ߫ ߘߋ߬ ߞߙߊ߬ߡߞߐ߫ ߘߏ߲߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߎ߬، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߘߡߍ߬ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߒߠߋ ߦߍ߬ߙߍ ߞߊ߫ ߞߊߟߏ߫ ߃-߃ ߞߊߟߊ߲ߘߋ߲ ߎ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ ߝߟߐ ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߂߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߓߍ߯ ߓߟߏߟߊߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߝߊ߬ ߁-߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߓߊ߬ ߁߸ ߏ߬ ߛߋ߲߬ߢߊ߫ ߂ ߙߴߊ߬ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߓߊ߬ ߅ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߘߋ߲߫ ߘߙߎ߫ ߥߙߍ߫ ߘߟߌ ߟߊ߫ ߒ ߡߊ߬ ߖߐ߲ߓߐߘߌ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߝߍ߬ ߸ ߖߊ߰ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߞߕߌ߫ ߏ߬ ߟߊ߫، ߓߌ߬ ߕߋ߲߬ ߒ ߓߍ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߓߏ߲ ߁߂߲ ߟߊߛߓߍߛߎ߲ߧߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߎ߲߬ ߓߍ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߘߋ߬ ߤߊߟߌ߬ ߓߌߘߏ߲߫ ߕߡߍ߬ߟߋ߲ ߓߴߊ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߌ߬ ߂߀߁߄/߁߂߲/߁߈ ߘߋ߬ ߡߊ߬߸ ߘߍ߲߬ߓߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߫ ߞߊ߫ ߥߟߋߟߌ ߖߊߓߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߊߘߍ ߞߴߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߛߟߎ ߟߊ߫ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߲ߣߊ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߲ ߓߍ߫ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߘߋ߬߸ ߞߏ߫ ߊߟߡߴߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߙߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߗߍ߲߬ߗߍ߲ ߛߎߡߴߊ߬ ߞߙߐ߫. ߦߊߦߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ ߓߟߏ߫ ߡߏߕߌ߬


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߖߎ߯ߢߐ߲߯ߦߊ ߛߊ߲߬ ߓߌߦߙߌߞߊ ߞߟߍ߬ߓߊ߲ ߊ߲ ߕߍ߫
Posted by diane on 2014/12/17 18:10:00 (39 reads)


ߊߡߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߏߓߡߊ߫ ߓߘߊ߫ ߘߊ߲߬ߛߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߞߎ߳ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߬ ߦߙߌߞߊ ߖߎ߯ߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲ (ߊ߬ߙߊ߬ߓߊ) ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߠߊ "ߕߟߋ߬ ߞߎߘߊ" ߓߘߊ߫ ߓߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߭ ߘߊߦߟߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤߊߝ߭ߊ߯ߣߊ߫ ߕߍ߫ ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌߛߐߘߌߦߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲߬ߛߏ ߘߟߊߞߊ߬ ߤߊߝ߭ߊ߯ߣߊ߫، ߝߣߊ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߜߙߊ߬ߓߏ߲ (ߞߐ߲ߜ߭ߙߍߛ) ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߞߎ߳ߓߊ߫ ߘߟߊߛߌ߰ߣߍ߲ ߓߐ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߬ ߡߊ߬ߜߙߏ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߕߟߊ߫ ߢߐ߲߰. ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߞߎ߳ߓߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߙߊߎ߯ߟ ߞߊߛߑߕߙߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߏߓߡߊ߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߡߊ߬ "ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߜߋ߲߬ߞߎ߬ߘߎ ߘߐ߲߫" ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫.  ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 10496 bytes more | Comments?
ߟߐ߲ߞߏ : ߣߊ߯ߛߊ ߓߘߊ߫ ߣߌߡߦߊ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߏߟߏ ߞߊ߲߬
Posted by diane on 2014/12/17 11:40:00 (118 reads)


ߓߙߌߕߊ߲߫ ߝߐ߰ߓߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߡߍߣߍ߲ߕߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߋ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬߸ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߣߌ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߛߓߍߘߊ (ߣߊ߯ߛߊ) ߛߊ߲ߞߎߟߎ߲ "ߞߏߙߌߦߏߛߕߌ" ߣߊ߬ ߢߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߕߋ߬ߟߋߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߣߌߡߦߊ߫ ߘߌߞߍߘߌߞߍ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ ߝߟߐ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߘߌ߫ ߤߐߞߎ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߞߊ߲߬߸ ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߟߏߟߏ.

ߝߐ߰ߓߍ ߘߋߟߌ ߕߟߋߜ߭ߊߝ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫߸ ߞߏ߫ ߣߊ߯ߛߊ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߞߐ߬ߣߐ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߤߐߞߎ "ߛߌ߬ߟߏߟߏ" ߞߊ߲߬ߠߊ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߍߕߍߕߍ߫߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߡߌߛ߳ߊ߲߫ ߥߊߦߌ߲ ߝߛߎߝߛߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߛߎ߮ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߲ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߦߊ߲߬ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߝߏ߫ "ߣߌߡߊ߫ ߞߍ߲ߘߍ" ߓߏ߬ߢߊ߰ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߘߐߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߊ߲ߝߋ߲߫ ߞߍ߲ߘߍ߫ ߣߌߡߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߞߏ߬ ߝߟߐ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߣߌ߲߬ ߢߊߞߕߐߡߊ߫.  ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3385 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߕߏ߲߬ߜߏ ߓߊߕߐߡߐ߲
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/12/14 16:00:00 (10 reads)


ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߫ ߒߞߏ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߐ߯ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫. ߡߐ߰ ߇߂ ߟߋ߬ ߟߊߞߐ߯ ߘߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߙߋ߲߬ ߁߂ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫. ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߰ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߣߌ߲߬ ߓߟߏߦߊ߫ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߓߊߛߌߦߊ ߘߍ߭ ߕߐ߯ߘߐ߫. ߎߣߌߛߍߝ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߕߏ߲߬ߜߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬. ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߛߌ߲߫ ߞߝߊ ߟߋ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߎ߲ߓߎ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߟߊ߲ ߘߌ߫. ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߖߌ߬ߣߌ߬ ߕߍ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫؟
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/12/13 19:30:00 (16 reads)


ߖߌ߬ߣߍ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߂߀߁߅ ߟߊ߫. ߞߊ߲ߕߌ߯ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߏ߬ ߟߊߛߋ߫. ߞߏ߬ߟߌ߲߬ߞߏߟߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉ ߡߊ߬߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߣߊ߬ߕߐ ߟߎ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߓߍ߲߬ߕߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲ ߥߟߎ߬ߡߊ߫ ߅߀߀ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߋߙߏ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߅߇. ߏ߬ ߟߋ ߘߐߖߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߦߴߌߘߐ߫ ߕߋ߲߬߸ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߋߕߐ߫ ߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬߸ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߝߏ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲߬ ߢߌߣߌ߲ ߦߴߌߘߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߍ߬. ߣߌ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫߸ ߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ ߟߴߊ߲ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫. ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߕߍ߯ߘߐߛߌ߮ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߟߊ߫. ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߘߋ߬ߙߌ߬ߦߘߊ߬ ߈ ߠߋ߬ ߓߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫
Posted by ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ on 2014/12/13 13:40:00 (52 reads)


 ߁߭)  ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߞߌ: ߊ߬ߟߋ ߘߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߞߌ ߦߋ߫، ߝߊ߬ߛߏ ߘߍ߲ߒߦߙߍߟߦߊ ߣߌ߫ ߘߞߎ߬ߞߟߏ ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ߦߊ (ߍ߲ߕߋߜ߭ߙߌߕߋ ߕߋߙߌߕߏߙߌߦߊߟ) ߓߟߏߡߊ ߦߋ߫، ߓߍ߲߬ߒߞߣߊ (ߕߑߙߍߕߋ) ߣߌ߫ ߓߍ߲߬ߒߘߐ (ߊߞߐߙ) ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍߟߞߊ ߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߓߟߏߡߊ (ߜ߭ߊߙߊ߲) ߘߏ߲߬· ߊ߬ ߓߴߊ߬ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߋߓߞߊߦߊ ߟߊߓߊ߯ߙߢߊ߫ ߓߙߍ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߏߢߊ ߎ߬ ߓߟߏߟߊߕߎߞߎ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫·

 ߊ߬ߟߋ ߘߋ߬ ߓߍ߫ ߞߏߕߞߌ߫ ߝߟߐ ߕߞߐߦߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߏߕߞߌ߫ ߞߏߟߊߕߌߞߍ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߞߌ߬ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߟߏ߲ ߎ߬ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߐߞߐ߲ ߎ߬ ߞߣߐ߫·

 ߊ߬ߟߋ ߘߋ߬ ߓߍ߫ ߖߡߊ߬ߙߌߦߊߟߌ ( ߐߙߑߘߏߣߊ߲ߛ) ߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߦߊ ߎ߬ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬· ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5276 bytes more | Comments?
(1) 2 3 4 ... 188 »

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

Kanjamadi ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!