ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

21 user(s) are online (10 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 21

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߞߐߟߊ߫ ߫ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthNov 2014Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Today

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߊ. ߣߊ߬ߓߋ߫

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

Sebenbge

ߒߞߏ

ߗߋߛߓߍ I

ߢ.ߟߍߙߘߊ


(1) 2 3 4 ... 111 »
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߛߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߋ
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/11/27 4:50:00 (3 reads)


ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏߕߐ߲ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߛߋߞߎ߬ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߁߁ߣߊ߲/߂߃/߂߀߁߄ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߂߂ ߘߐ߫، ߟߊ߰ߖߌ߫ ߛߋߞߎ߬ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߬ ߘߌ߫. ߛߊ߬ߦߊ ߛߓߊߓߎ ߞߍߣߍ߲߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߘߍ߬ ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߦߊ߬ ߝߏ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߓߍߣߐ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߬ߡߊ߲ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߡߊ߬ ߜ.ߝ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫:+߂߂߄ ߆߂߂ ߄߉߄ ߇߀߀ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߣߊ߬ߛߌ߬ ߜߍߡߊ߲ ߡߊ߬ ߞߐߣߊ߯ߞߙߌ߫߸ ߕߊ߯ߓߊ߯ߕߐ ߣߊ߫ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߛߟߊ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߞߘߐߞߍ ߣߎ߲߬ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߋ߬، ߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߛߊ߲߬ ߃߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߤߌߣߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߐ߯ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊߟߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߫ ߓߌ߲ߕߎߜߍ߫ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߓߊߙߌ ߞߎ߲߫ ߊ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߦߙߐ ߢߊ߬߸ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߓߍ߯ ߞߛߌ߫ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ߧߊ ߥߎߟߊ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊ߬. ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߘߋ߲ ߝߊ߰ߓߊ߮ ߣߐ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ߓߊߟߌߦߊ ߣߌߛߐߜߏߦߊ
Posted by diane on 2014/11/26 15:20:00 (25 reads)


ߊߡߙߌߞߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߣߊ߲߬ߒ߬ߕߊ߲߬ ߞߌߣߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߘߌ߯ߣߊߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߌߛߐߜߏߦߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ ߕߏ߲ߓߟߏߡߊ ߘߏ߫ ߡߊߝߌ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊߡߋߙߋ߲ ߘߏ߫ ߓߏ߲ ߘߐ߫ ߞߌ߬ߛߍ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ ߕߎߟߊߝߌ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߡߌߛߎߙߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߊ߫ ߝߙߌߞߑߛߐ߲߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫، ߣߌߛߐߜߏߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߘߎ߱ ߦߋ߫ ߖߛߐ ߞߊ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߬ ߕߐ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߣߴߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߥߊߢߊ߲ߞߊ߫ ߜߘߍ߫ ߥߟߌ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߲߯ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߟߊ߬ߜߍ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ ߣߐ߬ ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫.  ߡߐ߰ߓߊ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎߟߌ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫: "ߊ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߖߋ߰ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ߧߊ ߟߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ߫ ߡߊ߬߸ ߡߐ߰ ߕߴߛߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߘߐߞߎ߬ߙߎ ߞߊ߲߬ ߞߐ߲ߕߌ߲ߕߐ߲ߕߌ߲߫߸ ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߟߊ߫ ߕߌߢߍ ߣߌ߫ ߕߋߟߋ߲߲ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫، ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߊ߬ ߝߐ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊߡߙߌߞߌ߫ ߡߙߊ߬ߞߊߒߞߋ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߵߊߡߙߌߞߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߣߊ߬ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߛߎߋ߫߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߐ߬ߟߐ ߝߍ߬. ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 7514 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߞߍߦߙߐ߫ ߞߎߘߊ
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/11/25 16:10:00 (11 reads)


ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬߸ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬߸ ߝߓߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬߸ ߡߊ߲߬ߕߎߙߋ ߟߎ߬߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߣߌ߲ ߢߍߛߌ߮ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߟߎ߬߸ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ/ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬߸ ߊߟߎ߯ ߛߍߥߊ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߯ߟߋ߲ ߞߊ߬ ߡߎ߯ߙߌ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߫ ߛߋ߲߬ߕߊ ߞߍߢߊ ߟߊ߫، ߞߌߢߍ߲߫ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߛߏ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߣߐߟߊ ߣߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߞߎߘߊ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߌߞߐ߫ ߞߏ߫: (www.nkodoumbou.com) ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߕߘߍ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߓߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬، ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߝߟߍ߫: ( kanjamadi.org, kanjamadi.com, kanjamadihome.com, fakoli.net, kourousaba.com, nkoeurope.com, fasso.org, nkoacademie.fr, kurkanfuka.net, nkohome.com, nkoinstitute.com, nkomanden.com, nkodico.com, nkodoumbou.com ) ߒ߬ߓߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߍ߭ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߍ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭ ߸ ߤߟߴߊ߬ ߓߊ߯ ߘߊ߲߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊ ߡߵߊ߬ ߓߟߏ߫ (߁߉߄߉) ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߡߐ߰ ߕߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߌ ߓߘߊ߫ ߤߙߐߦߊ ߞߵߌ ߞߊ߲ ߕߏ߫ ߖߐ߲߬ߦߊ ߘߐ߫. ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߌ ߓߊ߯ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߟߏ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߤߊߞߟߌ ߕߏ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߘߌ߫ ߖߎ߬ߟߌ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߞߊ߬ߕߊ߯ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߖߐ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߖߐ߲߬ߝߊ ߓߟߏ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߛߐ߰ ߘߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߲ ߤߊ߲ߞߟߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬، ߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߐ߫߹ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߥߟߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߖߌߦߊ


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߌ ߓߊ߯ ߡߍ߲߫ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߞߴߌ ߢߍߣߊ߫
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2014/11/25 5:00:00 (8 reads)


ߡߐ߰ ߓߊ߯ ߡߍ߲߫ ߛߌ߰ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߞߴߌ ߢߣߊ߫. ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߤߙߍ ߢߋ߬ߣߌ߲߬ߞߋ߬ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫.... ߕߎ߬ߢߊ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߝߛߊߦߌ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߛߌߢߐ߯ߦߊ ߞߍ ߞߊ߬ ߕߍߜߟߍߦߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߒߠߋ ߕߴߛߋ߫ ߞߵߏ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߘߎߢߊߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߘߊ߲ߘߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߒߠߋ߫ ߝߍ߬ ߓߌ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬: ߁߭- ߡߊ߬ߞߟߐ߬ ߓߘߍ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߊ߰ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋߣߌ ߟߊ߫؟ (ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ) ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߥߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬؟ ߂߲- ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߥߊ߰ߣߍ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߊ߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߞߟߐ ߟߎ߬ ߘߐߕߐ߬ߡߐ߲ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫،.. ߐ߬ߤߐ߲߫ ߣߴߏ߬ ߛߌ߰ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊ߬؟ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߏߢߊߣߍ߲ ߡߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߏ߲߬ߓߊ ߓߊ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ؟ ߃߲ -ߡߋ߬ߘߋ ߘߐ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߋߣߌ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߋߣߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߝߊߟߋ߲߬ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߕߊ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߬ ؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߛߎ߬ߣߐ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߏ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߎߡߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߰ ؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߗߍ߬ߓߊ߬ߞߘߐ ߟߊߝߍ߭ ߟߴߊ߬ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߘߌ߫ ߤߊ߲߬ ߸ ߊߟߎ ߟߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߌߦߊߣߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߛߋߣߌ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߸ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߜߊ߲ߛߊ߲߫ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߫. ߓߊߓߌߟߊ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ : ߜߊ߬ߛߊ߫ ߄߅߲
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2014/11/25 4:20:00 (6 reads)


ߜߊ߬ߛߊߜߊ߬ߛߊ ߄߅߲. ߊ߲ ߧߍ߫ ߖߊ߬ߝߊ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߝߍ߬ ߥߟߊ߬ߘߊ ߣߌ߲߬ ߓߟߏߕߍ߱ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߫ ߞߘߐ߫. ߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߍߦߙߐ ߕߎߣߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߘߐ߬ߡߊ߬ߣߍ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߑ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߟߏ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߊ߰ߛߎߍ.... ߒߞߏ ߡߊ߲߬ߘߋ߬ ߓߘߊ߫ ߝߙߋߞߋ ߏ߬ ߝߎߟߋ߲. ߞߟߌߟߌ ߓߘߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎ߯ߣߌ߲߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߵߊ߲ ߠߊ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ ߘߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߊ߫. ߊ߬ߥߊ߰ ߞߏߢߊ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏߖ߭ߊ߬ ߣߌ߲߬... ߡߏ߬ߛߏ ߣߴߊ߬ ߢߊ߬ߡߐ߰ߞߍ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߑ ߊ߬ ߗߍ߬ ߦߴߊ߬ ߣߌߟߊ߫ ߑ ߊ߬ ߣߊ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߣߌߟߊ߫ ߑ ߏ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߓߍ߲߬ ߞߏߢߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߤߊ߲߯ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߢߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬. ߡߋ߬ߘߋ ߞߍߕߊ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߂ ߏ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫؟ ߆߂߂ ߇߉ ߁߄ ߁߆ ߓߊߓߌߟߊ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߕߙߎߞߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߕߍ߫ ߞߢߊ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2014/11/25 3:10:00 (7 reads)


ߕߙߎߞߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߍߙߑߘߏߜ߭ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲߫ ߡߊ߬ ، ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߄/߂߀߁߄ ،ߡߍ߲ ߖߊ߬ߡߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ،  ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߣߌ߲߬ ߕߘߍ߬ ߜߟߌߡߊ߲߫ ߘߋ߬ ، ߓߊߏ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߟߞߊߢߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߛߎ߯-ߎ߯-ߛߎ߫ ߡߊ߬ ،ߓߊߏ߬ ، ߞߴߊߟߊ߫ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ، ߞߏ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߦߋ߫ ߘߋ߲߫ ߠߊߡߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߞߴߏ߬ ߛߋ߫ ߕߐ߫ ߗߍ߬ߦߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲߫ ߠߊߡߌ߲ߠߊ߫ ؟ ، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ،ߞߴߏ߬ ߦߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߞߴߊߟߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߓߐ߫ ߟߋ߬ ߢߐ߲߯ ߡߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߘߊߟߌ ߘߐ߫ ،  ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߟߏ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ، ߤߊߞߟߌ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ، ߕߙߎߞߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߟߊ߫ ߡߙߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߟߋ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߒ ߡߊ߫ ߓߌ߬ ߝߐ߫ ، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߡߊ߫ ߡߏ߬ߛߏߦߊ ߣߌ߫ ߗߍ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫ ، ߤߊߟߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ، ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ : ߕߓߌߟߌ ، ߘߋ߲߫ ߠߘߊߙߏ ،ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ، ߞߐ߬ߡߐ߲ ߠߎ߬ ، ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߘߟߌ ߟߎ߬ ، ߣߊߞߐ ߟߊ ߟߎ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߡߌߣߊ߲ߘߌߦߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ، ߤߊߟߌ߫ ߗߍ߬ߞߎ߲߬ߦߊ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߞߎ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߎߘߎ߲ߧߊ  ߝߊߦߌߘߊ߫ ، ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ߰ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߞߊ߬ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߟߏߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬  ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߘߐ߫ ، ߞߊ߬ ߡߊߛߐ߲߬ߘߐ߲߬ ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߓߐ߫ ߘߌ߫ ߢߐ߲߯ߡߊ߬ ߘߊߟߌ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߓߟߏ߫. ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߓߟߏ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߝߐ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬:ߺ
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/11/23 16:10:00 (16 reads)


ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߝߘߋ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߏߛߊߦߌ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ߲ ߣߌ߲߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߜߍߞߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߡߐ߰ ߘߟߊߡߊ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߟߐ߬ ߛߊ߲ߘߐߕߊ߫ ߅߀߀ (ߤߏ߫ ߞߊߘߑߙ) ߟߊ߫ ߓߟߏߘߐߓߍ߲߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ߫ ߛߊߟߌ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ߲߬ ߅߇߲ ߘߐ߫. ߡߐ߰ ߞߟߊߒߞߋ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߙߍߘߍ ߝߟߍ߫: ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߘߊ ߗߋߕߌ߮ ߡߎߛߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ (ߘߌߙߍߞߑߕߍߙ ߓߎ߳ߙߏ ߘߋ߬ ߔߙߍߛ ߔߙߋߖ߭ߌߘߊ߲ߛ)، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ (ߘߋߔߎߕߋ߫ ߊߛߊ߲ߓߑߟߊ ߣߊߛߌߦߏߣߊߟ) ߦߏ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲، ߛߐ߬ߘߐ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߮(ߡߣߌߛߑߕߑߙ ߋߞߣߏߡߌ߫ ߋ߬ ߝߌߣߊ߲ߛ) ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߖߊ߯ߙߋ߫ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߗߋߘߊ ߞߏߕߌ߮ (ߡߣߌߛߑߕߑߙ ߝߐ߲ߞߑߛߌߦߐ߲ ߔߎ߳ߓߟߌߞ) ߛߋߞߎ߬ ߞߙߎ߬ߡߊ߬، ߗߋߕߌ߯ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߣߌ߫ ߣߊ߬ߒ߬ߕߌ߯ ߖߟߊ߬ߓߊ߬ߕߌ߰ ߥߙߍ ߣߌ߫ ߥߊߘߌߕߌ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߌ߫ ߥߊߟߌߘߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ (ߊ߲ߕߑߙߋߔߑߙߌߖ߭) ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬. ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߘߋߙߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲ߛߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ߫ ߂߃ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߐ߲߬. ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ ߟߊߘߍ ߓߍ߯ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߋ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߊ߬ߛߐߍ߹ ߘߎ߲ߓߎ ߣߐ߬ ߢߐ߲߯ߦߋߓߊ ߟߋ߬ ߕߣߐ߬ߓߐ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߸ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߊ߫ ߛߏߛߊߦߌ߲ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ߲߫ ߂߇ ߟߏ߲ߓߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߡߞߊߘߊ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߜߍߞߊ߲ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߞߟߊߒߞߋ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߞߏߕߌ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߌ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߗߋߘߊߕߌ߯ߓߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߟߐ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߞߎߡߊ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߝߐ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎߡߊ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߡߐ߮ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߦߙߐ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߛߎߘߊ߲ ߜߍߘߐߕߊ ߘߌ߫. ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏ߫ ߘߍߞߙߎ ߉ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߗߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊߣߊ߬ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߡߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߕߐ߯ ߘߐ߫߸ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߒߞߏ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߞߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߊ߲߬ߞߎ߲ߓߍ߲߫ ߂߅ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫. ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߘߎߙߊ߫ ߝߊߘߌߡߊ߫ ߖߣߍ߫ ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߏ߬ ߞߏߢߊ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߂ ߞߍ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߢߍߥߟߊ ߟߊߝߘߏ߬ߓߊ߬ߦߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߫ ߉ ߓߍ߯ ߕߍ߫. ߟߐ߬ߒ߬ߗߋ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߗߋߦߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߥߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߐ߬ ߟߊߘߍ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߊ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߕߋߙߎ߫߹ ߗߋߦߊߟߌ ߏ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߯ ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ ߛߌ߬ߟߊ߬، ߟߐ߲ߞߏ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫، ߡߟߋߞߎߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߜߍ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߟߊ߲߬ߛߌߣߍ߬ ߞߊ߬ߞߙߐ߫، ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߝߘߋ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߋ߲ߗߍ ߎߡߊߙ ߞߊ߲ߕߍ߫، ߞߏ߲߬ߘߏ߬ߕߌ߯ ߢߊ߰ߛߏ߬ߟߊ߫ ߟߊ߬ߡߌߣ ߞߋߕߊ߬. ߟߊ߲߬ߛߌߣߍ߬ ߞߊ߬ߞߙߐ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߌߘߊߞߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߟߊߡߊ߫ ߘߊ߲ߕߍ߯ߟߌ ߖߎ߭ߛߌ߰ ߸ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘ߲ߕߍ߯ߟߌ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߡߎ߰ߡߍ ߕߐ߯ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߎ߲ߓߎ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߣߝߊ ߡߞߊ߲ߘߊ߲ߠߊ߲ ߘߌ߫. ߛߟߊߕߌ߯ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߍߣߐ ߓߍ߯ ߡߊߘߊ߲߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߓߋ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߕߎ߲߯ߠߌ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߁ ߣߌ߫ ߥߊ߫ ߁߀߀ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߕߐ߯ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߒߞߏ߫ ߘߍߞߙߎ ߓߍ߯. ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߦߋ߫ ߒߞߏߡߐ߯ ߡߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߤߊߡߌ߲߫ ߘߐߞߏ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߬. ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߢߍ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߣߊ߬ߕߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߘߊ߲߫ ߕߊ߲߬ߘߐ߫: ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߝߙߎߕߎ߫ ߃ ߟߐ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߜߍߞߊ߲ߠߊ߫ ߛߏ߫ ߉ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ (ߞߊ߲ߞߊ߲߫، ߞߘߏ߬ߛߊ߫، ߛߌ߯ߙߌ߲߫، ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߠߊ߫، ߞߊߦߌߙߊߥߊ߯ߣߍ߲߫، ߘߌ߲ߞߌߙߊߦߌ߬، ߘߊߓߏߟߊ߫، ߝߊߙߊ߲ߠߊ߫،ߞߛߌ߬ߘߎ߯)، ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ߫ ߘߎ߰ߓߊ߬ ߉ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߓߐߘߊ ߡߊߛߓߍ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ߬ ߉ ߡߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߦߙߐ ߣߴߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊߛߓߍ߫ ߒߞߏ ߝߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ (ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߎ߬، ߟߐ߯ߝߍ ߟߎ߬، ߞߕߌߓߏ߲ ߠߎ߬، ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߎ߬، ߛߏߕߌ߯ߟߊ߫ ߟߎ߬، ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߓߙߊ ߟߎ߬، ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬، ߝߎ߲ߞߎ߲ ߠߎ߬)، ߞߊ߬ ߝߘߋ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߥߟߏߛߟߎ-ߡߐ߬ߛߟߎ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߙߐ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߕߊ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߅ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߒߞߏ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ (ߛߊ߲ߕߑߙ ߞߎ߳ߟߑߕߎ߳ߙߍߟ ߒߞߏ) ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߞߣߐߞߍ߫ ߟߍߙߊߓߏ߲(ߓߌߓߟߌߦߏߕߍߞ) ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߗߍߓߏ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߠߞߊ (ߡߎ߳ߖ߭ߋ ߙߋߖ߭ߌߦߏߣߊߟ ߡߊ߲ߘߍ߲ߜ߭) ߣߌ߫ ߒߞߏ ߝߊ߲ߓߊ (ߛߌߦߍߖ߭ ߒߞߏ)، ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߛߌ߬ߘߊ߬ߝߊ߫ ߛߊ߬ߣߐ߯ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ ߟߐ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߏ߫ ߕߍߡߟߊ߫ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߢߊߞߎߘߦߊ߫، ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫، ߞߊ߬ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߐ߬ߘߎ߯ ߂ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߡߊ߬ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߟߎ߬ ߢߊߝߐ ߘߐ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߣߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߡߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߡߐ߰ ߅߀߀ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߕߍ߮ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߥߊߘߏߥߊߘߏ߫߹ ߊ߬ ߦߌߘߊߞߊ߬ ߘߊ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߸ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߘߌߣߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߫ ߘߍ߬ߘߊ ߛߊ߬ߥߏ ߘߐ߫. ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߝߣߊ߫ ߓߍߣߊ߬ ߊ߬ ߞߏ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߬ ߖߋߞߎߖߋߞߎ߫߸ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߒߞߏ ߣߌ߭ ߘߌ߫ ߡߞߊߘߊ߲߫ ߝߊ߬ߛߏ ߢߍߥߟߊߓߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߤߙߐߦߊ߫ ߛߊߟߌ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߊ߲߬ߞߎ ߞߊ߲߬. ߊߟߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ߡߌ߯ߣߊ߬߹ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫، ߞߐߣߊߞߙߌ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߘߐ߬ߝߐ : ߁߉߇߀ ߣߍߣߍߓߊ ߂߂ ߓߋ߲߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ߲:
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/11/22 18:40:00 (14 reads)


ߞߊ߬ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߕߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߁߉߇߀ ߣߍߣߍߓߊ ߂߂ ߟߊ߫߸ ߔߕߏ߬ߞߌ߬ߟߊ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߛߙߊ߬ߟߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߓߘߊߡߊߖߎ߮ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߣߊ߬ߺߒ߬ߕߌ߰ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߊߡߊ߬ ߘߎ߰ߕߟߊ߬ ߦߋߙߋ߲ߦߋߙߋ߲ ߠߊ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߘߐ߫߸ ߞߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߌ߫ ߞߎߓߋ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߦߙߐ ߟߎ߬ ߢߊߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߢߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊߡߊ߬ ߕߡߍߢߍ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊߦߌߞߊ߫߸ ߏ߬ ߞߐߝߟߌ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߏߓߙߋ߫߹.. ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߛߊ߲߬ ߄߄ ߠߋ߬ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߘߌ߫. ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߲ߞߣߍߡߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߥߛߊߞߙߊ߫߹ ߓߌ߬ ߘߍ߰ߡߎ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߓߋ ߟߊ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߞߊ߲߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫. ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߕߘߍ߬ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߞߘߐ߫. ߓߊߏ߬߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߴߊ߬ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐߓߎ߬ߘߎ߲ ߞߊ߲߬ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߟߊߕߎߣߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߕߍ߫. ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫،،، ߞߐߣߊߞߙߌ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1800 bytes more | Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߌߙߊ߲߫ ߓߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߦߊ߬ ߕߌ߲ߕߊ߲ ߟߊߛߋ߫ ߓߊߜߍ ߖߌߘߊ ߟߊ߫
Posted by diane on 2014/11/27 4:40:00 (37 reads)


ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߤߎ߬ߛߋߌߣߌ߫ ߛߊߟߊ߯ߡߌ߯ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߌߙߊ߲߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߞߊ߲ߘߊ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ ߞߣߍ ߕߌ߲ߕߊ߲ ߘߐߥߙߊ߬ ߖߘߍ߬ߥߙߎ߬ߞߌ߬ ߖߡߊߣߊ ߣߌ߫ ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߓߟߏߡߓߊߟߌߞߏ ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬ ߓߊߜߍ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫، ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߊߟߌ߫ ߖߊ߯ߝߊߙߌ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߲߬ߝߏ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲ ߓߘߴߊ߬ ߕߊ߲ߛߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߌߙߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߓߊߜߍ ߖߌߘߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ "ߛߤߊߦߎ߲" ߠߎ߬ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬، ߖߌߕߌ߯ ߞߊ߲ߘߊ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߌ߬ߣߊ߫ ߤߊ߬ߓߌ߯ߓߎ߬ߟߊ߯ߤߌ߫ ߛߌߦߊ߯ߙߌ߫ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߌߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߢߊߝߍ߬.  ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 8607 bytes more | Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߕߏ߬ߟߌ߬ߡߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߡߐ߰ ߁߆ ߓߘߊ߫ ߟߊߕߟߊ߫
Posted by diane on 2014/11/26 13:10:00 (17 reads)


ߞߊߡߌߙߎ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߔߏߟ ߓߌߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߓߌ߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲ (ߊ߬ߙߊ߬ߓߊ) ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߋߦߊ ߘߏ߫ ߓߟߏߦߊߟߌ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߏ߬ߟߌ߬ߡߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲߫߁߆ ߟߊߕߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬߸  ߞߏ߫ ߔߏߟߐ߲ߞߊ߫ ߕߎ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ ߡߊߕߌߦߎ߯ߖ߭ ߘߊߖ߭ߑߘߌߖ߭ߌ߯ߞ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ߕߌ߰ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߞߊߙߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫.

ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߌߦߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߞߊߡߌߙߎ߲߫ ߞߎߓߋߘߐ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߊ߫߸ ߞߏ߫ "ߞߊߡߌߙߎ߲߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߥߊߟߋߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߞߊߡߌߙߎ߲ߞߊ ߕߏ߬ߟߌ߬ߡߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲߫ ߁߆ ߟߊߕߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲.. ߞߵߏ ߝߙߊ߬ ߔߏߟߐ߲ߞߊ  ߡߊߕߌߦߎ߯ߖ߭ ߘߊߖ߭ߑߘߌߖ߭ߌ߯ߞ ߞߊ߲߬߸ ߞߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲-ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߝߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫.  ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߟߍ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4227 bytes more | Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߓߌ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߕߏ߬ߝߏ
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2014/11/25 5:10:00 (7 reads)


ߞߊ߲ߕߌ߯ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊߡߍ߬ߙߍ߲ ߕߏ߬ߝߏ߬ ߞߎߘߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߥߟߌ߫ ߡߊ߬ߕߏߕߏ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߠߊ߫ ߑ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߡߎߝ߭ߋߡߊ߲߫ ߕߏ߬ߛߏߜ߭ߋ߫. ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߛߏ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߓߌ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߕߏ߬ߝߏ. ߊ߬ߟߎ߬ ߣߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ ߘߌ߫ ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߂߀߁߅ ߢߣߊߕߊߟߌ ߖߊ߰ߟߋ߬ ߝߟߐ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫ ߑ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߞߐ߮ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߍߞߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߎߣߎ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߓߊߏ߬ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߑ ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߓߐߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߜߍߟߊ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߛߎߘߎ߲ ߢߌ߲߬ ߞߘߐ߫. ߛߊ߲߬ߘߊ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߖߍ߮ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌߦߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߊߞߏ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߕߏ߬ߝߏ ߣߌ߲߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫. ߓߊߓߌߟߊ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ : ߊ߰ߛߎߥߍ
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2014/11/25 4:30:00 (6 reads)


ߎߜ߭ߊ߲ߘߊ߫ ߓߎ߲߬ߘߋ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߛߟߌ ߓߟߏ߫ ߥߏ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߬ ߖߊߙߊ߲߬ (߂-߀) ߞߊ߲߬ ߸ ߡߟߊߓߏ߫ ߛߌߟߊ ߛߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߢߍ߫ ߛߌߣߍ߬ ߥߙߊߕߊߕߊ߫ ߑ ߂߀߁߅ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߌߟߊߝߍ ߕߊ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߛߋ߲߬ ߡߊ߬ ߞߟߋ߫...ߓߊߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߛߣߍ߫ ߡߐ߬ߙߐߞߎ߬ ߥߊߟߌߝߦߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߡߎ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߛߍ߱ ߘߍ߬ߜߍ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌߞߊ߲ ߘߐߜߍ߫. ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߋ߫ ߑ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߊ ߕߟߎߡߊ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߦߟߍߣߌ߲߬ߜߍ ߘߌ߫ ߡߎߢߍ߫. ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߟߊ߫ ߃߀ ߀߀߀ (ߘߟߊ߫ ߥߊ߯ ߓߌߛߓߊ߬) ߘߌ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬. ߞߊ߲߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߵߏ߬ ߝߐ߫.ߊ߬ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ ߖߌ߬ߘߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߞߍ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߕߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߛߐ߲߬ ߞߊ߲߬ ߞߐ߲߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߜߙߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫. ߞߴߏ߬ߟߎ߬ ߡߝߊߓߊߟߌߦߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫. ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋ ߟߊ߫ ߝߌߛߙߌ ߏ߬ ߢߍ߫ ߑ ߖߌߞߏߔߑߙߍߛ ߗߋߝߊ (ߞߊߔߋ߬ߛߋ) ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߘߟߊ߫ ߅߀ ߀߀߀ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߏ߬ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߓߐ߬؟ ߓߊߓߌߟߊ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߊ߬ ߝߘߎ ߞߍߘߌߦߊ ߢߊߓߐ߫
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2014/11/25 4:10:00 (4 reads)


ߞߊ߬ ߝߘߎ ߞߍߦߙߐ ߢߣߊߓߐ߫ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲ ߛߐ߰ߡߊ߬ ߁߀ߙߋ߲ ߠߊ߫. ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߘߏ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߢߊ߬ߡߐ߰ ߡߛߏ߫ ߞߟߌ߫ ߞߏߖ߭ߊ߬ ߓߍ߲߬ߕߍ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߟߎ ߡߊ߬ ߑ ߏ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߕߍ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊߏ߬ ߒ ߧߍ߫ ߝߙߋ߬ߞߍ ߟߊ߫. ߞߎߡߊ ߘߐߜߊ߬ߣߍ߲ ߡߏ߬ߛߏ ߞߐ߫ ߛߊ߫... ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߍ߭ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߝߊ߲ ߕߴߌ ߝߍ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬. ߏ߬ ߝߐ ߌ ߞߘߐ߫ ߞߍ߭ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߝߊ߮ ߟߊߓߐ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߓߏ߲߫ ߞߎ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰. ߊ߬ ߞߐߘߏ߭ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߕߊ߯ߕߐ߫. ߖߊ߬ߡߊ ߞߊߘߌ ߘߴߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰. ߘߋ߲ߡߘߏ ߣߌ߲߬ ߝߘߎߣߍ߲ ߠߋ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߁ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߝߘߎߞߍ ߟߊ߫. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߢߊ߬ߡߐ߰ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߣߵߊ߬ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߛߊ߫ ߑ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎ ߖߏ߰ߛߏ߬ߖߊ߯ߛߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߍ߭ ߣߌ߲߬ ߓߘߊ ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߖߊ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߗߍ߬ ߕߍ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߣߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߢߊ ߡߊߛߌ߬ ߏ߬ ߞߊ߲߬. ߓߊߏ߬ ߞߍ߭ ߦߋ߫ ߥߊߘߌ߫ ߓߘߎߓߘߎߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߛߐ߲߬. ߡߏ߬ߛߏ ߢߊ ߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߗߍ߬ ߂ ߓߟߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߓߍ߯ ߓߟߏߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߑ ߞߓߊߞߏ ߘߊ߲߭ ߕߍ߫؟ ߘߋ߲ߡߛߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߊ߲߬ߕߊ ߟߋ߬ ߓߊ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎߕߊ ߟߋ߬؟ ߞߍ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߟߎ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߜߊ߲߬ߛߊ߲߫... ߡߛߏ߬ ߝߘߎߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߢߊ߬ߡߐ߰ߞߍ߫ ߛߎ߭ ߟߊߣߍ߲ ߝߟߍ߫ ߊ߬ ߝߘߎߞߍ ߢߊ ߦߋ߫ ߜߍ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߧߊ ߟߊ߫. ߊߟߊߡߊ߬ ߊ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߘߊ߫. ߓߊߓߌߟߊ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߞߙߐߓߐߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲
Posted by ߖߊ߬ߙߊ on 2014/11/24 6:50:00 (9 reads)


ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߸ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߤߌߣߟߊ ߘߏ߲߬

ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߍߡߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫، ߊ߲ ߣߌߛߐߛߌߦߊߣߍ߲ ߓߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߝߏ߬،

ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߕߍ߲ߘߐߦߊ߫ ߥߛߎ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߞߣߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߡߌ߲ ߠߊ߫ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߣߐ߫، ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߛߟߊߕߌ߯ ߊߓߎߓߞߊߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߣߌ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߰ߣߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߋ߲߫ ߝߟߐ ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߒߞߏߕߐ߲ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߠߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߞߊ߬ߣߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߓߴߊ߲ ߛߋߞߏߣߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫،

ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߙߐߓߐߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߂، ߏ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬ ߡߐ߰ ߃߅.  ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߲ ߓߍ߫ ߦߊ߬ߝߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߓߍ߯ ߝߍ߬ ߣߴߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߲ ߜ߭ߊ߬ߛߌ ߘߐ߫.

ߊ߲ ߓߍߣߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲ ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߃߀ - ߂߀߁߄، ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߓߟߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߛߓߊߓߎ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߓߊߓߎ ߘߌ߫ ߡߌ߲ ߡߊ߬ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߘߌ߫، ߛߓߊߓߎ ߏ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߲ ߡߊ߬ߞߏ ߓߍ߫ ߝߓߊ߬ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ ߠߊ߫، ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫߹، ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߓߊ߬ߞߙߊߐ߬ߓߊ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߟߏ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫.

 


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߥߏ߬ߦߏ߬ߏߥߊߦߊ߲ ߢߡߊߟߐ߭ ߖߙߌ߫߹ߺ
Posted by ߎߛߎߡߊߣߌ߲߫ ߞߐߣߍ߫ on 2014/11/23 15:00:00 (12 reads)


ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ (ߒߞߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬) ߓߘߍ ߟߎ߬߸ ߌߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߞߊ߬ ߓߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲߫߸ ߞߏ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߥߎ߬ߦߊ߬ "ߒߞߏ.ߟ.ߦ." (ߒߞߏ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߊ߬ߡߊ߮ ߦߙߌߥߊ ߞߊ߲ߡߊ߬) ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߛߓߍߘߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ (ߡߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߞߣߐ߫ ߦߊ߲߬)، ߓߍ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߥߟߏ߫ ߛߓߍߘߊ߫ ߓߛߌߞߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߛߏ߯ߙߏ ߡߊ߬ ߒߞߏ.ߟ.ߦ. ߞߣߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߞߊ߲ߘߊ (ߡߤߊ߬ߡߎߘ ߓߊ߲߬ߓߟߊ߬ߞߊ) ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫߸ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߛߓߍߘߊ (ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߋ߬ߕߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬) ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߫ ߛߓߍߘߊ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫، ߝߣߊ߫߸ ߛߓߍߘߊ ߓߐߣߍ߲ߒߢߐ߲߰ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߒߞߏ.ߟ.ߦ. ߛߓߍߘߊ.

ߘߍ߬ߘߍ߬ߦߊ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߡߊߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߘߊ߲ߘߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ (ߒ.ߥ.ߛ.ߖ.)  ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߊ߬ ߗߋߦߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫߸ (ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬: ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ/ߓߎߓߞߊߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯/ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߘߌ߫)، ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ߬ ߟߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߡߊߞߟߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߃߁ ߡߊ߬ ߂߀߁߄ ߠߊ߫߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߲߬ߓߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߢߠߊߓߊ߯ߦߊ߫، ߟߊ߬ߘߍ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߝߊ߮ ߞߊ߬ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߏ߫ ߟߊߛߌ߰ (ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߘߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߬ߞߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ (߄) ߣߌ߫ ߒߞߏߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߝߌ߬ߟߊ (߂) ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫)߸ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߣߌ߲߬ ߠߊߛߌ߰ ߞߎ߲ ߠߋ߬߸ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߝߙߊߝߙߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߬ ߞߊߙߊ߲ߓߋ߫ ߡߊ߬.

ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊߥߎ߬ߦߊ߲߫ ߠߋ߬ ߝߟߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߘߍ߬ ߕߎ߲߯ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߓߍߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߴߏ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ "ߕߍ߲ߘߐߦߊ߫ ߕߎߡߊ ߛߓߍߘߊ"߸ ߞߵߏ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߍ߫ "ߡߊ߬ߡߊߘߎ߫ ߓߊ߬ߞߙߐ߬ߓߊ߬ ߝߏߝߣߊ߫" ߘߌ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߐ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߎ߲ߜߙߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߘߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߛߊ߬ߣߌ߲߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߍ߫، ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߸ ߞߏ߫ ߛߓߍߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߞߘߐߡߐ߮ ߣߌ߫ ߥߛߊ߬ߓߊ߬ߦߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߒߞߏߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߕߐ߯ߟߊߡߐ߮ ߦߴߏ߬ ߛߓߍ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬:

ߓߞߊߙߌ߫ ߖߥߊߙߊ߫ ߣߴߊ߬ ߞߐߞߘߐߡߐ߮ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߘߌ߫ (ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߛߓߍߘߊ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ)،

ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏߘߌߓߏ߫ ߞߐߣߍ߫ ߣߴߊ߬ ߞߐߞߘߐߡߐ߮ ߡߤߊ߬ߡߎߘ ߓߊ߲߬ߓߊ߬ (ߞߊ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ)،

ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߬ ߞߊߙߊ߲ߓߋ߬ (ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߊ߲ߕߌ߮)، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ (ߒߞߏߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߕߐ߯ߟߊߡߐ߮)، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫߸ ߝߏ߫ ߡߏߘߌߓߏ߫ ߞߐߣߍ߫ ߣߴߊ߬ ߞߐߞߘߐߡߐ߮ ߡߤߊ߬ߡߎߘ ߓߊ߲߬ߓߊ߬ (ߞߊ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ)، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߝߊߦߌ߲߫ ߝߏ߫ ߓߌ߲߬، ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߣߌ߲߬ ߝߍߟߴߊߟߎ߫ ߞߘߐ߫ ߕߋ߲߬. ߎߛߎߡߊߣߌ߫ ߞߐߣߍ߫ ߓߟߏ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
(1) 2 3 4 ... 111 »

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

Kanjamadi ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ