ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

22 user(s) are online (3 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 22

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthDec 2016Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߟߍߙߘߊ ߷

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊߟߍߙߘߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߓߊߛߌߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬


(1) 2 3 4 ... 274 »
ߒߞߏ : ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫
 Posted by diane on 2016/12/3 10:40:00 (36 reads)

ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫،..
ߊ߬ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߗߋߝߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߘߊߡߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊߛߋ߫ ߊ߬ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߓߏ߲߬ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߗߋߛߓߍ ߣߌ߫ ߗߋߛߓߍߙߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߛߓߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬߸ ߛߴߊ߲ ߠߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊߢߊ߭ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߡߌߛߍ߲ ߟߎ߬ ߘߝߊ ߡߵߊ߬ ߘߐ߫:.  ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5050 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߘߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߖߐ߰ߣߍ߬ߦߊ߬ ߥߊߘߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߘߌ߫؟
Posted by ߓߙߋߕߋ߂ on 2016/12/1 10:50:00 (52 reads)

ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬.
ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ߫ ߟߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߊ߬ߕߌ߰ ߓߘߍ߫߸ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߓߍ߯߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߟߊ߲ߒߘߌ ߟߎ߬߸ ߖߐ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߘߏ߲߯، ߝߏ߬ߟߌ ߞߐ߫߸ ߒ ߓߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒ ߕߊ߫ ߡߙߌߦߊ߫ ߡߊߣߐ߯ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߛߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ߓߊ ߝߊ߬ߙߊ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߊߣߌ߲ߧߊ߫߸ ߡߙߌߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߒߞߏ ߕߊ߬ ߝߌ߲߬ߛߌ߬ ߞߏ ߘߌ߬߸ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߜߌ߬ߟߌ߲߬ߓߊ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߝߌ߲ߛߌ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߲ ߞߎ߲߭ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߜߌ߬ߟߌ߲߬ߓߊ ߕߍ߸ ߏ߬ ߡߣߊ߬ ߕߍ߫ ߏ߬ ߕߜߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊ ߓߊ߯ߙߊߣߍ߲ ߛߌߣߍߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߕߋ߲߬߸ ߏ߰ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫؟ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 6316 bytes more | Comments?
ߘߐ߬ߝߐ : ߕߏߡߊ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߞߘߐ ߘߏ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/11/29 15:40:00 (18 reads)

ߊ߲ ߞߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߕߍ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߐ߬ߙߐ߲߬ ߝߏ߫ ߣߌ߫߸ ߊ߲ ߞߍߟߋ߲߫ ߞߴߊ߲ ߞߐߝߌߟߍ߫߸ ߊ߲ ߞߍߟߋ߲߫ ߞߴߊ߲ ߞߍ߬ߙߍ ߝߌߟߍ߫߸ ߊ߲ ߞߍߟߋ߲߫ ߞߵߊ߲ ߢߍߝߌߟߍ߫߸ ߊ߲ ߞߊ߫ ߛߋ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߝߙߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߞߐߛߐ߲߬߸ ߓߙߎߞߌߣߞߊ ߎ߬ ߞߊ߫ ߛߍߥߊ ߞߊ߲߬. ߞߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߖߌ߫ ߢߌߡߊ߫ ߡߌ߲߬ߕߊ ߓߴߎ߬ ߝߍ߬߸ ߓߊߟߏ ߞߍߟߋ߲߫ ߞߵߎ߬ ߟߊߓߐ߫߸ ߊ߬ ߘߝߊߟߋ߲߫߸ ߞߍ߲ߠߍߦߊ ߡߊߦߋߙߋ߲ߠߋ߲߫ ߓߴߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ߟߊ߲ ߓߴߎ߬ ߟߊ߫߸ ߛߌ߬ߦߙߐ߫ ߢߌߡߊ ߓߴߎ߬ ߝߍ߬߸ ߎ߬ ߘߏ߲߬ߝߌߣߌ߲ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬߸ ߖߏ ߓߴߎ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒߓߍߒߘߌߦߊ ߞߍ߫߸ ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ ߓߴߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߵߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߣߌ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ߓߋ … ߘߌߦߊߓߐߟߌ ߞߊ߲߬. ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߣߌߛߐ߲ߘߌߦߊߞߏ ߘߋ߬ ߦߋ߫. ߣߌ߫ ߣߌߛߐ߲ߘߌߦߊ ߕߍ߫߸ ߊ߲ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߐ߫.” ߕߏߡߊ߫ ߛߊ߲ߞߙߊ߫" ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߋ߬/ ߤߊߝߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞ.ߘ. ߞߣߐ߫.  ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߞߎߟߎ߲ߖߋߟߌ ߝߏ߬ߟߌ
Posted by ߓߙߋߕߋ߂ on 2016/11/28 11:20:00 (61 reads)

ߒ ߢߊ߯ߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߞߍߙߍ߲ߞߍߙߍ߲ߣߍ߲߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߢߊߛߌ߲߫ ߓߊߘߋ߲߫ ߥߊ߬ߣߌ߲߬ߞߋ߬ߢߌ߬ߡߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߓߌ߬، ߒߠߋ ߦߙߊ߬ߞߎߘߊ߫ ߝߏߘߋ߫ ߓߊ߲߬ߞߊߟߌ߬ ߓߙߋߕߋ߫ ߓߘߊ߫ ߒ ߕߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߡߊߣߐ߯ߣߍ߲߫ ߣߌ߲߬ ߝߙߊ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߓߛߍ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߛߣߐ߬ߡߍ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲߫ ߠߊ߫. ߊߟߡߊ߫ ߒߠߋ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߤߊߡߌߣߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߖߘߐ߬ߣߊ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߙߊ߬ ߘߊ߫، ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߐ߫: ߓߊߘߋ߲ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߜߍ߲߫ ߞߍ߫ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ߬ߞߏ ߘߐ߫߸  ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2232 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ߕߐ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߖ߭ߎߡ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߕߎ߲߯
Posted by diane on 2016/11/26 2:50:00 (98 reads)

ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߖߊ߲߫ ߓߐ߫߸ ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲ ߟߊߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߖ߭ߎߡ ߛߌߟߊ ߝߍ߬، ߊ߬ ߟߊߟߐ߬ ߘߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߟߞߊߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ߛߌߛߍ߲߬.

ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫߸ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߕߎ߬ߡߘߊ߬ ߞߘߐ ߟߊ߫߸ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߣߌ߫ ߞߊߙߌ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߊߙߌ ߡߊ߬ ߁߁߲/߂߇/߂߀߁߆، ߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ߢߐ߲߰ ߞߘߐ ߟߎ߫ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߞߊߓߋߘߊ߫ ߁߭ ߣߌ߫ ߂߲ ߣߌ߫ ߃߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߍ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߛߴߊ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߦߟߍ ߞߏߢߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫. ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2342 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߊ߬ߛߊ
Posted by ߖߊ߬ߙߊ on 2016/11/25 10:50:00 (67 reads)

ߺ ߛߊߣߴߌ ߦߋ߫ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ.ߘ.ߏ߫ ߡߊߡߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߛߊ߬ߙߌ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߫،  ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߝߟߐ߫  ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߏ߬ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߡߎ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ﴿ߊ.ߘ.﴾.
ߺ ߌ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߘߌ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߝߋߎ߫ ߌ ߕߴߛߋ߫ ߞߏߟߐ߲߫ ߠߴߊ߬ ߘߌ߫ ﴿ߊ.ߘ.﴾.
ߺ ߝߏ߫ ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߏ߫: ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߘߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߕߊ ߞߊߡߊ߬ ߟߋ߬، ߌߟߋ ߘߏ߲߬ ߕߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ﴿ߊ.ߘ.﴾.  ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2933 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߃ ߟߋ߬ ߕߋ߬ߟߋ߬ߣߍ߲߫ ߓߌ߬ ߘߌ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/11/23 15:30:00 (52 reads)

ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߃ ߦߋ߫ ߟߏ߲߫ ߘߐ߰ߝߐߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬߸ ߒߞߏ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊߕߍ߫ ߞߊ߬ ߛߏߛߊߦߌ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߛߊ߲߬ ߂߉ ߟߋ߬ ߓߌ߬ ߘߌ߫ ߕߋߙߎ߫߸ ߏ߬ ߛߊ߲߬ ߂߉ ߟߋ߬ ߓߌ߬ ߘߌ߫. ߣߌ߫ ߓߌ߬ ߢߐ߲߰ ߟߏ߲ߓߊ ߢߌ߲߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߏߕߊ߲߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߡߊ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫߸ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2320 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
 Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2016/11/20 15:10:00 (162 reads)

ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬
ߞߛߌ ߣߌ߫ ߣߍߡߊ ߦߋ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߊ߬
ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊ߬ߘߍ߬ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝ.߁߄߃߇ ߛߎ߲ߞߊߙߏߡߊߞߐߣߐ߲ ߁ ߞ.ߜ. ߇߈߁/߂߀߁߆/ ߘߓߊ߬ / ߈
ߏ߬ ߟߊߘߍ ߕߘߍ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬߸ ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:
ߊ)- ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߰ ߘߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߟߐ߲
ߋ)- ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߢߍߥߟߊ ߕߋ߬ߟߌ
ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬:  ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 17928 bytes more | Comments?
ߣߊߡߎ߲ : ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߓߐߛߎ߲
Posted by ߓߙߋߕߋ߂ on 2016/12/2 14:50:00 (16 reads)

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߓߐߛߎ߲:
ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬߬ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߞߍߢߊ ߟߎ߬ ߢߊߝߐߣߍ߲߫ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߛߎ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫:(ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߣߌ߫߫ ߘߐ߬ߞߣߍ)، ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߘߐ߫:[ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߫߫ ߤߊ߬ߘߌ߯ߛߌ ߣߌ߫ ߝߞ߫ߌߤߊ] ߛߎ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߏߝߐ ߟߊߘߛߍߣߍ߲ ߝߟߍ߫: 
ߛߎ߲߫ ߝߟߐ: ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ: ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߣߌ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߌ ߣߌ߫ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬߸ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ ߞߊ߬ ߣߊߡߎ߲ ߢߊ߫ ߞߎ߲ߓߊߓߊ ߟߎ߫߫ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߢߊߝߐ߫ ߕߋ߲߬߸ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߢߊߝߐ ߕߏ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߣߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬߸ ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ ߕߊ߫ ߢߊߞߎ߲ߓߊߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫ ﴿ߝߊ߬ߙߌ߬ߘ߭ߊ﴾ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬߬ ߦߋ߫߫ ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫ ﴿ߤߊ߬ߙߊ߯ߡߎ߲﴾. ߊߙߊߓߎ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߤߊ߬ߙߊ߯ߡߎ߲ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫:(ߡߊ߬ߡߎ߬ߣߎ߮ߎ߫).
ߛߎ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲: (ߛߙߊ߬ߣߎ߲): ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߛߊ߬ߥߏ߬ߦߊ߬ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬߬ ߘߌ߫ ߞߋߟߊ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߊߝߐ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߕߊ߫ ߜߋ߲߬ ߘߐ߫ ﴿ߕߖ.ߊ߬ ߡߊ߬﴾ ߊ߲ ߓߍߣߊ߬ ߢߌ߲߬ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߰ ߕߎ߬ߡߊ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫. ߦߙߊ߬ߞߎߘߊ߫ ߝߏߘߋ߫ ߓߊ߲߬ߞߊߟߌ߬ ߓߙߋߕߋ߫ [ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߊ ߕߌߡߌ߲ߣߊ߲ߘߌ߫ ߓߊ߬ߟߌ߬ߞߏ߬ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߬ ߝߏߟߌ ߟߋ߬ ߤߊ߲߫ ߹߹]
ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫ ߹߹߹
ߒ ߓߘߊ߫߫ ߞߊ߬ߟߊ ߛߍ߲߬ߓߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߡߏߙߌ߫߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߓߊ߬ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߍ߬ߓߍ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ߏ߬ߏ߫ ߹߹
ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߓߐߛߎ߲:
ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߞߍߢߊ ߟߎ߬ ߢߊߝߐߣߍ߲߫ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߛߎ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫: ( ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߣߌ߫߫ ߘߐ߬ߞߣߍ )، ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߘߐ߫: [ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߤߊ߬ߘߌ߯ߛߌ ߣߌ߫ ߝߞ߫ߌߤߊ ] ߛߎ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߏߝߐ ߟߊߘߛߍߣߍ߲ ߝߟߍ߫: 
ߛߎ߲߫ ߝߟߐ: ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ: ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߣߌ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߌ ߣߌ߫ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬߸ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ ߞߊ߬ ߣߊߡߎ߲ ߢߊ߫ ߞߎ߲ߓߊߓߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߢߊߝߐ߫ ߕߋ߲߬߸ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߢߊߝߐ ߕߏ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߣߐ߫، ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5793 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߡߏ߬ߛߏ ߤߊߞߍ ߣߊߡߎ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߞߣߐ߫
 Posted by ߝߏߝߣߊ on 2016/11/29 17:30:00 (22 reads)

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬، ߟߍߙߊ߫ ߞߎߘߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߝߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߌߓߑߙߊ߯ߤߌߡߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߓߟߏ߫߸ ߞߊߥߊ߲߬ߘߟߌߟߊ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߞߙߊߡߐ߮ ߣߴߊ߬ ߛߙߊߘߊߟߌߟߊ ߊߓߌߖߊ߲߬، ߊ߬ ߛߙߐ߬ ߦߙߐ : ߟߍߙߘߊ߫ ﴿ ߛߊߺߊ߳ߑߘߎ߫ ߖ߭ߌ߯ ߥߊߖߊ߮ ﴾ ߡߊߙߑߞߏߙߌ߫ ߕߋ߲ߓߙߌߘߓߊ ߘߟߊ߫ ، ﴿ ߊߓߌߖߊ߲߬ ﴾߸ ߜߋ߲߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ߫.
ߊ߬ߟߋ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߕߐ߯ ߞߏ߫: "ߡߏ߬ߛߏ ߤߊߞߍ߸ ߣߊߡߎ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߞߣߐ߫"
ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߞߏ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߝߙߍߕߍ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫: 22508896071+ ߥߟߊ߫ 22544220506+
ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߌ ߦߋ߫ ߡߊ߲߰ ߛߏ߲߬ߖߕߊ߫ ߞߟߌ߫: +22507599659
ߏ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߖߌߖߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߟߊߓߎߡߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߒߞߏ ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߕߏ߰ߝߏ ߟߎ߬ ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߒߞߏ ߛߘߊߟߊߟߌ ߛ߭ߌߣ
 Posted by ߎߛߎߡߊߣߌ߲߫ ߞߐߣߍ߫ on 2016/11/28 15:30:00 (81 reads)

ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߒߞߏ ߞߙߊߡߐ߮ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߎ߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬߸ ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߌߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߓߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߡߊ߬ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ ߁߉߄߉ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߓߌ߬ ߟߊ߫߸ ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߬ߘߌ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߡߊߖߊ߲ߞߏ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߐ߫ ߓߍ߯߸ ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߛ߭ߌߣ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߞߐ߫ ߒߞߏ ߛߘߊߟߊߟߌ ߘߐ߫ ߝߎߋ߫߸ ߓߊߏ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߡߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߛ߭ߌߣߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛ߭ߌߣ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ﴿ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߯ߓߊߟߐ߮ ߟߎ߬﴾ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸   ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3006 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߥߎ߬ߦߊ߬ߞߌ߬ߦߊ߬ߟߌ ߜߙߍ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬ ߛߣߌ߬ߟߏ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/11/27 12:40:00 (85 reads)

ߥߎ߬ߦߊ߬ߞߌ߬ߦߊ߬ߟߌ ߜߙߍ ߘߏ߫ ߓߘߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ߬ ߥߣߊ߸ ߞߎ߳ߓߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯  ߝߌߘߍߟ ߞߊߛߑߕߙߏ߫ ߓߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߛߣߌ߬ߟߏ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߅/ ߂߀߁߆، ߓߊߏ߬߸ ߛߊ߬ߦߊ ߢߌ߲߬ ߕߍ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌߡߊ߫ ߛߌ߫ ߞߐ߫߸ ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2324 bytes more | Comments?
ߒߞߏ : ߛߓߊߞߎߘߊ߫߹ ߒߞߏ ߦߴߌߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ ߥߙߎߞߌ ߝߏ߲߬ߘߏ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߝߍ߬
 Posted by diane on 2016/11/26 1:10:00 (178 reads)

ߛߓߊߞߎߘߊ߫߹ ߒߞߏ ߦߴߌߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߍ߲߬ߛߍ߲߬:
ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߏ߲߬ߘߓߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫، ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߲߬ ߓߟߏߦߊߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߞߏߟߊߘߍߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߜߙߋߓߊ ߓߎ߲ߓߎ߲ߝߍ߲ ( ߞߐ߲ߕߌߣߊ߲ߕߊߟ ߛߐߝߕ ).
ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߓߊ߲߬ߞߐ߫ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߝߟߐ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߐ߲ߕߌߣߊ߲ߕߊߟ ߛߐߝߕ ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
ߞߊ߬ߕߎ߲߯߸ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲߬ ߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߠߊߥߟߏߣߍ߲߫ ߕߋ߲߬߸ ߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߝߙߏߞߏߓߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߘߏ߲߬ߘߊ ߡߊߦߋߙߋ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬.  ߊ߬ߟߋ߬ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫:  N'ko Sites   ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5406 bytes more | Comments?
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ : ߞߏߟߐ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/11/23 15:50:00 (78 reads)

ߞߏߟߐ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߘߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬، ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫߸ ߗߋߕߌ߮ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߗߋߘߊߕߌ߯ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߢߌ߬ߣߌ߬ߞߊ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߂ ߛߌ߰ ߂ ߦߋ߫ ߅ ߘߌ߫ ߘߍ߫ ( ߂ × ߂ = ߅ )߸ ߓߊ߯ߘߌ߬؟ ߝߟߐߡߊ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫ ߛߟߊߕߌ߮، ߂߲ ߛߊ߫߸  ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߐ߲߰ߐ߲߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߏ߬ ߦߋ߫ ߅ ߘߌ߫، ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߁ ߝߙߵߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߃߲ ߞߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߘߍ߫߸ ߛߟߊߕߌ߮ ߄ ߠߋ߬. ߏ߬ ߘߎ߰ߛߊ߬ߜߍ ߗߋߘߊߕߌ߮ ߂ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߃߲ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫، ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3262 bytes more | Comments?
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ : ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߣߐ߬ߝߍ߬ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߗߊ߯ߦߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߋ߬ ߟߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2016/11/23 14:40:00 (97 reads)

ߊߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫: ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߐ߬ߝߍ߬ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߗߊ߯ߦߊ߫ ߙߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߌ߲߸ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߢߍߡߞߐ ߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߣߐ߬ߝߍ߬  ߡߞߐ ߎ߬ ߡߌ߬ߣߍ߬߸ ߞߴߎ߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߞߊ߬ ߥߟߊߛߊ߫ ߘߎߢߊ ߣߊ߬ ߛߎߡߊ߫. ߏ߬ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߣߐ߬ߝߍ߬ ߡߞߐ ߎ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߗߍ߭ ߛߊ߬ߓߊ ߘߋ߬ ߦߋ߫: ߣߊ߯ߡߎ߲ߦߟߊ ߣߌ߫ ߞߕߌߞߊ߲ߘߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߞߌ߮. ߊ߬ ߦߌ߬ߙߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߣߴߎ߬ ߦߋ߫ ߜߊߘߌߟߊ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߡߌ߲ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߞߏߟߊߓߊ߲ߕߐ ߎ߬ ߢߊ߲߬ߞߟߌ߬ߘߊ ߦߋ߫. ߕߎ߬ߡߊ ߡߌ߲ ߎ߬ ߛߟߊ ߜߊߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߛߋ߫ ߙߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߞߍ ߞߊ߲߫: ߞߏ߫ ߞߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬  ߣߊ߯ߡߎ߲ߦߟߊ ߡߊ߬. ߏ߬ ߣߊ߬ߟߋ߲߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫: "ߣߌ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߙߴߌ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߝߐ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߦߊ߬ߣߴߌ ߞߎ߲߭ ߞߊ߫ ߕߌ߬ߞߍ߬". ߣߊ߯ߡߎ߲ߦߟߊ ߞߏ߫: "ߒ ߓߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߊ ߝߍ߬ ߊ߬ ߞߊ߫ ߒ ߞߛߌ߫ ߞߎ߲߬ ߜߊߘߌ ߡߊ߬ ߒ ߞߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߞߐߛߐ߲߬". ߏ߬ ߞߍ߸ ߎ߬ ߦߋ߫ ߜߊߘߌߟߊ߲ ߝߊߟߌߝߊߟߌ ߟߊߖߎߙߊ߲߫، ߏ߬ ߣߊ߬ ߙߊ߫ ߢߊߙߊ߲߫ ߣߊ߯ߡߎ߲ߦߟߊ ߞߊ߲ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߞߐ߬ߌߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߢߐ߬ߞߐ߲߬ ߠߊ߫.  ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 6350 bytes more | Comments?
(1) 2 3 4 ... 274 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫