ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߐߟߊ߫ ߫ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ

ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߍߦߙߐ ߓߍ߫ ߘߌ߬؟
ߊ߬ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߞߏߛߓߍ 67% (54)
ߊ߬ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ 12% (10)
ߊ߬ ߡߊ߫ ߢߌ߲߬ 1% (1)
ߡߎ߲߬ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫؟ 18% (15)
Total Votes: 80
The poll closed at 2014/8/30 13:16
1 Comment

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthSep 2014Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Today

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟ߺ


(1) 2 3 4 ... 94 »
ߒߞߏ : ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߕߍ߮ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫
Posted by diane on 2014/9/17 20:10:00 (49 reads)


ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߊߕߏ߫ ߣߌ߲߬ ߞߐ߫، ߋ߫߸ ߞߏ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߣߊ߬ ߖߘߍ߬ߓߐ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߓߍ߯ ߘߊ߲ߘߟߊ߫ ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߤߙߐߘߎ߰ (ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫)، ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߟߊߕߊ߯ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫߸ ߘߍ߬ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߕߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߫ ߕߋ߲߬.

ߒ߬ߓߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߢߐߛߌ ߦߴߊ߬ ߕߍ߮ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߘߏ߫ ߘߐ߫، ߝߊ߲߬ߓߍ߯ ߘߊ߲ߘߟߊ߫ ߕߐ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߐ߬ߟߏ߲ (ߊ߬ߙߊ߬ߓߊ) ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߓߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߘߏ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎ ߘߐ߫ ߤߙߐߘߎ߰. ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߥߟߊ߫ ߞߘߐߞߍߙߍ߲ߘߍߡߊ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߬ߓߊ ߝߟߍ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 6419 bytes more | Comments?
ߜߊ߬ߛߊߜߊ߬ߛߊ : ߜߊ߬ߛߊ ߄߁߲ ߞߐߝߟߌ
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2014/9/17 14:30:00 (7 reads)


ߜߊ߬ߛߊߜߊ߬ߛߊ ߄߁߲ ߞߐߝߟߌ. ߥߊߟߌߘߊ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߢߊ߬ ߞߊߡߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫. ߞߟߏߞߕߏ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ : ߛߎ߬ߡߊ߬ߦߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ (ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߫). ߡߎߛߊ߫ ߓߊ߬ߟߌ߬ߡߣߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫. ߌߘߙߌߛߊ߬ ߖߊߟߏ߫ (ߟߍߘߐ߫) . ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߡߊ߰ߙߊ߫ (ߜߍ߬ߛߌߦߊ߫).


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߏ߫ ߘߊߝߐߕߊ
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2014/9/17 14:20:00 (11 reads)


ߞߍ߬ߡߐ߰ߓߊ߫ ߛߊ߲߬ ߁߁߂ ߓߘߊ߫ ߛߙߎߓߊ߲߫ ߛߊ߲߬ ߁߇ ߝߘߎ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߊߡߍߘ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߘߏߙߋ߫ ߸ ߘߋ߲߫ ߁߈ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߞߘߐ߬ ߸ ߡߛߏ߬ ߅ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߢߍ߫. ߊ߬ ߞߏߢߐ߲߯ ߞߎߘߊ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߊߝߌߦߊ߫ ߊߓߘߎߟߋ߫. (ߊ߬ ߡߛߏ߬ ߆߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬). ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ߊ߬ ߦߟߌ߫ ߦߋ߫ ߘߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߝߌߦߊ߫ ߕߍ߫ . ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߠߋ߬ ߛߊߝߌߦߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߴߊ߬ ߝߙߐߛߍ߫... ߒ ߞߵߊ߬ ߟߤߊߕߍߦߊ߫ ߟߋ߬ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫. ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߌߡߊ߲߫ ߘߋ߲ߡߛߏߣߍ߲ ߞߐߙߍ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߏߛߓߍ߫ . ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߘߤߊߣߍ߲߫ ߝߘߎ ߏ߬ ߘߐ߫. ߛߏߡߊߟߌ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߝߘߎ ߞߍߢߊ߫ ߛߎ߮ ߏ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߤߡߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߊ߲߬ ߁߀߀. ߊ߬ߟߋ߬ ߞߍ߭ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߓߌߓߛߌ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߈߉߇ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߓߍ ߝߊ߲߭ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߓߊ߬ߜߟߏ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߝߊ߬ ߓߟߏ߫ . ߓߊߓߌߟߊ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߟߊߓߋ߬ ߞߟߊߡߊ߲߫ ߓߌ߬ ߞߏߛߓߍ߫
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2014/9/17 14:10:00 (13 reads)


ߟߊߓߋ߬ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ ߓߘߊ߫ ߥߛߎ߫ ߓߌ߬ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߓߌ߬ (߉߲-߁߇) ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߛߏ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߐߘߍ߫ ߸ ߝߎߣߎ߲ߞߋߦߊ ߞߋߕߌ߮ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߎߓߋ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߊ߲ߓߊ߫ ߖߎߡߊ߬ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߑ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߝߴߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ....ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߎ߰ߡߍ߫. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߓߌ߬ ߞߣߍ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߸ ߢߊߛߎߡߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߟߊߓߋ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߓߊߓߌߟߊ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߘߎ߰ ߞߏ߬ ߞߟߍ
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2014/9/17 14:00:00 (8 reads)


ߞߘߏ߬ߛߊ߬ ߛߏ߫ ߂ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߊ߲߬ߖߌ߬ߦߊ߬ߣߊ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߢߊ߫ ߘߌ߫ . ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ߘߎ߰ ߕߍߟߍ߲ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߛߊߣߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߢߊߣߌ߲߬ߡߊ߬߸ ߞߎߘߍ߫ ߈߀ ߠߋ߬ ߦߌߟߊ ߏ߬ ߣߌ߫ ߞߘߏ߬ߛߊ߬ ߛߏߞߣߐߟߊ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߖߐߞߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߢߐ߲߮ ߞߎ߲߬ ߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߓߊ߮ (ߣߊ߯ߥߊ߫ ߘߊ߬ߡߋ߫) ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߕߍߝߐ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߛߊߟߖߌ߫ ߞߍ߫ ߓߟߊ߬ߥߎ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌ߮ ߞߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߡߎ߰ߡߍ ߘߊߕߎ߲߫ ߤߊ߲߯ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߞߎߘߊ߫ . ߓߊߓߌߟߊ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߜ߭ߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߕߘߍ߬ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/9/16 17:40:00 (20 reads)


ߜ߭ߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߖߐߣ ߘߙߊ߬ߡߊߣ ߡߤߊߡߊ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߊߞߋߟߋ߲ߧߊ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߅ ߡߊ߬، ߞߊߕߙߍ߬ ߊ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߞߏ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߛߎ߬ߞߊߛߌ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߓߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߬ (ߛߋߘߌߦߊߏ) ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߁߆ ߙߋ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߦߋ߫ ߜ߭ߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߞߏ ߘߐ߫. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍߥߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߓߘߊ߫ ߓߐ߬ߣߐ ߡߍ߲ ߠߊߛߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߬ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߦߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߝߊ߲߭ ߝߍ߬. ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߓߙߵߊ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߯ߣߊ߫ ߕߍ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫. ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߜߊ߬ߛߊߜߊ߬ߛߊ : ߜߊ߬ߛߊ ߄߁߲
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2014/9/16 8:40:00 (6 reads)


ߜߊ߬ߛߊߜߊ߬ߛߊ ߃߉߲: ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߲߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߥߊߟߌߘߊ ( ߊ߲ߕߙߋߔߙߌߖ߭ ) ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ؟ ߜ.ߝ: ߆߂߂ ߇߉߁ ߄߁߆ ߓߊߓߌߟߊ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߜߊ߬ߛߊߜߊ߬ߛߊ : ߜߊ߬ߛߊߜߊ߬ߛߊ ߄߀߲ ߞߐߝߟߌ
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2014/9/16 8:30:00 (8 reads)


ߜߊ߬ߛߊߜߊ߬ߛߊ ߄߀߲ ߞߐߝߟߌ: ߝߘߎ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߘߍߡߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߋߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ : ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ (ߛߌ߲߬ߓߊ߬ߦߊ߫). ߊ߬ߟߌ߫ ߞߋߕߊ߬ (ߞߐ߬ߦߊ߫) . ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ (ߟߐ߬ߟߊ߫). ߌߛߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ (ߊ߲ߕߊ). ߊߟߛߊߣ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ (ߛߏ߲߬ߝߏ߬ߣߌ߬ߦߊ߬ ߞߊߛ)


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ : ߊߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߘߊߞߘߎ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߬
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2014/9/17 14:30:00 (8 reads)


ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ: ߞߍ߭ ߣߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߋ߫ ߞߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ ߞߘߎ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߸ ߘߐ߫ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߐ߫ ߝߍ߬߸ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߊ߫ ߸ ߞߍ߭ ߟߊߣߍ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߞߴߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߅ߙߋ߲ ߠߊ߫ ߛߐ߰ߡߊ߬ . ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ߫ ߞߎ߲ߞߎߘߎ߲ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߕߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߒ ߠߊߞߎߣߎ߲߫ ߄ߙߋ߲ ߠߊ߫ ߛߐ߰ߡߊ߬ . ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߏ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߡߊ߬. ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߛߋߣߍ߲ ߸ ߡߏ߬ߛߏ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߞߐߜߍ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߌ ߥߎ߬ߟߌ߬ ߄ߙߋ߲ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߓߍ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߭ ߞߎ߲߬ ߞߘߐ߫߸ ߞߍ߭ ߥߎߟߌ߫ ߘߊ߫ ߉ߙߋ߲ ߞߊ߬ ߡߐߣߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߖߊߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߘߐ߫ ߞߏ߫ ߌ ߥߎ߬ߟߌ߬ ߄ߙߋ߲ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ . ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋߎ߫ . ߊ߬ ߞߐ߬ߣߌ߲ ߕߊ߯ߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߞߏߢߊ ߡߍ߲ ߢߊߓߐ߫ ߘߌߦߊ߬ ߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ . ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߲߫ ߖߎ߯ ߛߊ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߘߊߞߘߎ ߸ ߏ߰ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߓߊߓߌߟߊ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߜߊ߬ߛߊߜߊ߬ߛߊ : ߜߊ߬ߛߊ ߄߂߲
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2014/9/17 14:30:00 (6 reads)


 ߊߟߎ߫ ߝߍ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߓߊ߬ : ߛ߭ߌ߲ߜ߭ߐߡ ߸ ߔߐߡ  ߸  ߓߌ߬ߘߐ߲߸ ߓߌߛߑߞߎ߳ ߸ ߓߐ߲߬ߓߐ߲.   ߜ.ߝ : ߆߂߂ ߇߉ ߁߄ ߁߆


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2014/9/17 14:20:00 (9 reads)


ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߅߅߲ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߡߊߡߎ߲߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߕߐߙߐ߲ߘߓߐ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߘߌ߫ . ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߓߍߙ ߘߊߡߊ߲ߕߊ߲߫ ߠߋ߫ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߟߏ߲ . ߊ߬ߟߋ߬ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߞߍߕߐ߮ ߂߀߁߄ ߞߏ߬ߟߌ߲߬ߞߏߟߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߛߌߣߍ߬ . ߓߊߓߌߟߊ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߥߐߡߍ߫ ߞߏߖߊ
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2014/9/17 14:10:00 (6 reads)


ߥߐߡߍ߫ ߦߋ߫ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ ߘߎ߯ߟߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߄߅ ߘߌ߫ ߸ ߛߏߣߍ߲ ߏ߬ ߟߋ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߞߋߦߊߟߌ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߓߙߌ߬ߓߙߌ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲ ߉߲-߁߆-߂߀߁߄. ߞߋߦߊߟߌ ߏ߬ ߥߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߞߊߡߊ߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߞߍ߬ߟߍ ߛߌߟߊ ߝߍ߬. ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߞߋߦߊߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߡߙߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߋߘߋ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߛߏ ߝߍ߫ ߦߌߟߊ ߟߋ߬. ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߞߎߡߊ ߟߊ߫ ߌ ߞߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߞߎߡߊ ߕߊ߬ ߸ ߖߊ߬ߡߊ ߞߊ߬ ߥߏߕߎ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߜߘߊ߫ ߝߟߌ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߕߏ߰ߝߏ߬ߕߊ߰ߝߊ߬ߟߌ ߛߎ߮ ߓߍ߯. ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߂߂ߙߋ߲ ߠߋ߬. ߞߋߦߊߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߦߋ߫ ߝߟߐ߫ ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬. ߓߊߓߌߟߊ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߛߊ߬ߦߊ
Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2014/9/16 18:00:00 (34 reads)


ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߡߐ߱ ߞߍߣߍ߲ ߥߘߊ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬ ߥߊ߭ ߘߐ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߝߌ߬ߛߦߊ߬ߕߐ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߍߣߍ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫؟، ߓߊ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߥߘߊ ߢߍ߫ ߞߏ߲ߞߏ߲߫ ߞߵߌ ߢߡߊߘߏ߲߰߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫߸ ߟߎ ߞߣߐ߫ ߓߏ߲ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߘߐ߫߸ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߬ߓߊ߯ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫، ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߣߴߊ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫؟ ߋ߫߸ ߊߟߊ߫ ߒ߬ ߓߘߊ ߘߌߦߊ߫߸ ߞߊ߬ ߛߏߘߏ߲ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫߸ߓߊߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߥߊ߬ߥߎ߬ߟߋ߬ ߛߎ߮ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߞߣߐ.

ߌߞߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߎߣߎ߲߬ ߕߍ߬ߣߍ߲ ߛߎ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߘߎ߰ߛߊ ߜߍ߫ ߊ߬ ߛߐ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߋ߬ ߡߐ߰ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߥߊߣߍ߲߫ ߘߏ߲߬ ߠߴߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߛߙߋ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߏ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰. ߓߊߘߋ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߊߓߏߟߊ߫ ߟߋ߬.

ߊߟߡߴߊߟߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߊ߰ߝߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߝߙߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߌ߬ ߛߎ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߟߏ߲߬ߠߊ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫، ߞߵߊ߲ ߝߊ߬ߡߴߊ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬߸ ߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬. ߖߐ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߦߋ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ : ߛߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߲߬ߧߊ
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2014/9/16 8:40:00 (15 reads)


ߝߊ߬ߥߏ: ߞߓߊ߬ߞߍ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߟߊߣߍ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߲ߘߊ߲ߛߏ ߟߊ߫ ߸ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߓߘߊ߫ ߘߌ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߝߊߘߌߡߊ߬߸ ߌ ߟߐ߬ ߒ ߧߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߝߐ߫ ߌ ߦߋ߫ ߒ ߞߊߣߊ߬ ߛߵߊ߬ ߘߌ߫ ߒ ߞߣߐ߫: ߞߏ߫ ߒ ߣߌ߫ ߌ ߘߐ߯ߡߛߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߕߍߣߍ߲ߡߛߏ߫ ߣߴߌ ߘߌ߬ߢߐ߰ߡߛߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲ ߣߴߊ߲ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߞߍ߫ ߡߏ߬ߛߏ . ߊ߬ ߓߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߦߟߍߣߍ߲ߜߍ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߒ ߧߴߏ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߒ ߞߊ߬ ߘߊ߬ߓߊߙߌ ߞߴߌ ߞߎ߲߬. ߏ߬ ߝߐ ߌ ߞߘߐ߫ ߊ߬ ߡߐߣߍ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߥߟߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߟߊߟߊ߲ ߘߐ߫. ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߘߐߜߍ߫ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߞߵߏ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߘߋ߲߫ ߅ ߘߏ߲߬؟ ߌ ߓߊ߫ ߒ ߝߊ߰ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߍߕߐ߫ ߘߌ߬؟ ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߤߊߡߌ߲ ߓߐ߫ ߌ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߘߌ߫ ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߘߴߊ߬ ߝߊ߬ ߡߊ߬. ߌ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߕߊ߫ ߁ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߴߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߊ ߕߊ߫ ߁ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲ ߕߊ߫ ߁߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߕߊ߫ ߁߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߟߊ߫ ߗߋߝߊ ߕߊ߫ ߁. ߖߏ ߦߋ߫ ߖߐ߲߫ ߓߟߏ߫ ߡߐ߰ ߂ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫؟ ߓߊߓߌߟߊ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߜߊ߬ߛߊߜߊ߬ߛߊ : ߜߊ߬ߛߊߜߊ߬ߛߊ ߃߉߲ ߞߐߝߟߌ
Posted by ߓߊߓߌߟߊ߫ on 2014/9/16 8:30:00 (11 reads)


ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߁߉߄߆ ߟߋ߬. ߡߐ߰ ߂ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߔߙߍߛߑߔߍߙ ߋߞߍߙ ߣߌ߫ ߖߐߣ ߥߟߌߦߊߡ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲ߗߍߛߑߕߍߙ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߖߌ߬ߦߊ ߝߟߍ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ .


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
(1) 2 3 4 ... 94 »

Kanjamadi ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

6 user(s) are online (3 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 6

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬߹ߺ

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬߹ߺ

document.write(""); windows 7 enterprise key windows 7 home premium key windows 7 home premium product key windows 7 ultimate key windows 7 ultimate key windows 7 home premium key windows 7 professional product key windows 7 professional product key visio professional ` office project professional ` party kleider red prom dresses evening dresses uk