ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߐߟߊ߫ ߫ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ

ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߍߦߙߐ ߓߍ߫ ߘߌ߬؟
ߊ߬ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߞߏߛߓߍ
ߊ߬ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬
ߊ߬ ߡߊ߫ ߢߌ߲߬
ߡߎ߲߬ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫؟
Total Votes: 56
The poll will close at 2014/7/30 17:08
1 Comment

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthJul 2014Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Today

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟ߺ

ߖߊ߰ߣߍ

ߡߊߝߟߍ

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߢߊ߬ ߞߎߘߊ

ߤߍ߲߬ ߊߟߎ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏߘߌ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߓߌ߭ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߌ ߣߴߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߕߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߍ߬؟ߺ ߏ߬ ߞߍߢߊ߫ ߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߲ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߢߍߛߐ߲߫ ߞߎߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߞߐߜߍ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߐߜߍ.ߺ ߌ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߋ ߕߍߡߊ߫ ߞߘߎ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߘߐߙߐ߲߫߸ ߊ߬ ߘߴߌ ߟߊߓߌ߬ߟߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬، ߞߊ߬ߕߎ߲߯߸ ߌ ߓߊ߯ ߢߌߣߊߣߍ߲ ߡߊߖߌ߰ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߥߟߊ ߓߟߏߞߌߣߌ߲߫ ߕߎ߲ߞߎ߲ ߠߊ߫ ߕߋ߲߬߸ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߡߊ ߦߓߴߦߋ߲߬߸ ߌ ߓߴߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߬ ߘߐߙߐ߲߫߸ ߥߟߊ߬ߘߊ ߘߌ߫ ߟߊߥߙߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߥߙߊߕߊߕߊ߫߹ߺ ߥߟߊ߬ߘߊ߫ ߃߆ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߣߌ߬ ߢߊ߫ ߛߎ߮ ߞߊ߲߬، ߢߍߛߐ߲߫ ߜߘߍ߫ ߓߍ߫߸ ߌ ߣߴߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߟߋ߬ ߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬߸ ߢߊ ߣߌ߫ ߢߊ ߣߌ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫߹ߺ

ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߣߎߦߐߙߞ ߂߀߁߄ߠߊ߫ :ߺ

 ߊߡߙߌߞߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߣߴߊ߬ ߛߊ߲߬ߞߎ߲ߓߍ߲ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߠߎ߬ ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߣߎߦߐߙߞ
ߊ߲ ߕߊ߯ ߞߎ߲ߧߊ ߊߡߙߌߞߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߖߊ߯ߓߊ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߗߡߍ߫ ߝߟߐ ߝߟߐߡߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߄߲/߂߄/߂߀߁߄ ߠߊ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߤߊ߯ߝ߭ߊ߯ߘ ߘߌ߫، ߞߏ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߣߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߜߙߊ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: [ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߖߏ߯ߦߊߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ]߸ ߓߋߟߋ߲ߠߊߕߌ߯ ߘߏ߫ ߕߐ߮ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߊ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߝߟߍ߫߸ ߥߟߴߊ߬ ߕߐ߮ ߞߐ߫ ߥߟߊߝߌ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ߕߊߦߋߕߊ ߦߋ߫:ߺ
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ . ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫

߄߲/߂߄،߂߇/߂߀߁߄ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߊߡߙߌߞߌ߬
ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߍߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߞߘߎ߬ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߦߙߐ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߘߊ ߘߏ߫ ߥߊߟߊ߲ߥߊߟߊ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߓߟߏߡߊ߬، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߕߊ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߝߋ߲߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߞߣߐ߫߸ ߊ߲ ߓߘߴߊߡߙߌߞߌ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߛߌ߬ߘߌ߫ ߦߋ߲߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߤߊ߯ߝߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߎߦߐߙߞ߹ߺ

߄߲/߂߄/߂߀߁߄ ߠߊ߫߸ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߣߍ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߟߋߞߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߙߵߊߡߙߌߞߌߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߜߙߊ߬ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߕߎ߬ߡߘߊ߬ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬، ߓߋߟߋ߲ߠߊߕߌ߮ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߞߓߊߞߏ ߟߎ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߢߣߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߘߐߥߛߊ ߣߌ߫ ߘߐߞߣߍߟߌ ߘߐ߫، ߒߞߏ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߓߊߏ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐߖߊ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߤߊ߯ߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫߸ ߒߞߏ ߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߜߘߋ߬ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߒߞߏ ߢߌ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߛߊߙߏ߲߬ ߖߐ߫߸ ߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߫ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߜߘߍ߫ ߣߌ߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߝߣߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߫ ߢߊ߰ߘߐ߬ߘߌߦߊ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߜ߭ߏ߬ߟߏ߫ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߬، ߝߌߛߙߌ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߍ߲ߕߊߦߋߕߊ ߝߟߍ߫

Kanjamadi ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

8 user(s) are online

Members: 0
Guests: 8

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬߹ߺ

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬߹ߺ