ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

Calc I

ߒߞߏ

 ߢ.ߞߏ߲ߘߏ

ߢ.ߟߍߙߘߊ


(1) 2 3 4 ... 153 »
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߘߎ߲ߓߎ ߓߘߊ߫ ߝߌߛߙߌߓߊ߫ ߞߍ߫ ߒ.ߛ.ߟ.ߢ.ߘ. ߡߞ ߦߋ߫
Posted by ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ on 2014/10/24 11:10:00 (2 reads)
ߞߐ߬ߟߏ߲ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߁/߂߀߁߄߸ ߘߎ߲ߓߎ  ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ (  ߒ.ߛ.ߟ.ߢ.ߘ. )  ߡߞ ߦߋ߫  ߸ ߡߍ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ (  ߒ.ߛ.ߟ.ߢ.ߘ. ) ߟߊ߫ ߣߕߊ߬ ߘߐߛߌ߰ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߢߊ߭ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߓߍ߲߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߞߏ  ߡߊ߬ .

ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߝߟߍ߫  ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߓߟߏ߫ ߣߌ߲߬:ߺ.

ߞߐ߬ߟߏ߲ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߁/߂߀߁߄ ߸ ߘߎ߲ߓߎ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮  ߞߊ߬  ߗߋߟߊ߫ ߟߞߊߟߌߡߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊߕߊ߯ ( ߒ.ߛ.ߟ.ߢ.ߘ. )  ߡߞ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫  ߗߋߛߓߍ ߘߏ߫ ߞߐߖߋߓߌ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߜߍ߲ߞߏ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫،  ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߸  ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬  ( ߒ.ߛ.ߟ.ߢ.ߘ. ) ߡߞ  ߞߟߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫  ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߝߏ߮ ߞߣߐ߫  ߁߀߲/߂߁/߂߀߁߄ ߠߊ߫ ߸ ߁߄  ߙߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߞߎ߬ߘߊ߬  ߡߣߊߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰  ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߟߊߕߌ߮ ߕߐ߯ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߌ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫  ߘߎ߲ߓߎ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߅ ߢߐ߲߰ ߢߣߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫  (  ߒ.ߛ.ߟ.ߢ.ߘ. ) ߛߌ߲߬ߝߏ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߊߓߘߎߟߊߤߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬  ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߊ߬ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߒߡߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫  ߘߎ߲ߓߎ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߛߙߍߞߍ  ߣߌ߫  ( ߒ.ߛ.ߟ.ߢ.ߘ.) ߞߏ߲߬ߘߏ߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߕߍ߮ ߘߐ߫،ߺ

ߘߍ߬ߞߙߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߓߘߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫  ߦߌ߬ߘߊ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߕߍߓߍ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߎ߯ߟߌ ߡߊ߬  ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ .

ߊߟߊߡߊ߬  ߓߙߊߞߊ߫ ߟߊ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫߸  ߞߊ߬ ߒ߬ ߓߍ߯ ߓߍ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߘߍ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߟߊߥߙߌߞߌ߫. ߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߹߹߹.    ߖߐ ߦߋ߫ ߒ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߟߊߘߍ
Posted by ߣߍ߰ߝߙߋ߬ߟߊ on 2014/10/23 7:10:00 (9 reads)


ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߎ߲ߓߎ ߣߐ߬ ߓߊ߬ߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߟߊߘߍ ߕߣߐ߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߖߌ߬ߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫، ߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߛߟߊߕߌ߯ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫، ߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߞߎ߲߭ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߛߓߍߘߊ߫ ߛߏ߯ߙߏ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߞߎ߲ߓߍ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߓߟߏߘߐߓߍ߲، ߛߓߍߘߊ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߍ߲ߞߐ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߍ߫ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߓߍ߲߬ߕߐ߫ ߛߊ߲߬ߞߎ߲ߓߍ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߡߊ߬߸ ߡߙߌߣߊ߲߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߛߌߟߊ ߞߋ߬ߡߎ߲߬ߓߏ߬ߦߊ ߘߌ߫، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߙߎߕߎߞߏ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߌߟߊ߫ ߓߍ߲ߕߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫، ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫، ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߦߴߊ߲ ߡߊߜߍ߲߫ ߘߎ߬ߥߊ߬ߎ ߟߊ߫ ߛߴߊ߲ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫. ߞߐ߲߬ߖߊ߲߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߣߍ߰ߝߙߋ߬ߟߊ ߞߋߕߊ߬، ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߎ߲ߓߎ ߛߏ߲߬ߝߏ߲.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߊ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߍ߲ ߡߌ߲ ߎ߬ ߞߍ߫
Posted by ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ on 2014/10/22 11:26:55 (17 reads)


ߊ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߍ߲ ߡߌ߲ ߎ߬ ߞߍ߫ ߛߌߛߊ߲߬ ߥߟߊߛߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߫ ߓߐ߫ ߣߞߐ߫ ߟߊ߫:

(߁) ߞߊ߬ ߟߞߊ߬ߟߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߊ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲ ߎ߬ ߠߊ߫߸ ߞߊ߲߫ ߜ߭ߙߍ ߎ߬ ߞߴߊ߬ ߘߝߊ߫· ߏ߬ ߓߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊߓߟߏ߫ ߟߊߞߐߞߐߟߋ߲ ߣߴߊ߬ ߣߞߐ߬ߡߊ߲ ߎ߬ ߗߊ߯ߦߊ ߣߴߊ߬ ߛߐ߬ߙߐ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫·

(߂) ߞߊ߬ ߛߐ߬ߙߐ߲߬ߘߊ ߓߍ߯ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ ߘߊߡߌ߬ߣߍ߬·

(߃) ߞߊ߬ ߥߟߍߡߊߖߐ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ ߞߏߟߊߘߍ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊߛߊߣߌ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߘߎ߬ߛߎ ߦߋ߫·

(߄) ߞߊ߬ ߖߌߖߊ߫ ߞߍ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߞߊߦߊ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢ߭ߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߥߊߟߋߦߊ߫·

(߅) ߞߊ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߛߙߌ߬ߟߋ߲ ߓߐ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߙߌ߬ ߞߍߕߊ ߟߊ߫·

(߆) ߞߊ߬ ߕߌ߬ߟߋ ߜߟߐߡߌ߲ ߕߣߐ߬ߓߐ߬ߡߌߣߍ߲ ߎ߬ ߕߍ߬ߡߍ߲߬ߘߊ߬ߞߏߢߊߓߐ ߣߌ߫ ߘߊߒߞߎ߲ ߟߊߓߌ߲߬·

(߇) ߞߊ߬ ߘߞߎ߬ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߛߏ߫ ߝߟߐ ߡߊߞߕߏ߫، ߒ߬ߞߊ߬߸ ߞߊ߬ ߛߏ߫ ߝߌߟߊ߲ߠߊ ߘߊߒߞߎ߲ ߞߍ߫ ٪߂߅ ߦߋ߫߸ ߞߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲  ߕߊ ߞߍ߫  ٪߅߀ ߦߋ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߠߊ ߕߊ ߞߍ߫ ٪߇߅ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߏ߬ ߗߞߏ ߟߊ߫· ߣߌ߫ ߡߌ߲ ߎ߬ ߕߊ ߞߍ߫ ߙߊ߫ ߗߊߞߍߘߊ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߫ ߡߞߕߏ߫

(߈) ߞߊ߬ ߝߍ߰ߙߍ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߛߓߍ ߝߏߛߌ߬ ߞߣߊ߫ ߘߑߟߏ߲ ߖߎ߬ߙߎ ߟߊ߫·

(߉) ߊ߲ ߦߙߍ߬ ߓߍ߫ ߛߋ߫ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ (ߞߍߙߍ߲ߞߍߙߍ߲ߠߋ߲ߦߟߊ߸ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ ߎ߬)߸ ߌߣߵߊ߬ ߝߐ߫ (ߡߙߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ߝߍ߲ ߎ߬߸      ߝߌ߬ߣߌ߲ ߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߬ ߘߡߎߣߌ߲߫ ߟߊߡߙߊ߬ߕߊ ߎ߬) ߸ ߊ߲ ߞߊߣߴߏ߬ ߛߌ߫ ߞߍߓߊߟߌߕߏ ߞߏ߫ ߡߞߐ߬ߜ߭ߙߍ ߓߴߏ߬ ߢߎ߬ߡߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫·  ߓߊߏ߬  ߘߐ߯ߣߌ߲- ߘߐ߯ߣߌ߲ ߘߋ߬ ߞߣߐ߬ߣߌ߲ ߓߴߊ߬ ߢߊ߬ߞߊ߲ ߘߊ߫·


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߞߎߟߎ߲ߖߋߟߌ
Posted by ߞߊ߬ߓߊ on 2014/10/22 7:00:00 (7 reads)


ߒ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߊߓߘߎߙߤߊߡߊߣ ߞߓߊ߬. ߒߠߋ ߟߋ߬ ߒߞߏ߫ ߘߍߞߙߎ ߛ.ߝ.ߘ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫. ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߬ߛߓߍ߬ߛߎ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ ߘߍ߭ ߘߌ߫. ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߂߀߁߂ ߟߋ ߟߊ ߞߊ߲ߞߊ߲߫. ߒ ߠߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ ߡߊߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߡߊ߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߓߊ߬ߓߊ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߘߌ߫. ߝߏ߬ߟߌ߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ߫ ߘߍߞߙߎ߫ ߘߍߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬. ߕߊ߲ߘߏ߬ߟߌ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߊߓߎ ߞߏߛߐ߲߬ ߒߞߏ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߊߓߘߎߙߤߊߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ، ߒߞߏ ߛߝߘ ߞߊ߲ߕߌ߮ ، ߞߊ߲ߞߊ߲߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߣߌ߬ ߒ.ߛ.ߟ.ߢ.ߘ.ߘߍ߬ߞߙߎ ߕߍ߫
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/10/21 19:00:00 (12 reads)


ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߓߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߣߌ߫ ߒ.ߛ.ߟ.ߢ.ߘ. ߘߍ߬ߞߙߎ ߕߍ߫. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߞߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߝߐ߫߸ ߞߏ߫ (ߞߣߐ߬ ߞߙߎ ߞߊ߬ߡߊ߲߬ ߞߊ߲ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߓߌ߮ ߝߐ߫ ߟߊ߫). ߒ. ߛ. ߟ. ߢ. ߘ. ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊ߬ ߗߋߛߓߍ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߗߋ߫ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߡߊ߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߜߍ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫ ߘߍ߬ߞߙߎߙߎ ߟߊ߫ ߓߋ߬ ߣߝߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߯ߙߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߣߴߊ߬ ߞߐ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߞߎ߬ߘߊ߬ ߁ ߘߌ߫ ߒ.ߛ.ߟ.ߢ.ߘ. ߡߊ߬. ߏ߬ ߟߕߊ߬ߡߌ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߌ߬ ߂߀߁߄ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߂߁ ߡߊ߬. ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߛߙߍߞߍ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߡߎߛߊ߫ ߖߊߟߏ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߙߊ߬ߡߊߣߌ߲߫ ߥߊ߲߬ߞߙߊ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߤߥߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߥߘߎ߬ߡߊ߬ߞߊ ߞߊ߬ߞߙߐ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߒ.ߛ.ߟ.ߢ.ߘ. ߗߋߘߋ߲߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫: ߛߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߊߓߘߎߟߊߦ ߝߊ߬ߞߏߟߌ߬ ߘߡߎߦߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߕߐ߬ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߞߊ߲߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߝߊ߯ߡߎ߲߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߰ߡߝߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫. ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߟߋ߬.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߦߊ : ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߕߐ߫ ߁ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/10/24 7:40:00 (3 reads)
ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߦߊ


ߡߊ߬ߟߌ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߞߏߕߌ߮ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲. ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߘߋ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߸ ߏ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߋ߬. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߡߛߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌ  ߘߊߞߘߐ߫ ߟߊ߬ߞߋ߲߬ߛߎ߬ߟߌ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬. ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫، ߞߊ߲ߞߊ߲߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߍߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2014/10/23 2:40:00 (14 reads)


ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߍߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߓߊ߲߬ߦߌ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫، ߙߊ߬ߕߏߡߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߞߣߐ߫، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߜߍߓߏ߲ (ߓߊ߲ߞ ߌߛߑߟߊߡߌߞ) ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߙߊߕߏߡߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߞߣߐ߫ ߟߊ߲߬ߓߊ߲߬ߦߌ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߊߡߊ߲ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂߈߀ ߠߋ߬ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߎ߲߬ߢߐ߯ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߯ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃/߂߀߁߄/، ߙߊ߬ߕߏߡߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߕߐ߲ߓߟߏߡߘߊ ߓߘߊ߫ ߜߍߓߏ߲ ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ߙߟߊ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߣߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߥߛߎߖߌ߲ߓߊ (ߛߎ߳ߙߕߋ) ߟߊ߫ ، ߘߌߞߑߛߌߣ ߞߕߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ ߓߘߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߞߊ߬ ߞߏߢߊ ߣߌ߲߬ ߞߊߡߊ߬. ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߓߟߏ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߣߊߘߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2014/10/22 9:50:00 (9 reads)


ߞߏ߫ ߟߊߞߊߟߌߦߊߣߍ߲߫ ߖߘߐ߬ߡߊ߹ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߕߋ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߓߏ߲ ߠߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߏߕߥߊ߫ ߛߌߛߍ߲߬ߛߌߛߍ߲߬، ߊ߬ ߞߎ߲߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߡߎߣߎ߲߬، ߞߣߊߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߡߣߊ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߌߟߊ ߝߍ߬. ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ_ߘߐ߫ ߓߟߏ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߟߊ߬ߕߍ߰ߦߊ ߡߎ߬ߙߎ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/10/21 20:30:00 (7 reads)


ߟߊ߬ߕߍ߰ߦߊ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߓߌ߬ ߥߎ߬ߙߊ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ߓߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߡߊ߬ߘߌ߬ߝߌ߲ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬، ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫. ߞߊ߬ ߌߘߙߌߛߊ߬ ߗߊߡ ߝߣߊ߫ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߛ߭ߍߞ ߕߊߟߓߌ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߟߋ߬ߕߊ߫ ߖߌߕߍ߲ߘߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫.  ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ : ߖߌ߰ߖߊ߰ߟߋ߲ ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ߛߙߊ ߟߊߛߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/10/21 17:40:00 (14 reads)


ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߖߌ߲ߓߦߊ߫ ߕߊߣߋߙߌ ߓߍ߲߬ߕߍ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߇ ߙߋ߲ ߠߊ߫، ߖߌ߰ߖߊ߰ߟߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߓߕߐߟߊ ߕߘߍ߬ ߞߏߖ߭ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߓߏ߬ߙߌ߬ߜߍ ߘߌ߫، ߊ߬ ߓߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߟߊ߲ ߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߐ߲߬ߛߏ߫ ߛߓߊ߬ ߣߌ߫ ߔߏߔߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߎߘߐ߫. ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߓߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߖߐߞߌ߫. ߓߍ߲߬ߕߍ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߍߙߘߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߕߍ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߅߀ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߕߌߢߍߟߌ ߣߌ߲߬ ߘߌ߯ ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߘߊߝߍ߫ ߖߎߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߔߏߔߏ ߘߡߐߢߐ߲ߞߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߝߋߎ߫߸ ߞߎߡߊ߫ ߟߋ߬ ߔߏߔߏߕߌ߮ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߍ߫. ߣߌ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߘߌ߫ ߛߌߟߊ߫ ߝߍ߫ ߖߎߟߦߊߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߊߟߡߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫߹ ߞߊ߬ ߖߐߞߌߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐߞߍ߲ߘߍߦߊ߫. ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
(1) 2 3 4 ... 153 »

Kanjamadi ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

20 user(s) are online (8 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 20

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthOct 2014Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Today