ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߐߟߊ߫ ߫ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ

ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߍߦߙߐ ߓߍ߫ ߘߌ߬؟
ߊ߬ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߞߏߛߓߍ
ߊ߬ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬
ߊ߬ ߡߊ߫ ߢߌ߲߬
ߡߎ߲߬ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫؟
Total Votes: 5
The poll will close at 2014/7/30 17:08
Comments?

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthApr 2014Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Today

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟ߺ

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬


(1) 2 3 4 ... 51 »
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖ߭ߌߟߑߓߍߙߑߕߏ
Posted by ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2014/4/22 18:10:00 (0 reads)


Un groupe djihadiste annonce la mort de l'otage français Gilberto Rodrigues Lealߘߌߣߝߊߕߐ ߕߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߲߬ ߦߋ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߕߟߋ߬ߝߍ߬ ߑ ߦߏ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߡߌ߬ߣߊ߬ߓߊ߯ߕߐ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߏ߫ ، ߛߌߓߍߙߑߕߏ ߙߏߘߙߌߞ ߟߋߊߟ، ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߏ߬ ߝߊ߰ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߣߌ߲߭ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߞߣߐ߫ ߦߊ߲߬ ߠߋ߬ ߂߀߁߂ ߟߊ߬ ߑ ߘߌߣߝߊߕߐ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߕߐ߰ ߞߏ߫ ߡߎߖ߭ߊߏ ߸ߏ߬ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߬ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߫ ߣߌ߲߬ ߞߍ߬ ߑ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߢߍߡߐ߮ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߦߙߐ ߊߓߘߎߟ ߛߟߊߡ ߘߌ߬ ، ߊ߬ ߢߣߌ߲ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߭ ߖߌ߬ߦߊ ߥߟߴߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ ߖߟߎ߬ ߛߊ߫ ߟߊ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߬ ߑ ߊߓߘߎߟ ߞߵߊ߬ ߞߊߟߌ߬ ߊߟߊߟߊ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߰ ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߝߋߎ߫. ߛߊ߰ߓߊ߬ߕߐ߫ ߣߌ߲߭ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߆߂ ߟߋ߬ ߓߊߟߏ߬ ߸ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ ߞߐߞߊ߲ߞߏ  ߟߎ߫ ߞߏ ߕߌ߮ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߊߙߌ ߄߲-߂߀-߂߀߁߄ ߠߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߐ߫ ߓߘߊߡߍ߲߫ ߞߏ߫ ߎ߬ ߕߴߊ߬ ߞߊ߫ ߞߏ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ .ߒߠߊߜߍ߫ ߞߊߓߌߣߍ߫ ߖߊ߬ߣߍ߬ ߡߏ߯ߕߌ߬


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߜߍߟߊ߫
Posted by ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ ߛߌ߬ߟߊ߬ on 2014/4/22 10:50:00 (0 reads)


ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߵߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ : ( ߞߊ߲ߕߌ߮ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߦߌߟߊ ߡߍ߲ ߒߠߋ ߦߴߊ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ) ߞߎߡߊ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ، ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߟߊ߬ߟߐ ߘߌ߫ ߓߋ߬ߣߌ߫ߛߵߕߋߡߍ߯ߖ߭ ߟߊ߫ ߞߐߕߐ߮ ߞߊ߲߬ ߛߌߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߞߏ ߟߌ߬ߤߟߊ ߘߐ߫ ، ߊߡߋߙߌߞ ߞߕߌߖߌ߲ ߢߊߞߘߐ߫ . ߡߏ߬ߛߏ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ : ߘߟߊ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ( ߁߂.߀߀߀.߀߀߀ ) ߟߋ߬ ߘߌߣߍ߲߫ ߛߎߘߐߝߋ߲ߦߊ ߟߊ߫ ߑ ߞߵߊ߬ ߘߐߕߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߫ߞߟߐ߬ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߑ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߐߓߊߟߌ ( ߘߌߦߊߡߊ߲߫ ) ߣߌ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ، ߛߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫ ߓߊ߬ߣߌ߲߬ߛߌ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߞߊ߬ߗߍ ߦߋ߫ . ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߙߋߞߋ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߒ߬ ߛߋ߲߬ ߞߘߐ߫ ߓߌ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߗߍ߭ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߏ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߛߊߓߎ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߕߐߘߐ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߢߊߢߍߣߍ߲ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߐ߬ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌ ߝߊ߬ߓߘߊ߬ߟߊ߬ߒ߬ߜߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߊ߯ߙߌ߫ ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߙߊߞߊ ߦߋ߫ ߒ߬ ߝߍ߬ . ߒ ߘ ߝ ߞ؍ߘ ߝ ߖ ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߝߙߏ߬ߕߏ ߕߋ߬ ߞߐ߲ߔߊߥߏߙߋ߫ ߢߊ ߡߊ߬.
Posted by ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߣߊ߲ߛߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ on 2014/4/22 9:40:00 (0 reads)


ߕߍߓߊ߯ߦߟߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߓߘߊ. ߓߑߟߍߖ߭ ߞߐ߲ߔߊߥߏߙߋ߫ ߦߋ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߟߊ߫ ߥߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߣߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ .ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ ߟߊߛߊ߬ ߦߊ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߘߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫ .ߓߊ߬ߙߌ߬ ߓߌ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߕߊߟߛߊߟߊ ߘߏ߫ ߟߴߊ߬ ߓߘߊ . ߖ߭ߊ߲߫ ߓߊ߬ߕߌߛ ߥߋߘߙߊߏߜ߭ߏ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߕߏߡߊ߫ ߛߊ߲ߞߙߊ߫ ߢߍ߫ . ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ .ߓߊ߬ߙߌ߬ ߖߊ߰ ߛߏ߬ߝߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߟߍ ߘߐ߫ ߞߕߐߙߐ߲ߘߐߓߐߟߌ ߕߴߊ߬ ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ .ߏ߬ ߟߋ ߓߘߴߊ߬ ߞߌߡߍ߫ߟߊߓߐ߫ ߛߌ߰ߞߊ߬ߝߐ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߐ߲ߔߊߥߏߙߋ߫ ߣߌ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߥߊ߰ߘߎ߯. ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐߖߌ߯ߖߌ߯ ߞߊ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫ . ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬. ߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߞߊ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߠߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫. ߝߐ߬ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߂߀߁߅ ߢߣߊߕߊߟߌ ߝߍ߬. ߣߊ߲ߛߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߊ߲ ߢߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߬
Posted by ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߣߊ߲ߛߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ on 2014/4/22 8:24:32 (0 reads)Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ : ߞߟߏߞߕߏߦߊ ߞߐߝߟߌ
Posted by ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߣߊ߲ߛߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ on 2014/4/22 7:40:00 (0 reads)


ߒߞߏ ߟߊߓߐߣߍ߲߫ ߞߎ߲߭ ߖߐ߲߫ ߠߊ߫ ؟ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߫ (ߊ.ߘ.) ߞߏ߫ ߤߊߞߟߌߡߊ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߡߐ߰ ߥߙߎߞߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߴߌ ߖߘߍ߬ ߘߌ߫ .ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߜߍ ߘߐ߫ . ߓߊ߬ߙߌ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫ ߛߎ߯ ߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ : ߤߊߞߟߌߦߊ ߣߌ߫ ߓߟߏߦߊ (ߕߋߥߏߙߌ ߣߌ߫ ߔߑߙߊߕߌߞ) ߸ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߁ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߘߌ߫ . ߞߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߏ߬ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߬ ߝߋ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ .ߓߊߏ߬ ߡߐ߰ ߁ ߤߊߞߟߌ߫ ߁ ߡߐ߰ ߂ ߤߊߞߟߌ߫ ߂ . ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ . ߡߐ߰ ߓߊ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ . ߌ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ ߁߀߀ ߤߊߞߟߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ . ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߁߀߀߀ ߤߊߞߟߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ . ߌ ߦߴߌ ߖߌߖߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ . ߓߊ ߌ ߦߋ߫ ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߌ ߖߘߍ߬ ߟߐ߲ ߠߋ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ . ߐ߬ߤߐ߲߫ ....ߡߐ߰ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߴߌ ߖߘߍ߬ ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߘߌ߬ ߣߴߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ؟ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߘߏ߲߬ ߕߝߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߓߊߏ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߟߊ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߁ ߠߋ߬ ߡߊ߬. ߒߞߏ ߟߊߓߐ߫ ߞߎ߲ ߝߟߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊߣߊ߫ ߓߟߏ߫ . ߣߊ߲ߛߊ߬ߘߌ߬ ߥߟߋߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ : ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߘߊߓߏ߫ (ߓߊߙߑߘߎ߯( / ߞߛߌ߬ߘߎ߯ . ߛ. ߛߌ߬ߛߋ߫ (ߘߟߊ߬ߘߐ߫(


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߣߊߡߎ߲ : ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߞߢߐ߫ ߡߊߟߐ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ ߖߌߦߊߓߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫
Posted by ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߣߊ߲ߛߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ on 2014/4/22 6:00:00 (0 reads)


ߒ ߞߏߢߐ߲߯ ߞߎߘߊ߸ ߌߟߊߥߟߌ߫߸ ߒ߬ ߧߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫߹..ߺ

ߞߵߌ ߓߍ߲߬ ߝߙߍ ߣߌ߫ ߢߊߛߎߡߊ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߗߍ߬ߓߏ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߐ߫ ߌߟߋ߬ ߒߞߏ ߓߐߟߐ߲ߞߊ߲߫ ߝߟߐ߹ߺߊ߯ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߏ߲ߕߌ߯ ߕߊߡߎߙߊ߫ ߞߊߡߋߙߋ߲߸ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߝߘߎߡߦߊ ߘߌߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߛߋ߲߬ ߡߊ߬ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮ ߘߐ߫߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߎ߯ ߒߞߏߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߕߐ߲߬ ߖߡߊ، ߞߵߊ ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߣߝߊ߬ߞߏ ߟߎ߫ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߘߐ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߎߘߦߊ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߓߍ߲߬ ߒ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬، ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ߕߋ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬߸ 


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߇߂ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߹
Posted by ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ ߛߌ߬ߟߊ߬ on 2014/4/21 21:20:00 (0 reads)


ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߇߂ ߞߍߕߐ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߟߋ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ، ߒߠߋ ߞߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߐ ߟߎ߫ ߥߍ߬ߣߍ ߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߡߌ߲߫ ߓߏ߰ ؟ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߘߊߡߊ߲ߘߐ߫ ߓߐ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߊ߲߬ ߞߏ߫ : ( ߊߙߡߊߕߊ߲߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ) ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߘߐߝߍ߲߬ߛߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂ ߖߌߖߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߕߐ߯ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ( ߛߏߛߊ߲߫ ߘߎߗ߭ߌߙ ߘߍ߬ ߟߌߝ߭ߙ ) ߝߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ، ߡߙߌߦߊ߫ ߢߎߡߊߓߊ߫ ߑ ߒ߬ߞߊ߬ ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߑ ߞߏ߫ ߞߏ ߣߌ߲߬ ߠߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߓߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߠߓߊ ߟߎ߫ ߖߌ߬ߘߊߞߊ߭ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߕߍ߫ ߒߞߏ߫ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߠߊ߫ ߞߝߊ߬ ߜߙߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ . ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߯ߛߊ߯ ߟߴߊ߬ ߞߐ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߥߊߦߌߞߊ߫ ߹ ߘߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߟߊߞߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ . ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߬ ߥߍ߬ߣߍ߬ߒ߬ߕߊ߲߬ߧߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߑ ߞߏߢߊ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߃ ߣߌ߫ ߂߄ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߂߀߁߄ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ، ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߑ ߒߞߏߡߐ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߞߟߌߣߍ߲߫ ߊߡߋߙߌߞ ߞߊ߬ߝߏ߬ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫ ( ߓߐߛߵߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߤߊߝ߭ߙ ߣߌ߫ ߣߌߦߐߙߵߞ ) ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߜߊ߬ߙߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߹ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߬ ߒ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ؟ ߒ ߘ ߝ ߞ؍ߘ ߝ ߖ ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߏ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ߡߊ߬
Posted by ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ ߓߙߋߕߋ߫ on 2014/4/21 10:30:00 (0 reads)


ߘߋ߲ߣߍ߲߫ ߆ ߟߋ߬ ߕߏߣߍ߲߫ ߖߌ ߘߐ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߛߊߣߌ߲ߞߏߘߊ߲ ߠߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߁߉ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߬ߞߛߊߓߌ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬߆ ߣߌ߫ ߁߃ ߕߍߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߎ߭ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߞߎߣߊ߬ߛߌߣߌ߲߬߸ ߞߵ ߊ߬ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߞߎߣߎ߲߬.ߛߊ߬ߦߊ ߣߌ߲߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߫ ߟߐ߲߫ ߝߟߐ߫. ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏ߬ߟߌ ߟߊߘߎ߲߫ ߝߟߐ߫.ߞߌ߬ߢߍ߬ߓߊ߬ߞߘߐ߫ ߡߊ߬ߡߘߎ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߣߌ߲߬ ߟߊߣߊ߬. ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߊߓߎߓߞߊߙ
Posted by ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ ߛߌ߬ߟߊ߬ on 2014/4/22 14:00:00 (0 reads)


ߞߎߣߎ߲߬ ߛߎ ߘߐ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߁؍߂߀߁߄ ߑ ߓߎ߬ߗ߭ߌ ߣߐ߬ ߓߟߊ߬ߥߎ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ ߦߕߊ߬ߦߊ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߕߏ߬ߡߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߞߣߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ . ߛߌ߬ߟߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߙߍ ߞߣߐ߫ . ߓߎ߬ߗ߭ߌ߬ ߡߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߏߣߍ߲߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߛߘߌ߬ߞߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߊ߫ ߑ ߛߎ ߂߁ ߕߎߡߊ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߋ߲ߣߍ߫ ߡߐ߰ ߃ ߟߊߣߍ߲ ߕߏ߫ ߛߎ߬ߣߐ߮ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߊ߫ ߥߊߣߍ߲ ߢߍ߲߮ ߘߐ߫ ߑ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߑߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߛߌ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߝߢߐߘߊ ߟߊ، ߛߊ߬ߣߌ߲߫ ߊ߬ ߛߋ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߕߊ ߓߘߊ߫ ߓߏ߲߫ ߘߊ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߘߍߜߍ߫߹߹߹ ߏ߬ ߟߋ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߡߐ߰ ߃ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊߓߐ߫ . ߒ߬ ߧߋ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߘߋ߲ߣߍ߲߫ ߂ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊߟߊ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߖߐߞߌߣߍ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߣߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ . ߊߟߊߡߵߊߟߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߖߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߰ߕߐ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߹߹߹ ߒ ߘ ߝ ߞ؍ߘ ߝ ߖ ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߓߙߍ߬ߦߊ߬ߟߐ߲߬ ߞߘߐ߬ߓߐ߬ߟߌ
Posted by ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ ߛߌ߬ߟߊ߬ on 2014/4/22 9:50:00 (0 reads)


ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߋ߲ߒߞߏߟߦߊ߫ ߞߊߙߊ߲ ߣߌ߫ ߛߓߍߛߎ߲ߧߊߟߌ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ، ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߣߌ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ . ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߐ߲߬ ߞߘߐ߬ߓߐ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߠߊߥߟߌ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߑ ߛߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߓߙߍ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߟߐ߲߫ ߛߊߣߌ߲߬ ߞߘߐߓߐߟߌߓߊ ߕߍ߫ . ߏ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ : ߘߐ߬ߝߣߍ߬ߣߌ߲߬ ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ ، ( ߍߜ߭ߵߖ߭ߊߡߍ߫ ߓߵߟߊ߲ ) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫ ߓߌ߬ ߞߐ߬ߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߄߲؍߂߂؍߂߀߁߄ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ، ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߝߊ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ ߓߊߟߋ߬ ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߑ ߊ߰ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߕߎ߲߰ߡߊ߬ߢߊ߲߮ ߣߴߊ߬ ߥߌ߬ߟߌ ، ߛߋߚߋ߫ ߹ ߣߌ߫ ߕߎ߲߱ ߡߊߢߊ߲߯ ߘߊ߫ ߞߏߢߎ߬ߡߊ߬ ߑ ߊ߬ ߘߌ߫ ߥߟߌ߬ ߊ߬ ߢߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߡߊߢߊ߲߯ ߞߏߢߌ߬ߡߊ߬ ߑ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߘߊ߫ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߐ߫ ، ߒߓߊ߬ ߊߟߊߡߵߊ߬ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߒ߬ ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߒ߬ ߘߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߹ ߒ ߘ ߝ ߞ؍ߘ ߝ ߖ ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߥߊߘ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫ ߘߊ߬ߞߊߙ
Posted by ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߣߊ߲ߛߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ on 2014/4/22 9:10:00 (0 reads)


ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ (ߊߓߑߘߎߟߊߦ ߥߊߘ) ߘߌ߫ ߛߣߍ߫ ߘߊ߬ߞߊߙ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲ ߡߊ߬ ߄߲-߂߃-߂߀߁߄. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߂߀߀߀ ߣߌ߫ ߂߀߁߂ ߕߍߟߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ߞߏ ߣߌ߲߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߟߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ .ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߈߇ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬ . ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߇߲-߁߀߁߂ ߸ ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߝߍ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝ߭ߌߝ߭ߌߦߊߣ ߥߊߘ ߘߌ߫ .ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߌߡ ߥߊߘ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߄߲-߁߇ ߟߊ߫ . ߛߌߞߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߙߌߡ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ ߣߊ߲ߝߟߏ ߖߊ߯ߛߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߞߏߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ . ߣߊ߲ߛߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ߮ ߅߆߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬
Posted by ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߣߊ߲ߛߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ on 2014/4/22 8:20:00 (0 reads)


ߒߞߏ ߛߌ߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߂߀߁߄ ߞߍߕߐ߫ ߊߡߋߙߌߞ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ .ߏ߬ ߞߍߕߐ߫ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲ ߠߋ߬ ߄߲-߂߇-߂߀߁߄. ߜߊ߬ߙߊ ߞߍ߫ ߢߊߝߐߕߊ (ߕߍߡ) ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߝߟߍ߫ : ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߬ߕߊ ߢߎ߬ߡߊ߲߫ ߡߊ߬ ؟ ߒߞߏ ߕߐ߬ߣߐ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ؟ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߌ߬ߕߐ߫ ߁߄ߙߋ߲ ߠߋ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߁߈ߙߋ߲߁߅. ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߡߍ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊߞߟߌߣߍ߲߫ : ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߕߏ߬ߝߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ / ߓߎߓߊߞߊߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߑ ߓߐߛߑߕߐ߲߫ /ߞߕߎߓߎ߫ ߛߊ߬ߣߐ߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ / ߣߌߦߐߙߑߞߎ߬ ߛߏߕߌ߮ (ߟߋ߬ ߡߍߙ) / ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߞߘߏߥߊ߯ߙߌ߫ ߣߌ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߠߎ߬. /ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߘߎ߲߬ߓߎ߬ߦߊ߫ ߸ ߝߌߟߊߘߍߟߑߝߌ߫ / ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߬ ߖߊ߰ߣߍ ߸ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ / ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ / ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߸ ߋߖ߭ߔߑߕߎ߬ / ߞߏߟߋߡߊߣ ߘߏߣߊߟߑߛߐ߲߫ (ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߝߟߐ) /ߊߡߌߣߊߕߊ߬ ߘߋ߲ߓߟߋ߫ . ߡߊ߬ߟߌ / ߘߊߡߊ߲߫ ߞߋߕߊ߬ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ / ߣߎߤߊ߲߫ ߛߊ߬ߣߐ߫ ߸ ߕߊߦߌߟߊ߲ߘ /ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߊߣ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߸ ߡߊ߬ߟߌ / ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߸ ߡߊ߬ߟߌ / ߊ߬ߟߌ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߸ ߞߘߏߥߊ߯ߙߌ߫. ߣߊ߲ߛߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ : ߞߟߏߞߕߏߦߊ ߁߅߲
Posted by ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߣߊ߲ߛߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ on 2014/4/22 7:40:00 (0 reads)


ߡߐ߰ ߃ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬ ߕߏ߲ߕߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ . ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ . ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߫ߊ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߛߊ߫ . ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߬ߘߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫ . ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߃ ߓߍ߯ ߥߊߕߐ߫ ߡߛߏ߬ ߁ ߠߋ߬ ߞߐ߫ ߣߌ߲߬ ߝߘߎ߫ ߕߟߏ ߡߊ߬ . ߞߋߟߋ߲ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߟߊ߫ . ߞߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߘߐߜߍ߫ . ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߘߏ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߥߊߕߐ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߞߐ߫ ߣߌ߲߬ ߑ ߊ߬ ߝߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߰ ߞߍ߫ ....ߊ߬ ߓߊߘߍ ߟߵߌ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ . ߏ߬ ߞߍ ߸ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߜߏ߬ߟߏ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߰ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߖߌ߰ ߛߏ ߏ߬ ߟߊ߫ . ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ ߦߋ߲߬. ߃߲ ߞߊ߬ ߡߎ߮ ߘߏ߫ ߟߊߓߐ߫ ߞߵߏ߬ ߖߎ߲ߖߎ߲߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߛߎ߭ ߞߊ߲߬ . ߞߵߊ߬ ߟߊߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ . ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ : ߡߏ߬ߛߏ ߣߌ߲߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߲߫ ߡߊ߬ ߡߐ߰ ߃ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ؟ ߣߊ߲ߛߊ߬ߘߌ߬


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߞߟߊ߬ߘߏ߲ߛߏ ߘߌߣߊ߬ ߞߊ߬ߟߊ ߕߊ߬ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫
Posted by ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ ߓߙߋߕߋ߫ on 2014/4/22 6:00:00 (0 reads)


ߓߊߘߋ߲ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߍߦߙߐ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߕߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵ ߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߞߢߐ߫ ߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߘߌ߫߸ߊߟߎ߫ ߢߊ߯ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߸ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߞߍ ߓߘߊ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߕߊ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߛߴ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߌߛߍ߲߬.ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߘߙߐߣ
Posted by ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2014/4/21 18:00:00 (0 reads)


ߊߡߋߙߌߞߌߞߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߣߊ߯ߣߊ߯ ߡߍ߲ ߕߐ߰ ߞߏ߫ ߘߙߐߣ ߑ ߏ߬ ߟߋ ߘߌߣߊߝߕߐ߫ ߟߎ߬ ߝߟߍ ߞߊ߲߬ ߕߌ߬ߢߍ߫ ߝߊ߲߬ ߓߍ߯ ߸ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߛߎ ߘߐ߬ ߛߊ߲߭ ߂߀߁߄/߄߲/߁߉ ߡߊ߬ ߑ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ߛߏ߫ ߘߏ ߘߐߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߦߋߡߍߣ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߃ ߏ߬ ߞߣߐ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟ ߞߊߌߘߊ ߡߐ߱ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߬ . ߒߣߊߜߍ߫ ߞߊߓߌߣߍ߫ ߖߊ߬ߣߍ߬ ߡߏ߯ߕߌ߬ ߡߊ߬ߟߌ .


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
(1) 2 3 4 ... 51 »

Kanjamadi ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

19 user(s) are online (15 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 19

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬߹ߺ

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬߹ߺ

document.write(""); windows 7 enterprise key windows 7 home premium key windows 7 home premium product key windows 7 ultimate key windows 7 ultimate key windows 7 home premium key windows 7 professional product key windows 7 professional product key visio professional ` office project professional ` party kleider red prom dresses evening dresses uk