ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߐߟߊ߫ ߫ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ

ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߍߦߙߐ ߓߍ߫ ߘߌ߬؟
ߊ߬ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߞߏߛߓߍ 67% (54)
ߊ߬ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ 12% (10)
ߊ߬ ߡߊ߫ ߢߌ߲߬ 1% (1)
ߡߎ߲߬ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫؟ 18% (15)
Total Votes: 80
The poll closed at 2014/8/30 13:16
1 Comment

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthOct 2014Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Today

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟ߺ


(1) 2 3 4 ... 97 »
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߓߌ߬
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/9/30 18:10:00 (0 reads)


ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߥߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߡ.ߟ.ߛ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ ߘߐ߫ ߣߌߦߐߙߞ. ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߌߢߍ߲ ߢߍߡߐ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫. ߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲ߕߐߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߍ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫. ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߞߏ ߟߋ߬ ߞߎߡߊ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߣߌ߲߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬. ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫، ߞߐߣߊߞߙߌ߫


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߬ ߞߏߢߊ
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/9/29 8:00:00 (13 reads)


ߒ ߧߋ߫ ߥߟߊ߬ߟߋ߲ ߣߌ߲߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߕߎ߲ߞߙߊߒߞߋ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߞߏߢߊ ߟߊ߫. ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߐߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬. ߡߐ߰ߝߊ߰ߓߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߛߊ߲ ߦߋ߫ ߥߐߡߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߛߓߊߓߎ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߝߊ߯ߡߎ߲ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߞߍ߫ ߏ߬ ߞߐ߬ߡߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߊߝߌߣߊ ߘߌ߫. ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߣߐߟߊ ߝߙߋߞߋ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߕߎߞߘߐߟߊ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ ߘߐ߬ߝߐ ߣߐ߬ ߊ߬ ߢߐ߲߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫، ߘߏ߫ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ߞߎ߲ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫. ߏ߬ ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:

߁߉߉߁ ߠߊ߫ ߸ ߘߎ߰ߕߌ߰ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߜߙߍ߬ߛߍ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߆߀߀ ߣߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫.

߁߉߉߈ ߠߊ߫ ߸ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߌߛߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߞߟߍ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߂߇ ߣߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫.

ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߄ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߡߐ߰ߝߊ߮ ߄߲ ߠߋ߬ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߕߋ߲߬:

߁߭- ߜ߭ߟߊߔߊߦߌ߬ ߡߐ߰ߝߊ߰ߓߊ߮ ߛߓߊߓߎ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎߓߊ߯ ߟߊߓߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߐ߰ ߂߅ ߞߍ߲ߘߍߡߊ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬.

߂߲-ߓߙߋߖ߭ߌߟ ߞߏߟߊߘߍ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߓߘߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߛߏߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߖ߭ߜ߭ߏߕߊ߫߸ ߡߐ߰ ߁߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߂߀߁߂ ߟߊ߫.

߃߲-߂߀߁߃ ߟߊ߫ ߸ ߞߐ߬ߣߌ߬ߦߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߜߙߍ߬ߛߍ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߞߎߟߋ߬ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߃߀߀ ߣߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫.

߄߲߲- ߥߏߡߋ߫ ߕߊ ߣߌ߲߬ ߠߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߞߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߡߊ߫ ߛߎߡߊ߫ ߟߏ߲߫ ߁ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߛߋߞߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߎߞߘߐߟߊ ߝߙߋߞߋ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫߸ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߡߐ߰ -ߓߣߐ߬-ߣߌ߬-ߘߐ ߘߌ߫ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߬. ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫، ߞߐߣߊߞߙߌ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬
Posted by ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ on 2014/9/28 14:20:00 (10 reads)


ߝߊ߰ߟߌ ߓߘߊ߫ ߛߌ߰ ߜߙߍ߬ߛߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߕߐ߮ ߞߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߘߊߓߐ߫. ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߛߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲߫ ߕߐ߯߸ ߞߏ߫ ߥߏ߲ߡߋ. ߦߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߡߐ߰ ߉ ߟߋ߬ ߝߊ߰، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߟߊ߫. ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߘߌߦߊ߬. ߣߌ߲߬ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߯ߟߌ ߣߌ߫ ߓߌ߬ ߕߍ ߘߌ߫ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߂ ߓߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߝߍ߫ ߘߎ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߠߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߛߎ߮ ߞߍ߫ ߞߊߡߊ߬.  ߞߊ߱ߓߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߬ߣߍ߫ ߓߟߏ ߡߏߕߌ߬ ߡߊ߬ߟߌ. 


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߦߊ : ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߣߌ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬
Posted by ߣߝߊ߬ߖߌ߫ on 2014/9/28 4:00:00 (17 reads)


ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߎ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫؟ ߣߌ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߓߊ߫ ߝߘߋ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߛߌߟߊ ߟߊߞߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫. ߣߌ߫ ߓߣߊ߬ ߛߎ߯ߟߐ߲ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ߓߐ ߓߘߊ߫ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬߸ ߌߞߏߡߌ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊߛߌߦߊ ߞߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߒߞߏ ߓߊߛߌߦߊ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߥߎߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߞߍ߫ ߓߍ߯ ߕߍ߫. ߊ߲ߠߎ߬ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊ߲ ߓߟߏߞߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫. ߣߴߏ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߫߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߰ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬. ߝߘߋ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߞߊ߬ߝߊ ߞߣߐ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߥߟߊ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߕߙߎߕߙߎߟߌ ߟߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߞߊߣߊ߬ ߊ߬ ߘߊ߬ߟߎ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߘߋ߬߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ߦߊ ߟߊߜߊ߬ߛߌ߬ߞߏ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊߝߙߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫. ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߖߌ߰ߦߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫. ߊ߲ߠߎ߬ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߒߠߋ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߓߊߛߌߦߟߊ ߟߎ߬ ߘߐߛߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߱ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߓߣߊ߬ ߞߎߘߊ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߊ߲߬. ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߲ߙߏ ߦߴߊ߬ ߕߊߝߊ߲߬߸ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߦߴߊ߬ ߕߊߝߊ߲߬. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߋߓߏߟߊߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߣߌ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߎߦߊߦߊ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫. ߝߋ߲߫ ߂ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߛߊ߲߬. ߓߊߏ߬، ߘߎߢߊ߫ ߣߊ߲߬ߞߙߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߡߊ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߓߍ߬ߘߍ ߓߍ߯ ߟߋ߫ ߕߣߐ߬ߓߐ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬. ߋߓߏߟߊߞߏ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߥߊߘߌ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߕߊ߯ߛߌߟߊ߸ ߒ ߓߍߣߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߓߟߌ߫ ߡߊ߯ߙߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫. ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߟߏ߫، ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߟߊ߬ߕߌ߮، ߞߐߣߊߞߙߌ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߣߌߥߑߙߐߥߞ
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/9/27 8:10:00 (13 reads)


ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߌߘߐ߫ ߊߡߋߙߌߞ ߞߙߎߝߊ-ߘߍ߬ߣߍ߲ ߖߡߊ߬ߣߊ  ߣߌߥߑߦߐߙߞ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߴ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊߜߍ߲߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߞߟߍ߬ߞߏ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߟߊ߫ ߢߝߍߕߊ߮ ߞߊ߲߬߸ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲ߠߌ ߞߊ߲߬.ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߕߐ߭ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߕߊ߯ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߝߊߦߌߘߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߓߍ߯ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߣߌ߲߬ ߛߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊ߲ ߦߋ߫ ߖߐ߫. ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߕߎߥߊߙߍߞ
Posted by ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ on 2014/9/24 13:30:00 (16 reads)


ߡߊ߬ߟߌ ߕߎߥߊߙߍߞ ߁ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲. ߞߊ߬ ߄ ߡߊߘߌߡߌ߲߫. ߊ߬ ߛߏߡߐ߮ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߘߌ߯ߣߝߊߕߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߮ ߡߊߜߎ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ߬ߦߊ ߘߐ߫.ߺ


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫ ߛߌ߰ߞߊ߬ߝߐ
Posted by ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ߫ ߖߙߊ߬ on 2014/9/24 10:40:00 (13 reads)


ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫ ߛߌ߰ߞߊ߬ߝߐ ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߛߌ߰ߞߊ߬ߝߐ ߕߊ߬ ߞߏ߬ ߝߟߐ ߦߋ߫، ߕߊ߬ ߞߏ߬ ߝߟߐ ߣߌ߲߬ ߓߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߦߙߐ ߡߊ߬، ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫ ߛߌ߰ߞߊ߬ߝߐ ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߛߊ߫، ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߟߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߛߊ߫، ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ ߘߐ߫، ߏ߬ ߛߌߟߊ߫ ߝߍ߬ ߸ ߘߎߢߊߡߐ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߗߋߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߫ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߐ߰ߘߎ߰  ߡߙߎߕߌߓߊ߯ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫.

ߡߙߎߕߌ߫ ߘߍߞߙߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߙߊ߬ߟߋ߲߫ ߘߏ߲߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫: (ߓߑߟߊߕ ߝߐߙߑߡ) ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߟߋ߲ ߞߐ߫ ߝߍ߬، ߘߍ߬ߞߙߎ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߍߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߢߍߡߊ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߟߏ߲ ߂߀߁߄/߉߲/߂߃، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬  ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߫ ߕߊ߬ߟߌ߬ ߞߍ߫ (ߡߊ߬ߙߊ ߟߐ߬ߛߋ߲ ߠߎ߬، ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߏ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߫ ߊߘߡߊߦߊ ߕߊ߯ ߛߌߟߊ ߟߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋߞߏ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߛߌߟߊ ߟߎ߬).

ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߠߎ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߓߌ߬، ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߟߏ߲ (ߊ߬ߙߊ߬ߓߊ) ߂߀߁߄/ ߉߲/߂߄ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫.

ߣߌ߲߬ ߓߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫ ߛߌ߰ߞߊ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫ ߛߌ߰ߞߊ߬ߝߐ ߣߌ߲߬ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߋ߬ߞߌ߲߬ ߓߌ߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲ (ߊ߬ߙߊ߬ߓߊ) ߥߟߊ߫ ߟߐ߯ߞߎ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊߓߊ߲߫ ߦߙߐ، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍߣߊ߬ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫  ߝߊ߯ߓߊ ߞߣߐ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߣߊ߬ߕߊ ߣߌ߲߬ ߕߍߡߟߊ ߘߐ߫، ߏ߬ ߓߍ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߰ߞߊ߬ߝߐ ߕߊ߬ ߞߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫، ߕߊ߬ ߞߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߣߌ߲߬ ߸ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ߟߋ߲ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߛߊ߬ߣߌ߲߬  ߏ߬ ߟߏ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ، ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ߟߋ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍߝߐ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌ ߖߊ߯ ߓߐ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߓߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߴߊ߬ ߕߏ߫ ߓߍ߲߭ ߦߋ߫ ߞߍ߫. ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ߫ ߖߙߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫.

 


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߰ߘߌ߬ߞߏ ߕߍ߫ ߞߏߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߣߐ߫ ߕߋ߲߬
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/9/23 18:40:00 (19 reads)


ߝߙߋߞߋߓߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߞߙߏߝߏߞߏ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߏߙߊ߲ߖ߭ ߕߊ ߡߊ߬، ߒߠߋ ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߢߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߟߌߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߝߍ߬ ߕߋ߲߬߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߟߋ߬ ߄ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߍߦߙߐ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߊ߫ ߝߍ߭ ߟߋ߬. ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߘߏ߲߬ ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߦߋ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߊ߲ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߦߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫. ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߏߟߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߤߊߟߌ߬ (ߊߙߌߓߊ) ߞߏߟߌ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫. ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߘߐ߯ߡߊߣߍ߲ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߟߌߟߌߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ ߜߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬. ߖߊ߰ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߰ߘߌ߬ߞߏ ߕߍ߫ ߞߏߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߣߐ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫߹. ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ : ߡߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ
Posted by ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ on 2014/9/30 17:20:00 (1 reads)


Kabine Diané߁߀߲/߀߁߭/߂߀߁߄ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲߸ ߕߊ߯ߡߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߡߏߕߌ߬ ߸ ߕߊ߯ߡߊ ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬߸ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߞߣߐߡߐ߯ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߘߐߕߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߦߋ߫ ߓߊ߰ߓߊ߰ߒߕߋ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߫. ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߏ߬ ߞߎߡߊ߫ ߡߍ߲ ߡߎ߰ߡߍ߫߹ ߡߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߕߟߊ߫ ߗߏ߯ ߛߌ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߱ߓߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߬ߣߍ߫ ߓߟߏ߬ ߡߏߕߌ߬.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߘߐ߬ߝߐ : ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߓߍ߯ ߛߊߟߌߝߊߡߏ߫ ߓߌ߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߞߊ߲ߘߟߌ߫ ߟߏ߲ߓߊ ߡߊ߬
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/9/28 14:50:00 (14 reads)


ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߈/߁߉߅߈ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߈/߂߀߁߄߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊ߲߬ ߅߆ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ ߘߝߊ ߦߋ߫ ߓߌ߬ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲ ߘߌ߫ ߕߋߙߎ߫. ߞߊ߲ߘߟߌ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߖߟߎ ߓߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ ߕߐ߯ߘߐ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߡߊߟߍ߬ߟߍ߬ ߞߊߡߊ߬. ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߏ߬ ߡߍ߲ ߢߍߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߟߊ߬ ߥߣߊ߫ ߊߤߊߡߍߘ ߛߋߞߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߓߟߏ߫.ߞߵߏ߬ ߓߍ߲߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߡߊ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛ߭ߊߙߑߟ ߘߋߜ߭ߏߟ ߣߊ߭ ߘߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߅ ߡߊ߬. ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߝߊ߬ ߛߋߞߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߋߜ߭ߏߟ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ( ߊ߲ ߥߞߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߟߊ߫ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ߧߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߋߕߌ߯ߦߊ ߞߊ߲߬ ߖߐ߲߬ߧߊ ߘߐ߫). ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߘߋߜ߭ߏߟ ߕߙߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ﴿ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍߒߖߘߍߟߦߊ ߝߍ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߕߊ߬ ߝߛߊߦߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߕߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߐ߲߬ߛߙߐ ߘߐ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߖߡߊߣߊ ߓߍ߯ ߢߍ߫. ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߝߣߊ߫߸ ( ߞߏ߫ ߞߊ߯ߙߌ߫߸ ߊ߲ ߕߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߓߊ ߘߐ߫، ߊ߲ ߧߋ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߟߋ߫ ߝߍ߬). ߊ߲ ߠߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߘߌ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߓߌ߬ߢߐ߲߰ߟߏ߲߫. ߖߌ߰ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߕߋ߰ߙߋ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߎ߫ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.
Posted by ߓߙߋߕߋ on 2014/9/28 14:00:00 (16 reads)


ߕߋ߰ߙߋ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝ߭ߋߦߋ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߣߐ߬ ߊ߬ ߣߌ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߸ ߛߞߍ߬ ߊߟߊߤߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߲ߡߙߊߞߐߓߊ߫ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߈ ߡߊ߬ ߁߄ߙߋ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߦߋ߲߬ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߕߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߕߋ߰ߙߋ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝ߭ߋߦߋ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߏ߲߫ ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ ߛߊ߲ߞߌߘߊ߲߫. ߞߵߊ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߬ ߞߐߍ߫.  ߝߊ߰ߓߊ߰ߕߐ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߘߎ߰ ߖߟߊߞߘߐ߫ ߟߋ߬. ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߕߋ߲߬ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߞߣߐ߫ ߛߞߍ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫. ߛߞߍ߬ ߊߟߊߤߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߘߌߣߍ߲ ߠߋ߬ ߓߙߋߕߋߗߍ ߡߊ߬.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ
Posted by ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ on 2014/9/27 17:10:00 (13 reads)


ߊ߲ ߝߍ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߘߋ߲ߓߊߟߋ߲߫ " ߔߊߟߌ " ߖߎ߯ߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ . ߊ߰ ߡߐ߱ ߝߊ߬ߘߌ ߞߟߊߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߯ߖߌ߫ ߸ ߏ߬ ߕߌ߭ ߣߌ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߕߐ ߓߕߐ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫ ߘߌ߬؟߸ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߲߬ ߝߊ߱ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߱ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ߞߘߐ߫߸ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߕߐ߮ ߞߘߐ߬. ߣߌ ߛߊߦߌߘ߲ߜߊߞߏ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫، ߔߙߎ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߑߞߌߞߊ ߟߊߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫؟. ߞߴߏ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߒߠߊߜߍ߫ ߞߊߓߌߣߍ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߟߏ߫ ߡߏߕߌ߬.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߓߞߏߤߙߊߡ
Posted by ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ on 2014/9/25 3:10:00 (36 reads)


ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߰ ߣߊ߲߬ߕߌ߯ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߞߏߤߙߊߡ ߢߍߡߐ߮ ߛߊ߬ߞߏ߫ ߟߊߛߋ߫ ߉߲-߂߄-߂߀߁߄ . ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߊߓߎߓߞߊߙ ߛߋߞߎ߬ ߘߌ߬.ߞߏ ߊ߬  ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߘߎߜ߭ߊ ߞߟߊߘߊ߮ ߟߋ߬ߘߐ߬. ߊ߬ ߕߘߍ߬ߓߘߊ߫ ߕߟߋ߬ ߘߊ߲ߕߊ ߓߐ߸ ߊ߬ ߛߊ߬ߞߏ ߝߐ ߌ ߘߐ ߛߏߢߊߝߍ߫. ߒߠߊߜߍ߫ ߞߊߓߌߣߍ߫ ߖߊ߬ߣߍ߫ ߓߟߏ߬ ߡߏߕߌ߬


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߒߞߏ : ߕߊ߯ߡߓߊ߫ ߓߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߛߌߣߌ߲߫
Posted by ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ߫ ߖߙߊ߬ on 2014/9/24 10:50:00 (24 reads)


ߕߊ߯ߡߓߊ߫ ߓߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߓߌߟߏ߲ (ߊ߬ߟߊ߬ߡߌߛߊ) ߂߀߁߄ / ߉߲ / ߂߅، ߘߍ߬ߞߙߎ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߝߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߏ߲߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫، ߥߊ߬ߣߌ߬ߞߋ߬ ߦߌߙߊ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫ ߛߌ߰ߞߊ߬ߝߐ  ߣߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߞߏ߫ ߞߎߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫ ߛߌ߰ߞߊ߬ߝߐ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߊ߬ ߞߌ߬ߢߍ߬ ߞߌ߬ߛߍ߬ ߞߋߟߋ߲߹، ߕߊ߯ߡߊ ߣߌ߲߬ ߓߍ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ ߓߍ߲߬ߕߍ (ߔߑߟߊߛ ߘߋ߬ ߟߍ߲ߘߋߔߊߣߊߛ)ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߖߐ ߓߍ߲߬ߕߍ ߟߊ߫، (ߔߑߟߊߛ ߘߋ߬ ߟߊ߬ ߔߍ). ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ߫ ߖߙߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߎ߬ߗߊߟߊ߫.

 


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ
Posted by ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ on 2014/9/24 2:40:00 (17 reads)


ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ߫: ߛߐ߬ߛߌߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ ߘߐ߲߬ ߞߊߖߎ߯ ߡߐ߰ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫߹. ߓߊߏ߬ ߊ߭ ߡߐ߱ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲ߞߌߘߊ߲߫ ߸ߒߞߵߊ߬ ߞߏ ߥߎߦߊߦߊ ߡߊߜߎ ߌ ߘߐ߫ ߘߋ߬߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߝߐߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߬ߣߐ ߡߐ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߟߋ߬. ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߎߟߋ߲ߓߌߟߊ ߟߴߊ߲ ߓߘߊ ߦߊ߲߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫߸  ߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߲ ߓߘߊ ߕߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ ߡߐ߲߫ ߠߋ߬. ߡߐ߲ߣߌ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍߕߊ߯ ߘߐ߬ߓߎ߬ߘߎ߲߬ߠߌ߲ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߓߊ ߘߏ߲߬ ߠߋ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߎ߬ߘߎ߲ ߓߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߒߠߋ ߦߋ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߬ߓߎ߬ߘߎ߲߬ߠߌ߲߬ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ( ߦߏ߫ ߖߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߦߙߐ߫ ߡߐ߲ߕߊ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߝߋ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌ ߞߊ߲߬). ߒߠߊߜߍ߫ ߞߊߓߌߣߍ߫ ߖߊ߬ߣߍ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊߖߌߞߊ ߡߏߕߌ߬ ߡߊ.


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Comments?
(1) 2 3 4 ... 97 »

Kanjamadi ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

16 user(s) are online (10 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 16

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬߹ߺ

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬߹ߺ

document.write(""); windows 7 enterprise key windows 7 home premium key windows 7 home premium product key windows 7 ultimate key windows 7 ultimate key windows 7 home premium key windows 7 professional product key windows 7 professional product key visio professional ` office project professional ` party kleider red prom dresses evening dresses uk