Kanjamadi

Kanjamadi for Nko
Fassoߟߍߙߘߊ ߷

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ  

Fasso

ߞߘߐߝߐ 
ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߦߴߊ߬ ߛߍ߲߬ߛߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߥߙߎߞߌߞߏ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫߹ߺ

ߣߘߐ߬ߟߐ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫

ߣߘߐ߬ߟߐ߲߬ߠߊ (ߊߙߑߞߋߏߟߏߜ߭) ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߐߙߑߝ߭ߍߗ߭߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲߫ ߝ߭ߌߞߌ߲ߜ߭ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߦߋߣߍ߲ ߘߌ߫. ߣߘߐ߬ߟߐ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߞߘߐ ߓߙߌ߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߣߘߐ߬ߟߐ߲߬ߠߊ߬ ߖߌߦߊߛߏ߲ (ߊߙߊߘߊ) ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߰ ߞߘߐ߬ ߝߋ߲ߞߘߐ ߟߎ߫ ߖߎ߯ߓߍ߫ ߟߊ߫. ߣߘߐ߬ߟߐ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ ߠߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߅ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߂0߁߈ ߠߊ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ […]

ߣߏߙߊߛߏߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏߕߌ߯ ߟߊߛߌ߮

ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߣߴߊ߬ ߛߏߓߏߟߏ߲߫ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߏߕߌ߯  ߟߊߛߌ߮ ߞߍ߫ ߸ߡߐ߱ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߛߊ߯ߛߊ߮ ߟߊ߫ ߛߏߕߌ߯ߦߊ ߞߐ߫߸ ߛߟߊߕߌ߯ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ߲߬ߖߊ߲߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߣߌ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߞߊߙߌߝߊ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ،ߛߟߊߕߌ߯ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ߲߬ߖߊ߲߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߛߏߕߌ߯ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߊ߲߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߁߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߞߍ߫ ߛߏߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߦߊ߲߬ ߸ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߫ ߞߐ߲ߕߍ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲߬ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߅ […]

ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߡߊߔ ߟߊ߫ ߝߘߎߛߊ

ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߡߊߔ ߓߊ߲ ߞߏ ߘߐ߫ ߝߘߎ ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߔߋߙߎ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߘߊ߲߭ ߘߌ߫߸ ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߛߕߑߙ߭ߌߕ ߝ߭ߌߥߎߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߞߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߛߏߝߍߕߊ߯ߡߊ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬. ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߟߌߡߊ߫߸ ߔߋߙߎ߫, ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߕߙߐߝߍ߬. ߡߏ߬ߛߏ ߏ߬ ߗߍ߭ ߟߊ߫ ߣߵߊ߬ ߛߏ߲߯ߓߟߊ߫ […]

ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߟߊ߬ߜߊ߲߬ߞߏ

ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߁߅/߂߀߁߈ ߠߊ߫߸ ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߗߋߝߊ ߟߊߙߌ߫ ߔߊߗ߭ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߜߊ߲ߠߌ߲ߠߊ ߝߋ߰ߙߋ ߘߌ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߂߀߁߉ ߟߊ߫߸ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߜߊ߲ߠߌ߲ߠߊ ߡߍ߲ ߠߊߘߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߞߏߟߊߘߍ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ߖߊ߲߫߸ ߏ߬ ߓߍߣߊ߬ ߓߐ߫ ߢߟߊ߫ ߂߀߁߉ ߟߊ߫. ߟߊߙߌ߫ ߔߊߗ߭ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߘߐߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߓߊߣߊ߲߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ (ߓߟߊߞ ߝߟߊߌ)߸ ߗߋߝ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ […]

ߕߐ߲ߞߐߟߐ߲߫ ߟߋߛߑߟߌ߫ ߓߘߊ߫ ߔߕߏ߬ߞߌ߫ ߘߊ߬ߘߌ߫

ߕߐ߲ߞߐߟߐ߲߫ ߟߋߛߑߟߌ߫ ߓߘߊ߫ ߔߐߙߑߕߐߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬߸ ߞߊ߬ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߥߊ߬ߟߏ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߡߊߜߍ߲ ߞߊ߲߬ ߕߊ߲߬. ߕߐ߲ߞߐߟߐ߲߫ ߟߋߛߑߟߌ߫ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߔߐߙߑߕߐߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߣߌ߫ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߠߎ߫ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߦߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߥߎ߬ߦߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐߜߐ߬ߟߐ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߥߙߊߞߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲߬ ߢߎߡߍ ߕߍ߰ ߟߎߞߎ߲߫ ߥߊ߯ ߃߀ ߖߊ߬ߕߋ ߡߊ߬. ߝߐ߰ߓߍ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߸ […]

ߣߍߣߍ߫ ߕߐ߲ߞߐߟߐ߲ ߓߘߊ߫ ߕߌ߲ߘߌ ߦߟߍߟߊ ߘߏ߫ ߓߙߏ߬

ߣߍߣߍ߫ ߕߐ߲ߞߐߟߐ߲ ߣߊ߬ ߕߌ߲ߘߌ ߦߟߍߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߙߏ߬ ߟߊ߫ ߣߍߣߍ߫ ߛߌ߲ߓߌ ߟߊ߫߸ ߤߌ߲ߡߟߊߦߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߞߎ߲߭ ߜ߭ߎߙߖ߭ ߟߊ߫. ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߏ߬߯ߙߋ߫ ߕߌ߲ߘߌ ߦߟߍߟߊ ߡߐ߰ ߅ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߡߌߘߊߓߊ߮ ߡߐ߰ ߄ ߠߎ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߮ ߟߊ߫ ߜ߭ߎߙߑߖߊ߬ ߕߌ߲ߘߌ ߟߊ߫߸ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌ ߕߐ߲ߞߐߟߐ߲ ߕߍ߰ ߘߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߡߌߣߊߓߊ߮ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߘߐ߫، ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߙߏ߬ ߢߐ߲߯ߠߊ߫. ߞߣߍ ߓߐߣߍ߲߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߞߊߘߊ߲ߓߊ߮ […]

Kajamadi © 2005 Frontier Theme