Kanjamadi

Kanjamadi for Nko
Fassoߟߍߙߘߊ ߷

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ  

Fasso

ߞߘߐߝߐ 
ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߦߴߊ߬ ߛߍ߲߬ߛߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߥߙߎߞߌߞߏ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫߹ߺ

ߞߙߎߞߊߕߌ߮ ߘߏ߫ ߓߘߴߊ߬ ߞߣߊߓߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߞߊ߲߬

ߞߙߎߞߊߕߌ߮ ߘߏ߫ ߓߘߴߊ߬ ߞߣߊߓߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߞߏ ߞߊ߲߬߸ ߓߊߏ߬، ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߁߆߲ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߁߉߉߀ ߟߊ߫߸ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߕߎߡߊ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߜߙߋ ߞߊ߲߬߸ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߢߍߥߟߊ ߟߋ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߜߡߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬، ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߏ߬ ߣߌ߫ […]

ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߓߐ߲ߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫

ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߥߊߘ ߦߋ߫ ߓߐ߲ߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߥߊߘ ߓߐߣߍ߲߫ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߮ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߛߋߣߍ߲߫ ߕߋ߲߬߸ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߄ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߥߊߘ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߡߊߞߌ߫ ߛߊߟ ߟߋ߬ ߟߊߥߎ߬ߦߊ߬ ߦߙߐ، ߓߊߏ߬، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߴߊ߬ ߞߣߊߓߐ߫ ߢߣߊߕߊߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߞߴߊ߬ߟߎ߬ […]

ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߜ߭ߌߦߏߡ ߛߏ߯ߙߏ ߓߘߊ߫ ߓߙߐߕߐ߫ ߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫

ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߘߊ߫ ߓߙߐߕߐ߫ ߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߘߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߫ ߡߊ߬، ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߈/ ߂߀߁߉߸ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߞߣߍ ߓߐ ߢߊ ߡߍ߲߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߬ߙߊ߲߬ߒ߬ߘߐ ߟߊߘߍ ߡߊߞߟߌ߫ ߢߊ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߞߣߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߕߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߙߐߕߐߟߌ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߞߊ߲߫ ߜߍߟߍ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߘߐ߫ ߖߙߌ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߊ߲߭ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߊߖߊ߲߰ߧߊ߫ […]

ߛߎ߬ߞߘߐ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߦߋ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߫ ߕߋ߬ߟߋߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫

ߛߎ߬ߞߘߐ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߦߋ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߫ ߕߋ߬ߟߋߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߬ߞߛߊߓߌ ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߂߀߀߀ ߢߐ߲߰ ߓߐ߫߸ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߫ ߞߊ߬ߞߘߐߘߐ߫ ߞߏߕߌ߮ ߞߊߟߍߘ ߍߟ ߋߣߊߣߌ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߟߌ߬ߤߊߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߊߛߋ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲، ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂/ ߂߀߁߉. ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߫ ߞߊ߬ߞߘߐߘߐ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߛߎ߬ߞߘߐ߫ ߄߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߦߋߣߍ߲߫ ߛߎ߬ߝߊߟߊ߲ ߞߣߐ߫ ߊߟߑߡߣߌߦߊ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫، ߕߞߐ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߍ߮ߝߏߟߏ߲߫  […]

ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊ߬ߛߏ߲ ߓߘߊ߫ ߡߊߝߘߏ߬ ߜ߭ߊߓߐ߲߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫ ߓߌ߬ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲߫ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬

ߓߌ߬ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲߫ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬، ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߇/ ߂߀߁߈߸ ߜ߭ߊߓߐ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߜ߭ߊߓߐ߲߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߛߊ߬ߓߊ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫߸ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫: ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊߓߐ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߯ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ ߘߍߞߙߎ߫  ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߐߦߌߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߘߐ߫، ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌ߫ ߓߏ߲ߜ߭ߏ߫ ߘߛߍ ߡߊ߬، ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߛߊߓߎ ߟߊ߫، ߞߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ […]

ߒߞߏ ߡߐ߯ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߝߟߐ ߓߘߊ߫ ߟߊߛߣߍߡߊ߫

ߞߐ߬ߟߏ߲ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߁-߂߀߁߉ – ߇߈߄ ߞߜ.ߒߞߏ ߡߐ߯ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߝߟߐ ߓߘߊ߫ ߟߊߛߣߍߡߊ߫߹ ߞߐ߬ߟߏ߲ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߁-߂߀߁߉ – ߇߈߄ ߞߜ.ߒߞߏ ߡߐ߯ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߝߟߐ ߓߘߊ߫ ߟߊߛߣߍߡߊ߫߹ ߓߊߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍ߬ߘߏ߲ ߓߘߊ߫”ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ”ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߂߁߲ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫ ߸ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߕߟߊ߫ ߓߍߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߕߋߙߎ߫. […]

Kajamadi © 2005 Frontier Theme