Kanjamadi

Kanjamadi for Nko
Fassoߟߍߙߘߊ ߷

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ  

Fasso

ߞߘߐߝߐ 
ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߦߴߊ߬ ߛߍ߲߬ߛߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߥߙߎߞߌߞߏ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫߹ߺ

ߊߟߎ߫ ߛߊ߲߬ߓߍ߫-ߛߊ߲߬ߓߍ߫߸ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߇߀ ߛߐ߬ߘߐ߲߫

ߊߟߎ߫ ߛߊ߲߬ߓߍ߫-ߛߊ߬ߓߍ߫߸ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߇߀ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߓߍ߬ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߁߄ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬/ ߂߀߁߉߸ ߣߌ߫ ߓߌ߬ ߢߐ߲߰ ߟߏ߲ ߘߏ߲߬ ߛߋ߫ ߞߏߕߊ߲߫߸ ߒߞߏ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߞߍ߫ ߟߏ߲ߓߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߘߎߢߊ߫ ߛߟߋߞߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ ߞߊߕߘߍ߬ߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߓߐߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߢߊ߰ߢߊ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎߓߋ߫ ߂߲ […]

ߜߋߟߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߙߏߝߏ ߓߟߐߟߐ ߦߋ߫ ߥߊ߲߭ ߠߊ߫ MTN

ߍߡ-ߕߌ-ߍߣ ߜߋߟߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߙߏߝߏ ߓߟߐߟߐ ߦߋ߫ ߥߊ߲߭ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߂߄ ߖߊ߬ߕߋ߫߸ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߘߎ߲ߣߍ߲߫ ߍߡ-ߕߌ-ߍߣ  MTN ߞߙߏ߬ߝߏ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߊߕߘߍ߬ߕߴߊ߬ ߓߟߐߟߐ ߘߊߞߎ߲ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬، ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬߸ ߓߊ߯ߙߘߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߞߐ߫، ߦߏ߫ ߜߍߓߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߝߏ߲߬ߘߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ […]

ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊߛߣߍ ߣߌߦߐߙߞ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߠߊ߫

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߛߣߍߡߊߟߌ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ߞ.ߘ. ߒߞߏ ߕߐ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߣߌߦߐߙߞ ߞߣߋߘߌ߫ ߛߊ߲ߡߊ߲ߘߊ ߠߊ߫ ߓߌ߬ ߕߙߊߓߊ ߅ ߞ߲ߜ߲߇߈߃/ ߂߀߁߉߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߣߍߡߊߟߌ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߜߙߊ ߘߐ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫. ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߟߏ߫      

ߒߞߏ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߘߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߣߌߦߐߙߑߞ ﴿ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ﴾

ߒߞߏ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߘߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߣߌߦߐߙߑߞ ﴿ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ﴾ ߞߣߐ߫߸ ߣߌߦߐߙߑߞ ߜߊ߬ߙߊ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬-ߊ߲߯-ߛߊ߲߬ ߠߋ߬ ، ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ߬ ߞߊߙߏ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߜߊ߬ߙߊ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߡߊ߬߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ߡߊߞߎߟߎ߲ ߕߊ߬ ߓߌ߬ ߖߍߡߎߙߍ߲ ﴿ ߛߎߓߊ߮ ﴾ ߝߍ߬ ߋߖ߭ߌߔߕ، ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߛߌ߲߫ ߣߌߦߐߙߑߞ ߟߊ߫، ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ […]

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߏ߬ ߞߎߘߊ߫ ߓߘߊ߫ ߟߐ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ﴿ ߛߍ߲߬ߞߍ߬ߝߙߊ߫ ﴾

    ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߏ߬ ߞߎߘߊ߫ ߓߘߊ߫ ߟߐ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ﴿ ߛߍ߲߬ߞߍ߬ߝߙߊ߫ ﴾ ߞߌ߲߭ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߏ ߢߌ߲߬ ߟߐ߬ߓߊ߮ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߟߊ߭ߖߌ߬ ߞߊ߭ߓߌ߬ߣߍ߫ ߞߓߊ߬߸ ߊ߬ ߣߐ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߏ ߢߌ߲߬ ߟߐ߬ ߟߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫، ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߫߸ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߎߙߊ߲߫، ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ﴿ߖߌ߬ߣߍ߫ ﴾  ߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߊߓߘߎߙߤߊߡߊ߯ߣ ߞߓߊ߬߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߏ ߢߌ߲߬ […]

ߞߙߎߞߊߕߌ߮ ߘߏ߫ ߓߘߴߊ߬ ߞߣߊߓߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߞߊ߲߬

ߞߙߎߞߊߕߌ߮ ߘߏ߫ ߓߘߴߊ߬ ߞߣߊߓߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߞߏ ߞߊ߲߬߸ ߓߊߏ߬، ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߁߆߲ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߁߉߉߀ ߟߊ߫߸ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߕߎߡߊ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߜߙߋ ߞߊ߲߬߸ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߢߍߥߟߊ ߟߋ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߜߡߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬، ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߏ߬ ߣߌ߫ […]

Kajamadi © 2005 Frontier Theme