Kanjamadi

Kanjamadi for Nko
Fassoߟߍߙߘߊ ߷

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ  

Fasso

ߞߘߐߝߐ 
ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߦߴߊ߬ ߛߍ߲߬ߛߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߥߙߎߞߌߞߏ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫߹ߺ

ߛߎߘߊ߲ߓߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߫ ߟߐ߲߫ ߡߊ߬ߕߏߕߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߛߏߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬

ߛߎߘߊ߲ߓߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߫ ߟߐ߲߫ ߡߊ߬ߕߏߕߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߛߏߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߡߊ߬ߕߏߕߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߬ ߅ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߐ߰ ߂ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߢߌ߲߬ ߛߎߘߊߓߊ߯ߕߐ ߘߌ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߕߐߛ ߣߌ߫ ߞߊߟߌߡߘߎ߫ ߘߌ߫. ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߕߟߋ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫، ߣߌ߫ ߞߐߝߟߌ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߣߴߏ߬ ߕߍ߫، ߓߌ߬ […]

ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߣߊ߬ ߢߐ߲߮ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߲ߞߙߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߉ ߝߊ߰ ߞߊ߬ ߄߇ ߟߎ߫ ߖߐߞߌ߫

ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߣߊ߬ ߢߐ߲߮ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߲ߞߙߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߉ ߝߊ߰ ߞߊ߬ ߄߇ ߟߎ߫ ߖߐߞߌ߫. ߡߐ߰ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߊ߲ߞߙߊ߫ ߡߊߜߍ߲߫߸ ߏ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ߓߍ߲߬߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߉ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫. ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ߞߎ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߘߏ߫ ߣߊ߬ ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ߞߎ߲߬ߛߎߡߊ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߲ߛߐ߲߫ ߠߊ߫ ߊ߲ߞߙߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߓߌߟߏ߲ ߡߊ߬߸ ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߁ ߡߊ߬߸ […]

ߣߖ߭ߊ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲ ߓߎ߰ߓߎ߰ߡߊ ߛߊ߲߬ ߄߁ ߠߋ߬ ߣߌ߲߬

ߣߖ߭ߊ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲ ߡߍ߲ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ ߛߊ߲߬ ߄߁ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߞߣߍ ߘߐ߫. ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲ ߓߘߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߁߈ ߣߌ߫ ߞߎߘߍ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߗߡߍ߬ ߅ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߫߸ ߤߊ߲߯ߓߌ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲ߞߏߟߦߊ ߘߐ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߯ߟߊ ߘߐ߫. ߣߖ߭ߊ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲߸ ߞߏ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߛߊ߲߬ […]

ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߥߛߊ߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߓߘߊ ߞߎߣߎ߲߬

ߞߊ߬ ߕߊ߬ ߓߌ߬ ߞߊ߯ߙߌ ߞߣߍ ߓߐ ߡߊ߬ ، ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉ /ߞ.ߜ ߇߈߃ /߂߀߁߈ ، ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߙߏߝߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߬ߟߌ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߞߣߐߡߊ߬ ، ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߕߌ߮ ߛߋߞߎߓߊ ߛߥߊ߬ߣߍ߫ ߓߘߊ ، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߘߌ߫ ، ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߙߏߝߏ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߯ ߊ߬ […]

ߛߌߣ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ ߝߊ߲߬ ߦߋߓߊߟߌ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫

ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ ߦߋߓߊߟߌ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫. ߦߋ߫. ߓߌ߬ߢߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߠߊ߫. ߕߊ. ߞߊߙߏ ߓߍ߯. ߓߘߊ߫. ߡߊ߫ ߘߌ߫ ߘߌ߫. ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߱ߡߊ ߘߌ߫. ߞߊߙߏ߫ ߡߙߐߢߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߞߏߛߐ߲߬߸ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߝߎߦߋ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߓߌߟߊ ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߝߘߌ߫ ߘߐ߫ ߘߐ߫. ߓߍ߯ ߡߍ߲ ߡߍ߲ ߊ߬ ߊ߬ ߊ߬ ߊ߬ ߊ߬ ߊ߬. ߕߐ߫. ߟߎ߫. ߣߕߊ߬ߓߊ߬ߦߊ. ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߫ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߓߍ߲߬. ߝߍ߬. ߝߍ߬, ߡߍ߲ […]

Kajamadi © 2005 Frontier Theme