Kanjamadi

Kanjamadi for Nko
Fassoߟߍߙߘߊ ߷

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ  

Fasso

ߞߘߐߝߐ 
ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߦߴߊ߬ ߛߍ߲߬ߛߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߥߙߎߞߌߞߏ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫߹ߺ
Posts: 93

diane

Latest Posts by the Author

 1. ߊߟߎ߫ ߛߊ߲߬ߓߍ߫-ߛߊ߲߬ߓߍ߫߸ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߇߀ ߛߐ߬ߘߐ߲߫
 2. ߜߋߟߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߞߙߏߝߏ ߓߟߐߟߐ ߦߋ߫ ߥߊ߲߭ ߠߊ߫ MTN
 3. ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊߛߣߍ ߣߌߦߐߙߞ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߠߊ߫
 4. ߒߞߏ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߘߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߣߌߦߐߙߑߞ ﴿ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ﴾
 5. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߏ߬ ߞߎߘߊ߫ ߓߘߊ߫ ߟߐ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ﴿ ߛߍ߲߬ߞߍ߬ߝߙߊ߫ ﴾
 6. ߞߙߎߞߊߕߌ߮ ߘߏ߫ ߓߘߴߊ߬ ߞߣߊߓߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߞߊ߲߬
 7. ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߓߐ߲ߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫
 8. ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߜ߭ߌߦߏߡ ߛߏ߯ߙߏ ߓߘߊ߫ ߓߙߐߕߐ߫ ߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫
 9. ߛߎ߬ߞߘߐ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߦߋ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߫ ߕߋ߬ߟߋߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫
 10. ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊ߬ߛߏ߲ ߓߘߊ߫ ߡߊߝߘߏ߬ ߜ߭ߊߓߐ߲߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫ ߓߌ߬ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲߫ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬
 11. ߒߞߏ ߡߐ߯ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߝߟߐ ߓߘߊ߫ ߟߊߛߣߍߡߊ߫
 12. ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
 13. ߣߌߦߐߙߞ ߓߐߙߐ߲ߞߛ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߛߏ ߓߍ߲ߗ߭ߊߡߍ߫ ߝߊߙߊ߲ߞߑߟߌ߲߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߞߏ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
 14. ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߓߘߊ߫ ߝߏߘߌ߲߫ ߕߊߖߌ ( ߖߋߥߎ߲) ߛߐ߲߬ߞߐ ߟߊ߫
 15. ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߛߏ ߣߍ߬ߣߍ߬ ߕߙߊߥߊߟߋ߫ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎ
 16. ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߎߘߊ߫ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߝߏ߯ ߊ߲ ߠߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߖߎ߬ߕߏ߲ ߘߐ߫
 17. ߡߐ߰ ߃ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߔߏߔߏ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ߘߐ߫ ߟߊߓߋ߫ ﴿ ߖߌ߬ߣߍ߫ ﴾
 18. ߝߍ߬ GBOARD ߊ߬ߛߐߍ߫߹ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫
 19. ߛߎߘߊ߲ߓߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߫ ߟߐ߲߫ ߡߊ߬ߕߏߕߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߛߏߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬
 20. ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߣߊ߬ ߢߐ߲߮ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߲ߞߙߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߉ ߝߊ߰ ߞߊ߬ ߄߇ ߟߎ߫ ߖߐߞߌ߫
Kajamadi © 2005 Frontier Theme