Kanjamadi

Kanjamadi for Nko
Fassoߟߍߙߘߊ ߷

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ  

Fasso

ߞߘߐߝߐ 
ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߦߴߊ߬ ߛߍ߲߬ߛߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߥߙߎߞߌߞߏ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫߹ߺ
Posts: 84

diane

Latest Posts by the Author

 1. ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊ߬ߛߏ߲ ߓߘߊ߫ ߡߊߝߘߏ߬ ߜ߭ߊߓߐ߲߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫ ߓߌ߬ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲߫ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬
 2. ߒߞߏ ߡߐ߯ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߝߟߐ ߓߘߊ߫ ߟߊߛߣߍߡߊ߫
 3. ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
 4. ߣߌߦߐߙߞ ߓߐߙߐ߲ߞߛ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߛߏ ߓߍ߲ߗ߭ߊߡߍ߫ ߝߊߙߊ߲ߞߑߟߌ߲߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߞߏ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
 5. ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߓߘߊ߫ ߝߏߘߌ߲߫ ߕߊߖߌ ( ߖߋߥߎ߲) ߛߐ߲߬ߞߐ ߟߊ߫
 6. ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߛߏ ߣߍ߬ߣߍ߬ ߕߙߊߥߊߟߋ߫ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎ
 7. ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߎߘߊ߫ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߝߏ߯ ߊ߲ ߠߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߖߎ߬ߕߏ߲ ߘߐ߫
 8. ߡߐ߰ ߃ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߔߏߔߏ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ߘߐ߫ ߟߊߓߋ߫ ﴿ ߖߌ߬ߣߍ߫ ﴾
 9. ߝߍ߬ GBOARD ߊ߬ߛߐߍ߫߹ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫
 10. ߛߎߘߊ߲ߓߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߫ ߟߐ߲߫ ߡߊ߬ߕߏߕߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߛߏߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬
 11. ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߣߊ߬ ߢߐ߲߮ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߲ߞߙߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߉ ߝߊ߰ ߞߊ߬ ߄߇ ߟߎ߫ ߖߐߞߌ߫
 12. ߣߖ߭ߊ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲ ߓߎ߰ߓߎ߰ߡߊ ߛߊ߲߬ ߄߁ ߠߋ߬ ߣߌ߲߬
 13. ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߥߛߊ߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߓߘߊ ߞߎߣߎ߲߬
 14. ߛߌߣ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ ߝߊ߲߬ ߦߋߓߊߟߌ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫
 15. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߋ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߛߐ߲ߛߐ߲߫ ߓߌ߬
 16. ߜߍߓߏ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߊ߲߬
 17. ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
 18. ߣߐ߬ߞߘߐ߬ߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߖߊ߲߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߟߌ
 19. ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߓߊߞߏߡߊ
 20. ߣߖ߭ߊ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߏ߰ߟߊ߲ ߌ߲ߛߊߦߌߕ ߓߘߊ߫ ߖߌ߰ ߤߐߞߎ ߞߊ߲߬ ߞߎߣߎ߲߬
Kajamadi © 2005 Frontier Theme