Kanjamadi

Kanjamadi for Nko
Fassoߟߍߙߘߊ ߷

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ  

Fasso

ߞߘߐߝߐ 
ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߦߴߊ߬ ߛߍ߲߬ߛߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߥߙߎߞߌߞߏ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫߹ߺ

Category: news

ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊ߬ߛߏ߲ ߓߘߊ߫ ߡߊߝߘߏ߬ ߜ߭ߊߓߐ߲߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫ ߓߌ߬ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲߫ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬

ߓߌ߬ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲߫ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬، ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߇/ ߂߀߁߈߸ ߜ߭ߊߓߐ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߜ߭ߊߓߐ߲߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߛߊ߬ߓߊ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫߸ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫: ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߊߓߐ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߯ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ ߘߍߞߙߎ߫  ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߐߦߌߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߘߐ߫، ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌ߫ ߓߏ߲ߜ߭ߏ߫ ߘߛߍ ߡߊ߬، ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߛߊߓߎ ߟߊ߫، ߞߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ […]

ߒߞߏ ߡߐ߯ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߝߟߐ ߓߘߊ߫ ߟߊߛߣߍߡߊ߫

ߞߐ߬ߟߏ߲ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߁-߂߀߁߉ – ߇߈߄ ߞߜ.ߒߞߏ ߡߐ߯ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߝߟߐ ߓߘߊ߫ ߟߊߛߣߍߡߊ߫߹ ߞߐ߬ߟߏ߲ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߁-߂߀߁߉ – ߇߈߄ ߞߜ.ߒߞߏ ߡߐ߯ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߝߟߐ ߓߘߊ߫ ߟߊߛߣߍߡߊ߫߹ ߓߊߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍ߬ߘߏ߲ ߓߘߊ߫”ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ”ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߂߁߲ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫ ߸ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߕߟߊ߫ ߓߍߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߕߋߙߎ߫. […]

ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫، ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߥߎߟߊߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߞߍߕߐ߫ ߞߊߙߌߟߏ߲ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߣߌ߲߬ ߕߟߋ߬ ߃߀ ߞ.ߜ. ߇߈߃ / ߂߀߁߈ ߖ߭ߎߡ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ […]

ߣߌߦߐߙߞ ߓߐߙߐ߲ߞߛ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߛߏ ߓߍ߲ߗ߭ߊߡߍ߫ ߝߊߙߊ߲ߞߑߟߌ߲߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߞߏ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ

߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫: ߊ߲ ߛߍߥߊߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߣߌ߲߬߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߞߎ߲߬ߞߊ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߟߏߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߞߎ߲ ߓߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߜߍߢߊ߫ […]

ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߓߘߊ߫ ߝߏߘߌ߲߫ ߕߊߖߌ ( ߖߋߥߎ߲) ߛߐ߲߬ߞߐ ߟߊ߫

ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߓߘߊ߫ ߝߏߘߌ߲߫ ߕߊߖߌ ﴿ ߖߋߥߎ߲ ﴾ ߛߐ߲߬ߞߐ ߟߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߓߌߟߏ߲߫ ߡߊ߬، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߦߋ߫ ߞߏߕߌ߯ ߟߊߘߍ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߯-ߞߎ߲߬ߢߐ߰߸ ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߌߟߏ߲߫ ߡߊ߬ ߛߐ߲߬߸ ߞߎߣߎ߲߬ ߓߌߟߏ߲߲߫ ߕߊ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏ߬ߟߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߇ ߡߊ߬/ ߂߀߁߈߸ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߰߸ ߏ߬ ߞߏߕߌ߯ ߟߊߘߍ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߖߕ  ߅߀߀ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߫ […]

ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߛߏ ߣߍ߬ߣߍ߬ ߕߙߊߥߊߟߋ߫ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎ

ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߣߍ߬ߣߍ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎ ߒߞߏ ߝߐ߰ߓߍ߬ߘߊ ߓߟߏ߫ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߁ – ߂߀߁߈-߇߈߃ߞߜ،ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߣߍ߬ߣߍ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߟߋ߬ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎ߲ ߓߌ߬ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߡߊ߬ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߓߊ߬ߦߊ߫ ߸ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬߬ߡߊ߬ߘߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߓߌ߬ ߏ߬ […]

Kajamadi © 2005 Frontier Theme