Kanjamadi

Kanjamadi for Nko
Fassoߟߍߙߘߊ ߷

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ  

Fasso

ߞߘߐߝߐ 
ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߦߴߊ߬ ߛߍ߲߬ߛߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߥߙߎߞߌߞߏ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫߹ߺ

ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߎߘߊ߫ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߝߏ߯ ߊ߲ ߠߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߖߎ߬ߕߏ߲ ߘߐ߫

ߓߘߊ߫ ߖߎ߬ߕߏ߲ ߘߐ߫. ߦߋ߫ ߟߊ߫. ߏ߬ ߘߐߛߊ߲߭ ߅߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߗ߭ߋ ߡߎߣߎ߲߬. ߞߛߐߞߛߐߦߊ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߫. ߠߊߞߋ߲߬ߛߎ߲߬ ߟߊ߫. ߞߋߟߋ߲ ߦߙߌߞߊߖߊ߲ ߦߙߌߞߊߖߊ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߟߊ߫. ߛߏ߯ߙߏߟߊ߲ ߘߌ߫. ߟߊ߫. ߘߊߓߊ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫. ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ߫ ߝߏߝߣߊ߫ / ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫

ߡߐ߰ ߃ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߔߏߔߏ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ߘߐ߫ ߟߊߓߋ߫ ﴿ ߖߌ߬ߣߍ߫ ﴾

ߓߌ߬ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲߫ ߥߎ߬ߙߊ ߢߌ߲߬ ߝߍ߬߸ ߞߏߟߌߞߏ߬ߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߇/ ߂߀߁߈߸ ߡߐ߰ ߃ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߔߏߔߏ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ߘߐ߫ ߟߋߦߌ߫ ߘߋߓߐߟ ߞߏ߲ߞߏߛߏ ߟߊ߫ ﴿ ߜ߭ߊߙߊ߲ߓߋ߫ ﴾  ߟߊߓߋ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫߸ ߞߎߘߍ߫ ߁߅ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫߸ ߟߊߓߋ߫ ߛߏ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߝߎߕߊ߫ ߞߎߓߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߁ ߖߐߞߌ߫ ߞߏߖߎ߮ ߞߍ߫߸ ߔߏߔߏ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߔߌߕߊ߬߸ […]

ߝߍ߬ GBOARD ߊ߬ߛߐߍ߫߹ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫

ߊ߬ߛߐߍ߫߹ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬߸  ߜ߭ߎߜ߭ߐߟ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ﴿ ߖ߭ߋߓߏߥߊߙ  ﴾ ߏ߬ ߓߐߞߏ߫ ߟߊߓߊ߲ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߓߐߞߏ߫ ߈.߁.߀ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬߸ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߊ߲߬߸ ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߓߐߞߏ߫ ߈߲ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߟߋ߬ ߜ߭ߎߜ߭ߐ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߞߎߘߊ ߖ߭ߋߓߏߥߊߙ ߟߋ߬ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬߸ ߣߴߌ […]

ߛߎߘߊ߲ߓߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߫ ߟߐ߲߫ ߡߊ߬ߕߏߕߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߛߏߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬

ߛߎߘߊ߲ߓߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߫ ߟߐ߲߫ ߡߊ߬ߕߏߕߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߛߏߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߡߊ߬ߕߏߕߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߬ ߅ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߐ߰ ߂ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߢߌ߲߬ ߛߎߘߊߓߊ߯ߕߐ ߘߌ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߕߐߛ ߣߌ߫ ߞߊߟߌߡߘߎ߫ ߘߌ߫. ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߕߟߋ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫، ߣߌ߫ ߞߐߝߟߌ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߣߴߏ߬ ߕߍ߫، ߓߌ߬ […]

ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߣߊ߬ ߢߐ߲߮ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߲ߞߙߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߉ ߝߊ߰ ߞߊ߬ ߄߇ ߟߎ߫ ߖߐߞߌ߫

ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߣߊ߬ ߢߐ߲߮ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߲ߞߙߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߉ ߝߊ߰ ߞߊ߬ ߄߇ ߟߎ߫ ߖߐߞߌ߫. ߡߐ߰ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߊ߲ߞߙߊ߫ ߡߊߜߍ߲߫߸ ߏ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ߓߍ߲߬߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߉ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫. ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ߞߎ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߘߏ߫ ߣߊ߬ ߛߌ߬ߛߌ߬ߞߎߟߎ߲ ߞߎ߲߬ߛߎߡߊ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߲ߛߐ߲߫ ߠߊ߫ ߊ߲ߞߙߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߓߌߟߏ߲ ߡߊ߬߸ ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߁ ߡߊ߬߸ […]

ߣߖ߭ߊ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲ ߓߎ߰ߓߎ߰ߡߊ ߛߊ߲߬ ߄߁ ߠߋ߬ ߣߌ߲߬

ߣߖ߭ߊ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲ ߡߍ߲ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ ߛߊ߲߬ ߄߁ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߞߣߍ ߘߐ߫. ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲ ߓߘߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߁߈ ߣߌ߫ ߞߎߘߍ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߗߡߍ߬ ߅ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߫߸ ߤߊ߲߯ߓߌ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲ߞߏߟߦߊ ߘߐ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߯ߟߊ ߘߐ߫. ߣߖ߭ߊ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲߸ ߞߏ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߛߊ߲߬ […]

Kajamadi © 2005 Frontier Theme