ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

17 user(s) are online (2 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 17

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߛߊ߲߬ߥߟߊ

Last MonthApr 2017Next Month
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Today

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊߟߍߙߘߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬


« 1 2 (3) 4 5 6 ... 422 »
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߓߐߟߌ ߡߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ ߕߐ߲ ߛߌ߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߣߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/29 15:00:00 (177 reads)

ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊߓߐߟߌ ߡߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ ߕߐ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߙߏ߫ ߦߙߌߞߊߖߊ߲߫ ߓߐ߫߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߘߟߌ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߬ߧߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߞߏ ߡߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߢߌ߲߬ ߞߣߐ߫߸ ߞߐ߬ߣߵߊ߬ ߞߏ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߓߊߏ߬ ߞߊߦߌ߯ ߞߊ߲ߘߟߌ ߞߐߝߟߌ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߓߐߟߌ ߟߋ߬ ߞߊߘߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߦߋ߫߸ ߞߙߎߞߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߓߙߕߊ߲ߓߊ߫ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊߕߐ߲ ߛߌ߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߏ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐߢߌߡߌ߲߫߸ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߐߟߌ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬، ߥߟߡߊ߫ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߕߎ߲߯߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߞߏ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߙߌߦߊ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߌߞߘߐ߫߸ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌߟߊ ߘߌ߫ ߞߏߕߌ߮ ߞߌߣߊ߫ ߡߛߏ ߕߙߋߖ߭ߊ߫ ߡߌߦߌ߬ ߡߊ߬߸ ߞߴߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߋߙߐߔߎ߫ ߓߐߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߡߛߍ߬ߞߍ߬ߡߛߍߞߍ ߟߎ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫، ߕߙߋߖ߭ߊ߫ ߡߋߦߌ ߖߍ߬ߘߍ ߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ ߕߐ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߓߙߎ߳ߞߑߛߍߟ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ ߘߐ߫ ߓߌ߬߸ ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߗߋߛߓߍ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߟߊߘߏ߲߭ ߘߌ߫ ߎߣߌߦߐ߲߫ ߋߙߏߔߋߍ߲ߣ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊߓߐߟߌ ߞߏߟߊ߲ߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ߲߯ ߘߌ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭߭ ߞߍ߫߸ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߯ߦߊ ߓߊ߯ߙߊ  ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߛߙߊߕߌ ߟߎ߫ ߕߊ߬ߣߍ߲߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߡߊ߫ ߓߐߟߌߞߏ ߝߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫  ߖߐ߰ߣߍ߬ߦߊ ߓߘߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫، ߋߙߐߔߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ ߕߐ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߕߘߍ߬ ߓߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߦߋ߫ ߋߙߏ߫ ߥߊߘߌ ߥߟߎߡߊ߫ ߆߀ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߢߍ߬ߢߌ߲߬ߘߐ߬ߓߍ߲ ߘߌ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߞߴߏ߬ ߞߊߛߌߦߊ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߟߊ߲ߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߓߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߗߋߛߓߍ ߘߌߣߍ߲߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߓߙߎ߳ߞߑߛߍߟ ߓߌ߬߸ ߊ߬ ߞߐ߬ߣߌ߲ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߓߙߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊߓߐߟߌ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫.     ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫  
ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊߓߐߟߌ ߡߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ ߕߐ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߙߏ߫ ߦߙߌߞߊߖߊ߲߫ ߓߐ߫߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߘߟߌ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߬ߧߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߞߏ ߡߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߢߌ߲߬ ߞߣߐ߫߸ ߞߐ߬ߣߵߊ߬ ߞߏ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߓߊߏ߬ ߞߊߦߌ߯ ߞߊ߲ߘߟߌ ߞߐߝߟߌ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߓߐߟߌ ߟߋ߬ ߞߊߘߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ  ߘߐ߫߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 7136 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߊߟߑߡߊ߲ߘߎ߯ ߜߍߓߏ߲ ߘߏ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߥߊߘߌ߫ ߟߕߊߡߌ߲ ߘߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/26 14:50:00 (146 reads)

ߊߟߑߡߊ߲ߘߎ߯ ߜߍߓߏ߲ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߥߊߘߌ߫ ߟߕߊߡߌ߲ ߘߐ߫ ߜߍߓߏ߲߫ ߅ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߰ߡߊ ߞߣߐ߫߸ ߜߍߓߏ߲ ߢߌ߲߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ KFW߸ ߜߍߓߏ߲ ߢߌ߲߬ ߜߘߌ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߝߊߙߊ߲ߞߑߝߐߙ ߛߏ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫߸ ߜߍߓߏ߲ ߢߌ߲߬ ߣߐ߬ ߋߙߏ߫ ߥߊߘߌ߫ ߥߟߎߡߊ߫ ߅ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߜߍߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ KFW ߜߍߓߏ߲ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߣߊ߬ߙߏ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߘߊߞߘߐ߫ ߝߊߙߊ߲ߞߑߝߐߙ. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߜߎ߫، ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 1966 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߕߎ߲ߞߊ߲ߠߊߕߊ߮ ߞߊ߬ߛߙߊ߬ ߜߘߍ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߮ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߕߎ߲߯
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/25 4:40:00 (282 reads)

ߞߊ߬ߛߙߊ߬ ߜߘߍ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߕߎ߲ߞߊ߲ߠߊߕߊ߮ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߮ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߕߎ߲߯ ߟߓߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߞߊ߲߬߸ ߣߌ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߎߣߊ߬ߛߌߣߌ߲߬ ߓߌߟߏ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬/  ߕߙߊߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߃/ ߂߀߁߇߸ ߝߢߐ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲߫ ߜߊ߬ߦߌ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߕߎ߰ ߞߐ߬ߖߌ ߡߊ߬߸ ߟߓߌ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߎߣߊ߬ߛߌߣߌ߲߬ ߓߌߟߏ߲߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߢߎ߲߫ ߡߐ߰ ߁߂߀ ߥߟߊ߫ ߁߄߀ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߲߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3524 bytes more | 1 comment
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߘߍ߬ߝߊ߰ߛߎ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߏߘߏ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߄ ߝߊ߰
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/19 16:50:00 (247 reads)

ߞߎߣߎ߲߬ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲߫ ߥߎ߬ߙߊ ߝߍ߬߸ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߉/ ߂߀߁߇߸ ߖߘߍ߬ߝߊ߰ߛߎ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߏߘߏ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߎߡߊߙߌߙߌ߫ ߛߏߣߍ߲ ߞߣߐ߫߸ ߡߊ߬ߦߌ߬ߘߎߜ߭ߎߙߌ߫  ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߄ ߝߊ߰ ߌߞߘߐ߫، ߛߌߞߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߓߞߏ߫ ߤߙߊߡ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2144 bytes more | 1 comment
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߡߐ߰ ߉߈ ߓߘߊ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߓߌ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/15 15:20:00 (213 reads)

ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߟߏ߲߫ ߡߊ߬߸ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߄/ ߂߀߁߇߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ߫ ߉߈ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߞߏ ߘߐ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߥߛߎ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߞߍ߫ ߟߓߌ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߟߓߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߘߊߝߌ߫ ߝߊߕߏ߫ ߘߊ߫߸ ߟߓߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߏ߲߬ߘߏ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2558 bytes more | 1 comment
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߒߞߏ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߘߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߣߌߦߐߙߑߞ ﴿ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫ ﴾
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/28 11:40:00 (237 reads)

ߒߞߏ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߘߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߣߌߦߐߙߑߞ ﴿ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫ ﴾ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߛߊ߲߬-ߊ-ߛߊ߲߬ ߤߊߝߊ߭߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߦߋ߫ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߜߊ߬ߙߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߁ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߟߐ߫ ߟߊ߫ ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߕߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߁ ߣߴߊ߬ ߂߂ ߣߴߊ߬ ߂߃߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߓߊ߲߫، ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4817 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ߫ ߘߍ߲߬ߞߍ߲߬ߕߎ߲߰ߣߍ߲ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛߋߞߎߓߊ ߓߘߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/25 15:00:00 (309 reads)

ߊ߰ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߘߐ߫ ߘߍ߲߬ߞߍ߲߬ߕߎ߲߰ߣߍ߲ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛߋߞߎߓߊ ߞߐߣߊ߬ߕߍ߫ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߈ ߕߌߢߍߟߌ ( ߟߜߊ߬ߣߊ߲߬ߠߌ )  ߜߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߛߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ UFDG ߞߙߎߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߛߋߟߎ߫ ߘߊߟߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߮ ߢߌ߲߬ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߛߌ߬ߕߊߙߌ ߢߌ߲߬ ߛߓߍ ߕߎߡߊ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߲ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߯ߦߋ ߞߎߡߊ߫ ߛߌ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬. ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ߕߋ߬ߟߋߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߜߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߛߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 4084 bytes more | Comments?
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ ߄ ߝߊ߰ ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߘߊ ߟߊ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/23 18:20:00 (145 reads)

ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ ߄ ߝߊ߰ ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߟߏ߲߫ ߡߊ߬/ ߕߙߊߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߂/ ߂߀߁߇߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߏߣߍ߲߫ ߜߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߥߍߛߑߕߌ߲ߕߍ߲ ߝߏ߯ ߞߣߐ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߞߌߣߊ ߕߋ߬ߙߋߖ߭ߊ߫ ߡߋߙߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߞߊ߲߬߸ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 3309 bytes more | 1 comment
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߟߏߙߊ߲߫ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/16 15:50:00 (270 reads)

ߊ߬ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߁߁ ߠߋ߬ ߣߌ߲߬߸ ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߘߐ ߟߏߙߊ߲߫ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߘߐߛߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫߸ ߛߌߟߡߊߕߊ ߢߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏߟߊߕߍ߯ ߞߋߟߋ߲߬ ߠߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߴߊ߬ ߞߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߕߏߞߏ ߞߊ߲߬ ߥߛߎ ߟߊ߫. ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߅ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߥߛߎ ߟߴߊ߬ ߞߕߌ߫ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߛߋߝ߭ߌߖ߭ߍ߲߫ ߛߏ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ( ߔߋߦߌ−ߓߊ߫) ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߏ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲߬ ߕߋ߲߬߸ ߞߏ߫ ߟߏߙߊ߲߫ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߢߌ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߛߊ߲߬ ߇ ߥߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߈ ߘߐ߫. ߓߊߏ߬߸ ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊߙߑߓߎߛߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߖ߭ߋߏߝߙߋߦߌ߫ ߤߊߘߍߙߑߛߐ߲ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߞߊߠߊߓ߬ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߞߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߙߏ߬ߝߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߞߐߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߰ ߕߎ߲߯߸ ߞߖߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߏ߲߬ ߛߏ߬ߓߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߴߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߛߌ߭ ߥߛߎ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߡߙߌߦߊ ߟߋ߬ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯.  ߡߐ߰ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߕߘߍ߬ ߝߐ߫ ߛߘߋߦߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬߬ߛߌ߮ ߡߐ߰ ߞߘߐ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫߸ ߞߐ߬ߣߌ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߕߌߖߌ߲߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߢߡߊߘߏ߲߰.  ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߫ ߝߣߊ߫߸ ߞߏ߫ ߜߊ߬ߜߏ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߕߍߣߊ߬ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߛߊ߲߬ ߂߀߂߂ ߟߊ߫.     ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ−ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫
ߊ߬ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߁߁ ߠߋ߬ ߣߌ߲߬߸ ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߘߐ ߟߏߙߊ߲߫ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߘߐߛߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫߸ ߛߌߟߡߊߕߊ ߢߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏߟߊߕߍ߯ ߞߋߟߋ߲߬ ߠߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߴߊ߬ ߞߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߕߏߞߏ ߞߊ߲߬ ߥߛߎ ߟߊ߫. ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߅ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߞߍ߫ ߥߛߎ ߟߴߊ߬ ߞߕߌ߫ ߓߟߏߡߊ߬߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 5097 bytes more | 2 comments
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߕߋ߰ߙߋ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߕߏ߲ߓߏ߲߫ ߟߊߓߋ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫
 Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/14 15:10:00 (160 reads)

ߕߋ߰ߙߋ ߟߎ߬ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊߓߋ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߛߎ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߎ߬ߛߊߜߍ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲ ߠߊ߫߸ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߂ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ ߁߃/ ߂߀߁߇߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߟߊߓߋ߫ ߟߐ߯ߝߍߓߊ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News - Read More... | 2112 bytes more | 2 comments
« 1 2 (3) 4 5 6 ... 422 »

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

Kanjamadi ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬


ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ
ߞߊ߲ߜߍ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߠߋ߬
14.00
12.00

Diane BOOK
Diane
12.00
8.00

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬

ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߛߏ ߓߡߊ߬ߞߐ߫