ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߎ߫ ߥߊ߬ߟߊ

ߊߡߙߌߞߌ߬ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲߫ ߟߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ "ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߣߎߦߐߙߞ"ߺ

ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮

 

ߜߝ.

ߡߊ߲ߛߊ ߕߐ߮

ߕߐ߮ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߡߎ߲

ߝ

 

 

 

ߦߛߎߝ ߖߊ߰ߣߍ߬، ߛߙߋ ߞߓߊ߬

ߊ߬ߟߌ ߖߊ߰ߣߍ߬

߁߃

߁

 

 

 

 

ߖߌߣߊߓߎ߬ ߖߊ߰ߣߍ߬

߁߁

߂

Lossinecarana@gmail.com

 

߉߁߇ ߅߉߆ ߉߂߂߉

ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߛߣߊ߬ߓߊ߫ ߞߓߊ߬

ߟߏ߲߬ߛߋ߬ߣߌ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߬

߁߃

߃

 

 

 

 

ߖߍ߬ߣߍ ߞߡߊ߬ߙߊ߬

߁߁

߄

 

 

 

 

ߤߊߡߍߘ ߞߡߊ߬ߙߊ߬

߈

߅

keyfinder@gmail.com

 

 

 

ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬، ߕߎ ߞߋߕߊ߬

ߡߎߛߊ߫ ߞߋߕߊ߬

߁߄

߆

Souleymanekeita42@gmail.com

 

 

 

 

ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣ ߞߋߕߊ߬

߁߃

߇

Fadima42@yahoo.com

 

 

 

ߝߊߘߌߡߊ߬ ߞߋߕߊ߬

10

 

߈

 

 

߆߄߆ ߉߃߈ ߄߄߄߄

ߘߋ߲߬ߓߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬

ߡߊߙߌߦߊߡ ߛߎ߬ߥߊߙߋ߬               

ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߛߌ߬ߛߋ߬

11

߉

 

 

 

 

ߝߊߕߎߡߊߕߊ߬ ߛߌ߬ߛߋ߬

߁߀

߁߀

 

 

 

 

ߛߊߙߊ߲߫ ߛߌ߬ߛߋ߬

 

߁߁

 

 

 

 

ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߬

߁߂

mamadikeita@claremontihs.org

 

߆߄߆ ߄߀߉ ߃߈߁߅

ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬، ߤߊߥߊ߬ ߛߊ߲ߜߊߙߋ߫

ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬

߁߃

Mamadou.cisse636@gmail.com

 

߆߄߆ ߅߀߀ ߂߂ ߀߀

ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬، ߊߘߡߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬

ߡߊ߬ߡߘߎ ߛߌ߬ߛߋ߬

߁߄

Oubacisse34@gmail.com

Skyp : Ouba.cisse

 

 

 

ߎߓߊ߬ ߛߌ߬ߛߋ߬

߁߅

Modoum1234@gmail.com

 

 

߇߁߈ ߈߁߃ ߅߄߅߄

ߛ߭ߍߞ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ، ߞߊߙߋ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬

ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫

߁߆

646 548 7498

2004

Fatoumatakonate474@yahoo.com

 

߂߁߂ ߉߂߀ ߉߉߄߄

 ߆߄߆߅߈ ߇߄߉߈

ߟߊ߲߱ߛߣߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫، ߡߊߕߍߣߍ߲߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߬

ߝߊߕߎߡߊߕߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ ߁߁

߁߇

Ousmaneboss123@gmail.com

 

 

 

ߎߛߎߡߊߣ ߞߏߣߊ߬ߕߍ߫ ߁߅

߁߈

 

 

 

 

ߎߡߊߙ ߞߏߣߊ߬ߕߋ߬

߁߉

Zedni79@gmail.com

Say  Vladoz Haruna shaibu

 

߀߂߄ ߃߄߇߁ ߉߄߃

ߤߊߙߎߣߊ߬ ߛ߫ߊߌߓߎ߬

ߖߊߡߌߟߊ߫ ߛ߫ߊߌߓߎ߬

ߖ߭ߍߘߑߣߌ ߛ߫ߊߌߓߎ߬

߁߃

߂߀

 

 

߆߄߆ ߂߃߅ ߂߆߁߀

ߡߊ߬ߡߘߎ ߞߓߊ߬، ߊߡߌ߲߬ ߞߓߊ߬

ߝߊߕߎߡߊߕߊ߬ ߞߓߊ߬ ߇

߂߁

 

 

߉߁߇ ߆߈߂ ߃߉ ߀߇

ߛ߭ߍߞ ߕߊߟ

 ߁߁

ߕߊߞߎ߬ ߕߊߟ

߂߂

 

[ ߞߏ߲ ߊ ߘߊߡߌߣߊ  ߊ ߢߍߞߐߜߍ ߊ ߥߎߟߊߟߞߊߙߊ߲  ߊ ߟߍߙߘߊ  ߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߏ߫ ߘߝߐ ߊ ߞߍߞߎߘߊ ߊ  ߗߋߛߓߍߢߐ߮ ߟߎ߬  ߊ ߝߊ߬ߥߏ߬ ߟߊ߬ߓߐ ߊ ߒߞߏ ߡߊ߲ߕߎ߬ߙߋ ߊ ߊ߲ ߓߘߊ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ]

E-mail: nko@kanjamadi.com  Tel : ( +2) 0123349264 :ߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߓߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߌ ߕߊ߫ ߦߋߢߊ ߝߐ߫