ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

43 user(s) are online (1 user(s) are browsing ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ)

Members: 0
Guests: 43

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߘߐ߬ߝߐ߰ߓߍ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߦߙߐ
Author : diane
Article ID : 40
Audience : Default
Version 1.00.34
Published Date: 2015/7/15 20:10:00
Reads : 13501

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߜߙߊ߄߲

ߟߝߊߕߊ

ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߛߌ߰ߞߊ߲

ߥߊߘߌߛߙߊ

ߟߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߙߍߘߍ

ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߜߋ߲ߜߋߘߋ߲

ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ߞߊ߲


ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌߞߏߡߌ߲߬ ߕߐ߲ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ ߛߓߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߙߐ߫ ߛߌ߫ ߝߟߐ߫ ߸ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߔߊߔߘߊ (ߜߋ߲ߜߋߘߋ߲) ߕߎ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߝߴߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߏ߬ ߣߐ߰ߦߵߊߡߋߙߌߞߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߜ߇߇߉/߂߀߁߄.

Open in new window
Open in new window

ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫ ߸ ߇߇߀/߂߀߁߄ ߠߊ߫ ߸ ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߔߊߔߘߊ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߕߐ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߕߊ߬ ߞߐߘߍ߫߸ ߛߴߊ߲ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߡߊߕߐ߯ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߡߊߕߐ߯ߓ߮ߊ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߕߎ߲߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߊ߫ ߕߋ߲߬ ߸ ߛߴߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߣߐ߯ ߘߐ߫.
ߓߍ߲߬ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ ߛߐ߲߬ߞߐ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߟߊ߫ ߅-߅ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀-߂߀ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߭ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߏߘߐߣߐ߲߯ߦߊ ߡߊ߬ ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߜߊ߬ߒߠߊ߫ ߕߍ߫.
ߞߏ߬ߣߌ߲߬߸ ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߇/߇߈߀/߂߀߁߅، ߟߊ߬ߘߍ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߢߌߡߌ߲߫ ߞߵߊ߲ ߞߏ߫ ߛߎ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߢߐ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ ߘߐߜߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߔߊߔߘߊ ߛߐ߲߬ߞߐ ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߊ߬ߕߎ߲߯߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߘߐ߯ߦߊ-ߘߐ߯ߦߊ߫߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߞߣߐ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߊ߲ߠߎ߬ ߕߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߁ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊߙߏ ߞߘߐ߫، ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߂.
ߒ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߘߐߜߍ߫ ߖߌ߫ ߡߊߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߞߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߲ ߣߴߊ߲ ߞߏ߫ ߛߎ߯ ߞߋߟߋ߲ߢߐ߲߮ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߣߴߊ߲ ߕߏ߫ ߘߴߊ߲ ߕߊ ߏ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߲ ߓߐߞߏ ߘߌ߫ ߜߟߍ߬ߦߴߊ߲ ߣߐ߭ ߘߐ߫.
ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߔߊߔߘߊ ߛߐ߲߬ߞߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߟߊ߫ ߅߀ ߘߌ߫،  ߞߐߞߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫، ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ ߛߙߊ߬، ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߖߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߬ ߘߟߊ߫ ߃߀ ߛߙߊ߬، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߡߴߏ߬ ߟߊߣߐ߬، ߌ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߔߊߔߘߊ ߛߌ߭ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߌ߫ ߘߊ߲߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬، ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߔߊ߬ߔߘߊ ߛߌ߭ ߘߝߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߓߘߊ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ ߢߌߣߌ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߓߟߏߦߊ߫ ߞߊߡߵߊ߬ ߢߊ߫ ߥߙߎߞߌߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߜߍߓߏ߲߫ ߜߋ߲ߜߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߮ ߢߐ߲߱ ߓߘߍ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߖߐ߲.
ߞߊ߬ ߥߊߘߌ߫ ߛߙߊ߫ ߦߙߐ ߝߣߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߜߍߓߏ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ PayPal ߟߊ߫، ߥߊߘߌ ߘߌ߫ ߛߴߊ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߖߏߣߊ߫߸ ߌ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߊ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߊ߬ ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߎ߬ߘߎ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߞߵߏ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߓߏ߬ߟߏ߲ ߛߌ߬ߕߊߙߌ ߞߊ߲߬، ߥߟߴߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߘߐ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߞߏ߫: ﴿  donate﴾ ߌ ߘߴߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫، ߞߵߌ ߕߊ ߥߊߘߌ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߦߋ߲߬، ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߌ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߓߍ߬ߙߍ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߢߊ߬.
ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋߞߏ߫ ߕߍ߫ ߜߍߓߏ߲ߞߏ ߘߐ߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߛߙߊ߬ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߐߦߌߘߊߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߘߝߊߣߍ߲ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߟߏ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫.

ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋߞߏ߫ ߕߍ߫ ߜߍߓߏ߲ߞߏ ߘߐ߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߛߙߊ߬ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߐߦߌߘߊߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߘߝߊߣߍ߲ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߟߏ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫.
ߞߐߣߊߞߙߌ߫: ߒ.ߢ.ߦ.ߘ. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫،
ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ: ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫،
ߒ.ߛ.ߟ.ߢ.ߘ. ߊߓߘߎߟߊߦߌ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߫ ߘߎ߲߬ߓߎߦߊ߫،
ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߍߙߘߊ: ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߲߬ߡߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬،
ߟߍߙߘߊ ߓߍ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߫: ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߍ߬ߓߍ߫ ߡߊ߰ߙߊ،
ߞߊ߲ߞߊ߲߫: ߊߓߘߎߞߊߙߌߡ ߞߙߏ߬ߡߊ߬،
ߓߊ߬ߣߊ߲ߞߘߐ: ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ߬-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬،
ߛߌ߯ߙߌ߲߫: ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߌߓߊ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ
ߓߡߊ߬ߞߐ߫: ߊߡߌ߲߬ ߘߊ߲߬ߓߟߍ߬
ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߧߴ ߊ߲ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌߣߍ߲߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊߡߊ߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߟߐ߲߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߛߊߣߌ߲߬ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߞߟߍ߬ ߦߙߐ ߸ ߝߏ߫ ߌ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߡߐ߮ ߤߊߞߍ ߟߋ߬ ߟߐ߲߫ ߝߟߐ߫ ߸ ߞߵߌ ߞߟߍ߬ߢߐ߲߮ ߝߣߊ߫ ߛߋߞߏߦߊ ߟߐ߲߫ ߸ ߣߴߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߞߍ߬ߟߍ ߡߍ߲ ߘߊߞߘߐ ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߕߊ߯ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ߬ ߢߌߡߊ ߞߐ߫ ߝߛߍߞߘߎ߫.
ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߧߴ ߊ߲ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌߣߍ߲߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊߡߊ߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߟߐ߲߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߛߊߣߌ߲߬ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߞߟߍ߬ ߦߙߐ ߸ ߝߏ߫ ߌ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߡߐ߮ ߤߊߞߍ ߟߋ߬ ߟߐ߲߫ ߝߟߐ߫ ߸ ߞߵߌ ߞߟߍ߬ߢߐ߲߮ ߝߣߊ߫ ߛߋߞߏߦߊ ߟߐ߲߫ ߸ ߣߴߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߞߍ߬ߟߍ ߡߍ߲ ߘߊߞߘߐ ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߕߊ߯ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ߬ ߢߌߡߊ ߞߐ߫ ߝߛߍߞߘߎ߫.
ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߜ. ߇߇߉/߂߀߁߄ ߘߓߊ߬ߕߊ ߅، ߟߊ߬ߘߍ ߏ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߝߛߎߞߎ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊߡߊ߬ ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߕߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫:
ߊ)- ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߝߊ߲ߓߊߞߏ
ߋ)- ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ ߢߍߥߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߓߊ߯ߙߊߞߏ
ߌ)- ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲߫ ߞߝߊ ߟߎ߫ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߞߏ
ߍ)-  ߒߞߏ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߟߐ߬ߟߌ߬ߞߏ
ߎ)- ߒߞߏ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߟߐ߬ߟߌ߬ߞߏ
ߏ) - ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߣߌ߲߬  
ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߯ (ߊ) ߣߌ߫ (ߋ) ߣߌ߫ (ߌ) ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊߣߐ߬:
ߊ) - ߒߞߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߓߟߏߡߞߊ߬ ߞߊߡߊ߬ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߘߐ߫:
ߢߎߡߍߦߊߟߌ، ߞߎ߬ߟߋ߬ߦߊ، ߓߐ߰ߟߐ، ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߘߊ߲ߘߊߟߌ، ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߰ߘߌ߬ߦߊ، ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߌ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫،..
ߋ) - ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲ߓߊ:
- ߞߊ߲ߞߋߟߋ߲ߡߊ: ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ( ߥߊߟߌߞߊ߲ ߘߏ߫ )
- ߞߊ߲ߝߌߟߡߊ: ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ( ߥߊߟߌߞߊ߲ ߘߏ߫ )
ߌ) - ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ߛߏ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߊߡߊ߬:
- ߖߊ߲߬ߖߏ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߡߊ ߟߎ߬، ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߟߐ߲ߞߏ ߟߎ߬، ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߖߏ߯ߦߊߟߌ، ߣߊߡߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߣߐߘߐߢߌ߲߯ߧߊ.  
ߐ) - ߒߞߏ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߞߏ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߋ߲߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߘߍ߭ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߘߌ߫.
ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߕߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߘߍߣߍ߲ ߖߐ߰ߣߍ߬ߞߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬߸ ߓߊߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍߢߊ ߣߴߊ߬ ߞߍߓߊ߮ ߓߍ߯ ߘߝߊߣߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߝߏ߫ ߖߐ߰ߣߍ߬ߞߏ ߘߐߙߐ߲߫߸ ߊ߬ ߕߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߓߊߟߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߘߌߞߏ، ߓߊߏ߬ ߊ߫ ߡߊ߫ ߒߞߏ ߝߐߟߊ ߓߍ߯ ߕߊ߫ ߘߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߐ߫.
ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߲ ߘߛߍ߫ ߘߴߊ߲ ߞߍߞߏ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊߘߌߣߍ߲߫ ߕߊ߲ߞߊߙߊ߲ߕߋ ߣߌ߲߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߊߟߌߦߊ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߖߎ߯ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߝߐߓߊ߮ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߓߌ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߓߊߟߏߣߍ߲ ߕߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߸ ߘߐ߬ߝߐ ߕߍߣߊ߬ ߦߝߊ߬ ߟߴߊ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬، ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߞߍ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߞߕߌ ߜߏߦߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߌ ߕߍ߫ ߛߴߌ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬، ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߒߞߏ ߝߐ߫ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߞߟߏߞߕߏ ߣߴߊ߬ ߥߊ߲ߖߊ߬ߟߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߴߏ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߗߋߘߊߕߌ߯ ߕߐ߯ߓߐߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߛߋߒߞߏߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߕߌ߰ ߕߐ߯ߓߐߣߍ߲ ߞߊ߯ߙߌߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߛߊ߫، ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߮ ߡߊ߫ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߞߛߌ߬ߞߛߊ ߛߎ߯ -ߎ -ߛߎ߯ ߘߌ߫ ߸ ߘߐ߬ߝߐ ߕߍߣߊ߬ ߦߝߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫.
ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߥߙߎߞߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߥߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߘߐ߫ ߸ ߛߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐߠߌ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߋߞߏ ߓߍ߯ ߟߊߓߐ߫.
ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߕߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߓߊߟߏߞߏ ߞߎ߬ߘߎ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߡߊߞߓߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫߹ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߘߐ߫ ߸ ߒߞߏ ߝߣߊ߫ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߴߊ߲ ߞߘߐ߫ ߝߋߎ߫.
ߣߴߏ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߛߴߊ߲ ߞߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߒ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߰ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.
ߊߟߎ߫ ߡߴߊ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߟߊ߲߬ߞߏ߬ ߞߍ߲߬ߘߍ߬ߟߊ߲߬ߜߏ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߢߍߞߘߐߕߍ߰ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߟߊߣߐ߯ ߝߎ߫߸ ߛߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߞߊߣߊ߬ ߕߊ߯ ߢߍ߫ ߝߋߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎߣߎ߲߫  ߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߏ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߒ߬ ߖߘߍ߬ߞߘߐ߫߹.
ߣߴߊ߲ ߓߘߴߏ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߛߏ߭ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߣߍ ߦߋ߫، ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߛߏ߭ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߢߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߘߌ߫ ߞߊߟߌߦߊ ߘߐ߫߸ ߥߟߊ߫ ߡߙߌߦߊ ߘߌ߫ ߞߊߟߌߦߊ  ߘߐ߫ ߢߍߕߊ߮ ߛߌߟߊ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫߸ ߊ߲ ߧߴߊ߲ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫.
ߣߴߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߘߴߊ߲ ߖߘߍ߬ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߕߏߒߘߐ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߲ ߓߊ߲߬ ߒߞߏ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ߤߤߎ߲߮، ߟߏ߲ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߸ ߊ߲ ߣߌ߫ ߒ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߲ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߕߊ ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߊ߲ ߓߍ߯ ߢߊ߫ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬ ߓߌ߬߸ ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߓߊߟߌߦߊ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߘߌ߫.
ߦߏ߫ ߛߓߍߟߌ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ ߦߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߕߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬.
ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ߬ߡߐ߲߬ߞߐߡߐ߲ ߘߐ߫߸ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߔߊߔߘߊ ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߴߌ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߒߞߏߞߏ ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫.
ߒ ߧߋ߫ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ ߝߐ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ ߓߊ߲߫߸ ߦߟߌ ߟߴߊ߬ ߕߐ߭ ߟߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫.
ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ / ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬߸ ߣߌߦߐߙߞ ߊ.ߞ.ߘ
ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫، ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߞߐߘߍ߫

0
Printer Friendly Page Send this Article to a Friend
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬