ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

65 user(s) are online (1 user(s) are browsing ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ)

Members: 0
Guests: 65

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߘߐ߬ߝߐ߰ߓߍ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߦߙߐ
Author : diane
Article ID : 54
Audience : Default
Version 1.00
Published Date: 2015/10/28 14:08:43
Reads : 751

ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬
ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ (ߒߞߏ ߥ.ߛ.ߖ.) ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߄ ߞߜ.߇߈߀/߂߀߁߅
ߟߊ߬ߘߍ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߡߘߊ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߕߊ߲߬:
ߊ) -ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍߞߏ ߡߍ߲ ߦߴߌߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
ߋ)- ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߓߊߛߌߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ. ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬


ߞߎߡߘߊ ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߛߏ߯ߙߏ ߓߟߏߟߊߘߍ ߕߐ߭ ߛߙߊ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߞߊߣߌ߲߫،
ߏ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:
߁- ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫
߂- ߞߊ߬ߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬
߃- ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߌߛߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬
߄- ߛߟߊߕߌ߯ ߡߊߟߌߞߌ߬ ߦߊ߬ߟߌ߬ߞߎߦߋ߫
߅- ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߟߊ߲߱ߛߌ߬ߣߍ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬
ߞߴߏ߬ ߟߎ߬  ߦߋ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߞߡߊߣߌ߫ ߞߵߏ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߜߘߍ߫.
ߞߏ߫ ߞߊߙߌ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߮  ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߁߈/ ߞߜ.߇߈߀/߂߀߁߅
ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߴߏ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫.
ߞߎߡߘߊ ߝߌߟߊ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:
ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫߸ ߊ߲ ߧߴߊߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߤߙߍ߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߠߊ߫، ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߖߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲ߕߌ߯ߦߊ ߘߌ߫. ߊ߲ ߓߍ߯ ߢߊ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߕߍ߫ ߥߙߎߞߟߌ ߞߍߢߊ߫ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫߸ ߓߊߏ߬ ߘߎߢߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߓߌ߬߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏߟߐ߲ ߣߌ߫ ߓߍ߲߭ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߌ߫ ߸  ߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊߡߙߊ߬ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߛߓߍߟߌ ߘߌ߫.
ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߟߌ ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ ߞߏߛߐ߲߬،
ߓߊߏ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߕߘߍ߬ ߡߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߒߞߏ ߘߍߞߙߎߞߏ ߞߎߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߝߋߎ߫.
ߝߙߋߞߋ߫ ߓߊߖߎ ߛߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߥߙߎߞߌߕߐߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߝߙߍ߬ ߕߌߙߌ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߖߘߍ߬ߓߊߟߏ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߣߌ߫ ߛߓߍߛߎ߲ߧߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
ߣߕߊ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߡߝߊ߫ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ ߞߐ߫، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߡߌ߲߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߓߊߟߏ ߘߛߍߣߍ߲߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊߛߌ ߘߛߍ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲ߡߐ߰ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ (ߖߘߍ߬ߕߌ߰ߦߊ߬) ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫.
ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߥߙߎߣߍߦߊ ߘߊߡߌߣߊ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫  ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߙߋߞߋ߫ ߓߊߖߎ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫.
ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ ߞߏߖߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߞߐߓߌߟߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߙߎߞߌ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߦߏ߫ : ߓߊߛߌߦߊ ߸ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߸ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߘߍ߬ߞߏ ߟߎ߬، ߞߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߕߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߡߐ߰ߟߊ ߖߎ߬ߟߎ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߓߊߟߞߏ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߓߊߛߌߦߊ ߕߊ߫ ߝߊ߲߭ ߡߊ߬߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߡߟߊ߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߣߌߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߊߛߌߦߊߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߣߝߊ߬ߓߐ߬ ߟߊ߫.
ߛߏ߬ߛߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߣߊߞߐߓߊ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߂߀߀ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬. ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߕߍ߫ ߟߏ߲ߘߊ߲߫ ߘߌ߫ ߓߊߛߌߦߊ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߡߌߛߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߝߊ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߣߴߏ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߘߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߛߌߟߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߐ߫ ߓߊߛߌ߫ ߟߊߛߣߍߕߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߓߊ߬ ߟߊ߬ߓߐ ߛߊߓߎ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߕߎ߲߯߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫߸ ߓߊߛߌ߫ ߟߊߣߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ ߘߌ߫ ߡߊߖߌ߰، ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߬߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߖߎ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫: ߛߐ߰ߛߐ߰ߣߍ߲߬ߜߍ ߣߌ߫ ߥߊ߲߬ߞߏ߬ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߣߌ߫ ߝ.ߞ.ߞ. ߣߌ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ...
ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߥߙߎߞߌ ߓߍ߯ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߟߊߒߖߘߍ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߊߘߊ߲߫ ߛߓߊ߬ߕߌ ߛߌߟߊ ߕߌߙߌ߲ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ ߟߊߛߋ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߘߤߊ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߘߝߊ ߘߐ߫، ߘߤߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߠߵ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߡߙߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߏ߬ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߥߊߟߌ ߛߓߊߓߎ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߠߊ߫.
ߣߊ߬ߝߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߝߊ߬ߘߌ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߝߐߟߌ ߡߊ߬، ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߛߌߓߏ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߢߊ ߡߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߁߲ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߊߘߡߊߘߋ߲ ߓߘߊ߫ ߜߍ߫ ߤߊߥߎ߬ߟߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߢߍߕߊ߮ ߘߐ߫، ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߝߕߌ߫ ߜߟߐߡߌ߲ ߣߌ߫ ߝߢߐ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߒ߬ߞߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߝߍߟߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߛߋ߲߬ߕߊ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߝߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߙߌߦߊ ߘߏ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߥߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߝߊ߬ߘߌ ߣߴߊ߬ ߘߐߞߍ ߟߐ߲ ߠߋ߬ ߕߍ߲ߘߊ߲ ߖߎ߬ߖߐ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߐ߲ ߞߐ߫. ߓߊߏ߬ ߘߎߢߊ߫ ߤߙߍ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬، ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߐ߲ߞߏߡߊ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߦߊ߬ ߖߏߣߊ ߛߊߓߎ ߘߌ߫.
ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߝߊ߬ߘߌ ߟߊߘߊ߬ߙߏ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߖߊ߲ߧߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߘߊ߲ߘߟߊ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߕߍ߲ߞߍ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߴߊ߬ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߡߊ߬،
ߊ߬ ߓߍ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߐ߲ߞߏߡߊ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬߸ ߊ߬ ߓߍ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߛߌߟߊ ߕߐ߬ ߕߏߣߍ߲ ߕߍ߫ ߞߟߐ߬ߞߟߐ߬ ߘߌ߫ ߤߊߟߌ߬ߛߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬،  ߊ߬ߕߎ߬ߢߊ߬ߜߍ߬ ߝߐ ߘߐ߫߸ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߎߘߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߫߸ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߕߎ߬ߢߊ߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ߫ ߞߏ߫: ﴿ ߒ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߛߍ߭ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ﴾.
ߛߍ߱ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߍߕߊ ߟߋ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߞߐ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬ ߕߙߐߦߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߐ߲ߞߐ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߢߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬ ߝߏ߫ ߛߊ߬ߦߊ، ߛߊ߬ߦߊ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߊߓߎ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߊߓߎ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫،
ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߙߎߝߊ ߞߊ߬ ߞߏߟߊߛߌ߯ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߟߐ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߌߦߊߦߊ، ߓߊߏ߬߸ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߕߐ߯ߟߐ߲ߣߍ߲ ߦߙߌߞߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߃߂߂ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌ ߂߈߇߅ ߒ߬ ߠߊ߫ ߜߙߋ ߞߊ߲߬ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ (ߊ.ߤ.)،
 ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߍ߰ߘߏ߲ ߠߊ߫ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߞߊ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬.
ߞߏ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߣߊߙߌߣߊߙߌ߫، ߝߣߊ߫߸ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊ߲߫ ߖߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫߸ ߝߙߍ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߬ߘߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬، ߦߏ߫ ߡߐ߱ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߘߐ߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲،
ߛߊߣߌ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߕߍ߫߸ ߣߌ߫ ߛߌ߭ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߎ߲߬ߘߐߖߊ߲߬ߧߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫߸ ߦߋߙߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߦߊ߫، ߦߏ߫ ߓߌ߲߬ߘߌ߲ߓߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߣߐߘߐ߲ߞߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߏߙߌߛߋ߲ ߠߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߏ߯ߦߊ ߘߐߝߎߛߎ߲ߞߎ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߟߐ߬ ߘߐ߬ߝߎߛߎ߲ߞߎ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߜߍߘߐߞߍ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߡߙߍߛߍ ߟߎ߫ ߕߊ߭ ߛߊߓߎ ߘߌ߫ ߘߐ߫߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߓߊߟߏ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߊ߲ߘߊ ߟߌ߬ߤߟߊ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߛߏ߬ߓߏ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߘߌ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߘߊ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߓߊߛߌ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߝߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫،  ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߓߊߛߌߦߊ ߘߍ߭ ( ߒ.ߓ.ߘ.) ߟߐ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߝߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬߸ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߣߐ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߲ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒ߬ ߓߘߊ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߡߐ߰ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߓߊ߲ߘߊ ߟߌ߬ߤߟߊ ߓߟߏ߫، ߞߊ߬ ߡߛߐߙߋ߲ ߣߌ߫ ߔߙߎ ߣߌ߫ ߛߏߟߌ߲ ߣߌ߫ ߡߛߐߙߋ߲ߞߣߐߡߊ ߣߌ߫ ߛߙߏߘߐ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫.
ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ (ߒߞߏ ߥ.ߛ.ߖ.) ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ (ߒ.ߓ.ߘ.) ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߟߊߒߞߋ ߣߌ߲߬ ߢߊߞߎߘߦߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߌ߭ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߲߬ ߓߊߛߌߦߊ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߡߊ ߡߊ߬ ߕߋߙߎ߫، ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߓߊߛߌ ߟߎ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߫ ߦߟߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߎߘߦߊ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ ߟߎ߫ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫،
ߓߊߏ߬ ߸ ߓߊߛߌߦߊ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ  ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߓߊߛߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲، ߏ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߓߟߏߡߞߊߟߌ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߓߊߛߌߦߊ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫، ߌߞߏߡߌ߲߬ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߛߋߞߏߓߍ߯ߟߊ ߛߐߟߌߟߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߣߵߊߝߙߌߞߌ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ ߟߊ߫، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߒߞߏ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ ߁߄/߁߉߄߉
ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߞߏߢߌ߬ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߲߫ ߛߓߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߥߙߎߞߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߛߓߍߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߞߐ߫.
ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߓߊߛߌߦߊ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߡߊ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߓߊߏ߬ ߸ߞߏߢߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߝߐߣߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߓߊߛߌߦߊ ߟߐ߲ ߘߐ߫ ߛߊ߲ߝߍ߬ ߛߍ߲߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߓߊߛߌߟߐ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߘߝߊ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߓߌ߬، ߓߊߏ߬ ߓߊߛߌߦߊ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߣߴߊ߲ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߓߊߛߌߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߘߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫، ߛߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߘߌ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫.
ߌߞߏߡߌ߲߬ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߍ߲ ߞߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲ ߓߘߊ߫ ߃߂߂ ߓߐ߫ ߞ. ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫߸ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߟߐ߲߫ ߞߏߢߊߢߌߣߌ߲ߠߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߞߐ߫ ߸ ߝߏ߫  ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬ ߞߏߛߓߍ߫.
ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߒߞߏ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߓߊߛߌߦߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߓߊߛߌߦߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߓߣߊ߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߓߊߛߌߟߐ߲ ߟߐ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫.
ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߓߊߛߌߦߊ ߕߊ߲ߓߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߋ߬ ߘߊ߲߭ߕߍ߱ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫،
ߖߐ߰ߣߍ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߟߊ߫ ߥߊ߯ ߓߌߛߓߊ߬ ߣߌ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫(߃߅ ߀߀߀)ߡߊ߬،
ߛߟߊߕߌ߯ ߛߌߦߊߞߊ߬ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߔߐߍ߲ߕߋߣߐߊߙ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߬ ߓߙߊߖ߭ߊߝ߭ߌߟ ߞߊ߲ߓߍ߲، ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߞߍ߲ߘߍ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߬ߣߐ ߘߐ߫.
ߊ߬ߟߋ߬ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߞߍ ߓߘߊ߫ ߘߟߊ߫ ߥߊ߯ߝߌ߬ߟߊ߬  ߘߌ߫ ߝߌߛߙߌ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߵߊ߬ߟߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߞߏ ߘߐ߫، ߊߟߡߴߊ߬ ߛߙߊ߬ ߘߊ߫ ߤߙߍ߫ ߟߊ߫ ߞߌߢߍ߲ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߕߊ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߞߍ߫ ߸ ߛߏ߭ ߦߋ߫ ߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߣߍ ߦߋ߫، ߛߊ߬ߦߊ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߛߋߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߛߓߏ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߢߌߡߊ ߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫.
ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߣߐ߬ߣߌ ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߐ߲ ߡߊߜߍ߲߫ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߓߐߣߍ߲ ߕߐ߬ߣߐ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߕߐ߬ߣߐ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߡߊ߬، ߌ ߓߊ߯ ߓߴߌ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߝߟߏ ߕߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߴߌ ߡߊ߬، ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬.
ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߖߎ߬ߟߦߊ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬، ߌ ߓߊ߯ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߕߐ߬ߣߐ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߐߕߟߊ ߟߊ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲߫ ߓߐߣߍ߲  ߖߊ߬ߕߋ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߣߐ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߴߌ ߡߊ߬،
ߞߏ߬ߣߌ߲߬߸ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߕߊ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲߫ ߓߐ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߥߊ߯ ߛߊߓߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬.
ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߘߊ߬ ߘߟߊ߫ ߥߊ߯ ߕߊ߲ ߣߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫(߁߁ ߀߀߀) ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߘߐ߫.
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߘߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߥߊߘߌ ߛߙߊ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊߙߏ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߣߌ߫ ߣߍߣߍߓߊ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߣߴߏ߬ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߜߘߍ߫ ߡߊߞߐߣߐ߲߬.
ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߜߘߍ߫ ߞߐ߫ ߊ߬ ߞߏ ߞߊ߲߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߐ߱ ߣߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߡߋߢߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫:
߅߲– ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ (ߒߞߏ ߥ.ߛ.ߖ.) ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬
߆߲_ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߓߎߓߞߊߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ (ߒߞߏ ߥ.ߛ.ߖ.) ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߛߙߍ߬ߞߍ߬ ߝߟߐ   ߓߐߛߑߕߐ߲߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫
߇߲-ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ (ߒߞߏ ߥ.ߛ.ߖ.) ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߛߙߍ߬ߞߍ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
߂߲-ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ (ߒߞߏ ߥ.ߛ.ߖ.) ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߣߌߦߐߙߞ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ (ߒߞߏ ߥ.ߛ.ߖ.) ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߸ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
ߊߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߌߡߊ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߤߌߣߴߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߊ߫
ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߟߏ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߣߌߦߐߙߞ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫.

0
Printer Friendly Page Send this Article to a Friend
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬