ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

45 user(s) are online (12 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 45

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߦߊ : ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߞߏ ߞߊ߲߬
Posted by diane on 2014/8/18 10:40:00 (11146 reads)
ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߊ߲߬:


   ߁. ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ߫ ߓߣߊ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫؟

ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ߫ ߓߣߊ ( ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߐ߮ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߓߐ߬ ߝߊߘߌߜߊ ) ߘߌ߫، ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߖߎ߰ߓߊ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ %߉߀ ߦߋ߫ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߡߎߣߎ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߥߏ߬ߘߏ߲߸ ߜߐ߭߸ ߞߏ߲ߞߏߡߐ߰ߣߍ߲.

ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߣߌ߲߬ ߓߐ߫ ߞߏ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߇߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫߸ ߘߏ ߦߋ߫ ߛߏߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ "ߌߓߏߟߊ߫" ߞߐ߭ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫߸ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߓߎ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߢߐߛߌ ߓߐߛߎ߲ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߝߟߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬  ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߢߐߛߌ ߖߋ߬ߕߌ߰ ߖߏߣߊ ߣߊ߬ߞߍ߫ ߦߙߌߘߋ߲߫ ߞߐ߯ߣߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (Pteropodidae)  ߥߟߴߊ߬ ߕߏ߲߬ߛߏ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߴߏ߬ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫. ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߬ߓߊ ߡߊߝߟߍ߫߹߹

 ߂. ߢߐߛߌ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߘߌ߬؟

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߟߊߓߊ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬߸ ߏ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߦߋߣߍ߲߫ ߡߐ߰ߞߎ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬߸ ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲ߢߐ߲߰ߝߍ ߘߌ߫ ߞߟߊߞߟߊ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ߬ ߓߣߊ߬ߖߎ߮ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߰ߢߐ߲߰ߠߊ߬ߜߍ ߛߌߟߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߓߣߊ߬ߕߐ ߝߊ߬ߘߌ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߡߥߊ߬ߛߊ߲߬ߠߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߤߊߡߊ߲߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߣߐ߬ߜߟߏ ߘߏ߫ ߕߋ߭ ߘߐ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߘߌ߫߸ ߤߊߡߊ߲߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߖߌ߬ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߎ߬ߦߌ߬ߕߊ ߟߎ߬߸ ߦߏ߫ ( ߞߐߡߊߕߊ߮ ߣߌ߫ ߢߍ߲߯ߠߊ ߣߌ߫ ߛߖߌ ). ߊ߬ߟߋ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߣߌ߲߬ ߓߴߛߋ߫ ߡߐ߰ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߝߣߊ߫߸ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ ߘߏ߫ ߡߥߊߛߊ߲ߘߊ ߤߊߡߊ߲߫ ߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߣߐ߬ߜߟߏ ߘߏ߫ ߕߋ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߓߐ߰ߝߍ߬ ߘߐߣߐ߯ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߕߐ ߡߊ߬ߖߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߊ߬  ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߝߊ߯ߣߌ߲߫ ߣߐ߯ߣߍ߲߸ ߟߊߝߋ߲ߞߣߐ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߙߎ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊߣߍ߲.

ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߓߊ߯ߙߟߊ ߡߐ߰ ߁߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߕߐ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߓߊߏ߬ ߌ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߢߍߓߍ߲߬ߢߊ ߣߴߊ߬ ߢߐߛߌ ߞߟߊߞߟߊߡߦߊ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߢߊ ߟߎ߬ ߘߐߖߴߊ߬ ߢߊ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߞߍߢߊ ߡߊߟߐ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߜߍ߲߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߠߊ߫߸ -ߌ ߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ، ߜߋ߲߬ߘߐ߬ߘߊ߲ߘߊߛߏ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߓߍ߯-، ߝߣߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ߬ ߜߍߟߍ߲߫ ߘߐߖߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߞߟߊߞߟߊߡߊ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߬ߞߏ ߘߐ߫ ߣߍߡߊ߬.

ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߍ߬ߞߙߎ ߕߍ߫ ߓߏ߲ߞߣߐ߫ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ߬ ߛߌ߫ ߟߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߞߣߐ߫، ߦߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߵߏ߬ ߞߍ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߜߋ߲߬ߘߐ߬ ߘߊ߲ߘߢߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߘߊ߲ߘߟߊ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߛߍߡߊ߫ ߥߣߊ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ߣߍ߲߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߕߐ ߟߎ߬ ߝߌߘߊߞߍ߫ ߞߊߡߊ߬.

ߣߴߌ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߊ߫ ߌ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ ߡߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߜߟߌߦߕߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߟߎ ߞߣߐ߫߸ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߍ߬ߞߙߎ ߦߴߌ ߟߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߘߍ߬ߞߙߎ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߟߊߞߐ߯ ߊ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ߢߊ ߟߊ߫߸ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ( ߓߟߏߡߊߘߏ߲، ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ [ߘߞߖ]) ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߞߏߛߐ߲߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ ߡߊ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߊ߬ ߞߘߐߞߊ߬ߢߊ ߟߊ߫߸ ߓߟߏߓߐߢߊ ߟߊ߫  ( ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ [ߘߞߖ]) ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߟߊߞߟߊߡߦߊ ߓߎ߯ߟߌ ߓߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬  ߣߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߞߍߟߌ ߟߊ߫ ߞߵߌ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߥߟߊ߫ ߞߐߙߍ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ.

ߟߕߊ߬ߡߌ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߣߐ߫ ߓߊߘߍ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߘߏ߲߬ ߕߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫.

ߓߊ߸ ߛߎ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߡߛߍ߬ߞߍ߬ߡߛߍߞߍ ߕߓߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߢߐߛߌ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߛߌ߬ߟߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߎߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߊ߯ߓߊ߯ߕߐ ߡߊ߰ߒ߬ߠߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߝߍ߬ ߜߍ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߥߊ߬ߣߊߙߌ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߕߍ߫.

ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߢߐߛߌ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߕߊ ߘߌ߫߸ ߡߊ߰ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߎ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߎ߬ߘߏ߲߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫. ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߍ߬ߞߙߎ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߊ߬ ߛߎ߬ߘߏ߲ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߞߍ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߟߊߞߐ߯ߣߍ߲߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߢߊ߫ ߓߘߍ߫ ߡߊ߬. ߞߊ߬ߕߎ߲߯߸ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߦߋ߫ ߞߟߊߞߟߊߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߣߌ߫ ߢߐߛߌ ߦߴߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߖߌ ߘߐ߫.  ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߠߋ߫ ߟߐ߬ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߫ ߡߊ߬  ߘߊ߲ߘߟߊ߫ ߞߎߛߊ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߍߣߍ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߝߍߣߍ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫߸ ߞߊ߬ ߕߍ߰ߒߞߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߞߐߛߊߦߌ߲ ߢߍ߫ ߊ߬ ߓߘߊ ߘߐ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߞߐ߫߸ ߞߏ߫ ߢߐߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߋߎ߫.

ߘߊ߲ߘߦߊ ߓߊ߲ ߞߐ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߓߘߊ߫  ߘߊ߲ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߞߐߛߊߦߌ߲ ߡߵߊ߬ ߓߘߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߟߊߞߟߊߡߊ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߕߴߛߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߴߊ߬ߟߋ߬ ߛߌߟߊ߫ ߝߍ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߢߐߛߌ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲߫ ߠߴߏ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߖߌ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߟߐ߯ߕߍ߫ ߇ ߞߎ߲߬ߕߊ߯ ߞߘߐ߫ ߊ߬ ߓߊߛߌ ߞߐ߫. ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߘߐ߯ߦߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߙߐߡߊߖߊ߲߰ߧߊ߫ ߗߍ߬ߣߌ߬ߡߛߏ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߟߐ߯ߕߍ߫ ߇ ߞߎ߲߬ߕߊ߯ ߞߘߐ߫ ߊ߬ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߞߐ߫߸ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߡߊ߬ߘߏ߲ ߕߊ߬ ߖߎ߬ߞߍ߬ߟߌ߬ ߞߊߡߊ߬ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߟߐ߯ߕߍ߫ ߇ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߏ߬ ߞߣߐ߫.

ߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߡߐ߰-ߐ-ߡߐ߰ ߓߊ߯ ߡߊ߰ ߣߌߡߊ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߕߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߠߊ߫ ߘߍ߭ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߡߌ߬ߣߊ߬  ߞߍߢߊ ߏ߬ ߝߍ߬.

߃. ߊ߬ ߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߖߐ߲߫ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫؟

ߣߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫߸ ߊ߬ ߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫:

•    ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߘߊ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬.

•    ߓߘߊߡߐ߮ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߸ ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߢߐ߲߯ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊߞߍ߫.

•    ߛߎ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߓߊ߯ߕߐ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊߘߍߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߢߌߣߌ߲߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߞߎߘߊ߫  ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߝߣߍ߬ߝߣߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߲߬߸ ߦߏ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߟߊ߲߬ߘߛߍ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߥߟߊ߫ ߛߌ߬ߘߊ߬ߛߟߏ߫ ߖߐ߲߬ߜߍ ߟߎ߬߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߴߏ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߢߐߛߌ ߦߋ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

ߡߐ߰ ߟߊߓߌ߬ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߢߐߛߌ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߦߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߘߊ߬ ߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

 ߄. ߞߟߊߞߟߊߡߦߊ ߣߌ߲߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߣߴߊ߬ ߥߟߏߒߡߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫؟

ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߣߌ߫ ߥߟߏߒߡߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ߜߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߣߌ߫ ߓߎ߰ߖߟߎ߬ ߘߌߡߌ߲ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߘߌ߬ߡߌ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߥߙߏߝߋ߫ ߡߛߊߘߌ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߖߌ ߣߌ߫ ߞߣߐߓߏߙߌ ߕߎ߲߰ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߌߛߍ ߣߌ߫ ߞߘߐߞߘߎ ߣߌ߫ ߓߌߢߍ ߓߊ߬ߟߌ ߊ߬ ߞߍߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߞߣߐߟߊ ߣߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߞߍ ߞߊ߲߬ ߖߋ߬ߟߋ߬ߓߐ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫.

ߝߣߊ߫߸ ߝߍߣߍ߲ߘߦߊߟߌ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߜߦߐߞߟߐߜߍ ߣߴߊ߬ ߔߍ߬ߔߘߍ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߡߊߘߐ߯ߦߊ߫  ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߞߊ߬ ߓߌߢߍ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߰ߖߓߐ ߞߛߊߞߊ ߡߊߦߟߍ߬.

ߕߐߕߐߟߌ ߕߎ߬ߡߊ߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߢߐߛߌ ߞߐ߯ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߟߊߞߟߊߡߦߊ ߣߌ߫ ߥߟߏߒߡߊ ߕߍ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߟߏ߲߫ ߂ ߣߌ߫ ߂߁ ߕߍߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫߸ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߟߊߞߟߊߡߊ ߘߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߥߟߏߒߡߊߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߟߊߞߟߊߡߊ߫ ߘߌ߫ ߕߐߕߐߟߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߝߋߎ߫.

ߡߐ߰ ߓߣߊ߬ߟߌ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߢߐߛߌ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊߕߍ߰ ߟߊ߫  ߝߍߣߍ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬.

߅. ߢߌߣߌ߲߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߣߐߘߝߐ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬؟

ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߦߙߐ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߢߐߛߌ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫߸ ߥߟߊ߫ ߡߐ߰ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߊ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߰ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߕߎ߲߬ߞߎ߬ߙߎ߲߬ ߞߍߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐߛߌߕߐߦߊ ߡߊ߬ ߓߣߊ߬ߞߏ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߥߟߏ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߣߐߘߝߐ ߢߌߣߌ߲߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߦߘߊ ߟߊ߫  ߞߊ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫.

ߡߍ߲ ߦߋ߫߸ ߛߌߞߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߗߏ߯ߦߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߡߐ߰ ߡߌ߬ߘߊ߬ߢߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߏ߬ ߡߊߟߐ߬ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߘߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߌߞߘߐ߫ ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߡߊߕߡߊߣߊ߫ ߕߍ߫߸ ߓߊߏ߬ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߘߊ߫ ߟߞߊߟߌߡߊ߲ ߏ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߣߊ߬ߕߐ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߓߊߟߏ߫ ߘߐ߫، ߝߣߊ߫߸ ߛߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߘߟߊߞߘߎ߬߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߞߟߊߞߟߊߡߦߊ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫.

߆. ߊ߰ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬؟

ߓߣߊ߬ߖߎ߮ ߣߌ߲߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊ߫ ߞߘߊߎ߫، ߞߊ߬ߕߎ߲߯߸ ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐ߬ߖߌ߬ߖߊ߬ߕߐ ߟߋ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߥߋ߲ߛߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߝߏ߬ߟߏ߲߬ ߥߙߏߝߋ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߥߟߊ߫  ߢߎߡߍߟߊߛߍ߲ߛߍ߲ߝߋ߲߫ ߓߊߟߏߖߌ ߘߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬. ߓߊߛߌ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߝߟߐ߫߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߖߌ߰ߛߌ߰ ߊ߬ߟߋ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߣߌ߲߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߘߐ߫.

ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߕߌ߰ ߟߴߊ߬ ߓߙߍ߬ߡߊ߬ ߜߋ߬ߙߋ߲߬ߜߋߙߋ߲߬ߧߊ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬.

ߒ߬ߓߊ߬ ߛߊ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲߬ ߞߍ߫ ߢߐߛߌ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߞߎ߬ߘߎ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߫ ߟߋ߬߸ ߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ߞߏ ߟߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߞߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߐ߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߦߘߊ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߢߊ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߞߟߊߞߟߊߡߊ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߢߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߞߊ߲߬.

߇. ߊ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߎ߲߬ ߞߍ߫؟ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߋ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟

ߓߌ߬ߓߌ߭ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬߸ ߓߊߛߌ߫ ߝߏߦߌ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߍ߬ߟߌ߬ߝߋ߲߫ ߘߐߣߐ߰ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߣߌ߲߬ ߢߐߛߌ ߞߟߍ߬ ߞߊߡߊ߬ ߝߟߐ߫߸ ߥߟߏߒߘߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߍ߫ ߛߋ߲߬ߠߴߊ߬ ߞߏ ߘߊߞߘߐ߫.

ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߢߊ ߛߌߟߊ ߟߎ߬:

ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߢߐߛߌ ߗߏ߯ߦߊ߫ ߖߏߣߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߟߊߞߟߊߡߊ߫ ߘߌ߫ ߣߌߡߊߝߋ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߊ߰ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߓߐ߫ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߗߏ߯ߦߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߢߐ߲߰ߠߊ߬ߜߍ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߖߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߝߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߟߊߜߍߣߍ߲߫ ߕߍ߫߸ ߥߟߴߊ߬ ߛߎ߬ߞߏ߬ߦߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߟߊߜߍߣߍ߲߫ ߕߍ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߢߐߛߌ ߢߊ߯ ߕߎߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߘߍ߫߸ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߠߊ߫ ߞߟߊߞߟߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߛߌߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߞߊ߬ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߊߞߟߊߡߦߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߛߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߬ߟߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߬ ߟߊ߬ߛߐߘߐ߲ ߠߊ߫.

•    ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߢߊߦߋߟߌ ߣߴߊ߬ ߡߐ߰ ߟߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߧߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߓߊ߬ߟߌ߬ߢߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ( ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߊߦߋ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬߸ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߞߏ ߞߊ߲߬ ).

•    ߞߵߌ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߴߏ߬ ߞߐ߫ ߕߍߕߍߕߍ߫.

•    ߣߴߌ ߕߎ߲߬ߞߎ߬ߙߎ߲߬ ߘߊ߫ ߌ ߘߊߝߍߡߐ߮ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߜߊ߲߬ߘߌ߬ߕߐ߬ߦߊ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߢߐߛߌ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߙߎ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߦߴߊ߬ ߖߎ߬ߛߎߟߐ߬ ߘߊ߲ߘߊߛߏߟߊߕߊ߮ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߘߍ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫.

•    ߣߴߌ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߊ߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߬ߙߏ ߡߊ߬ ߌ ߓߘߊ ߌ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߫ ߌ ߡߙߌߣߊ߲ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ߧߊ߬ ߟߴߏ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߌ ߦߋ߫߸ ߦߏ߫ ( ߓߟߏߡߊߘߏ߲߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲ [ߘߞߖ]߸ ߞߵߏ߬ ߝߙߊ߬ ߥߊߟߌߦߊߟߌߞߏ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߌ ߖߊ߲߬ߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߐ߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߊߘߊ߬ߙߏ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߓߘߍ߫ ߡߊ߬، ߞߵߌ ߖߘߍ߬ ߣߴߌ ߞߐߙߍ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߌ ߥߟߏ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߣߊߡߙߊ߫ ߕߍ߫.

ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ߬ߕߊ: ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߘߍ߬ߞߙߎ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߕߍ߫ ߊ߬ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߊ߫ ߟߎߡߊ߫ ߟߘߊߙߏߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߰ ߡߍ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߝߐ߫ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߓߟߏߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߐ߰ ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߙߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߣߐ߬ߝߐ ߘߌ߫ ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ ߥߊߟߌߦߊ ߟߎ߬ ߞߍߟߌ ߘߐ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

•    ߓߐ߫ ߕߎߡߊ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߡߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌߘߊ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߵߌ ߟߐ߬ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߬ߙߏ ߟߊ߫ ߟߎߡߊ߬߸ ߊ߲ ߧߴߌ ߟߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߕߍ߮ ߞߏ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߖߌ ߣߌ߫ ߛߍ߮ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߟߌ ߞߐߝߍ߬ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߖߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߥߟߴߊ߬ ߓߐ߰ߝߍ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.

•    ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߕߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ߢߊ ߘߐ߫߸ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߛߎ߬ߘߏ߲߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫.

ߡߍ߲ ߟߊߕߐ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߕߊ߯ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߡߊ߬߸ ߞߟߊߞߟߊߕߐߦߊ߫ ߖߘߐ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߰ߢߐ߲߰ߦߊ ߘߐ߫، ߦߏ߫ ( ߦߙߌߘߋ߲ߘߊߥߎ߲߫ ߞߐ߯ߣߊ ߥߟߴߊ߬ ߕߏ߲߬ߛߏ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ ߟߎ߬) ߕߎߝߌ߲߫ ߛߊ߲ߖߌߡߊ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊߞߏߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߣߴߌ ߕߎ߲߬ߞߎ߬ߙߎ߲߬ ߘߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߰ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߝߍ߬ ߘߋ߬. ߞߊ߬ߕߎ߲߯߸ ߞߊ߬ ߓߌߦߊ߲߫ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߕߓߌ߫ ߊ߬ ߘߊߥߎ߲ ߢߍ߫ ߓߐߘߌߓߐߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ( ߖߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߓߏ ).

߈. ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߘߊߡߐ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬؟ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߖߘߐ߬ߞߏ߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߘߌ߬ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ ߘߐ߫؟

ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߓߊ߯ߙߊߡߐ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߓߊߛߌ߫ ߟߊ߫߸ ߛߌߞߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߟߊߞߟߊߡߊ ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߕߍ߰ߒߞߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ ߟߊ߫߸ ߡߐ߱ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߟߊߞߟߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߞߘߎ߬ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߟߊߞߟߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߣߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߣߊ߬ ߢߐߛߌ ߟߊ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲ߠߌ߲ ߡߊߛߍ߬ߟߍ߲߬ߓߍ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߟߊߞߘߎ߬ ߞߊ߬ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߘߊ ߓߊ߯ߙߊߡߐ߮ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊߞߛߌ߫ ߟߊ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߘߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫: "ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ߬ߕߊ߬ ߛߎߡߊ߲ߘߊ߲ߕߡߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ߬ߕߊ߬ ߡߊ߬ߞߊߝߏ"߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߫ ߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߟߊ߫ ߞߍߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߡߐ߮ ߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߞߟߊߞߟߊߡߊ ߡߊ߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߓߟߏߡߊ߬.

ߕߎ߲߬ߞߎߙߎ߲߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬  ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߞߏ ߘߐ߫ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎߋ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߊߓߐ߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬؟

ߕߎ߲߬ߞߎߙߎ߲߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬  ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߞߏ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎߋ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߊߓߐ߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ ߕߊ߫ ߛߏߘߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߣߐ߫ ߟߊ߬ߞߋ߲ߛߎ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߘߋ߲߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߫ ߞߴߦߋ߲߬߸ ߝߏ߫ ߦߙߐ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߴߦߋ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߊ߬ ߞߊߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߋߎ߫߸ ߛߌߞߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߕߊ ߣߌ߫ ߜߍ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߣߊ߬ߕߐ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߴߦߋ߲߬. ߝߣߊ߫߸ ߛߌߞߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎߋ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߏ߬ ߘߐ߫. ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߙߋߞߋ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲߫ ߞߟߏߡߊ߫ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߙߍߞߙߍߞߏ ߘߐߖߊ߬ ߦߋ߲߬ ߜߘߋߜߘߋ߫߸ ߛߌߞߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ߫ ߛߎߋ ߟߎ߬ ߦߙߐ ߘߐ߫߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊߛߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߟߊ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߟߊ߫، ߝߣߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߡߐ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߘߊ߮ ߟߊ߫ ߥߟߴߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߛߏߘߋ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߦߙߐ߫ ߘߐ߫.

 ߘߐ߬ߣߐ߰ߦߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߓߐ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߢߐߛߌ ߛߌߞߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߕߐ ߟߎ߫ ߡߊ߬؟

ߊ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߛߌߞߊߓߊ߯ߕߐ ߣߴߊ߬ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߓߐߒߡߊߟߌ ߡߊ߬، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߢߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߘߏ߲߬߸ ߓߐߒߡߊߟߌ ߖߎ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߐߢߏߙߏ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߊߝߙߍ߫ ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ ߞߊߡߊ߬߸ ߦߏ߫ ߘߋ߲ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߍ߬.

 ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟

•    ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ߬ߕߊ߬ ߛߎߡߊ߲ߘߊ߲ߕߡߊ ߟߎ߬ ߞߐߝߍ߬߸ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߛߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߊߟߌߦߊߟߌ ߟߊ߫߸ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߟߊߞߟߊߕߐߦߊ ߞߟߍ߬ ߞߊߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߓߟߏߦߊ ߘߐߖߊ߬ ߟߋ߬ ߜߘߋߜߘߋ߫߸ ߛߊ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߡߊ߬߸ ߡߊ߬ߖߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߓߐ߰ߝߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߡߊߣߐ߯ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߟߊߞߟߊߝߋ߲ ߠߊ߫߸ ߦߏ߫ ߓߣߊ߬ߕߐ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߔߙߎ߫ ߛߊߦߌߟߊ߲߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊߣߍ߲ ߠߎ߬.

•    ߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߓߐߒߡߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫.  ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߘߐ߯ߦߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫: ߓߟߏߡߊߘߏ߲߸ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߝߊ߯ߣߌ߲߫ ߘߐ߬ߛߊ߲߬ߓߊߟߌ߸ ߗߌߙߏ߲/ߛߏ߬ߛߋ߲߫ ߛߋ߲߬ߝߘߍ߬ߡߊ߬ߕߎ߲߰ߡߊ߸ ߢߡߊߘߏ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߎߢߍߝߎߢߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߢߟߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߘߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߫).

ߓߟߏ ߟߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߞߎ߬ߘߎߜߟߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬؟

ߓߟߏ ߟߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߞߏ߫ ߞߘߎ߬ߜߍߟߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߣߌ߲߬ ߢߊ ߝߍ߲ߝߍߘߍ߲߫:

•    ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߓߟߏߡߊߘߏ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߭ ߢߍ߫ ߓߟߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߭ ߢߍ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߡߊ߬ ߛߏߘߋ߲/ߟߊ߬ߞߋ߲߬ߛߎ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫.

•    ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߛߊߣߌ߲ߧߊߟߌߞߏ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߟߊߡߌ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߡߌ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߢߍ߫.

•    ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߖߘߐ߬ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ߓߐ ߞߐߝߍ߬߸ ߥߟߊ߫ ߛߋ߫ ߞߍ ߘߐ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߤߊߡߊ߲߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߖߌ.

•    ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲߫ ߡߊߣߐ߯ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߟߐ ߡߊ߰ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߐߝߍ߬߸ ( ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߛߌߞߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ) ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߓߐ߰ߝߍ ߘߐ߫ ߜߊ߲ߛߊ߲߫.

•    ߥߟߏ ߞߐߝߍ߬ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߐ߫ ߕߎߡߊ ߘߐ߫ ߦߙߐ߫ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߬ߣߍ߲ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ.

ߡߍ߲ ߞߎ߬ߘߎߜߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߊ߬ ߞߙߐ߬ߛߌ ߘߌ߫ ߞߏ߫߸ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ-ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߓߍߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߛߍ߭ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߖߌ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ ߓߊ߲߫ ߔߋߎ߫.

ߓߟߏ ߟߊߞߏ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ߲߬ߖߓߐ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߛߍ߮߸ ߤߊߡߊ߲߫ ߖߌ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߕߍ߯ߟߊߞߏ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߓߍ߯ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߦߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߍߞߙߎ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߟߌߞߏ ߘߐ߫. ߡߍ߲ ߖߘߍ߬ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߍ߯ߞߏ ߘߌ߫ ߖߌ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߐ߯ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߝߣߊ߫߸ ߕߍ߯ߞߏ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߲ߖߓߐ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߞߎ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߘߊ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ( ߊ߬ ߘߏ߲߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߣߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߋ߲߬ߛߎ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ). ߊ߬ ߣߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߖߌ߫ ߥߦߏ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߮ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߕߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߟߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐߙߐ߲߫.

ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ߬ߕߊ߬ ߜߘߍ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫؟

ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ߬ߕߊ߬ ߜߘߍ߫ ߞߘߎ߬ߜߍߟߍ߲ ߡߍ߲ ߓߴߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߔߙߎߟߌ ߣߌ߫ ߣߊ߬ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߞߍ ߘߌ߫ ߢߊ߫ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߞߊ߲߬߸ ߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߘߊߘߌߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎߡߍߛߎߡߍ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߰ߝߍ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߞߎߘߊߌ ߞߍ߫ ߓߛߍ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߝߎߛߍ߫، ߞߊ߬ ߝߘߍ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߢߐߛߌߓߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߟߊ߲߫ ߣߐ߯ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߡߊ ߟߎ߬.

ߡߍ߲ ߟߊߣߴߏ߬ ߞߊ߲߬߸ ߛߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍߢߊ ߘߌ߫ ߛߌ߰ ߞߟߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߍߣߍ߲ߘߊ ߝߋ߲߫ ߖߎߓߍߕߊ ߢߍߛߐ߲߫ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊߞߏ߫ ߢߌߡߊ ߘߌ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߢߐߛߌ ߛߌߞߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߎ߬ߙߋ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߢߊ߫ ߓߘߍ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߥߍ߬ߘߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߎ߬ߘߏ߲߬ ߞߎߘߊߞߍ߫. ߡߐ߰-ߐ-ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߘߊ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߛߌߞߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߜߍ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߢߐߛߌߞߏ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߬ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬߸ ߛߙߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߖߊ߭ ߘߐ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߍ߬ߞߙߎ ߓߟߏ߫.

߉. ߊ߰ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߊߞߘߐ߫ ߞߏ߫ ߓߊߟߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߓߊߛߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߟߊߞߟߊߡߦߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߏ ߦߋ߫ ߘߌ߬؟

ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߘߍ߬ߞߙߎ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߜߘߋߜߘߋ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߟߏߞߍߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲߬ߡߊ߲ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߘߊ߫ ߜߍߣߍ߲  ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߢߐߛߌ ߡߊߝߊ߲߭ ߘߐ߫.

ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߓߊߛߌ߫ ߔߙߊߕߌ߫ ߛߌ߫ ߕߴߦߋ߲߬ ߝߟߐ߫، ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߏ ߘߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߢߊߓߘߍ ߘߊߞߘߐ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߘߐߓߍ߲߫ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߟߊߞߟߊߡߊ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߢߊ ߘߐ߫. ߓߊ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߟߊߞߟߊߡߊ ߞߟߍ߬ߢߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߛߌߟߊߛߊ߭ ߘߐ߫.

 ߁߀. ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߛߋߕߐ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߊ߫ ߝߎ߬ߖߎ߯ߖߎ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߘߌ߬؟

ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߍ߬ߞߙߎ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߘߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߍ߲߬ ߞߊߡߊ߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߢߐߛߌ ߢߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߬. ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߌ߲߬:

•    ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫߸ ߘߐ߬ߓߍ߲߬ ߞߊߡߊ߬ ߝߎ߬ߖߎ߯ߖߎ ߢߍ߫.

•    ߛߋߞߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍߡߍ߲ߠߌ߲ ߞߍ߸ ߛߊ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߖߘߐ߬ߡߊ߬ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߘߟߊߞߘߎ߬ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߬ ߕߎߡߊ، ߦߏ߫ ߜߍ߫ ߘߐ߫ ߘߍߡߍ߲ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ ߞߊߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߦߊ߬ߢߊ ߣߐ߬ߡߌ߬ߣߊ߬.

•    ߡߙߌߣߊ߲ߦߌߘߊ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߢߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

•    ߘߎ߰ߙߋ߲߫ ߞߟߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐߕߟߊ ( ߦߏ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߘߊ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ) ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲߬ߠߌ߲߬ߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬ ߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬.

•    ߢߐ߲߯ߠߊߛߐߘߐ߲߫ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ߸ ߛߊ߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߲߬ߢߊ ߓߛߍ߬ߦߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߢߐߛߌ ߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲ߠߌ߲ ߛߌߟߊߛߊ߬.

•    ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߎ߰ߙߋ߲߬ ߞߙߏߝߏ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߎ߫ ߥߌ߬ߟߌ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߟߐ߬ߞߎ߬ߟߌ ߥߊߟߌߦߊ߫ ߞߊߡߊ߬߸ ߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߕߎߡߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߖߛߎ߬ߡߊߖߌ߱ ߊ߬ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ ߟߊ߫߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ߮ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ߕߐߙߐ߲ߜߐ ߡߊ߬.

߁߁. ߗߏ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߝߙߍߕߍ ߦߋ߫ ߖߌ߰ߣߌ߬ߦߟߍ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߝߎ߬ߖߎ߯ߖߎ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫؟

ߡߍ߲ ߦߋ߫߸ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ߫ ߓߣߊ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬  ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߗߏ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߊߛߋ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ. ߝߙߍߕߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߟߏ߲-ߏ-ߟߏ߲߫. ߝߣߊ߫߸ ߝߍߣߍ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ߫ ߢߐߛߌ ߛߌߞߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߝߙߍߕߍ ߘߐ߫. ߝߣߊ߫߸ ߛߌߞߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߝߙߍߕߍ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߓߊߟߌ ߦߋ߫ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߗߏ߯ߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߝߙߍߕߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߛߌߞߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߕߊ ߕߍ߫.

 ߗߏ߯ߦߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ ߞߎ߲߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߛߍ߲߬ߛߍ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߏߞߍ ߟߐ߲ߕߊ߫ ߡߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫  ߞߏ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߘߊߞߎ߲ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߙߍ߬ߡߊ߬ߢߊ߫ ߡߊ߬.

߁߂. ߝߎ߬ߖߎ߯ߖߎ ߕߎ߬ߡߊ ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ߮ ߜߍߣߍ߲߫ ߓߊ߬؟ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߘߍ߬ߞߙߎ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫؟

ߝߎ߬ߖߎ߰ߖߎ߬ ߕߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߍ߬ߞߙߎ ߦߋ߫ ߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߙߍߕߍߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ߮ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߟߢߊߙߊ߲ߞߏ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߓߟߏߦߊߟߌ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬.

ߊ߬ߟߋ߬ ߘߍ߬ߞߙߎ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ߯ߞߏ ߡߊ߬߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߊ߬ ߘߌߣߊ߬ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߞߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߊߓߐ߫ ߕߋ߬ߟߋߝߌ߬ߟߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߞߣߐ߫.

ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ߯ߟߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߡߦߊ ߞߎ߬ߘߎߜߟߍ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߟߊߞߟߊߡߊ ߖߘߐ߬ߡߊ߬ߦߙߐ ߡߊߛߍ߬ߟߍ߲߬ߓߍ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߝߍ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߢߐߛߌ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߠߊߛߐߘߐ߲ ߦߋ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߖߌ ߡߊ߰ߢߐ߲߰ߠߊ߬ߜߍ ߟߋ߫ ߝߍ߬߸ ߥߟߊ߫ ߓߎ߬ߦߌ߬ߕߊ ߝߍ߬.

ߦߊ߯ߟߊ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߕߐ ߝߍ߬ ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ߮ ߜߍߣߍ߲߫ ߓߊ߬؟

  ߌߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߟߊߞߟߊߡߦߊ ߣߌ߫ ߓߣߊ߬ߕߐ߬ߦߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߕߐ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ߯ߞߏ ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫. ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߥߟߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߝߟߐ߫ ( ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߝߙߍߕߍ߫ ߄߲ ߡߊߝߟߍ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬ )، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߴߛߋ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߝߍ߬ߡߐ߯ ߡߊ߬ ߞߟߊߞߟߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ. ߒ߬ߞߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߥߟߏߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߣߐߝߐߢߐ߲߯ߦߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ߬ ߞߊߟߌߡߊ߲ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߟߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߏ߬ߣߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߌߞߘߐ߫߸ ߊ߬  ߢߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߥߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲ߡߐ߮߸ ߊ߬ ߛߋ߫ ߕߎߡߊߣߍ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ ߕߊ߯ߘߎ߮ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬  ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ߬ ߞߊߟߌߡߊ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߏߣߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߢߐߛߌ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ߯ߟߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߌߞߘߐ߫ ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߜߘߍߞߍ߫. ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߖߘߐ߬ߡߊ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߬߸ ߊ߬  ߟߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲߬ߧߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߐ߯ߡߊ߲߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߊ߬  ߝߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߘߓߌ߬ߘߣߐ߬ߡߌߣߊ ߢߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߗߏ߯ߦߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.

ߦߊ߯ߟߴߊ߬ ߜߍߣߍ߲߫ ߓߊ߬ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߕߊ߯  ߓߐ߫ ߊ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫؟

 ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߡߊ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߢߐߛߌ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߐߒߓߘߊߟߌ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߞߟߊߞߟߊߕߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߥߟߏ ߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߖߐ߬ߘߐ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߐ߯ߡߊ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߢߐߛߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ ߦߋߣߍ߲߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߊߞߟߊߡߦߊ ߡߐ߰ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߰ߢߐ߲߰ߠߊ߬ߟߌ߬ߜߍ ߟߋ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߎ߬ߦߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߊ߫߸ ߥߟߴߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߖߌ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߣߌߡߊ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊߕߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߲ߘߍ߫ ߓߍ߫ ߥߟߴߊ߬ ߛߎ߬ ߓߍ߫، ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߓߌߟߊ ߛߎ߯ߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߡߐ߰ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲߫ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߛߎ߮ ߘߊߞߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߕߊ߯  ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߗߏ߯ߦߊ߫  ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߖߌߟߊ߫.

ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߘߍ߬ߢߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬  ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߌ ߓߍߣߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߘߐ߬ߡߊ߬ߦߊ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߣߴߌ ߡߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߣߌ߲߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߝߊ߬ߘߌ ߡߊ߰ߢߐ߲߰ߠߊ߬ߜߍ ߞߍ߫߸ ߥߟߴߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߛߕߊ ߘߌ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߢߊ߸ ߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߋ߬ߙߋ߲߬ߜߋ߬ߙߋ߲߬ߧߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߯ ߠߎ߫ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߞߏߢߊ ߞߊߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߰ߛߌ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߖߋ߲߬ߖߋ߲߬ߣߐ߬ߡߌߘߊ ߞߍ߫. ߓߌ߰ߛߌ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߖߋ߲߬ߖߋ߲߬ߠߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍߞߎ߲ ߠߋ߬߸ ߛߊ߫ ߕߍ߰ߒ߬ߞߊ߲߫ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߢߐߛߌ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߬ ߟߊ߬ߛߐߘߐ߲ ߕߍ߫ ߞߵߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߓߊ߬ߟߌ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߕߎߡߊ.

 ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߍ߬ߞߙߎ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߞߊ߲ ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫

•    ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߞߟߊߞߟߊߡߊ ߓߍ߯ ߜߊ߬ߛߌ߬ߢߐ߲߰ߠߊ߬ߟߌ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߫.

•    ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߧߊߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߛߌߟߛߊߟߌ ߥߊߟߌߦߊߟߌߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߜߘߋߜߘߋ߫ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߦߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߍ߬ߞߙߎ ߟߊ߫.

•    ߡߐ߰-ߐ-ߡߐ߰ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߕߐ߯ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߞߏ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߐ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߟߊߞߟߊߞߏ ߣߌ߲߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߦߊ ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߕߎߡߊ߫ ߖߏߣߊ ߟߊ߫.

•    ߛߌ߬ߘߊ߲ߘߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ߯ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߒߞߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߘߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߥߊߟߌߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߢߐߛߌ ߓߟߏ߫.

ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߞߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߐ߲߫ ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ߯ߞߏ ߞߊ߲߬߸ ߌ ߘߐߖߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ߮ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߖߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߞߣߍߦߊߞߊ߲ ߡߊߝߟߍ߫: ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߋ߬ߙߋ߲߬ߜߋ߬ߙߋ߲߬ߧߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲߬ߘߊ ߡߊ߬߸ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߯ ߣߊ߬ߕߐ ߣߌ߲߬ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߞߣߐ߫:   PDF_Englich , PDF_N'ko , http://www.who.int/csr/disease/ebola/faq-ebola/en/ http://www.who.int/csr/disease/ebola/ ... ola/fr/    ߘߟߊߡߌߘߟߊ: ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/8/13 16:20:00 - ߛߌߣ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߊߝߍߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߘߐ߫
2018/8/12 6:40:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/8/11 12:20:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߓߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬
2018/8/10 11:50:00 - ߒߞߏ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ߦߊ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬
2018/8/9 4:40:00 - ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߜߙߊ ߂߲ ߡߊ߲߯ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫
2018/8/8 20:30:00 - ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ߓߊߘߍ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
2018/8/3 12:20:00 - ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߦߙߌߓߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬߸ ߒߞߏ ߛߌ߬ߟߏߟߏ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬߸
2018/7/25 10:40:00 - ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߞߎߘߊ ߣߌ߫ ߤߙߊ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߍ߬
2018/7/18 15:20:00 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲
2018/7/18 5:00:00 - ߤߊߟߌߓߌ߬ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߎ߭ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬