ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

12 user(s) are online (4 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 12

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊߟߍߙߘߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲
Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2015/10/5 11:20:00 (3705 reads)

ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬
ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ (ߒߞߏ ߥ.ߛ.ߖ.) ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߄ ߞߜ.߇߈߀/߂߀߁߅
ߟߊ߬ߘߍ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߡߘߊ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߕߊ߲߬:
ߊ) -ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍߞߏ ߡߍ߲ ߦߴߌߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
ߋ)- ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߓߊߛߌߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ. ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߎߡߘߊ ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߛߏ߯ߙߏ ߓߟߏߟߊߘߍ ߕߐ߭ ߛߙߊ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߞߊߣߌ߲߫،
ߏ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:
߁- ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫
߂- ߞߊ߬ߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬
߃- ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߌߛߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬
߄- ߛߟߊߕߌ߯ ߡߊߟߌߞߌ߬ ߦߊ߬ߟߌ߬ߞߎߦߋ߫
߅- ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߟߊ߲߱ߛߌ߬ߣߍ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬
ߞߴߏ߬ ߟߎ߬  ߦߋ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߞߡߊߣߌ߫ ߞߵߏ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߜߘߍ߫.
ߞߏ߫ ߞߊߙߌ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߮  ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߁߈/ ߞߜ.߇߈߀/߂߀߁߅
ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߴߏ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫.
ߞߎߡߘߊ ߝߌߟߊ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:
ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫߸ ߊ߲ ߧߴߊߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߤߙߍ߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߠߊ߫، ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߖߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲ߕߌ߯ߦߊ ߘߌ߫. ߊ߲ ߓߍ߯ ߢߊ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߕߍ߫ ߥߙߎߞߟߌ ߞߍߢߊ߫ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫߸ ߓߊߏ߬ ߘߎߢߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߓߌ߬߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏߟߐ߲ ߣߌ߫ ߓߍ߲߭ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߌ߫ ߸  ߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊߡߙߊ߬ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߛߓߍߟߌ ߘߌ߫.
ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߟߌ ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ ߞߏߛߐ߲߬،
ߓߊߏ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߕߘߍ߬ ߡߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߒߞߏ ߘߍߞߙߎߞߏ ߞߎߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߝߋߎ߫.
ߝߙߋߞߋ߫ ߓߊߖߎ ߛߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߥߙߎߞߌߕߐߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߝߙߍ߬ ߕߌߙߌ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߖߘߍ߬ߓߊߟߏ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߣߌ߫ ߛߓߍߛߎ߲ߧߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
ߣߕߊ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߡߝߊ߫ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ ߞߐ߫، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߡߌ߲߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߓߊߟߏ ߘߛߍߣߍ߲߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊߛߌ ߘߛߍ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲ߡߐ߰ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ (ߖߘߍ߬ߕߌ߰ߦߊ߬) ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫.
ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߥߙߎߣߍߦߊ ߘߊߡߌߣߊ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫  ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߙߋߞߋ߫ ߓߊߖߎ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫.
ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ ߞߏߖߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߞߐߓߌߟߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߙߎߞߌ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߦߏ߫ : ߓߊߛߌߦߊ ߸ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߸ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߘߍ߬ߞߏ ߟߎ߬، ߞߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߕߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߡߐ߰ߟߊ ߖߎ߬ߟߎ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߓߊߟߞߏ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߓߊߛߌߦߊ ߕߊ߫ ߝߊ߲߭ ߡߊ߬߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߡߟߊ߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߣߌߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߊߛߌߦߊߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߣߝߊ߬ߓߐ߬ ߟߊ߫.
ߛߏ߬ߛߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߣߊߞߐߓߊ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߂߀߀ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬. ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߕߍ߫ ߟߏ߲ߘߊ߲߫ ߘߌ߫ ߓߊߛߌߦߊ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߡߌߛߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߝߊ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߣߴߏ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߘߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߛߌߟߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߐ߫ ߓߊߛߌ߫ ߟߊߛߣߍߕߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߓߊ߬ ߟߊ߬ߓߐ ߛߊߓߎ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߕߎ߲߯߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫߸ ߓߊߛߌ߫ ߟߊߣߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ ߘߌ߫ ߡߊߖߌ߰، ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߬߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߖߎ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫: ߛߐ߰ߛߐ߰ߣߍ߲߬ߜߍ ߣߌ߫ ߥߊ߲߬ߞߏ߬ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߣߌ߫ ߝ.ߞ.ߞ. ߣߌ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ...
ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߥߙߎߞߌ ߓߍ߯ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߟߊߒߖߘߍ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߊߘߊ߲߫ ߛߓߊ߬ߕߌ ߛߌߟߊ ߕߌߙߌ߲ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ ߟߊߛߋ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߘߤߊ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߘߝߊ ߘߐ߫، ߘߤߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߠߵ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߡߙߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߏ߬ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߥߊߟߌ ߛߓߊߓߎ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߠߊ߫.
ߣߊ߬ߝߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߝߊ߬ߘߌ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߝߐߟߌ ߡߊ߬، ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߛߌߓߏ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߢߊ ߡߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߁߲ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߊߘߡߊߘߋ߲ ߓߘߊ߫ ߜߍ߫ ߤߊߥߎ߬ߟߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߢߍߕߊ߮ ߘߐ߫، ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߝߕߌ߫ ߜߟߐߡߌ߲ ߣߌ߫ ߝߢߐ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߒ߬ߞߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߝߍߟߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߛߋ߲߬ߕߊ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߝߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߙߌߦߊ ߘߏ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߥߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߝߊ߬ߘߌ ߣߴߊ߬ ߘߐߞߍ ߟߐ߲ ߠߋ߬ ߕߍ߲ߘߊ߲ ߖߎ߬ߖߐ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߐ߲ ߞߐ߫. ߓߊߏ߬ ߘߎߢߊ߫ ߤߙߍ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬، ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߐ߲ߞߏߡߊ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߦߊ߬ ߖߏߣߊ ߛߊߓߎ ߘߌ߫.
ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߝߊ߬ߘߌ ߟߊߘߊ߬ߙߏ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߖߊ߲ߧߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߘߊ߲ߘߟߊ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߕߍ߲ߞߍ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߴߊ߬ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߡߊ߬،
ߊ߬ ߓߍ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߐ߲ߞߏߡߊ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬߸ ߊ߬ ߓߍ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߛߌߟߊ ߕߐ߬ ߕߏߣߍ߲ ߕߍ߫ ߞߟߐ߬ߞߟߐ߬ ߘߌ߫ ߤߊߟߌ߬ߛߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬،  ߊ߬ߕߎ߬ߢߊ߬ߜߍ߬ ߝߐ ߘߐ߫߸ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߎߘߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߫߸ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߕߎ߬ߢߊ߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ߫ ߞߏ߫: ﴿ ߒ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߛߍ߭ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ﴾.
ߛߍ߱ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߍߕߊ ߟߋ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߞߐ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬ ߕߙߐߦߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߐ߲ߞߐ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߢߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬ ߝߏ߫ ߛߊ߬ߦߊ، ߛߊ߬ߦߊ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߊߓߎ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߊߓߎ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫،
ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߙߎߝߊ ߞߊ߬ ߞߏߟߊߛߌ߯ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߟߐ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߌߦߊߦߊ، ߓߊߏ߬߸ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߕߐ߯ߟߐ߲ߣߍ߲ ߦߙߌߞߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߃߂߂ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌ ߂߈߇߅ ߒ߬ ߠߊ߫ ߜߙߋ ߞߊ߲߬ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ (ߊ.ߤ.)،
 ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߍ߰ߘߏ߲ ߠߊ߫ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߞߊ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬.
ߞߏ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߣߊߙߌߣߊߙߌ߫، ߝߣߊ߫߸ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊ߲߫ ߖߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫߸ ߝߙߍ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߬ߘߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬، ߦߏ߫ ߡߐ߱ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߘߐ߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲،
ߛߊߣߌ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߕߍ߫߸ ߣߌ߫ ߛߌ߭ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߎ߲߬ߘߐߖߊ߲߬ߧߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫߸ ߦߋߙߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߦߊ߫، ߦߏ߫ ߓߌ߲߬ߘߌ߲ߓߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߣߐߘߐ߲ߞߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߏߙߌߛߋ߲ ߠߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߏ߯ߦߊ ߘߐߝߎߛߎ߲ߞߎ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߟߐ߬ ߘߐ߬ߝߎߛߎ߲ߞߎ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߜߍߘߐߞߍ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߡߙߍߛߍ ߟߎ߫ ߕߊ߭ ߛߊߓߎ ߘߌ߫ ߘߐ߫߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߓߊߟߏ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߊ߲ߘߊ ߟߌ߬ߤߟߊ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߛߏ߬ߓߏ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߘߌ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߘߊ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߓߊߛߌ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߝߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫،  ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߓߊߛߌߦߊ ߘߍ߭ ( ߒ.ߓ.ߘ.) ߟߐ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߝߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬߸ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߣߐ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߲ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒ߬ ߓߘߊ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߡߐ߰ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߓߊ߲ߘߊ ߟߌ߬ߤߟߊ ߓߟߏ߫، ߞߊ߬ ߡߛߐߙߋ߲ ߣߌ߫ ߔߙߎ ߣߌ߫ ߛߏߟߌ߲ ߣߌ߫ ߡߛߐߙߋ߲ߞߣߐߡߊ ߣߌ߫ ߛߙߏߘߐ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫.
ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ (ߒߞߏ ߥ.ߛ.ߖ.) ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ (ߒ.ߓ.ߘ.) ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߟߊߒߞߋ ߣߌ߲߬ ߢߊߞߎߘߦߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߌ߭ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߲߬ ߓߊߛߌߦߊ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߡߊ ߡߊ߬ ߕߋߙߎ߫، ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߓߊߛߌ ߟߎ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߫ ߦߟߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߎߘߦߊ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ ߟߎ߫ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫،
ߓߊߏ߬ ߸ ߓߊߛߌߦߊ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ  ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߓߊߛߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲، ߏ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߓߟߏߡߞߊߟߌ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߓߊߛߌߦߊ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫، ߌߞߏߡߌ߲߬ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߛߋߞߏߓߍ߯ߟߊ ߛߐߟߌߟߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߣߵߊߝߙߌߞߌ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ ߟߊ߫، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߒߞߏ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ ߁߄/߁߉߄߉
ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߞߏߢߌ߬ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߲߫ ߛߓߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߥߙߎߞߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߛߓߍߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߞߐ߫.
ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߓߊߛߌߦߊ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߡߊ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߓߊߏ߬ ߸ߞߏߢߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߝߐߣߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߓߊߛߌߦߊ ߟߐ߲ ߘߐ߫ ߛߊ߲ߝߍ߬ ߛߍ߲߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߓߊߛߌߟߐ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߘߝߊ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߓߌ߬، ߓߊߏ߬ ߓߊߛߌߦߊ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߣߴߊ߲ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߓߊߛߌߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߘߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫، ߛߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߘߌ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫.
ߌߞߏߡߌ߲߬ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߍ߲ ߞߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲ ߓߘߊ߫ ߃߂߂ ߓߐ߫ ߞ. ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫߸ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߟߐ߲߫ ߞߏߢߊߢߌߣߌ߲ߠߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߞߐ߫ ߸ ߝߏ߫  ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬ ߞߏߛߓߍ߫.
ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߒߞߏ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߓߊߛߌߦߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߓߊߛߌߦߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߓߣߊ߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߓߊߛߌߟߐ߲ ߟߐ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫.
ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߓߊߛߌߦߊ ߕߊ߲ߓߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߋ߬ ߘߊ߲߭ߕߍ߱ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫،
ߖߐ߰ߣߍ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߟߊ߫ ߥߊ߯ ߓߌߛߓߊ߬ ߣߌ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫(߃߅ ߀߀߀)ߡߊ߬،
ߛߟߊߕߌ߯ ߛߌߦߊߞߊ߬ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߔߐߍ߲ߕߋߣߐߊߙ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߬ ߓߙߊߖ߭ߊߝ߭ߌߟ ߞߊ߲ߓߍ߲، ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߞߍ߲ߘߍ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߬ߣߐ ߘߐ߫.
ߊ߬ߟߋ߬ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߞߍ ߓߘߊ߫ ߘߟߊ߫ ߥߊ߯ߝߌ߬ߟߊ߬  ߘߌ߫ ߝߌߛߙߌ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߵߊ߬ߟߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߞߏ ߘߐ߫، ߊߟߡߴߊ߬ ߛߙߊ߬ ߘߊ߫ ߤߙߍ߫ ߟߊ߫ ߞߌߢߍ߲ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߕߊ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߞߍ߫ ߸ ߛߏ߭ ߦߋ߫ ߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߣߍ ߦߋ߫، ߛߊ߬ߦߊ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߛߋߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߛߓߏ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߢߌߡߊ ߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫.
ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߣߐ߬ߣߌ ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߐ߲ ߡߊߜߍ߲߫ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߓߐߣߍ߲ ߕߐ߬ߣߐ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߕߐ߬ߣߐ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߡߊ߬، ߌ ߓߊ߯ ߓߴߌ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߝߟߏ ߕߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߴߌ ߡߊ߬، ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬.
ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߖߎ߬ߟߦߊ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬، ߌ ߓߊ߯ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߕߐ߬ߣߐ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߐߕߟߊ ߟߊ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲߫ ߓߐߣߍ߲  ߖߊ߬ߕߋ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߣߐ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߴߌ ߡߊ߬،
ߞߏ߬ߣߌ߲߬߸ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߕߊ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲߫ ߓߐ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߥߊ߯ ߛߊߓߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬.
ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߘߊ߬ ߘߟߊ߫ ߥߊ߯ ߕߊ߲ ߣߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫(߁߁ ߀߀߀) ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߘߐ߫.
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߘߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߥߊߘߌ ߛߙߊ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊߙߏ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߣߌ߫ ߣߍߣߍߓߊ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߣߴߏ߬ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߜߘߍ߫ ߡߊߞߐߣߐ߲߬.
ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߜߘߍ߫ ߞߐ߫ ߊ߬ ߞߏ ߞߊ߲߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߐ߱ ߣߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߡߋߢߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫:
߅߲– ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ (ߒߞߏ ߥ.ߛ.ߖ.) ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬
߆߲_ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߓߎߓߞߊߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ (ߒߞߏ ߥ.ߛ.ߖ.) ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߛߙߍ߬ߞߍ߬ ߝߟߐ   ߓߐߛߑߕߐ߲߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫
߇߲-ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ (ߒߞߏ ߥ.ߛ.ߖ.) ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߛߙߍ߬ߞߍ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
߂߲-ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ (ߒߞߏ ߥ.ߛ.ߖ.) ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߣߌߦߐߙߞ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ (ߒߞߏ ߥ.ߛ.ߖ.) ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߸ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
ߊߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߌߡߊ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߤߌߣߴߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߊ߫
ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߟߏ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߣߌߦߐߙߞ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫.

Rating: 10.00 (1 vote) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2017/6/25 5:10:00 - ߒߞߏ ߛߊߟߌߡߊߝߏ߫ ߘߎߓߊ ߛߊ߲߬ߓߍ-ߛߊ߲ߓߍ ߘߐ߫
2017/6/24 15:20:00 - ߛߎ߲ߞߊߙߏ߫/ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߌ߫ ߛߊߟߌ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲߫ ߡߊ߬
2017/6/24 9:40:00 - ߦߙߋߞߋ߫ ߛߊߟߌ ߞߍ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫
2017/6/21 16:40:00 - ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ߖߌ߮ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߓߌߟߏ߲߫ ߡߊ߬
2017/6/21 7:50:00 - ߛߎ߲ߞߊߙߏ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߠߊߓߊ߲߫ ߛߎ߫ ߘߐ߬ ߛߊߟߌ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲߫ ߠߎ߬
2017/6/21 7:50:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߞߢߐ߫ ߞߎߘߊ ߡߊߟߐ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬
2017/6/19 11:20:00 - ߣߊߡߎ߲߫ ﴿ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ﴾ ߢߌߣߌ߲ߞߊߟߌ ߘߏ߫ ߖߋ߬ߓߌ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߟߏ߫
2017/6/18 7:40:00 - ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ߫ ߥߟߊߟߊߓߐ߫ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬
2017/6/17 16:10:00 - ߕߊ ߓߘߊ߫ ߥߟߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߊߛߌߓߏ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߛߎ ߘߐ߫
2017/6/16 16:20:00 - ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߡߙߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߦߙߋߞߋ ߕߌ߲ߞߌ ߞߍ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/4/7 9:23  Updated: 2017/4/7 9:23
 Re: ߙߌߦߏ߫ ߕߌ߲ߕߏ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ...
20170408 junda
cartier watches
cheap ray bans
dior sunglasses
cheap oakley sunglasses
louis vuitton
oakley sunglasses
coach outlet online coach factory outlet
ray ban sunglasses
swarovski outlet
michael kors
omega watches
true religion jeans
rolex watches
cheap ray ban sunglasses
cheap ray ban sunglasses
cheap ray bans
gucci borse
louis vuitton outlet
michael kors outlet online
louis vuitton outlet
prada shoes
gucci outlet
louis vuitton outlet clearance
louis vuitton outlet
coach factory outlet
ralph lauren uk
cleveland cavaliers jerseys
ralph lauren polo
louis vuitton
cartier watches for women
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
cheap jordans
michael kors outlet
salomon shoes
nike store
rolex watches
rolex outlet
air jordan 4
cheap football shirts
oakley sunglasses
michael kors outlet
nike outlet store
hermes outlet
ray ban sunglasses
cartier watches
nike free 5
ray ban sunglasses uk
nike trainers
michael kors handbags
louis vuitton outlet
michael kors handbags
adidas nmd
oakley sunglasses
coach outlet online
michael kors wallets
cheap ray ban sunglasses
oakley sunglasses wholesale
yeezy boost
michael kors canada
coach outlet online
cheap jerseys wholesale
roshe run
herve leger outlet
coach outlet store online
cheap mlb jerseys
coach outlet
nike air max
louis vuitton outlet
michael kors bags
burberry outlet
ralph lauren polo
louis vuitton
nike mercurial
fitflops
oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
christian louboutin shoes
oakley sunglasses wholesale
tory burch outlet online
air max 90
polo ralph lauren
hollister shirts
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses
gucci handbags
nike air max
rolex watches
michael kors handbags
replica watches
kate spade handbags
coach outlet online coach factory outlet
louis vuitton outlet online
coach outlet online
ralph lauren polo
polo outlet
adidas outlet store
polo ralph lauren
los angeles lakers
coach outlet online
polo ralph lauren
cheap nba jerseys
hollister clothing
polo outlet stores
michael kors handbags sale
michael kors
ray ban sunglasses
tory burch outlet online
louis vuitton handbags
polo ralph lauren
fitflops sale clearance
louis vuitton handbags
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
hollister uk
oakley sunglasses sale
nike shoes
adidas nmd runner
michael kors outlet online
ralph lauren
hollister
coach factory outlet
louis vuitton borse
vans shoes
michael kors handbags
longchamp outlet
christian louboutin sale
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
pandora charms
ray ban sunglasses
soccer jerseys
louis vuitton outlet stores
fitflops sale clearance
valentino outlet
mcm outlet
adidas shoes
michael kors outlet online
louis vuitton
pandora outlet
gucci outlet
swarovski uk
oakley sunglasses
michael kors outlet clearance
cazal sunglasses
adidas nmd runner
ray ban sunglasses
coach outlet clearance
polo ralph lauren
cheap nfl jerseys
tory burch shoes
mcm backpack
tory burch outlet
michael kors handbags
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet
polo pas cher
hollister clothing
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
true religion jeans
true religion jeans
coach outlet
hollister sale
coach factory outlet
nike blazer pas cher
mac cosmetics
ferragamo outlet
cheap mlb jerseys
michael kors outlet clearance
coach outlet online
ralph lauren outlet
gucci outlet
oakley sunglasses wholesale
cheap oakley sunglasses
jordan shoes
nba jerseys wholesale
louis vuitton outlet
reebok trainers
tory burch outlet
nfl jerseys wholesale
michael kors outlet stores
oakley sunglasses
louis vuitton outlet online
bottega veneta outlet
michael kors factory outlet
true religion jeans
louis vuitton handbags
ralph lauren pas cher
true religion uk
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
fitflops sale clearance
louis vuitton
soccer jerseys
christian louboutin
kd shoes
michael kors handbags
coach outlet online
coach outlet
swarovski jewelry
giuseppe zanotti outlet
cartier outlet
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses
true religion jeans
louis vuitton outlet store
nike trainers
ralph lauren shirts
cheap nfl jerseys
ralph lauren
longchamp
cleveland cavaliers jersey
kobe 9
mont blanc pens
polo outlet stores
oakley sunglasses sale
kate spade outlet
coach outlet
pandora jewelry
tods outlet
coach outlet canada
true religion jeans
swarovski crystal
hermes birkin
nike roshe one
oakley sunglasses
coach outlet online
ferragamo shoes
mbt shoes
kate spade
burberry outlet
lebron james shoes
tory burch outlet online
Basketball Shoes
hollister clothing
ray ban sunglasses
michael kors handbags clearance
supra shoes
fitflops sale clearance
salomon outlet
christian louboutin shoes
cheap ray bans
kevin durant shoes
fitflops sale clearance
louis vuitton outlet
converse shoes
michael kors handbags
versace sunglasses
true religion jeans
ralph lauren polo shirts
nike air max 2015
polo ralph lauren
ray-ban sunglasses
michael kors
true religion outlet
coach outlet
michael kors outlet
swarovski outlet
cheap oakley sunglasses
cartier outlet
louis vuitton outlet stores
nike trainers
oakley sunglasses
nike air force 1
oakley sunglasses
pandora outlet
mac cosmetics sale
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet
air max 90
chrome hearts
fitflops sale
coach outlet
swarovski jewellery
nike trainers
burberry canada
michael kors outlet
polo outlet
michael kors handbags
links of london
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
oakley sunglasses wholesale
ed hardy clothing
christian louboutin outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
rolex watches
nike roshe run
louis vuitton outlet stores
cheap snapbacks
cheap oakley sunglasses
ferragamo outlet
coach outlet online
gucci site ufficiale
nike shoes
nike store uk
cheap ray ban sunglasses
basketball shoes
longchamp handbags
christian louboutin outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
coach factory outlet
cheap nike shoes
rolex uk
thomas sabo charms
coach outlet online
hermes belts
louis vuitton
oakley sunglasses
ray ban sunglasses wholesale
instyler ionic styler
ray ban wayfarer
cartier watches
thomas sabo
nike outlet
michael kors factory outlet
replica watches
nike shoes
true religion uk
swarovski jewelry
oakley sunglasses
gucci outlet
coach outlet
michael kors outlet
ray-ban sunglasses
michael kors outlet store
swarovski crystal
coach factory outlet online
michael kors outlet
ferragamo shoes
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet
longchamp handbags
nike huarache
fitflops outlet
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
polo outlet
coach outlet online
tory burch outlet
oakley sunglasses
beats by dr dre
michael kors outlet
mulberry handbags
true religion outlet
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
fitflops sale clearance
chrome hearts outlet
nike air max
louis vuitton outlet
beats by dr dre
iphone case
nike roshe
michael kors handbags outlet
hermes bags
christian louboutin outlet
borse louis vuitton
coach outlet online
coach outlet online
pandora outlet
christian louboutin shoes
hollister clothing
prada handbags
hermes belt
air max 90
lacoste pas cher
mulberry bags
mulberry outlet
cheap oakley sunglasses
polo outlet
michael kors handbags
christian louboutin outlet
sac louis vuitton pas cher
ray ban sunglasses
christian louboutin outlet
true religion jeans
los angeles lakers jerseys
true religion outlet
hollister clothing
louis vuitton pas cher
adidas wings
louis vuitton
polo outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin
michael kors outlet
kate spade handbags
coach outlet online
borse gucci
louis vuitton
louis vuitton online
coach factory outlet
michael kors handbags outlet
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet online
ray ban sunglasses
cheap ray ban sunglasses
nike outlet store
cheap jordans
coach outlet
christian louboutin
cheap oakley sunglasses
nike foamposite
beats headphones
nike blazer pas cher
coach outlet store online
oakley sunglasses
ralph lauren
michael kors handbags
coach outlet online
ralph lauren uk
swarovski crystal
ray bans
gucci outlet
nba jerseys
louis vuitton outlet
ralph lauren
rolex watches
rolex outlet
ralph lauren outlet
Nike Free shoes
christian louboutin outlet
nike shoes uk
hollister clothing
coach outlet online coach factory outlet
fitflops
polo ralph lauren
cheap oakley sunglasses
football shirts
oakley sunglasses sale
polo outlet store
coach outlet online
rolex watches
michael kors outlet clearance
gucci outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags clearance
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren polo
michael kors outlet
michael kors handbags
longchamp
prada outlet
kobe shoes
montblanc pens
mulberry handbags
louis vuitton handbags
reebok outlet store
ecco shoes
polo ralph lauren outlet
louis vuitton outlet
polo ralph lauren outlet
gucci outlet online
ray bans
louis vuitton uk
longchamp outlet
coach outlet
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
ralph lauren polo
louis vuitton outlet
longchamp handbags
tory burch outlet
mizuno running shoes
fitflops
rolex watches
louis vuitton outlet stores
cheap ray ban sunglasses
coach outlet store online
polo ralph lauren
michael kors handbags
adidas shoes
louis vuitton
coach outlet
air max uk
christian louboutin sale
cheap nba jerseys
cheap nfl jerseys
louis vuitton outlet
michael kors outlet
nike store uk
christian louboutin shoes
louis vuitton
coach outlet online
michael kors
coach outlet clearance
coach outlet
coach factory outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
christian louboutin online
kobe bryant shoes
ray ban sunglasses
gucci bags
nike shoes
burberry outlet
ralph lauren outlet
fitflops
pandora jewelry
cartier watches for sale
polo ralph lauren
coach factory outlet
louis vuitton outlet
true religion jeans
louis vuitton
christian louboutin uk
louis vuitton outlet
michael kors uk
true religion jeans
gucci handbags
oakley sunglasses sale
ecco outlet
coach outlet online coach factory outlet
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
ray ban sunglasses
coach outlet clearance
oakley sunglasses
true religion jeans
longchamp outlet
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
michael kors outlet
air max uk
michael kors outlet clearance
polo outlet
tory burch outlet stores
adidas uk
nike huarache
ralph lauren uk
louis vuitton outlet
ray-ban sunglasses
rolex watches for sale
yeezy boost 350
ralph lauren
louis vuitton
ray ban sunglasses
yeezy boost 350
christian louboutin outlet
adidas trainers
coach factory outlet
ray ban sunglasses
polo outlet online
gucci outlet online
louis vuitton outlet
cheap jordans free shipping
mulberry sale
swarovski crystal
chrome hearts
pandora charms sale clearance
coach outlet online coach factory outlet
michael kors uk
nike shoes for women
oakley sunglasses wholesale
michael kors wallets for women
michael kors
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
ferragamo outlet
ysl outlet
oakley sunglasses wholesale
louis vuitton handbags
coach outlet store online
cheap jordans for sale
mulberry handbags sale
coach factory outlet
longchamp handbags
pandora jewelry
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet clearance
ray bans
louis vuitton handbags
louis vuitton
coach outlet online
michael kors outlet online
prada sunglasses
christian louboutin
rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex
coach outlet online
fitflops sale clearance
cheap nhl jerseys
mulberry handbags
cheap oakley sunglasses
cheap ray bans
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags outlet
michael kors outlet
coach outlet
coach outlet online coach factory outlet
cartier watches
oakley sunglasses wholesale
polo ralph lauren
ferragamo shoes
ralph lauren outlet
beats by dre
futbol baratas
lebron james shoes
mulberry bags
swarovski outlet
cheap oakley sunglasses
asics
jerseys wholesale
ferragamo shoes
louis vuitton uk
new balance shoes
ralph lauren outlet stores
oakley sunglasses wholesale
swarovski crystal
swarovski crystal
marc jacobs outlet
louis vuitton handbags
cheap jordans
oakley sunglasses
fitflops shoes
oakley sunglasses
jordan shoes
true religion sale
nike roshe run
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
longchamp handbags
oakley sunglasses
michael kors outlet online
juicy couture outlet
louis vuitton
coach outlet online
polo ralph lauren
puma outlet
coach factory outlet
louis vuitton outlet
polo ralph lauren outlet
pandora jewellery
mulberry handbags
yeezy boost
mulberry handbags
burberry outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
fitflops shoes
cheap oakley sunglasses
cheap jordans
air max 90
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
louis vuitton
fitflops
tory burch outlet online store
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses uk
air max 90
tory burch outlet
coach handbags
Reply

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬