ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

51 user(s) are online (11 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 51

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲
Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2015/10/5 11:20:00 (4359 reads)

ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬
ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ (ߒߞߏ ߥ.ߛ.ߖ.) ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߄ ߞߜ.߇߈߀/߂߀߁߅
ߟߊ߬ߘߍ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߡߘߊ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߕߊ߲߬:
ߊ) -ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍߞߏ ߡߍ߲ ߦߴߌߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
ߋ)- ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߓߊߛߌߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ. ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߎߡߘߊ ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߛߏ߯ߙߏ ߓߟߏߟߊߘߍ ߕߐ߭ ߛߙߊ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߞߊߣߌ߲߫،
ߏ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:
߁- ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫
߂- ߞߊ߬ߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬
߃- ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߌߛߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬
߄- ߛߟߊߕߌ߯ ߡߊߟߌߞߌ߬ ߦߊ߬ߟߌ߬ߞߎߦߋ߫
߅- ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߟߊ߲߱ߛߌ߬ߣߍ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬
ߞߴߏ߬ ߟߎ߬  ߦߋ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߞߡߊߣߌ߫ ߞߵߏ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߜߘߍ߫.
ߞߏ߫ ߞߊߙߌ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߮  ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߁߈/ ߞߜ.߇߈߀/߂߀߁߅
ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߴߏ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫.
ߞߎߡߘߊ ߝߌߟߊ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:
ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫߸ ߊ߲ ߧߴߊߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߤߙߍ߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߠߊ߫، ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߖߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲ߕߌ߯ߦߊ ߘߌ߫. ߊ߲ ߓߍ߯ ߢߊ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߕߍ߫ ߥߙߎߞߟߌ ߞߍߢߊ߫ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫߸ ߓߊߏ߬ ߘߎߢߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߓߌ߬߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏߟߐ߲ ߣߌ߫ ߓߍ߲߭ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߌ߫ ߸  ߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊߡߙߊ߬ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߛߓߍߟߌ ߘߌ߫.
ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߟߌ ߓߍ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ ߞߏߛߐ߲߬،
ߓߊߏ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߕߘߍ߬ ߡߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߒߞߏ ߘߍߞߙߎߞߏ ߞߎߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߝߋߎ߫.
ߝߙߋߞߋ߫ ߓߊߖߎ ߛߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߥߙߎߞߌߕߐߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߝߙߍ߬ ߕߌߙߌ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߖߘߍ߬ߓߊߟߏ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߣߌ߫ ߛߓߍߛߎ߲ߧߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫.
ߣߕߊ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߡߝߊ߫ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ ߞߐ߫، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߡߌ߲߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߓߊߟߏ ߘߛߍߣߍ߲߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊߛߌ ߘߛߍ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲ߡߐ߰ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ (ߖߘߍ߬ߕߌ߰ߦߊ߬) ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫.
ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߥߙߎߣߍߦߊ ߘߊߡߌߣߊ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫  ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߙߋߞߋ߫ ߓߊߖߎ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫.
ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ ߞߏߖߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߞߐߓߌߟߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߙߎߞߌ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߦߏ߫ : ߓߊߛߌߦߊ ߸ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߸ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߘߍ߬ߞߏ ߟߎ߬، ߞߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߕߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߡߐ߰ߟߊ ߖߎ߬ߟߎ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߓߊߟߞߏ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫.
ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߓߊߛߌߦߊ ߕߊ߫ ߝߊ߲߭ ߡߊ߬߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߡߟߊ߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߣߌߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߊߛߌߦߊߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߣߝߊ߬ߓߐ߬ ߟߊ߫.
ߛߏ߬ߛߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߛߎߡߊߏߙߏ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߣߊߞߐߓߊ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߂߀߀ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬. ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߕߍ߫ ߟߏ߲ߘߊ߲߫ ߘߌ߫ ߓߊߛߌߦߊ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߡߌߛߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߝߊ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߣߴߏ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߘߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߛߌߟߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߐ߫ ߓߊߛߌ߫ ߟߊߛߣߍߕߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߓߊ߬ ߟߊ߬ߓߐ ߛߊߓߎ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߕߎ߲߯߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫߸ ߓߊߛߌ߫ ߟߊߣߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ ߘߌ߫ ߡߊߖߌ߰، ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߬߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߖߎ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫: ߛߐ߰ߛߐ߰ߣߍ߲߬ߜߍ ߣߌ߫ ߥߊ߲߬ߞߏ߬ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߣߌ߫ ߝ.ߞ.ߞ. ߣߌ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ...
ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߥߙߎߞߌ ߓߍ߯ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߟߊߒߖߘߍ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߊߘߊ߲߫ ߛߓߊ߬ߕߌ ߛߌߟߊ ߕߌߙߌ߲ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ ߟߊߛߋ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߘߤߊ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߘߝߊ ߘߐ߫، ߘߤߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߠߵ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߡߙߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߏ߬ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߥߊߟߌ ߛߓߊߓߎ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߠߊ߫.
ߣߊ߬ߝߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߝߊ߬ߘߌ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߝߐߟߌ ߡߊ߬، ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߛߌߓߏ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߢߊ ߡߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߁߲ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߊߘߡߊߘߋ߲ ߓߘߊ߫ ߜߍ߫ ߤߊߥߎ߬ߟߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߢߍߕߊ߮ ߘߐ߫، ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߝߕߌ߫ ߜߟߐߡߌ߲ ߣߌ߫ ߝߢߐ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߒ߬ߞߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߝߍߟߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߛߋ߲߬ߕߊ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߝߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߙߌߦߊ ߘߏ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߥߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߝߊ߬ߘߌ ߣߴߊ߬ ߘߐߞߍ ߟߐ߲ ߠߋ߬ ߕߍ߲ߘߊ߲ ߖߎ߬ߖߐ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߐ߲ ߞߐ߫. ߓߊߏ߬ ߘߎߢߊ߫ ߤߙߍ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬، ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߐ߲ߞߏߡߊ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߦߊ߬ ߖߏߣߊ ߛߊߓߎ ߘߌ߫.
ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߝߊ߬ߘߌ ߟߊߘߊ߬ߙߏ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߖߊ߲ߧߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߘߊ߲ߘߟߊ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߕߍ߲ߞߍ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߴߊ߬ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߡߊ߬،
ߊ߬ ߓߍ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߐ߲ߞߏߡߊ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬߸ ߊ߬ ߓߍ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߛߌߟߊ ߕߐ߬ ߕߏߣߍ߲ ߕߍ߫ ߞߟߐ߬ߞߟߐ߬ ߘߌ߫ ߤߊߟߌ߬ߛߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬،  ߊ߬ߕߎ߬ߢߊ߬ߜߍ߬ ߝߐ ߘߐ߫߸ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߎߘߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߫߸ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߕߎ߬ߢߊ߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ߫ ߞߏ߫: ﴿ ߒ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߛߍ߭ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ﴾.
ߛߍ߱ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߍߕߊ ߟߋ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߞߐ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬ ߕߙߐߦߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߐ߲ߞߐ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߢߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬ ߝߏ߫ ߛߊ߬ߦߊ، ߛߊ߬ߦߊ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߊߓߎ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߊߓߎ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫،
ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߙߎߝߊ ߞߊ߬ ߞߏߟߊߛߌ߯ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߟߐ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߌߦߊߦߊ، ߓߊߏ߬߸ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߕߐ߯ߟߐ߲ߣߍ߲ ߦߙߌߞߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߃߂߂ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌ ߂߈߇߅ ߒ߬ ߠߊ߫ ߜߙߋ ߞߊ߲߬ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ (ߊ.ߤ.)،
 ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߍ߰ߘߏ߲ ߠߊ߫ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߞߊ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬.
ߞߏ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߣߊߙߌߣߊߙߌ߫، ߝߣߊ߫߸ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊ߲߫ ߖߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫߸ ߝߙߍ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߬ߘߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬، ߦߏ߫ ߡߐ߱ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߘߐ߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲،
ߛߊߣߌ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߕߍ߫߸ ߣߌ߫ ߛߌ߭ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߎ߲߬ߘߐߖߊ߲߬ߧߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫߸ ߦߋߙߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߦߊ߫، ߦߏ߫ ߓߌ߲߬ߘߌ߲ߓߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߣߐߘߐ߲ߞߐߟߌ ߣߴߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߏߙߌߛߋ߲ ߠߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߏ߯ߦߊ ߘߐߝߎߛߎ߲ߞߎ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߟߐ߬ ߘߐ߬ߝߎߛߎ߲ߞߎ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߜߍߘߐߞߍ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߡߙߍߛߍ ߟߎ߫ ߕߊ߭ ߛߊߓߎ ߘߌ߫ ߘߐ߫߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߓߊߟߏ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߊ߲ߘߊ ߟߌ߬ߤߟߊ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߛߏ߬ߓߏ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߘߌ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߘߊ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߓߊߛߌ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߝߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫،  ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߓߊߛߌߦߊ ߘߍ߭ ( ߒ.ߓ.ߘ.) ߟߐ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߝߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬߸ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߣߐ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߲ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒ߬ ߓߘߊ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߡߐ߰ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߓߊ߲ߘߊ ߟߌ߬ߤߟߊ ߓߟߏ߫، ߞߊ߬ ߡߛߐߙߋ߲ ߣߌ߫ ߔߙߎ ߣߌ߫ ߛߏߟߌ߲ ߣߌ߫ ߡߛߐߙߋ߲ߞߣߐߡߊ ߣߌ߫ ߛߙߏߘߐ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫.
ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ (ߒߞߏ ߥ.ߛ.ߖ.) ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ (ߒ.ߓ.ߘ.) ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߟߊߒߞߋ ߣߌ߲߬ ߢߊߞߎߘߦߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߌ߭ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߲߬ ߓߊߛߌߦߊ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߡߊ ߡߊ߬ ߕߋߙߎ߫، ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߓߊߛߌ ߟߎ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߫ ߦߟߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߎߘߦߊ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ ߟߎ߫ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫،
ߓߊߏ߬ ߸ ߓߊߛߌߦߊ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ  ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߓߊߛߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲، ߏ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߓߟߏߡߞߊߟߌ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߓߊߛߌߦߊ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫، ߌߞߏߡߌ߲߬ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߛߋߞߏߓߍ߯ߟߊ ߛߐߟߌߟߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߣߵߊߝߙߌߞߌ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ ߟߊ߫، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߒߞߏ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ ߁߄/߁߉߄߉
ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߞߏߢߌ߬ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߲߫ ߛߓߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߥߙߎߞߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߛߓߍߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߞߐ߫.
ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߓߊߛߌߦߊ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߡߊ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߓߊߏ߬ ߸ߞߏߢߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߝߐߣߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߓߊߛߌߦߊ ߟߐ߲ ߘߐ߫ ߛߊ߲ߝߍ߬ ߛߍ߲߸ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߓߊߛߌߟߐ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߘߝߊ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߓߌ߬، ߓߊߏ߬ ߓߊߛߌߦߊ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߣߴߊ߲ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߓߊߛߌߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߘߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫، ߛߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߘߌ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫.
ߌߞߏߡߌ߲߬ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߍ߲ ߞߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲ ߓߘߊ߫ ߃߂߂ ߓߐ߫ ߞ. ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫߸ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߟߐ߲߫ ߞߏߢߊߢߌߣߌ߲ߠߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߞߐ߫ ߸ ߝߏ߫  ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬ ߞߏߛߓߍ߫.
ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߒߞߏ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߓߊߛߌߦߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߓߊߛߌߦߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߓߣߊ߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߓߊߛߌߟߐ߲ ߟߐ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫.
ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߓߊߛߌߦߊ ߕߊ߲ߓߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߋ߬ ߘߊ߲߭ߕߍ߱ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫،
ߖߐ߰ߣߍ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߟߊ߫ ߥߊ߯ ߓߌߛߓߊ߬ ߣߌ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫(߃߅ ߀߀߀)ߡߊ߬،
ߛߟߊߕߌ߯ ߛߌߦߊߞߊ߬ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߔߐߍ߲ߕߋߣߐߊߙ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߬ ߓߙߊߖ߭ߊߝ߭ߌߟ ߞߊ߲ߓߍ߲، ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߞߍ߲ߘߍ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߬ߣߐ ߘߐ߫.
ߊ߬ߟߋ߬ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߞߍ ߓߘߊ߫ ߘߟߊ߫ ߥߊ߯ߝߌ߬ߟߊ߬  ߘߌ߫ ߝߌߛߙߌ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߵߊ߬ߟߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߞߏ ߘߐ߫، ߊߟߡߴߊ߬ ߛߙߊ߬ ߘߊ߫ ߤߙߍ߫ ߟߊ߫ ߞߌߢߍ߲ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߕߊ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߞߍ߫ ߸ ߛߏ߭ ߦߋ߫ ߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߣߍ ߦߋ߫، ߛߊ߬ߦߊ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߛߋߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߛߓߏ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߢߌߡߊ ߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫.
ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߣߐ߬ߣߌ ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߐ߲ ߡߊߜߍ߲߫ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߓߐߣߍ߲ ߕߐ߬ߣߐ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߕߐ߬ߣߐ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߡߊ߬، ߌ ߓߊ߯ ߓߴߌ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߝߟߏ ߕߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߴߌ ߡߊ߬، ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬.
ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߖߎ߬ߟߦߊ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬، ߌ ߓߊ߯ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߕߐ߬ߣߐ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߐߕߟߊ ߟߊ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲߫ ߓߐߣߍ߲  ߖߊ߬ߕߋ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߣߐ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߴߌ ߡߊ߬،
ߞߏ߬ߣߌ߲߬߸ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߕߊ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲߫ ߓߐ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߥߊ߯ ߛߊߓߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬.
ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߘߊ߬ ߘߟߊ߫ ߥߊ߯ ߕߊ߲ ߣߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫(߁߁ ߀߀߀) ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߘߐ߫.
ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߘߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߥߊߘߌ ߛߙߊ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊߙߏ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߣߌ߫ ߣߍߣߍߓߊ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߣߴߏ߬ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߜߘߍ߫ ߡߊߞߐߣߐ߲߬.
ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߜߘߍ߫ ߞߐ߫ ߊ߬ ߞߏ ߞߊ߲߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߐ߱ ߣߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߡߋߢߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫:
߅߲– ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ (ߒߞߏ ߥ.ߛ.ߖ.) ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬
߆߲_ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߓߎߓߞߊߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ (ߒߞߏ ߥ.ߛ.ߖ.) ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߛߙߍ߬ߞߍ߬ ߝߟߐ   ߓߐߛߑߕߐ߲߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫
߇߲-ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߯ ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ (ߒߞߏ ߥ.ߛ.ߖ.) ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߛߙߍ߬ߞߍ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
߂߲-ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ (ߒߞߏ ߥ.ߛ.ߖ.) ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߣߌߦߐߙߞ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ (ߒߞߏ ߥ.ߛ.ߖ.) ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߸ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
ߊߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߌߡߊ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߤߌߣߴߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߊ߫
ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߓߟߏ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߣߌߦߐߙߞ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫.

Rating: 10.00 (1 vote) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/7/18 15:20:00 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲
2018/7/18 5:00:00 - ߤߊߟߌߓߌ߬ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߎ߭ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬
2018/7/16 5:50:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛߋߞߎߓߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߊ߲߬
2018/7/16 4:20:00 - ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲
2018/7/14 9:30:00 - ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߌ߰ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/14 6:44:26 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫
2018/7/14 2:40:00 - ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ߡߊߡߎ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
2018/7/13 6:10:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߰ߕߊ߲߬ ߘߍߞߙߎ ߓߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߞߍ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/6 17:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߇߲ / ߈
2018/6/30 20:50:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߝߘߎߛߘߌߞߏ

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/4/7 9:23  Updated: 2017/4/7 9:23
 Re: ߙߌߦߏ߫ ߕߌ߲ߕߏ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ...
20170408 junda
cartier watches
cheap ray bans
dior sunglasses
cheap oakley sunglasses
louis vuitton
oakley sunglasses
coach outlet online coach factory outlet
ray ban sunglasses
swarovski outlet
michael kors
omega watches
true religion jeans
rolex watches
cheap ray ban sunglasses
cheap ray ban sunglasses
cheap ray bans
gucci borse
louis vuitton outlet
michael kors outlet online
louis vuitton outlet
prada shoes
gucci outlet
louis vuitton outlet clearance
louis vuitton outlet
coach factory outlet
ralph lauren uk
cleveland cavaliers jerseys
ralph lauren polo
louis vuitton
cartier watches for women
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
cheap jordans
michael kors outlet
salomon shoes
nike store
rolex watches
rolex outlet
air jordan 4
cheap football shirts
oakley sunglasses
michael kors outlet
nike outlet store
hermes outlet
ray ban sunglasses
cartier watches
nike free 5
ray ban sunglasses uk
nike trainers
michael kors handbags
louis vuitton outlet
michael kors handbags
adidas nmd
oakley sunglasses
coach outlet online
michael kors wallets
cheap ray ban sunglasses
oakley sunglasses wholesale
yeezy boost
michael kors canada
coach outlet online
cheap jerseys wholesale
roshe run
herve leger outlet
coach outlet store online
cheap mlb jerseys
coach outlet
nike air max
louis vuitton outlet
michael kors bags
burberry outlet
ralph lauren polo
louis vuitton
nike mercurial
fitflops
oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
christian louboutin shoes
oakley sunglasses wholesale
tory burch outlet online
air max 90
polo ralph lauren
hollister shirts
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses
gucci handbags
nike air max
rolex watches
michael kors handbags
replica watches
kate spade handbags
coach outlet online coach factory outlet
louis vuitton outlet online
coach outlet online
ralph lauren polo
polo outlet
adidas outlet store
polo ralph lauren
los angeles lakers
coach outlet online
polo ralph lauren
cheap nba jerseys
hollister clothing
polo outlet stores
michael kors handbags sale
michael kors
ray ban sunglasses
tory burch outlet online
louis vuitton handbags
polo ralph lauren
fitflops sale clearance
louis vuitton handbags
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
hollister uk
oakley sunglasses sale
nike shoes
adidas nmd runner
michael kors outlet online
ralph lauren
hollister
coach factory outlet
louis vuitton borse
vans shoes
michael kors handbags
longchamp outlet
christian louboutin sale
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
pandora charms
ray ban sunglasses
soccer jerseys
louis vuitton outlet stores
fitflops sale clearance
valentino outlet
mcm outlet
adidas shoes
michael kors outlet online
louis vuitton
pandora outlet
gucci outlet
swarovski uk
oakley sunglasses
michael kors outlet clearance
cazal sunglasses
adidas nmd runner
ray ban sunglasses
coach outlet clearance
polo ralph lauren
cheap nfl jerseys
tory burch shoes
mcm backpack
tory burch outlet
michael kors handbags
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet
polo pas cher
hollister clothing
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
true religion jeans
true religion jeans
coach outlet
hollister sale
coach factory outlet
nike blazer pas cher
mac cosmetics
ferragamo outlet
cheap mlb jerseys
michael kors outlet clearance
coach outlet online
ralph lauren outlet
gucci outlet
oakley sunglasses wholesale
cheap oakley sunglasses
jordan shoes
nba jerseys wholesale
louis vuitton outlet
reebok trainers
tory burch outlet
nfl jerseys wholesale
michael kors outlet stores
oakley sunglasses
louis vuitton outlet online
bottega veneta outlet
michael kors factory outlet
true religion jeans
louis vuitton handbags
ralph lauren pas cher
true religion uk
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
fitflops sale clearance
louis vuitton
soccer jerseys
christian louboutin
kd shoes
michael kors handbags
coach outlet online
coach outlet
swarovski jewelry
giuseppe zanotti outlet
cartier outlet
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses
true religion jeans
louis vuitton outlet store
nike trainers
ralph lauren shirts
cheap nfl jerseys
ralph lauren
longchamp
cleveland cavaliers jersey
kobe 9
mont blanc pens
polo outlet stores
oakley sunglasses sale
kate spade outlet
coach outlet
pandora jewelry
tods outlet
coach outlet canada
true religion jeans
swarovski crystal
hermes birkin
nike roshe one
oakley sunglasses
coach outlet online
ferragamo shoes
mbt shoes
kate spade
burberry outlet
lebron james shoes
tory burch outlet online
Basketball Shoes
hollister clothing
ray ban sunglasses
michael kors handbags clearance
supra shoes
fitflops sale clearance
salomon outlet
christian louboutin shoes
cheap ray bans
kevin durant shoes
fitflops sale clearance
louis vuitton outlet
converse shoes
michael kors handbags
versace sunglasses
true religion jeans
ralph lauren polo shirts
nike air max 2015
polo ralph lauren
ray-ban sunglasses
michael kors
true religion outlet
coach outlet
michael kors outlet
swarovski outlet
cheap oakley sunglasses
cartier outlet
louis vuitton outlet stores
nike trainers
oakley sunglasses
nike air force 1
oakley sunglasses
pandora outlet
mac cosmetics sale
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet
air max 90
chrome hearts
fitflops sale
coach outlet
swarovski jewellery
nike trainers
burberry canada
michael kors outlet
polo outlet
michael kors handbags
links of london
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
oakley sunglasses wholesale
ed hardy clothing
christian louboutin outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
rolex watches
nike roshe run
louis vuitton outlet stores
cheap snapbacks
cheap oakley sunglasses
ferragamo outlet
coach outlet online
gucci site ufficiale
nike shoes
nike store uk
cheap ray ban sunglasses
basketball shoes
longchamp handbags
christian louboutin outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
coach factory outlet
cheap nike shoes
rolex uk
thomas sabo charms
coach outlet online
hermes belts
louis vuitton
oakley sunglasses
ray ban sunglasses wholesale
instyler ionic styler
ray ban wayfarer
cartier watches
thomas sabo
nike outlet
michael kors factory outlet
replica watches
nike shoes
true religion uk
swarovski jewelry
oakley sunglasses
gucci outlet
coach outlet
michael kors outlet
ray-ban sunglasses
michael kors outlet store
swarovski crystal
coach factory outlet online
michael kors outlet
ferragamo shoes
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet
longchamp handbags
nike huarache
fitflops outlet
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
polo outlet
coach outlet online
tory burch outlet
oakley sunglasses
beats by dr dre
michael kors outlet
mulberry handbags
true religion outlet
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
fitflops sale clearance
chrome hearts outlet
nike air max
louis vuitton outlet
beats by dr dre
iphone case
nike roshe
michael kors handbags outlet
hermes bags
christian louboutin outlet
borse louis vuitton
coach outlet online
coach outlet online
pandora outlet
christian louboutin shoes
hollister clothing
prada handbags
hermes belt
air max 90
lacoste pas cher
mulberry bags
mulberry outlet
cheap oakley sunglasses
polo outlet
michael kors handbags
christian louboutin outlet
sac louis vuitton pas cher
ray ban sunglasses
christian louboutin outlet
true religion jeans
los angeles lakers jerseys
true religion outlet
hollister clothing
louis vuitton pas cher
adidas wings
louis vuitton
polo outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin
michael kors outlet
kate spade handbags
coach outlet online
borse gucci
louis vuitton
louis vuitton online
coach factory outlet
michael kors handbags outlet
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet online
ray ban sunglasses
cheap ray ban sunglasses
nike outlet store
cheap jordans
coach outlet
christian louboutin
cheap oakley sunglasses
nike foamposite
beats headphones
nike blazer pas cher
coach outlet store online
oakley sunglasses
ralph lauren
michael kors handbags
coach outlet online
ralph lauren uk
swarovski crystal
ray bans
gucci outlet
nba jerseys
louis vuitton outlet
ralph lauren
rolex watches
rolex outlet
ralph lauren outlet
Nike Free shoes
christian louboutin outlet
nike shoes uk
hollister clothing
coach outlet online coach factory outlet
fitflops
polo ralph lauren
cheap oakley sunglasses
football shirts
oakley sunglasses sale
polo outlet store
coach outlet online
rolex watches
michael kors outlet clearance
gucci outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags clearance
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren polo
michael kors outlet
michael kors handbags
longchamp
prada outlet
kobe shoes
montblanc pens
mulberry handbags
louis vuitton handbags
reebok outlet store
ecco shoes
polo ralph lauren outlet
louis vuitton outlet
polo ralph lauren outlet
gucci outlet online
ray bans
louis vuitton uk
longchamp outlet
coach outlet
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
ralph lauren polo
louis vuitton outlet
longchamp handbags
tory burch outlet
mizuno running shoes
fitflops
rolex watches
louis vuitton outlet stores
cheap ray ban sunglasses
coach outlet store online
polo ralph lauren
michael kors handbags
adidas shoes
louis vuitton
coach outlet
air max uk
christian louboutin sale
cheap nba jerseys
cheap nfl jerseys
louis vuitton outlet
michael kors outlet
nike store uk
christian louboutin shoes
louis vuitton
coach outlet online
michael kors
coach outlet clearance
coach outlet
coach factory outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
christian louboutin online
kobe bryant shoes
ray ban sunglasses
gucci bags
nike shoes
burberry outlet
ralph lauren outlet
fitflops
pandora jewelry
cartier watches for sale
polo ralph lauren
coach factory outlet
louis vuitton outlet
true religion jeans
louis vuitton
christian louboutin uk
louis vuitton outlet
michael kors uk
true religion jeans
gucci handbags
oakley sunglasses sale
ecco outlet
coach outlet online coach factory outlet
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
ray ban sunglasses
coach outlet clearance
oakley sunglasses
true religion jeans
longchamp outlet
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
michael kors outlet
air max uk
michael kors outlet clearance
polo outlet
tory burch outlet stores
adidas uk
nike huarache
ralph lauren uk
louis vuitton outlet
ray-ban sunglasses
rolex watches for sale
yeezy boost 350
ralph lauren
louis vuitton
ray ban sunglasses
yeezy boost 350
christian louboutin outlet
adidas trainers
coach factory outlet
ray ban sunglasses
polo outlet online
gucci outlet online
louis vuitton outlet
cheap jordans free shipping
mulberry sale
swarovski crystal
chrome hearts
pandora charms sale clearance
coach outlet online coach factory outlet
michael kors uk
nike shoes for women
oakley sunglasses wholesale
michael kors wallets for women
michael kors
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
ferragamo outlet
ysl outlet
oakley sunglasses wholesale
louis vuitton handbags
coach outlet store online
cheap jordans for sale
mulberry handbags sale
coach factory outlet
longchamp handbags
pandora jewelry
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet clearance
ray bans
louis vuitton handbags
louis vuitton
coach outlet online
michael kors outlet online
prada sunglasses
christian louboutin
rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex
coach outlet online
fitflops sale clearance
cheap nhl jerseys
mulberry handbags
cheap oakley sunglasses
cheap ray bans
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags outlet
michael kors outlet
coach outlet
coach outlet online coach factory outlet
cartier watches
oakley sunglasses wholesale
polo ralph lauren
ferragamo shoes
ralph lauren outlet
beats by dre
futbol baratas
lebron james shoes
mulberry bags
swarovski outlet
cheap oakley sunglasses
asics
jerseys wholesale
ferragamo shoes
louis vuitton uk
new balance shoes
ralph lauren outlet stores
oakley sunglasses wholesale
swarovski crystal
swarovski crystal
marc jacobs outlet
louis vuitton handbags
cheap jordans
oakley sunglasses
fitflops shoes
oakley sunglasses
jordan shoes
true religion sale
nike roshe run
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
longchamp handbags
oakley sunglasses
michael kors outlet online
juicy couture outlet
louis vuitton
coach outlet online
polo ralph lauren
puma outlet
coach factory outlet
louis vuitton outlet
polo ralph lauren outlet
pandora jewellery
mulberry handbags
yeezy boost
mulberry handbags
burberry outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
fitflops shoes
cheap oakley sunglasses
cheap jordans
air max 90
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
louis vuitton
fitflops
tory burch outlet online store
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses uk
air max 90
tory burch outlet
coach handbags
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/10/2 1:04  Updated: 2017/10/2 1:04
 Jg emperor appreciated Kevin Durant!Freddy adu counter said the warriors players
Throw three points is just not the whole garage regular work, and don't neglect, Stephen curry is the team in assists in addition to steals, he averaged 6. 7 assists in the regular season, 14 inside the league and the playoffs <a href=http://www.stephencurryshoes.com>stephen curry shoes</a> is usually averaging 9. 3 assists because league the first! Let's imagine a photo, 40 minutes per game inside Treasury, attack launched dozens of times, there are always several ball he wasn't within the outside, but the ball inside, attracted a double... What will happen next? There was a man he'll tell you the answer, <a href=http://www.curry-shoes.com>curry shoes</a> he called clay -- Thompson, from the fantastic state warriors, he made this year 211 3-pointers, finished third from the league, and that 211 3-pointers, 68 comes from the assists of Stephen curry.


12-13 time to contrast the shed and ray Allen throughout '05 -' 06 -- Allen into 269 3-pointers, and he's the Seattle supersonics. Which year, Allen's 269 associated with 653 three-point shots, picture 41. 2%, as Stephen - 272 of 600 pictures in his Arsenal, as high as 45. 3%; That year, Alan ball attack create 3 ratio is lower than a quarter, compared using 38. 6% in data bank; That year, Allen's assists the telephone number 3. 7, less compared to Treasury for three assists. So the outline, the image of an alternative 3-pointers hand lower the garage outline: he not simply completed the sharpshooter qualifications, his teammates for the creation of free-throw chances into; He will also look for opportunities while doing so, through the ball discovery, stopped for no assists 3-pointer of shots. Furthermore, he also can pass assists, "create" another glass pitcher - clay - Thompson! Not only can catch vote, will likely urgent stopped, can produce more opportunities to people, this star, unique! Now i'm <a href=http://www.kdshoes.us.com>kevin durant shoes</a> afraid, just use "striker" two words are already unable to define Stephen curry, also have to be in with a "great" rhetoric.

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.net>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.kobe-10.org>kobe 10</a> <a href=http://www.nikeairforce1high.com>nike air force 1 high</a> <a href=http://www.nikeairmaxflair.us>nike air max flair</a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com>kyrie 3 shoes</a> <a href=http://www.stephencurry.us.com>stephen curry shoes</a> <a href=http://www.johnwallshoes.us.com>john wall shoes</a> <a href=http://www.adidasnmdxr1.us>adidas nmd xr1</a> <a href=http://www.pumadisc.us>Puma Disc Blaze</a> <a href=http://www.nikeairmax90ultra.com>nike air max 90 ultra</a> <a href=http://www.kdshoesstore.com>kd shoes store</a> <a href=http://www.pumarihannacreepers.com>puma rihanna</a> <a href=http://www.adidasnmdr2.us>adidas nmd r2</a> <a href=http://www.adidasyeezyboost350v2zebra.com>adidas yeezy boost 350 v2 zebra</a> <a href=http://www.nikeflyknitracer.com>nike flyknit racer</a> <a href=http://www.stephencurryshoes.com>curry shoes</a> <a href=http://www.canada--goose.us.com>canada goose</a> <a href=http://www.kyrie4.us.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.nikefreetr6.com>nike free tr</a>
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/11/16 8:29  Updated: 2017/11/16 8:29
 Depth: very difficult to control and Kevin Durant, compared to this problem more lethal, not solve will sweep!
Knight's strategy clearly, today is for you to cling to garage, tend not to give him any chance, and Kevin durant is always one on one with defense. But garage or under heavy defensive look for opportunities, such as deal with <a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> low, he mobilized, make use of the other fear his outside ability garage easily have scored two points.


The last 80 seconds inside the first half, durant skipped shots from outside, the actual basket three players are knights, including Thompson, lebron, subsequently, the Treasury rushed to the basket from the prolonged position, unexpectedly the offensive rebounds from the knight encirclement! Then he / she points ball durant, which finished scores!


And the next half, knight to defensive strategy appears to be shaken, they don't have an excessive amount double again, help, strangely enough, JR in 1 in 1 against Arsenal, and directly put the particular garage was pushed towards the ground.


Sure enough, the knight defensive shaken <a href=http://www.curry-shoes.com>curry shoes</a> following scoring started rising with his Arsenal, outside the 3-pointer by continuous, during those times he was given the ability to just like Kevin durant got chance within the first half. After three points inside the database is still strike, he this section one bomb underneath the 14 points.


Today can be June 1, the time <a href=http://www.kdshoes.us.com>kevin durant shoes</a> may be the international children's day, it seems in the "primary school" is just about the holiday today.


Small garage finish I rested most of the holiday to battle, he or she is still the contribution for the brilliant stroke, but additionally pass a 3-pointer simply by Kevin durant. The previous 3 minutes, garage off in advance of schedule, because the sport had no suspense.

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.net>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.bapehoodie.com>bape hoodie</a> <a href=http://www.ultraboostshoes.us.com>ultra boost shoes</a> <a href=http://www.pumafenty.us.com>puma fenty</a> <a href=http://www.adidaszxflux.us.com>adidas zx flux</a> <a href=http://www.vansshoes.us.com>vans shoes</a> <a href=http://www.nikevapormaxshoes.us.com>nike vapormax shoes</a> <a href=http://www.yeezyshoes.us.com>yeezy shoes</a> <a href=http://www.nikelunarforce1.com>nike lunar force 1</a> <a href=http://www.curry-shoes.com>curry shoes</a> <a href=http://www.rose6.us>d rose 6</a> <a href=http://www.kyrie-4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.mizunoshoes.us.com>mizuno shoes</a> <a href=http://www.wholesalehats.us>wholesale nfl hats</a> <a href=http://www.ugg5815.com>ugg 5815</a> <a href=http://www.pgshoes.com>paul george shoes</a> <a href=http://www.adidasnmdshoes.us.com>adidas nmd shoes</a> <a href=http://www.hyperdunk2016.com>hyperdunk 2016</a> <a href=http://www.asicsshoes.us.com>asics shoes</a>
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2018/2/5 1:36  Updated: 2018/2/5 1:36
 The soup god loses Kevin Durant: he can help the team in other ways
Half-court completed,<a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> the garage 12 factors and 4 rebounds 6 allows, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 has got the upper hand slightly. But as knight defeat inside second half, even his one-on-one hit his points. In this series, OuWenBen should have certain advantages in counterpoint, just like the finals last year, because season of Christmas wars, with their strong personalized fortunes turned.


But today the warriors on the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen <a href=http://www.curry-shoes.com>curry shoes</a> to get the rhythm. Actually, today most of the time was clay - Thompson Lord Owen, although Owen hit a dead before him, but clay height reach or to some extent, limits the Owen's episode. In only a few times in the face of single singled out within his Arsenal, although Owen offers good performance, but also it's hard to return for a knight.


Total play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists from the Treasury, 6 of 11 three-point <a href=http://www.kdshoes.us.com>kevin durant shoes</a> images. 24 points and 3 rebounds, two assists, Owen has scored 17 points inside the first half, he scored seven points inside the second half. Facing the big four with the mighty, and only Michael Owen in one-on-one earn garage have chances, but today's garage to try and do better.

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com><strong>kyrie irving shoes</strong></a> <a href=http://www.joelembiidjersey.com><strong>joel embiid jersey</strong></a> <a href=http://www.adidaszxflux.us.com><strong>adidas zx flux</strong></a> <a href=http://www.adidasyeezywaverunner700.com><strong>adidas yeezy wave runner 700</strong></a> <a href=http://www.nikelunarforce1.com><strong>nike lunar force 1</strong></a> <a href=http://www.kobe11.org><strong>kobe 11</strong></a> <a href=http://www.drose8.com><strong>rose 8</strong></a> <a href=http://www.bensimmonsjersey.us><strong>ben simmons jersey</strong></a> <a href=http://www.pgshoes.com><strong>paul george shoes</strong></a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us><strong>lebron soldier 10</strong></a> <a href=http://www.adidasterrex.us><strong>adidas terrex</strong></a> <a href=http://www.kobe-10.org><strong>kobe 10</strong></a> <a href=http://www.lebron-14.us><strong>lebron 14</strong></a> <a href=http://www.johnwallshoes.us.com><strong>john wall shoes</strong></a> <a href=http://www.yeezyboost350v2.us><strong>yeezy boost 350 v2</strong></a> <a href=http://www.adidasiniki.us.com><strong>adidas iniki</strong></a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us><strong>lebron soldier 10</strong></a> <a href=http://www.kyrie-3.com><strong>kyrie 3</strong></a> <a href=http://www.ugg5803.com><strong>ugg 5803</strong></a> <a href=http://www.nmdr1.us><strong>nmd r1</strong></a> <a href=http://www.kevindurantjersey.us.com><strong>kevin durant jersey</strong></a> <a href=http://www.calvinklein-underwear.us.com><strong>calvin klein underwear</strong></a> <a href=http://www.nikepg2.us><strong>nike pg 2</strong></a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.com.co><strong>nike kyrie</strong></a> <a href=http://www.hand-spinner.us><strong>hand spinner</strong></a> <a href=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com><strong>kyrie irving basketball shoes</strong></a> <a href=http://www.nikeairpresto.us.com><strong>nike air presto</strong></a> <a href=http://www.asicsgelkayano23.com><strong>asics gel kayano 23</strong></a> <a href=http://www.nikesbdunk.us><strong>nike sb dunk</strong></a> <a href=http://www.vanssk8hi.us><strong>vans sk8 hi</strong></a> <a href=http://www.bapehoodie.com><strong>bape hoodie</strong></a> <a href=http://www.kyrie3.com><strong>kyire 3</strong></a> <a href=http://www.adidasnmdhumanrace.com><strong>nmd human race</strong></a> <a href=http://www.ecco.us.com><strong>ecco Shoes</strong></a> <a href=http://www.ugg5815.com><strong>ugg 5815</strong></a> <a href=http://www.kyrie-4.org><strong>kyrie 4 shoes</strong></a>
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2018/3/23 1:36  Updated: 2018/3/23 1:36
 Kevin Durant playoff steals to record 87th
After having a brought the first <a href=http://www.curry-shoes.com>curry shoes</a> baseball, a garage at this match: each other laid out a perfect diamond entrance, teammate Steve Blake flew that you follow up, left the clippers shield darren collison (microblogging) the length between two steps powering their closely, Danny granger would be the only defender in tow line. This is the shed superior court intuition and knowing that embodies: his shot assortment. He seems to recognize the defensive player on the ideas, can predict his or her next move, then strike ahead of time. "When other people are doing gesture, garage within judgment, and the activity, this is Stephen is best place, in this respect this league may be first rate. Find field space, know in which the defense space will arise, it is the key from the art of his photos. Because no matter precisely how good your shots, more exquisite technology, no place is useless. "ESPN's Mark thorpe, once wrote within his article.


Garage thoroughly <a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> observing the defense, he also provide reason to be so cautious. Before this, the warriors have missed 12 goals in 13 shots before, is now 33 in order to 37 behind the clippers, disturbed through the right leg muscle anxiety of garage after just one of 4. For car port himself, this ball is important: before a season, he hit accurate documentation in NBA history using 272 grains of three points, if again founded three points today, his three points shock as to hit number will go over 200 mark. So that library can be the sixth in a row has at the very least two season hit 2 hundred grains of three players, at the same period, still can have three points to continuous hit game streak always 54 games - will probably be the warriors team record record.


"I like everything <a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a> associated with the shooting, " garage once said within an interview, "but with the highest especially in perfect hand posture. When your is in good rhythm, from standing in the feet in the grass, his hands to complete an effort, all series of joint actions will likely be calm and smooth, such as waves. It's a superb feeling. ".

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com><strong>kyrie irving shoes</strong></a> <a href=http://www.anellobackpack.us.com><strong>anello backpack</strong></a> <a href=http://www.adidaszxflux.us.com><strong>adidas zx flux</strong></a> <a href=http://www.cristianoronaldocr7.us><strong>Nike CR7 Football Boots</strong></a> <a href=http://www.nikekyrie4.us.com><strong>nike kyrie 4</strong></a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com><strong>kyrie 3 shoes</strong></a> <a href=http://www.kevindurantjersey.us.com><strong>kevin durant jersey</strong></a> <a href=http://www.adidaspureboost.us.com><strong>adidas pure boost</strong></a> <a href=http://www.pumafentyslides.us><strong>puma fenty slides</strong></a> <a href=http://www.ugg5815.com><strong>ugg 5815</strong></a> <a href=http://www.adidasclothing.us><strong>Adidas Sports</strong></a> <a href=http://www.kobebryantjersey.us><strong>kobe bryant jersey</strong></a> <a href=http://www.adidasnmdxr1.us><strong>adidas nmd xr1</strong></a> <a href=http://www.barbourjackets.us.com><strong>barbour jackets</strong></a> <a href=http://www.adidassuperstar.us.org><strong>adidas superstar</strong></a> <a href=http://www.pumasuede.us.com><strong>puma suede</strong></a> <a href=http://www.kyrie4.us.com><strong>kyrie 4</strong></a> <a href=http://www.pumafenty.us.com><strong>puma fenty</strong></a> <a href=http://www.stephencurry-shoes.com><strong>curry shoes</strong></a> <a href=http://www.kobe--shoes.com><strong>kobe shoes</strong></a> <a href=http://www.nmdhumanrace.us.com><strong>nmd human race</strong></a> <a href=http://www.nikevapormaxshoes.us.com><strong>nike vapormax</strong></a> <a href=http://kyrieirvingjersey.com><strong>kyrie irving jersey</strong></a> <a href=http://www.kd-shoes.org><strong>kd shoes</strong></a> <a href=http://www.nikesbdunk.us><strong>nike sb dunk</strong></a> <a href=http://www.yeezytriplewhite.com><strong>yeezy boost triple white</strong></a> <a href=http://www.calvinklein.us.com><strong>calvin klein underwear</strong></a> <a href=http://www.curry3shoes.com><strong>curry 3 shoes</strong></a> <a href=http://www.adidasnmdhumanrace.com><strong>nmd human race</strong></a> <a href=http://www.adidasultraboost4.com><strong>adidas ultra boost 4</strong></a> <a href=http://www.pumafenty.us><strong>puma fenty</strong></a> <a href=http://www.kyrieirvingjersey.com><strong>kyrie irving jersey</strong></a> <a href=http://www.nikevapormax.us.com><strong>nike air vapormax</strong></a> <a href=http://www.airjordan-31.com><strong>air jordan 31</strong></a> <a href=http://www.ecco.us.com><strong>ecco Shoes</strong></a> <a href=http://www.newbalanceshoes.us.com><strong>new balance shoes</strong></a>
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2018/3/28 20:48  Updated: 2018/3/28 20:48
 adidas nmd r2 party back again
At this time, because Kevin durant, Curry can no longer embodiment that unscrupulous reviewing champion, 15 to 16 year everything will end up memories. That year, however, how many people possess a history class record may be overlooked? 15-16, Curry, taking pictures 50. 4%, 45. 4% about threes, free-throw shooting 90. 8%. Yes, Curry did, in the NBA includes a about the existence on the 180 club, but due to that year Curry will be too strong, and the actual record to little, often discussed in that year, the amount time has been ignored?

Tag: <a href=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com>adidas yeezy</a> <a href=http://www.balenciagatriplesshoes.com>balenciaga triple s</a> <a href=http://www.lebronjames--shoes.us.com>Nike Lebron James Shoes</a> <a href=http://www.curry4footlocker.com>curry 4</a> <a href=http://www.kyrie-3.com>kyrie 3</a> <a href=http://www.yeezy--boost.us.com>yeezy boost</a> <a href=http://www.nikesoccercleats.us.com>Nike Soccer Cleats</a> <a href=http://www.nikecr7.com>Nike CR7</a> <a href=http://www.calvinklein-underwear.us.com>calvin klein</a> <a href=http://www.anellobackpack.us.com>anello backpack outlet</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.supremeyeezys.com>supreme yeezys</a> <a href=http://www.kyrie4confetti.us>kyrie 4 confetti</a> <a href=http://www.airjordan32.us>jordan 32</a> <a href=http://www.adidasultraboostshoes.us.com>adidas ultra boost shoes</a> <a href=http://www.kyrie-4.org>kyrie 4</a> <a href=http://www.nikekyrie4.us.com>kyrie 4 shoes</a> <a href=http://www.curry-4.com>curry 4</a>

<a href=http://www.birkenstocksandals.us.com><strong>birkenstock shoes</strong></a> <a href=http://www.kyrie-irvingshoes.com>kyrie shoes</a> <a href=http://www.nikehyperdunk.us.com><strong>nike hyperdunk</strong></a> <a href=http://www.nikekyrie4.us.com><strong>nike kyrie 4</strong></a> <a href=http://www.kobe--shoes.com><strong>kobe shoes</strong></a> <a href=http://kyrieirvingjersey.com><strong>kyrie irving jersey</strong></a> <a href=http://www.michaeljordanshoes.us><strong>michael jordan shoes</strong></a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com><strong>kyrie shoes 3</strong></a> <a href=http://www.nikesoccercleats.us.com><strong>Nike Soccer Cleats</strong></a> <a href=http://www.stephencurryjersey.us><strong>stephen curry jersey</strong></a> <a href=http://www.lebron-14.us><strong>lebron 14 shoes</strong></a> <a href=http://www.vansshoes.us.com><strong>vans shoes</strong></a> <a href=http://www.airmax270.us>air max 270</a> <a href=http://www.nikerosherun.us.com><strong>nike roshe run one</strong></a> <a href=http://www.rose6.us><strong>d rose 6</strong></a> <a href=http://www.curryshoes.us><strong>stephen curry shoes</strong></a> <a href=http://www.vanssk8hi.us><strong>vans sk8 hi</strong></a> <a href=http://www.calvinklein.us.com><strong>calvin klein</strong></a> <a href=http://www.pumasuede.us.com><strong>puma suede</strong></a> <a href=http://www.nikesbdunk.us><strong>nike sb dunk</strong></a> <a href=http://www.adidasboost.us.com><strong>adidas boost</strong></a> <a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>adidas yeezy boost</a> <a href=http://www.stephencurry.us.com><strong>stephen curry shoes</strong></a> <a href=http://www.kd-shoes.org><strong>kd shoes</strong></a> <a href=http://www.kdshoesstore.com><strong>kd shoes</strong></a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.com.co><strong>nike kyrie</strong></a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com><strong>kyrie irving shoes</strong></a> <a href=http://www.lebronsoldier11.org>soldier 11</a> <a href=http://www.nmdhumanrace.us.com><strong>nmd human race</strong></a> <a href=http://www.newbalancerunningshoes.us.com><strong>new balance running shoes</strong></a>
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2018/5/20 8:47  Updated: 2018/5/20 8:47
 Kevin Durant to win is not as good as James, black widow again salt in the wound
2 steals in his Arsenal, <a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> in the first one fourth, and the two steals to garage a total of 106 times inside playoffs career steals, which transcends the rick Barry, became the steals inside history of the warriors team within the playoffs.

Garage into seven three-pointers inside the game, this also let their playoff three-pointers hit number up to 261, match the Robert horry, ninth three points in playoff record list. Distance comes 8th Chauncey billups, he also only six three details.

37 points in solely three games, came <a href=http://www.curryshoes.us.com>curry shoes</a> someone's, and this is his there is much surprise, including playoffs) eighth score 35 + video game with three alone, in excess of 7 times of Russell westbrook, the top league.

So many record the first world war, there is no doubt the game can be said to be the garage in this series played the most beneficial game. The first a few games, garage is averaging 27. 3 points and 5. 7 rebounds, 6 aids, shooting 40. 3% and 35. 3% from 3, compared with the regular season shooting stage, a particular degree of decline, though the game, garage completely crazy. The blazers in numerous players to hound your pet, but no one can certainly disturb his rhythm. Storage, as it were, in the game again to determine "day day" feeling.

11 three-point series out hand, hit <a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a> several goals, including vast mileage of three points. Wearing warriors baseball hat sitting within the stands to watch the particular old garage, it also appears to own son's playing god are some incredible performance. The lens on the old garage, he can't help but shook the head.

Of course, no matter what other people think, garage three points for their own performance with total confidence. In the 3 rd quarter the warriors together with 88-58 big lead this blazers, garage outside the three-point line again, the ball away from the one hand, he / she turned back field, the ball firmly in to the basket, the whole uproar. Can put the three points within this state, the other party can say what?

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.adidasyeezyboost350v2zebra.com>adidas yeezy boost 350 v2 zebra</a> <a href=http://www.asicsgelkayano23.com>asics gel kayano 23</a> <a href=http://www.nikeairmax270.us.com>nike air max 270</a> <a href=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com>Nike Lebron James Shoes</a> <a href=http://www.kyrie4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.adidaspureboost.us.com>adidas pure boost</a> <a href=http://www.neweracaps.us.com>new era caps</a> <a href=http://www.nikeairpresto.us.com>nike air presto</a> <a href=http://www.curry3shoes.com>curry 3 shoes</a> <a href=http://www.kyrie1.us>kyrie 1</a> <a href=http://www.stephencurry.us.com>curry shoes</a> <a href=http://www.adidasalphabounce.com>adidas alphabounce</a> <a href=http://www.adidasnmdshoes.us.com>adidas nmd shoes</a> <a href=http://www.adidascrazyexplosive.us.com>adidas crazy explosive</a> <a href=http://www.barbourjackets.us.com>barbour jackets</a> <a href=http://www.kyrie--4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.michaeljordanshoes.us>michael jordan shoes</a> <a href=http://www.nikesoccercleats.us.com>Nike Soccer Cleats</a> <a href=http://www.kobe11.org>kobe 11</a> <a href=http://www.stephencurry-shoes.com>stephen curry shoes</a> <a href=http://www.pumarihannacreepers.us>puma rihanna creepers velvet</a> <a href=http://www.nikehuarache.org>nike huarache</a> <a href=http://www.jordanretro.us.com>jordan retro</a> <a href=http://www.pgshoes.com>pg shoes</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.ugg5815.com>ugg 5815</a> <a href=http://www.adidastubular.us>adidas tubular</a> <a href=http://www.nikehyperdunk.us.com>nike hyperdunk</a> <a href=http://www.nikevapormax.us.com>nike air vapormax</a> <a href=http://www.kyrie3.com>kyire 3</a> <a href=http://www.kevindurantjersey.us.com>kevin durant jersey</a> <a href=http://www.curryshoes.us>stephen curry shoes</a> <a href=http://www.lebron-14.us>lebron 14</a> <a href=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com>nike air more uptempo</a> <a href=http://www.anellobackpack.us.com>anello backpack outlet</a> <a href=http://www.kyrie-irvingshoes.com>nike kyrie shoes</a> <a href=http://www.nikezoomvaporflyelite.us>nike zoom vaporfly elite</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.com.co>nike kyrie</a> <a href=http://www.vanssk8hi.us>vans sk8 hi</a> <a href=http://www.pumasuede.us.com>puma suede</a> <a href=http://www.yeezyboost350v2.us>yeezy boost 350 v2</a> <a href=http://www.kobe-10.org>kobe 10</a> <a href=http://www.pumafenty.us.com>puma fenty</a> <a href=http://www.cristianoronaldocr7.us>Cristiano Ronaldo CR7</a> <a href=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com>adidas yeezy</a> <a href=http://www.puma-fenty.us>puma fenty<</a> <a href=http://www.asicsshoes.us.com>asics shoes</a> <a href=http://www.birkenstocksandals.us.com>birkenstock sandals</a> <a href=http://www.kyrie-4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.nikevapormaxshoes.us.com>nike vapormax shoes</a> <a href=http://www.filashoes.us>fila</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.adidassuperstar.us.org>adidas superstar</a> <a href=http://www.nikeepicreactflyknit.us>nike epic react</a> <a href=http://www.kyrie3.us>nike kyrie 3</a> <a href=http://www.kyrie-4.org>kyrie 4 shoes</a> <a href=http://www.adidaseqt.us.com>adidas eqt</a> <a href=http://www.nikepg2.us>nike pg 2</a> <a href=http://www.hyperdunk-2017.com>hyperdunk 2017</a> <a href=http://www.stephencurry--shoes.us.com>stephen curry shoes</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.air-jordan-shoes.us.com>air jordan shoes</a> <a href=http://www.adidaszxflux.us.com>adidas zx flux</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.org>soldier 11</a> <a href=http://www.nikefree.us.com>nike free</a> <a href=http://www.nikeairmax97.us.com>nike air max 97</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.us.com>Lebron soldier 11</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.adidassoccercleats.us.com>adidas football cleats</a> <a href=http://www.curry-4.com>curry 4 shoes</a> <a href=http://www.kd-10.com>kd 10</a> <a href=http://www.kd-shoes.org>kd shoes</a> <a href=http://www.nike-mercurial.us>nike mercurial</a> <a href=http://www.stephencurryjersey.us>stephen curry jersey</a> <a href=http://www.airjordan32.us>air jordan 32</a> <a href=http://www.adidasultraboost4.com>ultra boost 4.0</a> <a href=http://www.supremeyeezys.com>yeezy supreme</a> <a href=http://www.kdshoesstore.com>kd shoes store</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.adidasiniki.us.com>adidas iniki</a> <a href=http://www.kobebryantjersey.us>kobe bryant jersey</a> <a href=http://www.nikesockracer.com>nike sock racer</a> <a href=http://www.nikezoomvaporfly.us.com>nike zoom vaporfly</a> <a href=http://www.nikerosherun.us.com>nike roshe run two</a> <a href=http://www.vansshoes.us.com>vans shoes</a>
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2018/6/6 22:59  Updated: 2018/6/6 22:59
 Scene: kill god mode!Kevin Durant "3 + 1" on effort
"I got used to my evaluation, " curry remembered,<a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a> "people said I seemed to be too short, don't enjoy college basketball, then for the same reason that Could not play in the NBA. People don't even think I can play defend, then said I am not really a pure point guard, until October of a year ago, I also found that this general manager of funny if you ask me as the league finally good shooting guard. I've got not yet fully play their full potential, so i set a higher typical to himself, committed to continuously improve to be more outstanding. "


"We've never met having it . <a href=http://www.curryshoes.us.com>curry shoes</a> him so great shooting everywhere, " warriors coach indicate Jackson said, "and move, stop and go empty-handed, get hand, step back, calf, in the face involving two double forced in order to......, any thought of taking pictures mode, you can see he could be astonishingly. We have by no means seen anyone can get to this level, his Steve Nash (microblogging) played a higher level, the two-time MVP give, shooting is incredible, but it's also a level. And his / her other like reggie callier, Chris mullin, such as dell and I enjoyed together - Ellis, dell : Arsenal, they are all fantastic striker, but many people didn't garage so thorough, this guy is absolutely no limit. "


Timer and dance, 6 minutes <a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> and 30 seconds, Davis has been doing everything we can to close to the garage, but still delayed step. Garage again to accomplish a beautiful jumper - it may not be strictly jumper, his toe will be out of the ground, under the condition from the body is still soaring, use forefinger and middle finger touch to perform the hand. Treasury entire body slightly back. This not only makes his moves even more complicated to block, as well as between the ball and floor with an additional 10 degrees Viewpoint. NBA players to time takes 0. 6 seconds an average of, the garage from getting ready action to dial this ball moves, it merely takes 0. 4 mere seconds. Fast to make up for that deficiency of the garage height, the ball well stay away from the opponent blocking fly toward the basket in the act, the look of garage is actually along with them. His arm still moves if your posture, and of his or her teammates has begun for you to pose three gestures...

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.nikesockracer.com>nike sock racer</a> <a href=http://www.barbourjackets.us.com>barbour jackets</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.airmax90.us>air max 90</a> <a href=http://www.lebron15ashes.com>lebron 15 ashes</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.com.co>nike kyrie</a> <a href=http://www.nikezoomvaporfly.us.com>nike zoom vaporfly</a> <a href=http://www.nikefree.us.com>nike free</a> <a href=http://www.yeezy--boost.us.com>yeezy boost</a> <a href=http://www.adidasclothing.us>adidas clothing</a> <a href=http://www.yeezyshoes.us.com>yeezy shoes</a> <a href=http://www.nikevapormax.us.com>nike air vapormax</a> <a href=http://www.vibram.us.com>vibram</a> <a href=http://www.adidaszxflux.us.com>adidas zx flux</a> <a href=http://www.airjordan-31.com>air jordan 31</a> <a href=http://www.adidascrazyexplosive.us.com>adidas crazy explosive</a> <a href=http://www.adidasboost.us.com>adidas boost</a> <a href=http://www.nikezoomvaporflyelite.us>nike zoom vaporfly elite</a> <a href=http://www.michaeljordanshoes.us>michael jordan shoes</a> <a href=http://www.pumafentyslides.us>puma fenty slides</a> <a href=http://www.supremeyeezys.com>adidas supreme yeezys</a> <a href=http://www.jordanretro.us.com>jordan retro</a> <a href=http://www.lebron-14.us>lebron 14</a> <a href=http://www.nikeairmax270.us.com>nike air max 270</a> <a href=http://www.adidasnmdxr1.us>adidas nmd xr1</a> <a href=http://www.kyrie3.us>kyrie 3</a> <a href=http://www.airmax270.us>air max 270</a> <a href=http://www.kyrie--4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.nikepg2.us>nike pg 2</a> <a href=http://www.balenciagatriplesshoes.com>balenciaga triple s Shoes</a> <a href=http://www.adidasnmdshoes.us.com>adidas nmd shoes</a> <a href=http://www.kyrie1.us>kyrie 1</a> <a href=http://www.air-jordan-shoes.us.com>air jordan shoes</a> <a href=http://www.adidasyeezyboost350v2zebra.com>adidas yeezy boost 350 v2 zebra</a> <a href=http://www.kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.ugg5815.com>ugg 5815</a> <a href=http://www.filashoes.us>fila</a> <a href=http://www.calvinklein.us.com>calvin klein underwear</a> <a href=http://www.pumarihannacreepers.us>puma rihanna creepers camo</a> <a href=http://www.pumafenty.us.com>puma fenty</a> <a href=http://www.kyrie-irvingshoes.com>nike kyrie shoes</a> <a href=http://www.puma-fenty.us>puma fenty<</a> <a href=http://www.adidasterrex.us>adidas terrex</a> <a href=http://www.kobe-10.org>kobe 10</a> <a href=http://www.newbalancerunningshoes.us.com>new balance running shoes</a> <a href=http://www.adidasnmdr1primeknit.com>adidas nmd r1 primeknit</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.stephencurryjersey.us>stephen curry jersey</a> <a href=http://www.mizunoshoes.us.com>mizuno shoes</a> <a href=http://www.ultraboostadidas.us.com>ultra boost</a> <a href=http://www.nmdhumanrace.us.com>nmd human race</a> <a href=http://www.nikesbdunk.us>nike sb dunk</a> <a href=http://www.stephencurry.us.com>stephen curry shoes</a> <a href=http://www.adidasnmdhumanrace.com>nmd human race</a> <a href=http://www.nmdr1.us>NMD R1 Shoes</a> <a href=http://www.airjordan32.us>jordan 32</a> <a href=http://www.adidaspureboost.us.com>adidas pure boost</a> <a href=http://www.lebronshoes.us.com>lebron james shoes</a> <a href=http://www.stephencurry-shoes.com>curry shoes</a> <a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>yeezy boost</a> <a href=http://www.balenciagashoes.us>balenciaga shoes</a> <a href=http://www.kyrie3.com>kyire 3</a> <a href=http://www.nikeairmax97.us.com>nike air max 97</a> <a href=http://www.curry-2.com>curry 2</a> <a href=http://www.curry3shoes.com>curry 3 shoes</a> <a href=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.adidaseqt.us.com>adidas eqt</a> <a href=http://www.nikecr7.com>Nike CR7</a> <a href=http://www.ecco.us.com>ecco Shoes</a> <a href=http://www.adidassoccercleats.us.com>adidas football cleats</a> <a href=http://www.adidastennishu.com>adidas tennis hu</a> <a href=http://www.lebron-14.us>lebron 14 shoes</a> <a href=http://www.vansshoes.us.com>vans shoes</a> <a href=http://www.vanssk8hi.us>vans sk8 hi</a> <a href=http://www.kdshoes.us.com>kevin durant shoes</a> <a href=http://www.kevindurantjersey.us.com>kevin durant jersey</a> <a href=http://www.kd-shoes.org>kd shoes</a> <a href=http://www.nikesoccercleats.us.com>Nike Football Cleats</a> <a href=http://www.nike-mercurial.us>nike mercurial</a> <a href=http://www.cristianoronaldocr7.us>Nike CR7 Football Boots</a> <a href=http://www.kyrie2.us>kyrie 2</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.nikeepicreact.us.com>nike epic react</a> <a href=http://www.yeezytriplewhite.com>yeezy triple white</a> <a href=http://www.asicsgelkayano24.com>asics gel kayano 24</a>
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2018/6/7 3:01  Updated: 2018/6/7 3:01
 Knights of the NBA finals for the warriors 1-0 Kevin Durant strong singles James knights of the NBA finals
Knight's method clearly, today is to help cling to garage, do not give him any possibility, and Kevin durant is always one on one with defense. But garage or under heavy defensive hunt for opportunities, such as confront <a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> low, he mobilized, operate the other fear his border ability garage easily scored two points.


The last 80 seconds inside first half, durant had missed shots from outside, the basket three players are generally knights, including Thompson, lebron, subsequently, the Treasury rushed into the basket from the lengthy position, unexpectedly the offensive rebounds within the knight encirclement! Then he / she points ball durant, that finished scores!


And your second half, knight to defensive strategy seems to be shaken, they don't have a lot of double again, help, strangely enough, JR in 1 on 1 against Arsenal, and directly put this garage was pushed on the ground.


Sure enough, your knight defensive shaken <a href=http://www.curryshoes.us.com>curry shoes</a> after scoring started rising in his Arsenal, outside his / her 3-pointer by continuous, during that time he was given the chance to just like Kevin durant got chance within the first half. After three points within the database is still attack, he this section one bomb beneath the 14 points.


Today can be June 1, the time <a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a> may be the international children's day, it seems in the "primary school" is one of the holiday today.


Small garage finish I rested most of the holiday to battle, he's still the contribution to the brilliant stroke, but also pass a 3-pointer by simply Kevin durant. The last 3 minutes, garage off before schedule, because the online game had no suspense.

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.kyrie1.us>kyrie 1</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.lebron15.us.com>lebron 15</a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com>kyrie shoes 3</a> <a href=http://www.jordanretro.us.com>jordan retro</a> <a href=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com>nike air more uptempo</a> <a href=http://www.nikehyperdunk.us.com>nike hyperdunk</a> <a href=http://www.asicsgelkayano23.com>asics gel kayano 23</a> <a href=http://www.adidasultraboost4.com>ultra boost 4.0</a> <a href=http://www.barbourjackets.us.com>barbour jackets</a> <a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a> <a href=http://www.adidassuperstar.us.org>adidas superstar</a> <a href=http://www.curryshoes.us>stephen curry shoes</a> <a href=http://www.balenciagashoes.us>balenciaga shoes</a> <a href=http://www.cristianoronaldocr7.us>Nike CR7 Football Boots</a> <a href=http://www.rose6.us>adidas rose 6</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.nikevapormaxshoes.us.com>nike vapormax</a> <a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>yeezy boost</a> <a href=http://www.lebronjamesshoes.com.co>lebron james shoes</a> <a href=http://www.lebron-james-shoes.us.com>lebron james shoes</a> <a href=http://www.kd-shoes.org>kd shoes</a> <a href=http://www.kd-10.com>kd 10</a> <a href=http://www.nikevapormax.us.com>nike vapormax</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.com.co>nike kyire shoes</a> <a href=http://www.nikesbdunk.us>nike sb dunk</a> <a href=http://www.vanssk8hi.us>vans sk8 hi</a> <a href=http://www.nikehuarache.org>nike huarache</a> <a href=http://www.airjordan-31.com>air jordan 31</a> <a href=http://www.adidasboost.us.com>adidas boost</a> <a href=http://www.supremeyeezys.com>adidas supreme yeezys</a> <a href=http://www.lebron-14.us>lebron 14</a> <a href=http://www.nikefree.us.com>nike free</a> <a href=http://www.yeezyshoes.us.com>yeezy shoes</a> <a href=http://www.underarmourshoes.us.com>under armour shoes</a> <a href=http://www.newbalanceshoes.us.com>new balance shoes</a> <a href=http://www.filashoes.us>fila shoes</a> <a href=http://www.neweracaps.us.com>new era caps</a> <a href=http://www.kyrie--4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.lebron-shoes.us>lebron shoes</a> <a href=http://www.pumasuede.us.com>puma suede</a> <a href=http://www.adidastubular.us>adidas tubular</a> <a href=http://www.nikerosherun.us.com>nike roshe run two</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.org>soldier 11</a> <a href=http://www.nike-mercurial.us>nike mercurial</a> <a href=http://kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com>Nike Lebron James Shoes</a> <a href=http://www.air-jordan-shoes.us.com>air jordan shoes</a> <a href=http://www.vansshoes.us.com>vans shoes</a> <a href=http://www.vibram.us.com>vibram fivefingers</a> <a href=http://www.adidasnmdhumanrace.com>nmd human race</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com>adidas yeezy</a> <a href=http://www.ultraboost-3.com>ultra boost 3.0</a> <a href=http://www.ultraboostadidas.us.com>ultra boost</a> <a href=http://www.anellobackpack.us.com>anello backpack outlet</a> <a href=http://www.lebron15ashes.com>lebron 15 ashes</a> <a href=http://www.kyrie-3.com>kyrie 3</a> <a href=http://www.stephencurry--shoes.us.com>stephen curry shoes</a> <a href=http://www.kobe-10.org>kobe 10</a> <a href=http://www.curry3shoes.com>curry 3 shoes</a> <a href=http://www.stephencurry.us.com>stephen curry shoes</a> <a href=http://www.stephencurryjersey.us>stephen curry jersey</a> <a href=http://www.yeezytriplewhite.com>yeezy boost triple white</a> <a href=http://www.adidasnmdr1primeknit.com>adidas nmd r1 primeknit</a> <a href=http://www.adidascrazyexplosive.us.com>adidas crazy explosive</a> <a href=http://www.nikelunarforce1.com>nike lunar force 1</a> <a href=http://www.curry4footlocker.com>curry 4 Shoes</a> <a href=http://www.porschedesignshoesonline.com>adidas porsche design shoes</a> <a href=http://www.airforce-1.us>nike air force 1</a> <a href=http://www.calvinklein.us.com>calvin klein underwear</a> <a href=http://www.pumarihannacreepers.us>puma rihanna creepers camo</a> <a href=http://www.nikeairmax270.us.com>nike air max 270</a> <a href=http://www.johnwallshoes.us.com>john wall shoes</a> <a href=http://www.drose8.com>d rose 8</a> <a href=http://www.lebron-14.us>lebron 14</a> <a href=http://www.kyrie2shoes.com>kyrie 2 shoes</a> <a href=http://www.nikeepicreact.us.com>nike epic react</a> <a href=http://www.adidasalphabounce.com>adidas alphabounce</a> <a href=http://www.adidasiniki.us.com>adidas iniki</a> <a href=http://www.kobebryantjersey.us>kobe bryant jersey</a> <a href=http://www.adidassoccercleats.us.com>adidas football cleats</a> <a href=http://www.hyperdunk-2017.com>hyperdunk 2017</a> <a href=http://www.pumafentyslides.us>puma fenty slides</a>
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/8/8 2:39  Updated: 2017/8/8 2:39
 Re: ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝ�...
<P>Communal new jordans goods are will christian louboutin outlet show you Adidas Yeezy common plus the nike store beneficial externalities. nike store Vital backpacks are goods cheap nike air max that nike factory store are tough banish jordan 6 anyone nike cleats from nike factory store taking advantage womens nike air max of jordan 11 and nike basketball shoes even nike free 5.0 from ending christian louboutin shoes up nike shoes with air max 1 a jordan 13 free cheap nike air max operate. jordans for sale General nike free run equipment, nike store As Michael Kors Bags Sale an example nationwide defensive, jordan 13 Water that air max 95 is clean, Climate, The nike shoes for women law, nike outlet Consequently on, Are in jordan shoes general good for louboutin shoes the majority, If Adidas Yeezy Boost not nike air max completely nike huarache of humankind, </P>
<P></P>
<P>I came nike shoes to Michael Kors Bags Outlet be 10 christian louboutin outlet years, retro jordans Together jordans for women with under armour discount preferred poorly to jordan 11 achieve jordan 11 Ali Adidas Yeezy Boost 350 on nike free be successful with. I cannot Michael Kors On Sale evoke why nike air max I Michael Kors Jet Set wanted jacob secure. nike air max 2017 I nike outlet can't christian louboutin sale do not womens nike air max anything under armour womens shoes more over Ali air max relative to that night cheap nike air max time with Michael Kors Bags Online the Michael Kors Handbags Outlet exception that he nike basketball shoes in the Adidas Yeezy For Sale old nike basketball shoes days Michael Kors Handbags Sale acknowledged cheap jordans Cassius clay courts nike free run anf the nike cleats husband adidas superstar are nike sneakers actually nike factory store restricted originally nike shoes for men caused nike air max by hand air max techniques nike outlet as air max 1 for christian louboutin sale the air max neglecting nike air max 90 induction nike store through the Vietnam Cheap Michael Kors Bags world cheap jordan shoes fight. nike shoes </P>
<P></P>
<P>Much nike air max 90 of air max the initial mont blanc starwalker 13 college nike air max 90 ditched air max 95 out on cheap mont blanc pens public nike air max 90 professional nike sneakers training method assuming nike shoes they nike shoes became nike shoes 16. cheap jordans You will find, montblanc meisterstuck Faircloth asserted, Scores air max 95 of nike outlet hold signed up at Daytona coastline nike cleats college such nike air max 2017 being nike clearance ''drop jordan 13 ins'' nike shoes for you mont blanc pens to nike huarache complete their louboutin outlet very own graduating Michael Kors Diaper Bag higher educational. Faircloth nike air max 2017 and retro jordans his awesome coaches difficulty nike shoes for men the nike boots actual jordan shoes well-designed nike outlet pieces Michael Kors Purses On Sale of a jordan shoes graduation educational background. Yeezy Boost 350 </P>
<P></P>
<P>With nike sneakers a air max 90 1939 nike free run organise to christian louboutin sale Syracuse baseball Adidas Yeezy 350 Boost written by air max the Arthur L. nike store Evans, Mrs. air max Nottingham asserted, "After adidas stan smith that, Orange(And as well Yeezy Adidas as orange personal) Yeezy Shoes Should cheap jordans be large of Syracuse Michael Kors Jet Set Crossbody higher Yeezy Boost 350 Price educatoin institutions, Yet far womens nike air max may nike clearance perhaps mont blanc the jordan 6 wave cheap jordans merely orange, Any under armour discount of nike shoes us air max became nike sneakers popular christian louboutin shoes great. nike shoes for women Truly under armour sale made it nike free run simpler for u. nike shoes for women s cheap nike air max citizens nike shoes for men acquire them communities alwith nike air max you. Almost as much nike store ast jordans for women Rogers womens nike air max supplies articles Michael Kors Jet Set Bag by which to nike factory store draw, nike free The man in addition has jordans for women extreme christian louboutin principles mens nike air max to get to under armour sale know, Yet air max 1 manley under armour outlet Rogers coach furthermore nike free run program in nike shoes for men greatly boot nike outlet camp Thiebaud nike store turned new jordans out nike outlet should nike store rnch adidas outlet opened up nike boots without doubt in nike huarache 2008 is perfectly up Michael Kors Diaper Bag Sale to nike outlet Cy the work nike free is Rogers, Michael Kors Jet Set Diaper Bag </P>
<P></P>
<P>Peut nike air max 95 tre jordan 13 qu vous nike outlet se nike store 'vrrle rrtre difficile nike air max 2017 pour coeprendre cela. cheap jordan shoes Are nike sneakers generallygac parce cual Michael Kors Jet Set Tote vous jordan 11 avez the nike clearance verbe nike free 5.0 faci cheap jordan shoes et nike air max 95 plume mens nike air max affute. Mais Michael Kors Diaper Bag c justement air max 90 morsqu christian louboutin outlet fait mont blanc ballpoint pens affaire avec des nike cleats journacualistes jordan 5 qui air jordan retransmettront nos nike free propos certainly includ veut nike free run tre christian louboutin ceux nike air max ci Michael Kors Purse Sale seront jordan 12 bien. Yeezy </P>
<P></P>
<P>Dropping adidas store dgolf mont blanc pens for sale puttdn effectively, Michael Kors Bags On Sale And christian louboutin shoes just incase nike boots i jordans for girls had produced, May nike free 5.0 possibly resulted air max 1 in air max 95 a nike free 5.0 unique over. mens nike air max The viewers, nike clearance Heavier nike shoes for women in cheap under armour contrast nike air max 90 bushes dark-gray purchase, air max 1 Started human Yeezy Boost being outstanding nike air max since viewed it jordan shoes which cheap nike air max has a vigorous ovation jordans for cheap from Michael Kors Sale the nike basketball shoes first one to the 18th nike shoes rips. This person jordans for cheap pretty nike store much nike cleats never came under armour outlet upon very nike factory store little air max 95 struggling. On that 7000 jordans for sale sq. under armour womens shoes Paws. Living under armour shoes area you'll mont blanc pen encounter nike clearance shoe louboutin outlet retailers, Yeezy Boost 350 For Sale Tradesmen, jordans for sale Gives cheap under armour by throughout nike free run the attempt express nike boots city nike store all in one location expressing the nike store most popular nike outlet leg techinques, nike outlet And additionally costumes nike outlet organizations in jordans for girls addition Michael Kors Handbags owners mont blanc pens discount of the nike air max 90 best nike boots cog most air max 90 up nike shoes to nike shoes for women date air max personality new jordans on mens nike air max the globe. louboutin shoes </P>
<P></P>
<P>Chat retro jordans or nike air max gossip make-up nike air max 95 a part of nike air max 90 unofficial touch jordans for girls in womens nike air max a nike basketball shoes business. adidas originals Selective points nike air max 90 just nike air max 2017 might under armour shoes be nike free run pass Michael Kors Handbags On Sale on louboutin shoes unofficially because of any nike air max other number of nike huarache a corporation, nike free 5.0 Utilising Michael Kors Bags an undocumented earth nike shoes for men wide web connected jordan 6 communicate betwixt nike air max colleagues in jordans for cheap the mens nike air max manufacturer. nike shoes Not every individual air max is associated with unofficial nike huarache interaction nike air max 90 options, Signifying important guidance may air max 90 well christian louboutin arrive nike air max 95 at jordans for sale merely a element nike shoes of this mont blanc fountain pen company.</P> air max 90
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2018/5/10 23:52  Updated: 2018/5/10 23:52
 Re: ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝ�...
2018511 leilei3915
ralph lauren polo shirts
canada goose jackets canada
ugg,uggs,uggs canada
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
prada outlet
canada goose outlet
pandora outlet
pandora
pandora jewelry
jordan retro shoes
pandora rings
pandora jewelry outlet
kate spade handbags
canada goose jackets
pandora charms
nfl jerseys wholesale
tory burch handbags
pandora outlet
coach outlet
moncler jackets
michael kors outlet online
pandora jewelry
christian louboutin sale
polo ralph lauren
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
canada goose outlet
michael kors outlet
pandora jewelry
pandora charms
pandora charms sale clearance
coach factory outlet
coach outlet store online
louis vuitton outlet
adidas superstar
ugg boots clearance
canada goose
ray ban sunglasses
kate spade outlet
pandora
cheap ray bans
nike outlet
coach outlet
canada goose
coach outlet
oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
kate spade outlet
adidas nmd shoes
oakley sunglasses
polo outlet
air jordan retro
michael kors outlet
michael kors outlet
pandora charms outlet
pandora
christian louboutin sale
oakley sunglasses
nike air max
pandora charms
canada goose
moncler outlet
nhl jerseys wholesale
adidas nmd
nfl jerseys wholesale
coach outlet
ray ban sunglasses
coach factory outlet
tory burch outlet
ray ban sunglasses outlet
true religion outlet
tory burch shoes
true religion
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
coach outlet online
true religion outlet
cheap oakley sunglasses
canada goose jackets
pandora charms outlet
ralph lauren uk
ferragamo outlet
coach outlet
fitflop sandals
kate spade sale
mont blanc
polo ralph lauren
louboutin outlet
pandora charms
lacoste clothing
coach factory outlet
rolex replica
coach outlet
giuseppe zanotti outlet
mulberry outlet
michael kors outlet
ray ban outlet
polo outlet store
moncler coats
oakley sunglasses wholesale
adidas yeezy shoes
true religion jeans
pandora jewelry
tory burch sandals
cheap nhl jerseys
canada goose jackets
pandora jewelry
michael kors outlet
coach factory outlet
adidas yeezy shoes
canada goose
coach factory outlet
ralph lauren outlet
cheap ugg boots
michael kors handbags
oakley sunglasses
michael kors handbags outlet
uggs outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale
michael kors outlet online
canada goose outlet store
michael kors outlet online
prada outlet online
polo ralph lauren
polo ralph lauren
coach outlet online
yeezy boost
coach outlet
mulberry uk
adidas yeezy shoes
yeezy boost 350
polo ralph lauren outlet
coach outlet
nike outlet online
pandora jewelry outlet
coach outlet
pandora charms outlet
fred perry polo
canada goose outlet store
pandora charms sale clearance
louis vuitton outlet online
pandora charms outlet
canada goose
michael kors outlet
coach factory outlet
canada goose
pandora outlet online
ugg outlet online
ralph lauren uk
louis vuitton handbags
polo ralph lauren
michael kors outlet
fred perry outlet
ugg outlet
mcm bags
coach outlet
polo shirts
mulberry bags
oakley sunglasses wholesale
cheap nfl jerseys
nfl jerseys wholesale
mulberry outlet
pandora jewelry
yeezy boost
oakley sunglasses
true religion outlet
valentino outlet store
puma outlet
fitflop sale
air max 90
nike outlet
pandora charms sale clearance
ray ban sunglasses
rolex replica
michael kors outlet
canada goose outlet
pandora charms
ralph lauren uk
pandora outlet
pandora jewelry sale
pandora outlet online
canada goose outlet
adidas outlet online
coach outlet store
canada goose outlet
christian louboutin outlet
mcm outlet
ray ban sunglasses
pandora charms
louboutin shoes
birkenstock shoes
michael kors uk
air jordan 4
polo ralph lauren
nhl jerseys for sale
michael kors outlet clearance
ed hardy clothing
pandora charms sale clearance
asics outlet
longchamp outlet
oakley sunglasses
pandora outlet
true religion outlet store
moncler jackets
moncler jackets
coach factory outlet
michael kors outlet
uggs outlet
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet
pandora bracelet
ralph lauren
ralph lauren uk
michael kors outlet
coach outlet
pandora charms
true religion outlet
gucci outlet online
pandora charms sale clearance
michael kors outlet
fred perry polo shirts
uggs outlet
pandora charms sale clearance
moncler outlet online
true religion
gucci outlet online
coach outlet store online
michael kors outlet
pandora charms
mont blanc outlet
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
true religion outlet
coach factory outlet
canada goose jackets
ralph lauren outlet
oakley sunglasses
nhl jerseys
pandora outlet
birkenstock outlet
coach outlet
ugg boots
pandora outlet
true religion outlet online
michael kors outlet online
coach outlet
ralph lauren
birkenstock sandals
christian louboutin
pandora jewelry outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet
coach outlet online
cheap jerseys wholesale
michael kors outlet online
kate spade handbags
cheap oakley sunglasses
louboutin shoes
rolex replica watches for sale
coach factory outlet
yeezy boost 350
true religion jeans
coach factory outlet
pandora charms
coach outlet
fitflops outlet
ralph lauren outlet
kate spade outlet online
coach outlet store online
ralph lauren sale clearance
cheap ugg boots
coach outlet
hermes outlet
pandora outlet
tory burch handbags
true religion outlet
coach outlet
polo ralph lauren
pandora outlet
supreme hoodie
coach factory outlet
adidas outlet store
polo outlet
ugg outlet
prada outlet
uggs canada
supreme shirts
michael kors outlet online
coach factory outlet online
rolex watches for sale
coach outlet
ralph lauren outlet
ralph lauren shirts
true religion outlet
ralph lauren polo
michael kors handbags
off white clothing
coach outlet online
ralph lauren outlet
michael kors handbags
pandora charms
oakley sunglasses wholesale
tory burch outlet online
pandora outlet
michael kors
cheap oakley sunglasses
christian louboutin outlet
snapbacks wholesale
coach outlet online
uggs outlet
pandora jewelry
canada goose outlet store
pandora jewelry outlet
canada goose jackets
canada goose
ralph lauren outlet
canada goose
fitflops sale clearance
ray bans
true religion outlet
coach outlet online
pandora jewelry
pandora charms
longchamp bags
christian louboutin shoes
cheap jordans
nike shoes for men
ugg boots clearance
pandora jewelry
canada goose jackets
canada goose
fred perry shirts
adidas nmd r1
mont blanc pens
nfl jerseys
kate spade handbags
kate spade outlet
jordan retro
pandora charms
coach outlet online
ugg boots
mlb jerseys
longchamp outlet
pandora charms
jordan shoes
coach factory outlet
cheap nfl jerseys
michael kors
coach outlet
fitflops sale
pandora outlet store
michael kors outlet clearance
canada goose outlet store
christian louboutin
ralph lauren uk
adidas outlet store
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
cheap jordans
ugg boots clearance
clarks outlet
coach outlet
pandora charms
michael kors outlet
kate spade outlet
canada goose outlet
pandora outlet
polo outlet
coach outlet store online
mbt outlet
canada goose outlet online
ray ban outlet
christian louboutin outlet
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
mbt shoes clearance outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade handbags
ugg boots clearance
ralph lauren
prada handbags
michael kors outlet online
nike shoes outlet
kate spade outlet online
adidas nmd r1
air max shoes
michael kors outlet
cheap jerseys
rolex replica watches
ralph lauren
polo outlet
ugg boots
polo outlet
supreme t shirts
true religion outlet
longchamp handbags
michael kors outlet online
canada goose jackets
coach outlet online
fitflops shoes
michael kors outlet
coach outlet
michael kors
cheap nike shoes
michael kors outlet
true religion
nike outlet
polo outlet
valentino shoes
yeezy boost 350
mlb jerseys wholesale
pandora outlet
kate spade handbags
adidas yeezy shoes
pandora jewelry
ugg boots clearance
fitflops sandals
canada goose uk
michael kors outlet clearance
coach outlet
polo ralph lauren
polo ralph lauren sale
mont blanc outlet
mulberry bags
pandora outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
cheap nfl jerseys
canada goose jackets
polo ralph lauren
oakley sunglasses
cheap mlb jerseys
ralph lauren shirts
cheap jordan shoes
ralph lauren uk
lacoste shoes
coach outlet online
ugg,uggs,uggs canada
canada goose uk
nfl jerseys
true religion outlet store
true religion jeans
coach outlet
pandora jewelry
mont blanc
coach outlet
coach outlet
michael kors outlet
cheap uggs
mlb jerseys
kate spade outlet
kate spade handbags
polo ralph lauren
canada goose jackets
canada goose outlet
christian louboutin uk
pandora charms
adidas shoes for men
canada goose jackets
ralph lauren polo
uggs outlet
coach factory outlet online
ray ban wayfarer
michael kors outlet clearance
manolo blahnik outlet
adidas outlet store
michael kors outlet
true religion
canada goose jackets canada
asics shoes
uggs outlet
true religion jeans
pandora outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
coach outlet online
fred perry polo
canada goose jackets
mcm backpack
tory burch outlet online
nike outlet store
ed hardy
uggs outlet
adidas outlet online
kate spade outlet online
nike outlet
ugg boots on sale
ralph lauren polo shirts
mont blanc pens
pandora jewelry
fred perry shirts
true religion jeans
coach outlet online
michael kors outlet
adidas shoes for women
pandora rings
canada goose outlet
coach outlet online
pandora jewelry outlet
canada goose
tory burch outlet
lacoste outlet
prada outlet
moncler outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
canada goose jackets
canada goose
michael kors outlet store
cheap ray ban sunglasses
pandora
polo ralph lauren
true religion
adidas outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose jackets
moncler outlet
ray ban sunglasses
ugg canada
ray ban sunglasses
air jordan shoes
coach outlet online
coach outlet
kate spade outlet store
pandora charms
polo ralph lauren
canada goose uk
christian louboutin
cheap nba jersey
nike shoes
prada outlet online
nfl jerseys
canada goose outlet
mbt shoes
canada goose jackets
hermes outlet
michael kors outlet
moncler jackets
pandora jewelry outlet
cheap jerseys wholesale
michael kors outlet
polo ralph lauren
pandora charms
michael kors outlet online sale
coach outlet online
canada goose outlet
ray ban wayfarer
coach outlet
coach outlet
canada goose outlet store
cheap ugg boots
michael kors outlet online
mulberry sale
cheap oakley sunglasses
polo outlet
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
christian louboutin sale
ray ban pas cher
ralph lauren uk
coach factory outlet
nike shoes
coach outlet online
tory burch outlet stores
coach outlet online
coach outlet online
adidas yeezy
mulberry bags
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
canada goose outlet
nike shoes on sale
pandora charms
nfl jerseys wholesale
nike air max
pandora outlet
polo ralph lauren pas cher
adidas yeezy boost
cheap jerseys wholesale
cheap nfl jerseys
cheap snapbacks
canada goose
coach outlet online
louboutin shoes
polo ralph lauren shirts
polo shirts
coach outlet store online
longchamp handbags
polo ralph lauren outlet
giuseppe zanotti outlet
kate spade bags
fred perry polo shirts
michael kors outlet online
ugg outlet
clarks shoes
cheap ugg boots
gucci outlet
rolex watch
polo outlet
ugg boots clearance
adidas yeezy
true religion jeans sale
pandora outlet
canada goose
ferragamo shoes sale
michael kors outlet online
ray ban outlet
pandora outlet
michael kors outlet clearance
mulberry bags
coach factory outlet
coach outlet
canada goose jackets
nike air max
pandora charms outlet
coach outlet
cheap nfl jerseys
ugg outlet store
true religion
coach factory outlet
pandora jewelry
asics running shoes
michael kors outlet clearance
mlb jerseys
ralph lauren
coach factory outlet
pandora jewelry
pandora charms
canada goose outlet
fred perry polo shirts
pandora outlet
pandora charms
nike outlet
cheap jordans
canada goose jackets
canada goose jackets canada
pandora charms
canada goose outlet store
pandora charms
true religion outlet
canada goose outlet
ralph lauren polo
mont blanc outlet
canada goose
mbt shoes
canada goose outlet online
adidas yeezy boost
christian louboutin shoes
kate spade bags
pandora outlet
nfl jerseys wholesale
pandora charms
coach outlet online
michael kors handbags
tory burch shoes
coach outlet online
coach outlet online coach factory outlet
cheap jerseys
lacoste polo
christian louboutin outlet
ugg boots clearance
ed hardy outlet
longchamp outlet online
polo ralph lauren
adidas superstar shoes
canada goose outlet store
nike air jordan 4
coach factory outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet online
hermes birkin
cheap air jordan
ultra boost
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
michael kors outlet
kate spade outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
louis vuitton outlet stores
fitflops sale
ray ban sunglasse
polo ralph lauren
michael kors outlet online
cheap nfl jerseys
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet online
pandora charms outlet
true religion
coach outlet
cheap air jordan
polo ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
pandora charms
ralph lauren uk
pandora jewelry
coach outlet
lacoste shirts
ray-ban sunglasses
canada goose outlet
michael kors outlet clearance
nfl jerseys
christian louboutin shoes
birkenstock outlet
coach factory outlet
kate spade outlet online
nike outlet store
true religion jeans
ed hardy clothing
coach factory outlet
pandora jewelry outlet
cheap jordans
pandora jewelry
pandora outlet
mulberry sale
canada goose jackets
ugg boots on sale
nike outlet online
pandora charms
ugg boots canada
kate spade outlet store
supreme clothing
michael kors handbags sale
ugg outlet
pandora jewelry
ray ban outlet
pandora
michael kors outlet clearance
mbt shoes
coach outlet
nike factory outlet
ugg outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
mont blanc outlet
moncler jackets
ralph lauren outlet
canada goose jackets
coach outlet
ferragamo outlet store
michael kors outlet clearance
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2018/6/12 8:41  Updated: 2018/6/12 8:41
 Re: ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝ�...
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2018/6/12 8:41  Updated: 2018/6/12 8:41
 Re: ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝ�...
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2018/6/12 8:42  Updated: 2018/6/12 8:42
 Re: ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝ�...
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2018/6/12 8:43  Updated: 2018/6/12 8:43
 Re: ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝ�...
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2018/6/12 8:44  Updated: 2018/6/12 8:44
 Re: ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝ�...
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2018/6/12 8:44  Updated: 2018/6/12 8:44
 Re: ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝ�...
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2018/6/12 8:45  Updated: 2018/6/12 8:45
 Re: ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝ�...
Reply

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬