ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

39 user(s) are online (11 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 39

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߡߊߛߐߟߌ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ߬ߕߊ ߟߎ߬
Posted by diane on 2017/7/21 16:30:00 (499 reads)

ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫،..
ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߡߊߛߐߟߌ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ߬ߕߊ ߟߎ߬: ߊ߬ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߗߋߝߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߘߊߡߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊߛߋ߫ ߊ߬ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߓߏ߲߬ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߗߋߛߓߍ ߣߌ߫ ߗߋߛߓߍߙߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߛߓߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬߸ ߛߴߊ߲ ߠߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊߢߊ߭ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߡߌߛߍ߲ ߟߎ߬ ߘߝߊ ߡߵߊ߬ ߘߐ߫:.  ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬߁)- ߞߊ߬ ߞߣߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߏ߲߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫.
߂)- ߞߊ߬ ߕߏ߲ߘߋߦߊߟߌ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߋߟߋ߲߫.
߃)- ߟߊ߬ߞߌߛߐ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߛߊ߲ߘߌ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫߸ ߞߣߍ߫ ߛߌ߫ ߞߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߏ߬ ߝߋ߲߫ ߕߍ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߏ߬ ߣߙߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫، ߦߏ߫: ߞߵߊ߬ -  ߡߴߊ߬  - ߓߴߦߋ߲߬، ߊ߬ ߣߴߏ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬.
߄)-ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊߕߋߟߋ߲߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߕߎߡߊ߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߐߞߣߍ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߛߓߍߓߊ߮ ߡߙߌߘߐ ߡߊ߬ ߖߐ߲.
߅)- ߞߊ߲ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߠߊߘߌߦߊߟߊ߲ ߛߓߍ ߘߐ߫߸  ߞߟߊ߫ ߞߣߐߕߊ߫ ߇ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ (   ߫    ߬    ߭  ߮   ߯   ߰   ߱ )߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߲߰ ߞߊ߲ߠߊߘߌߦߊߟߊ߲ (  ߲ ) ߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߘߊߎ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߢߌߣߌ߲ ߘߌ߫ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߘߊߕߐߡߦߊߟߌ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏߝߙߍߕߍߦߊߣߍ߲߫ ߞߍߢߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫، ߣߴߊ߲ ߓߍ߯ ߞߵߊ߲ ߘߋ߬ߙߌ߫ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߢߌߣߌ߲ߕߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߌߦߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߓߍ߯ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߫ ߡߊ߬، ߦߏ߫: ( ߓߍ߲߭  )߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߯ ߟߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߲߰ ߞߊ߲ߠߊߘߌߦߊߟߊ߲ ߢߍ߫ ߣߌ߲߬ ߢߊ (   ߬ +  ߲  )، ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߘߌߦߊߟߊ߲ ߞߐ߲߰ ߞߊ߲ߡߊߖߌ߯ ߟߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ ߢߍ߫ (  ߲ +  ߬ )߸ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߕߍ߫ ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫. ߐ߲ ߌߞߏߡߌ߲߬ ߊ߲ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬߸ ߝߏ߫ ߊ߲ߠߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߦߴߊ߲ ߘߋ߬ߙߌ߬ ߞߍߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߍ߲ߝߍߘߌ߲߫، ߞߎߡߊߘߋ߲ ߕߐ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬߸ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߠߊߘߌߦߊߟߊ߲ ߜߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߜߋ߲߭ ߝߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ .
߆)- ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߢߊߝߐ ߘߐ߫، ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߎߡߊ ߟߵߌ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ ߝߐ߫، ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲ߞߏ ߟߵߌߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߣߊߡߎ߲߫ ߝߐ߫، ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߏ߬ ߢߊ ߊ߬ ߢߊߓߘߍ ߡߊ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߓߏ߲߬ߘߊ ߞߘߐ߬، ߞߊ߬ ߞߍߞߎߘߊ ߛߓߍ߫ ߞߍߞߎߘߊ ߞߣߐ߫، ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߛߓߍ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߣߐ߫، ߡߍ߲ߕߊߦߋߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߦߙߐ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫...
߇)- ߊ- ߘߊߞߎ߲ߘߐߦߊ ߏ߬ ߟߊߣߍ߰ߣߍ߮ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߎߡߘߊ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߬ߡߎ߲ ߞߘߐ߫، ߞߊ߬ ߒߞߏߞߏ ߛߓߍ߫ ߒߞߏ ߞߘߐ߫، ߞߊ߬ ߘߍ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߘߐ߫، ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊߞߏ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߣߊߡߎ߲ ߞߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ..
߈- ߞߊ߬ ߡߊߕߊ߯ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߋߦߌ߲ߘߐߞߏ ߣߌ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߞߏ ߣߌ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐߞߏ ߣߌ߫ ߛߌߢߐ߲߯ߦߊߞߏ ߣߌ߫ ߞߦߊߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߘߐߡߊߕߍ߯ߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߞߎ߬ߘߋ߲ߜߊ߬ߛߌ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߌ߬ߣߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߘߍ߭ ߘߐߦߊߞߊ߲ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߓߊ߯ߙߊ ߓߎ߬ ߞߊߡߵߊ߬ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫، ߏ߬ ߟߋ ߘߴߊ߲ ߥߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߕߊ߯ ߟߴߊ߲ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߯ߢߐ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߝߍ߬ ߊ߲ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߜߙߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫.  ߖߊ߰ߣߍ

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/1/21 15:20:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߎߘߊ ߟߊߛߌ߱ ߘߐ߫
2018/1/14 14:40:00 - ߞߙߎ "ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬" ߣߌ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕߑߞߏ، ߘߟߊ߫ ߁߀߀߀ ߓߐ
2018/1/13 15:00:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߘߍߒߖߘߍߟߦߊ ߢߊ߰ߢߢߊ߮ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬
2018/1/13 7:50:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/1/12 14:40:00 - ߡ.ߟ.ߛ. ﴿ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ﴾ ߓߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߘߏߣߊߟߑߘ ߕߑߙߐ߲ߔ ߖߟߊ߬ߞߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߌ߲ ߘߐ߫ ߓߌ߬
2018/1/11 6:40:00 - ߘߋ߲߫ ߞߎߘߊߞߏ
2018/1/8 4:50:00 - ߝߊ߲߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߓߐ߲ߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߛߌߣ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲߫ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬
2018/1/6 6:10:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߣߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߎ߲ߘߍ ߞߍ߫ ߞߎߣߎ߲߬
2018/1/4 14:20:00 - ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߡߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߰ ߛߌߦߊߊ߲߫ ߞߍ߫ ߂߀߁߇ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫
2018/1/2 7:50:00 - ߊߟߑߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߊ߬ߣߌ߲ ߠߊߘߊ߬ߤߊ߲߫ ߊߟߑߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߊ߲߬ߞߎ߲ ߞߊ߲߬

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/3/29 21:09  Updated: 2017/3/29 21:09
 Re: ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬ ߊߟߎ...
Air Max Kopen
Hugo Boss Sale
Ugg Pas Cher En France
Jordan Sneakers For Sale
Nike Air Max Goedkoop
hogan scontate
ugg clearance
Coach Bags On Sale
Stone Island Outlet
ugg store
ADIDAS NMD SALE ON LINE
abercrombie and fitch store
womens nike air max
Air Nike
nike sb stefan janoski
Boost Yeezy Sale On Line
Moncler Outlet Online
Ray ban sale online
zapatos de futbol nike
Nike Shoes Sale Store
nike schuhe günstig
Scarpe Air Max
Canada Goose Womens Coats
Pandora Official Website
adidas store
Air Jordan Retro Sale
Pandora Store
Ugg Pas Cher Femme
Michael Kors Handbags Discount
goedkope nike air max
cheap uggs for women
scarpe nike
new pandora charms
Adidas Shoes Discount Marketplace
Nike Shox discount Sale
nike shoes
Boutique Ugg
prada outlet
cheap uggs
Uggs For Cheap
pandora beads
reebok running shoes
Canada Goose Outlet
Nike Zapatos
Nike Online Store
billige nike sko
Doudoune Moncler Femme Pas Cher
suivre un envoi
Nike Store
Jordan Schoenen
chaussure Nike homme
Air Max Pas Cher
Moncler Sale
Nike Air 90
Negozi Pandora
longchamp bags on sale
Canada goose dam
Ugg boots Sale
chaussures nike pas cher
scarpe hogan outlet
nike mercurial soccer cleats
Moncler Jackets Discount Marketplace
moncler jacket sale
Air max dam
huarache sneakers
Pandora Store Sale
zapatillas running
Nike Air Damen
Nike Roshe Run Sale
Adidas Originals Stan Smith
günstige nike schuhe
Nike Air Max Cheap
Doudoune Moncler Site Officiel
canada goose jackets on sale
Nike Shox Cheap
pandora outlet store
Jordan Shoes Air
moncler outlet
Adidas Superstar
air force one pas cher
Air max levně
nike air max running shoes
Ugg Outlet Online Store
chaussure basket homme
Descuentos Nike
Vans Black Sneakers
adidas outlet
Nike Air Huarache For Sale
zapatillas nike baratas
Yeezy Black
converse store
new yeezy shoes
Nike Pas Cher Femme
Air Max Femme
Air Max 90
Doudoune Moncler Pas Cher
vans shoe store
cheap nike air max
Nike Air Sneakers
Air Max Sneakers
Jordan Store
christian louboutin outlet
23 IS BACK Store
Adidas Superstar Sale Online
fitflops sale uk
pandora jewelry store
uggs outlet
newest lebron shoes
ugg factory outlet
zapatilla adidas
nike joggesko
nike air jordan pas cher
nike sneakers
Nike Air Jordan 11
Kobe Shoes Nike
nike jordan shoes
Cheap Michael Kors
canada goose jacket outlet
coach factory outlet online
Yeezy Men
Moncler Outlet Store
The official UGG
retro jordans for cheap
Timberland Outlet
Michael Kors Outlet
uggs for women
Michael Kors
botas de futbol
Nike Factory Store
Soccer Boots Outlet nike
nike tn pas cher
Uggs Pas Cher Soldes
Nike Shoes Discount Marketplace
Ray Ban Sunglasses Online
UGG BOOTS FOR WOMEN
religion store
nfl store
Adidas Originals Superstar
TOMS SHOES OUTLET
Adidas Neo Discount Sale
Canada Goose Outlet
toms sale
Toms Outlet Online
Oakley Sunglasses Cheap
Nike Air Pas Cher
Cheap Michael Kors Tote Bag
Pandora Store
Chaussure Nike Air Max Pas Cher
new jordan releases
nike air
Original Ugg Boots
toms shoes outlet
Yeezy Boost Sale Online
nike sportschuhe
Discount Air Max
Boty Nike Air
louboutin heels
Yeezy Shoes Discount Marketplace
Nike Soccer Cleats Boots
Bottes Ugg Femme Pas Cher
official NHL jerseys
Nike Air Women
Ray-Ban Official Discounted Site
Hogan Outlet

ypMs 2017.3.30
Reply

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬