ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

8 user(s) are online (4 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 8

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߒߞߏ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ߞߍߦߙߐ߫ ߞߎߘߊ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ ߖߏߣߊ
Posted by diane on 2016/12/8 8:10:00 (5870 reads)

ߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫،..
ߣߴߌ ߡߴߊ߬ ߞߍߢߊ ߣߴߊ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ ߟߐ߲߫߸ ߌ ߦߋ߫ ߤߊߞߍ߬ߕߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߰ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߘߎ߰ߟߊ߬ ߞߎߡߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߞߊ߲߬ ߢߊ߬، ߌ ߣߌ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ߦߙߐ߹

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߞߐ߲߰ ߊ߬ ߕߣߐ߬ߓߐ ߡߊ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߍߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊ߲߫ ߞߊ߬ߟߊߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬،..
ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ ߝߕߌߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߒ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߯ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߛߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊߕߊ߯ ߣߌ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ߬ ߟߊ߬ߕߊ߯ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߏ ߞߌ߬ߛߍ ߟߐ߲ ߘߐ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߜߊ߲ߛߊ߲߫߸   ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊߏ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߓߊߟߏ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߛߣߐ߬ߡߍ ߣߌ߫ ߦߟߌ ߓߊߟߏ ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫،..ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߞߐ߲߰ ߊ߬ ߕߣߐ߬ߓߐ ߡߊ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߍߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊ߲߫ ߞߊ߬ߟߊߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬،..
ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ ߝߕߌߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߒ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߯ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߛߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊߕߊ߯ ߣߌ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ߬ ߟߊ߬ߕߊ߯ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߏ ߞߌ߬ߛߍ ߟߐ߲ ߘߐ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߜߊ߲ߛߊ߲߫߸ ߓߊߏ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߓߊߟߏ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߛߣߐ߬ߡߍ ߣߌ߫ ߦߟߌ ߓߊߟߏ ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫،..

ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫߸ ߒߠߋ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߒ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߍ߲ߣߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߖߋ߬ߓߌ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߒ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߒ ߘߌ߫ http://ske.li/nkocorpus ߛߓߍ߫ ߓߟߐߟߐ ߛߘߌ߬ߜߋ߲߬ ߛߓߍ߬ ߦߙߐ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ "ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ" ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫߸ ߏ߬ ߕߋ߲ߘߊ ߟߊ߫ ZOOM ߓߟߏߞߌߣߌ߲ ߠߊ߫߸ ߥߟߊ߫ " ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ " ߛߓߍߟߌ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߣߍ߲ߞߍ߫، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ߘߌ߫ ߘߟߊߞߊ߬، ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߌ ߦߋ߫ "  ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߬  " ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߓߍ߯߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲߫ ߞߘߎ ߛߐ߲߬ߞߌ߫، ߌ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߬ ߘߌ߫ ߞߎߡߦߊ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߒߞߏߞߏ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߴߌ ߕߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߓߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߢߌߣߌ߲ߕߊ ߥߟߊ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲ߕߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬، ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߡߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߟߏߢߍߕߐߡߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߟߏߞߕߐߡߊ߫.
ߕߣߐ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߕߌߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.

ߓߊߘߋ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߫ ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫: ߕߊߦߋߘߎ߯ ߒߞߏߕߐ߲߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ( ߣߎߤߊ߲߫ ߛߊ߰ߣߐ߯ ߟߏ߰ߙߏ߲߬ߓߏ߬ߞߊ، ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߘߊߓߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎ߬ߙߎ-ߞߘߐ߫، ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߊ߲߬ߞߐ߬ߞߊ، ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߣߊ߰ߓߋ߫ ߟߏ߬ߙߏ߲߬ߓߏ߬ߞߊ )، ߝߣߊ߫߸ ߒߞߏ ߥߙߎߞߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߡߛߍ߬ߞߍ߬ߡߛߍߞߍ ߟߊ߫ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫߸ ߞߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߅ ߟߊߦߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߞߣߐ߫.
ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬ߞߏߢߊ߬ ߦߙߐ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߝߋ߲ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߘߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߊߟߌߓߌ߬߸ ߘߊ ߟߊߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߒߞߏ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߞߊߡߵߊ߬ ߞߣߐ߫: ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߎ߬߸ ߟߍߙߊ ߟߎ߬߸ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ...
ߊ߬ ߦߋߟߌ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߦߴߊ߲ ߕߍ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ ߖߎߝߊ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߖߏ߬ߛߌ ߣߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ ߓߍ߯ ߦߴߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߊ߲ ߛߊ߬ߥߏ ߟߊ߫.
ߒ߬ߓߵߊ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ " ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߬ " ߢߌߣߌ߲ߢߊ ߞߊ߲߬߸ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ ߏ߬ ߕߌ߰ ߦߋ߫ ߏ߬ ߝߐ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߕߊ ߏ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߦߋ߫، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫߸ ߏ߬ ߞߣߐߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߕߘߍ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ߟߊ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߛߓߍ ߘߐ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ߞߣߐ߫.
ߒ߬ߞߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߕߌ߰ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߘߏ߫ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ ߏ߬ ߟߊߦߟߍ߬߸ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߒߞߏߕߐ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬، ߓߍ߯ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߣߌ߬ߞߏ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߞߣߍ ߟߊߥߙߊ߬،  ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫.   ߖߊ߰ߣߍ

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/1/21 15:20:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߎߘߊ ߟߊߛߌ߱ ߘߐ߫
2018/1/14 14:40:00 - ߞߙߎ "ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬" ߣߌ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕߑߞߏ، ߘߟߊ߫ ߁߀߀߀ ߓߐ
2018/1/13 15:00:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߘߍߒߖߘߍߟߦߊ ߢߊ߰ߢߢߊ߮ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬
2018/1/13 7:50:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/1/12 14:40:00 - ߡ.ߟ.ߛ. ﴿ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ﴾ ߓߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߘߏߣߊߟߑߘ ߕߑߙߐ߲ߔ ߖߟߊ߬ߞߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߌ߲ ߘߐ߫ ߓߌ߬
2018/1/11 6:40:00 - ߘߋ߲߫ ߞߎߘߊߞߏ
2018/1/8 4:50:00 - ߝߊ߲߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߓߐ߲ߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߛߌߣ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲߫ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬
2018/1/6 6:10:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߣߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߎ߲ߘߍ ߞߍ߫ ߞߎߣߎ߲߬
2018/1/4 14:20:00 - ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߡߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߰ ߛߌߦߊߊ߲߫ ߞߍ߫ ߂߀߁߇ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫
2018/1/2 7:50:00 - ߊߟߑߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߊ߬ߣߌ߲ ߠߊߘߊ߬ߤߊ߲߫ ߊߟߑߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߊ߲߬ߞߎ߲ ߞߊ߲߬

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/6/19 1:37  Updated: 2017/6/19 1:37
 0mfc78
2h8qfdp6g5r39oj35u
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/6/29 4:22  Updated: 2017/6/29 4:22
 yueqin
clarks
parker pen
dolce and gabbana outlet online
ralph lauren sale
cheap jordan shoes
mlb jerseys
coach outlet store online clearance
columbia outlet store
coach outlet store online
ray bans
chaussures louboutin
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet store
yeezy shoes
nike store
coach outlet store
pandora charms
longchamp handbags
clarks shoes outlet
coach outlet online
parada bags
air max outlet
air max
michael kors bags
longchamp bags
michael kors
discount oakley sunglasses
nike flyknit
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
rolex replica watches for sale
jordan retro
longchamps
louis vuitton outlet online
adidas yeezy boost
michael kors outlet online
longchamp soldes
coach outlet store
harden shoes
coach outlet online
longchamp sale
true religion jeans outlet
nike sneakers
valentino outlet
salomon boots 
louboutin shoes
ray ban glasses
dansko sale
yeezy shoes
michael kors outlet clearance
michael kors outlet store
mulberry uk
cheap ray ban sunglasses
nike air max
mulberry handbags
oakley sunglasses wholesale
birkenstock
cheap rolex watches
pandora jewelry store
michael kors outlet store
cowboys jerseys
dansko
polo ralph lauren outlet
mbt
toms
dansko outlet
hermes bags
yeezy boost 350
adidas outlet online
coach factory outlet online
mlb jerseys
christian louboutin sale
michael kors outlet
adidas trainers
tods outlet
nike outlet store
ecco outlet
coach outlet store
nfl jerseys cheap
toms
christian louboutin
nike sneakers
under armour outlet
michael kors outlet online
ray ban sunglasses cheap
adidas sneakers
adidas sneakers
cheap jordan shoes
burberry outlet
adidas running shoes
birkenstock
michael kors
coach factory outlet online
coach outlet online
eahawks jerseys
michael kors outlet online
adidas superstars
adidas nmd runner
fitflop
air jordan shoes
adidas yeezy boost
coach outlet store
adidas superstar trainers
ralph lauren sale
michael kors handbags outlet
ralph lauren outlet
michael kors outlet store
jerseys cheap
kate spade outlet online
nike uk
polo ralph lauren outlet
nike outlet
oakley sunglasses outlet
christian louboutin shoes
fitflop sandals
hollister kids
true religion jeans
coach factory outlet
louis vuitton outlet online
dansko shoes
coach factory outlet online
ray ban sunglasses discount
adidas nmd r1
mont blanc pens
birkenstock outlet store
air max 90
coach outlet online
rolex watches
fitflops sandals
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
fitflops sale clearance
pandora charms outlet
christian louboutin shoes
louis vuitton outlet online
red bottom
mulberry outlet uk
jimmy choo shoes
gucci outlet online
gucci
true religion jeans outlet
polo ralph lauren outlet
michael kors
mbt
air max
columbia outlet
adidas nmd r1
mulberry uk
air max pas cher
coach factory outlet online
ecco outlet
moncler jackets
adidas yeezy boost
kd shoes
michael kors outlet canada
birkenstock uk
pandora charms outlet
fred perry polo shirts
air jordans
oakley sunglasses outlet
chi flat iron
ralph lauren outlet
marc jacobs
giuseppe shoes
cheap jordan shoes
coach factory outlet
jordan uk
gucci borse
ed hardy store
oakley sunglasses outlet
polo ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
nike roshe shoes
jordan shoes
ralph lauren uk
coach outlet online
hollister clothing
oakley sunglasses outlet
louis vuitton factory outlet
ed hardy outlet
true religion
cheap oakley sunglasses
toms outlet
longchamp handbags
michael kors bags
oakley sunglasses on sale
adidas
pandora outlet
birkenstocks
nike roshe one
pandora charms sale
discount oakley sunglasses
hermes bags
toms
montblanc
coach factory outlet
birkenstock outlet
coach handbags outlet
salomon outlet
michael kors outlet store
mlb jerseys
moncler uk
pandora charms sale clearance
pandora
coach purses
louboutin outlet
giuseppe zanotti sale
broncos jerseys
moncler pas cher
celine handbags
yeezy boost
michael kors outlet clearance
fitflop shoes
swarovski crystals
swarovski uk
adidas yeezy boost
pandora jewelry
yeezy boost
ysl bags
pandora charms outlet
coach outlet online
air max shoes
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet store
christian louboutin outlet
coach outlet store online
true religion jeans outlet
michael kors
yeezy 350 boost
ralph lauren outlet online
tory burch shoes
kate spade outlet online
yeezy boost 350 v2
timberland boots outle
air jordans
michael kors
valentino outlet
pandora charms sale
fred perry shirts
fitflops sale clearance
ralph lauren
coach factory outlet online
michael kors bags
discount oakley sunglasses
clarks shoes outlet
adidas outlet store
michael kors uk
montblanc pens
hermes outlet online
louboutin outlet
birkenstock shoes
polo ralph lauren
warriors jerseys
michael kors
christian louboutin outlet
fred perry polo shirts
ralph lauren sale clearance uk
ralph lauren sale
ralph lauren uk
cheap jordans for sale
louboutin shoes
pandora soldes
sac longchamp
ralph lauren sale clearance uk
vans outlet
rolex replica watches for sale
kate spade bags
adidas nmd runner
michael kors handbags
cheap jordan shoes
coach factory outlet online
adidas nmd runner
yeezy boost 350
louboutin outlet
cheap rolex replica watches
cheap jordan shoes
coach factory outlet
adidas sneakers
patriots jerseys
tory burch outlet online
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren outlet
mulberry bags
red bottom heels
yeezy boost 350
birkenstock shoes
longchamp bags
ray bans
mbt
tods shoes
fendi bags
coach factory outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet online
coach factory outlet
coach outlet online
fitflops
coach factory outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas superstars
adidas outlet store
pandora uk
pandora charms sale clearance
polo ralph lauren pas cher
kate spade uk
rolex replica watches
ralph lauren sale
ralph lauren outlet online
hermes outlet
nike free 4.0 flyknit
michael kors outlet online
michael kors outlet online
cat boots
louis vuitton bags
nfl jerseys
pandora jewelry outlet
fit flops
coach outlet online
adidas superstar shoes
cheap air max
ralph lauren
michael kors outlet online
air max 90
yeezy shoes
ralph lauren canada
mont blanc pen
louis vuitton factory outlet
nike outlet
longchamp bag
mulberry
coach outlet online
christian louboutin pas cher
adidas outlet online
adidas yeezy boost 350
texans jerseys
moncler jackets
adidas trainers
fitflops sale
fitflops sale
louis vuitton outlet store
kate spade outlet
nike free run
cheap nfl jerseys
nike outlet store online
celine outlet online
coach factory outlet online
coach factory outlet online
pandora uk
coach factory outlet online
air max 90
adidas nmd r1
vans store
discount nike shoes
pandora charms sale clearance
polo ralph lauren
moncler uk
coach outlet online
valentino
michael kors uk
ralph lauren
longchamp
michael kors outlet canada
kate spade purses
pandora bracelet
adidas uk
adidas ultra boost
yeezy boost
michael kors outlet online
nmd adidas
heat jerseys
versace
coach outlet online
michael kors
red bottom
birkin handbags
adidas nmd runner
salomon outlet
birkenstock outlet
pandora bijoux
kd 8 shoes
coach outlet online
cheap air jordans
fendi bags
kate spade outlet store
yeezy boost 350
levis outlet
ralph lauren outlet
nike store
fitflops sale clearance
cheap jerseys
marc jacobs outlet
sac longchamp
nike air max 95
oakley vault
adidas nmd r1
nike outlet store
coach outlet online
coach outlet online
nike outlet store
coach outlet online
christian louboutin sale
clarks shoes for women
christian louboutin
kate spade bags
ray ban glasses
air max
kate spade outlet online
fake rolex watches
mont blanc pen
pandora charms
nfl jerseys wholesale
toms outlet
coach outlet online
adidas outlet
pandora charms
coach outlet store online
cheap nike sneakers
yeezy boost
swarovski sale
coach outlet store
louboutin outlet
cavaliers jerseys
coach outlet
longchamp pliage
ray ban sunglasses discount
polo ralph lauren outlet online
adidas superstar
ralph lauren
true religion jeans outlet
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren
coach outlet canada
coach outlet online
adidas store
nike air max 95
red bottom shoes for women
michael kors
tory burch outlet online
nike outlet online
longchamp bags
pandora jewelry
jordan shoes
pandora charms sale clearance
true religion outlet online
moncler coats
coach factory outlet
cheap nike shoes
nike free run flyknit
christian louboutin shoes
birkenstock outlet
burberry outlet online
jordans
louis vuitton purses
coach outlet store online
nfl jerseys
pandora charms sale clearance
adidas
air max
longchamp outlet store
coach factory outlet online
birkenstocks
kate spade handbags
curry shoes
mlb jerseys whgolesale
supra for sale
moncler outlet online
coach outlet online
fitflops clearance
longchamp handbags
michael kors
pandora jewelry outlet
hermes bag
prada outlet online
20170629yueqin
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/7/18 0:39  Updated: 2017/7/18 0:39
 Re: yueqin
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/8/27 12:44  Updated: 2017/8/27 12:44
 The warriors finals start for one person?A rapper curse
Throw three points just isn't the whole garage every day work, and don't neglect, Stephen curry is the team in assists and also steals, he averaged 6. 7 assists in the regular season, 14 in the league and the playoffs <a href=http://www.stephencurryshoes.com>stephen curry shoes</a> can be averaging 9. 3 assists for the reason that league the first! Let's imagine a photo, 40 minutes per game inside the Treasury, attack launched a large number of times, there are always some ball he wasn't in the outside, but the baseball inside, attracted a dual... What will happen and then? There was a man he can tell you the answer, <a href=http://www.curry-shoes.com>curry shoes</a> he called clay -- Thompson, from the gold state warriors, he made this year 211 3-pointers, finished third within the league, and that 211 3-pointers, 68 hails from the assists of Stephen curry.


12-13 period to contrast the car port and ray Allen with '05 -' 06 -- Allen into 269 3-pointers, and they are the Seattle supersonics. Of which year, Allen's 269 involving 653 three-point shots, shot 41. 2%, as Stephen - 272 of 600 photographs in his Arsenal, as high as 45. 3%; That calendar year, Alan ball attack produce 3 ratio is less than a quarter, compared having 38. 6% in database; That year, Allen's assists the amount 3. 7, less as opposed to Treasury for three facilitates. So the outline, the image of the alternative 3-pointers hand along the garage outline: he not simply completed the sharpshooter track record, his teammates for his / her creation of free-throw options into; He will also look for opportunities simultaneously, through the ball breakthrough, stopped for no helps 3-pointer of shots. Moreover, he also can cross assists, "create" another pitcher - clay - Thompson! Not simply can catch vote, will urgent stopped, can create more opportunities to people, this star, unique! Now i am <a href=http://www.kdshoes.us.com>kevin durant shoes</a> afraid, just use "striker" two words have been unable to define Stephen curry, must also be in with some sort of "great" rhetoric.

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.net>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.mizunoshoes.us.com>mizuno shoes</a> <a href=http://www.porschedesignshoesonline.com>adidas porsche shoes</a> <a href=http://www.tissotwatches.us>tissot watches</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.calvinklein.us.com>calvin klein outlet</a> <a href=http://www.adidaszxflux.us.com>adidas zx flux</a> <a href=http://www.timberlandshoes.us>timberland shoes</a> <a href=http://www.asicsshoes.us.com>asics shoes</a> <a href=http://www.lebronsoldier-11.com>lebron soldier 11</a> <a href=http://www.adidasnmdwomens.com>adidas nmd</a> <a href=http://www.jordanretro.us.com>jordan retro</a> <a href=http://www.kobe11.org>kobe 11</a> <a href=http://www.kobe-bryant-jerseys.com>kobe bryant jersey</a> <a href=http://www.curry3shoes.com>curry 3 shoes</a> <a href=http://www.lebron-james-shoes.us.com>lebron james shoes</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.birkenstocksandals.us.com>birkenstock shoes</a> <a href=http://www.asicsgelkayano23.com>asics gel kayano 23</a>
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/7/11 14:32  Updated: 2017/7/11 14:32
 d18zqic1oeor
owx8hw3qxt9ygw3mkc

<a href="http://google.us">google</a>

<a href=http://google.us>google</a>

9gfdsq2fnst5xo3ltu
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/7/21 5:44  Updated: 2017/7/21 5:44
 fhuddvfqjj6s
9nnpkupz739ci36nna

<a href="https://bybklfn.info/">buy baclofen</a>

<a href=https://bybklfn.info/>baclofen coupon</a>

i4zwr0d8kkly2cddmo
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/7/22 7:12  Updated: 2017/7/22 7:12
 2n552gru5wms
py5rjryrehu7rsi5ic

<a href="https://bybklfn.info/">order baclofen</a>

<a href=https://bybklfn.info/>cheap baclofen online</a>

ibx6sd51cishpyoahy
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/7/22 19:18  Updated: 2017/7/22 19:18
 3lsgb19e911d
esye46upbc1hktrji7

<a href="https://bybklfn.info/">buy generic baclofen</a>

<a href=https://bybklfn.info/>generic baclofen online</a>

n13gg85nv1tl480tvw
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/7/30 21:33  Updated: 2017/7/30 21:33
 haxeaxgoi4ji
The serum concentration of Camptothecin can be increased when it is combined with Prednisone. <a href=https://byprdnsn.info/>buy generic prednisone</a>, prednisolone withdrawal symptoms nhs - prednisolone withdrawal symptoms nhs:
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/8/15 20:08  Updated: 2017/8/15 20:08
 Kevin Durant vs. lebron James: a battle launched by goddess of beautiful bosom
Garage within the <a href=http://www.stephencurryshoes.com>stephen curry shoes</a> second dribbling is toward the switch on the left side from the body without any slowdown, the footsteps choiceness and rapid, soon arrived at the position you need to go. Unlike most pitcher like the middle of gravity down, then struggled to jump to complete, the garage action a lot more concise. Don't waste any wedding ceremony, just jump off the ground, slightly triggered his firing action instantly. "He is not only one of the most pure great scorer, he even gave shot two words for making the definition, the entire shooting art played a new revolutionary role. "The bobcats scalp scout work Adam : Mr Libby said Treasury.


Kitchen counter frames in 6 min's and 31 seconds, garage from his breasts slightly next point position held up the ball, the index finger in addition to middle finger instinct to get gaps in the silicone ball center. His arm gently lifted back, quit his palm the golf ball, but still control involving his fingers. His right arm into the many joints is close for you to 90 degree Angle, through the shoulder to the shoulder, from the elbow towards wrist, from wrist to make reference to, as if a restaurant waiter in carrying a tray.


Glen Davis clippers, 289 - pound before, <a href=http://www.curry-shoes.com>curry shoes</a> need to speed up their action inside Treasury, since the childhood to lay a great foundation for complete to garage in different state, the right arm and shooting are able to keep perfect posture and durability. And in addition to master hand movements, garage incorporates a precise shot needed yet another factor: enough deep lean muscle memory. Shooting touch isn't a proper adjective, any player, able to throw a fantastic shooting there is however one secret to all - month after month, year after year exercise, until a set involving complex dynamic chain implanted into yourself physically. Garage never resist for example monks meditate boring process, it also helped when he graduated from school, eventually grow into a different leading little-known Davidson university NCAA elite last eight.


"Game changing, there is no time to <a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a> you feel about your own shooting motion is correct, " curry stated, "you can only count on their daily at working out ground building muscle ram, hit and believe that individuals can. We're so a lot of practice in training, so that you can the game, you can rely on instinct to react. But if it is not correctly, the game will really feel very strange. ".

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.net>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.nikeflyknitracer.com>nike flyknit racer</a> <a href=http://www.lebronsoldier-11.com>lebron soldier 11</a> <a href=http://www.timberlandshoes.us>timberland shoes</a> <a href=http://www.underarmourshoes.us.com>under armour shoes</a> <a href=http://www.pumarihannacreepers.com>puma rihanna creepers velvet</a> <a href=http://www.lebron-14.com>lebron 14</a> <a href=http://www.oakleyholbrook.com>oakley holbrook sunglasses</a> <a href=http://www.hyperdunk2016.com>hyperdunk 2016</a> <a href=http://www.reebokpumpfury.com>reebok pump superme</a> <a href=http://www.kdshoesstore.com>kd shoes store</a> <a href=http://www.yeezyboost350v2.us>yeezy boost 350 v2</a> <a href=http://www.jordanretro.us.com>jordan retro</a> <a href=http://www.curry3shoes.com>curry 3 shoes</a> <a href=http://www.yeezyshoes.us.com>yeezy shoes</a> <a href=http://www.curry-shoes.com>curry shoes</a> <a href=http://www.nikesockracer.com>nike sock racer</a> <a href=http://www.stephencurryshoes.com>stephen curry shoes</a> <a href=http://www.hand-spinner.us>hand spinner</a>
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/8/15 20:39  Updated: 2017/8/15 20:39
 Kevin Durant to win is not as good as James, black widow again salt in the wound
Finals past season, Arsenal's performance <a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a> is not very ideal, although your data well, but the efficiency isn't high, and his back pass error, defensive irvine was produced key 3 points are becoming a "black spots" time, apparently, in hope that with this to prove himself.


Simply no, after the opening, the three points inside the database and didn't strike two shots, on the contrary, the knight about three points would hit several over there. Garage or focus on defense, he para such as lebron, Irwin, JR., has become people already, also include successful prevention.


In moving past, did well in the actual Treasury, the ball to some teammate are fed correctly, but Mr Chu in a number of opportunity attack. 04 seconds left from the first quarter, garage dribble to the frontcourt, rhythm, but he's confident the take a number of steps away from the three-point line and it's really necessary to make <a href=http://www.curry-shoes.com>curry shoes</a> actions, the ball! This is also the warriors in the very first 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances for the right side of the bottom again in a 3 details!


It is worth mentioning that the opening, the garage correct arm was wearing the black gear, it is also because his right elbow from the game before the old injury includes a relapse, however, with the overall game, he has to remove protective devices. Gear, it seems like, has affected the handle, before he took off as i feel much better.


Within against lebron James, the defense is doing very well in their Arsenal, but after he was lebron was a new knocked out, the referee possesses <a href=http://www.stephencurryshoes.com>stephen curry shoes</a> blown the garage obstructing foul, garage on the earth is various, make action towards referee said lebron shoulder.


In breakthrough, garage can be a difficult moves, all sorts of people all the way up his defense, as well as lebron, but Treasury first in all sorts of dazzling dribble move Thompson, soon after air and rival crash cases, the hard in order to score.

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.net>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.yeezyshoes.us.com>yeezy shoes</a> <a href=http://www.kyrie2.com>kyrie 2</a> <a href=http://www.ultraboostadidas.us.com>adidas ultra boost</a> <a href=http://www.underarmourshoes.us.com>under armour shoes</a> <a href=http://www.lebron-13.org>lebron 13</a> <a href=http://www.kyrie-1.com>kyrie 1</a> <a href=http://www.keenuneeksandals.com>keen uneek</a> <a href=http://www.curry-4.com>curry 4 shoes</a> <a href=http://www.air-jordan-shoes.us.com>air jordan shoes</a> <a href=http://www.rose7.us>rose 7</a> <a href=http://www.michaeljordanshoes.us>michael jordan shoes</a> <a href=http://www.curry2.com>curry 2</a> <a href=http://www.kobe-10.org>kobe 10</a> <a href=http://www.kyrie3.com>kyire 3</a> <a href=http://www.pumarihannacreepers.com>puma rihanna creepers velvet</a> <a href=http://www.curry-1.com>curry 1</a> <a href=http://www.jordanretro.us.com>jordan retro</a> <a href=http://www.stephencurry.us.com>curry shoes</a>
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/8/15 20:49  Updated: 2017/8/15 20:49
 The soup god loses Kevin Durant: he can help the team in other ways
Two steals in his Toolbox, <a href=http://www.stephencurryshoes.com>stephen curry shoes</a> in the first 1 fourth, and the two steals to garage an overall of 106 times within the playoffs career steals, which usually transcends the rick Barry, became the steals inside history of the warriors team in the playoffs.

Garage into seven three-pointers from the game, this also let his playoff three-pointers hit number as much as 261, match the Robert horry, ninth three points in playoff background list. Distance comes 9th Chauncey billups, he in addition only six three factors.

37 points in merely three games, came <a href=http://www.curry-shoes.com>curry shoes</a> your, and this is his this year, including playoffs) eighth score 35 + online game with three alone, over 7 times of Russell westbrook, top of the league.

So many record the 1st world war, there is no doubt that the game can be said to be the garage in this series played the most effective game. The first a few games, garage is averaging 28. 3 points and several. 7 rebounds, 6 allows, shooting 40. 3% and also 35. 3% from 3, compared with the typical season shooting stage, a certain degree of decline, nevertheless the game, garage completely ridiculous. The blazers in many players to hound your pet, but no one can disturb his rhythm. Car port, as it were, in the game again to uncover "day day" feeling.

11 three-point collection out hand, hit <a href=http://www.kdshoes.us.com>kevin durant shoes</a> several goals, including vast kilometers of three points. Wearing warriors baseball hat sitting from the stands to watch your old garage, it also appears to get son's playing god seem to be some incredible performance. The lens on the old garage, he could not help but shook their head.

Of course, regardless of what other people think, garage three points for their own performance with complete confidence. In the third quarter the warriors together with 88-58 big lead the actual blazers, garage outside this three-point line again, the ball away from the one hand, this individual turned back field, the ball firmly into the basket, the whole upheaval. Can put the three points with this state, the other get together can say what?

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.net>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.neweracaps.us>Snapback Hats</a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com>kyrie 3 shoes</a> <a href=http://www.adidaszxflux.us.com>adidas zx flux</a> <a href=http://www.yeezyboost350v2.us>yeezy boost 350 v2</a> <a href=http://www.pumafenty.us.com>puma fenty</a> <a href=http://www.lebron-14.com>lebron 14 shoes</a> <a href=http://www.nikesockracer.com>nike sock racer</a> <a href=http://www.lebron-13.org>lebron 13</a> <a href=http://www.nikeairforce1high.com>nike air force ones</a> <a href=http://www.pumarihannacreepers.com>puma rihanna</a> <a href=http://www.reebokpumpfury.com>reebok pump superme</a> <a href=http://www.ultraboostadidas.us>adidas ultra boost</a> <a href=http://www.asicsgelkayano.com>asics gel kayano</a> <a href=http://www.stephencurry.us.com>curry shoes</a> <a href=http://www.nikeairforce1flyknit.com>Nike air force 1 Multicolor</a> <a href=http://www.adidastubular.us>adidas tubular</a> <a href=http://www.kyrie2shoes.com>kyrie 2 shoes</a> <a href=http://www.rose7.us>rose 7</a>
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/10/18 19:37  Updated: 2017/10/18 19:37
 Four big strongman for seconds kill huang zhan FMVP Kevin Durant 74% probability
A couple of steals in his Toolbox, <a href=http://www.stephencurryshoes.com>stephen curry shoes</a> in the first fraction, and the two steals to garage a total of 106 times inside playoffs career steals, which often transcends the rick Barry, became the steals in the history of the warriors team inside playoffs.

Garage into seven three-pointers inside game, this also let his / her playoff three-pointers hit number around 261, match the Robert horry, ninth three points in playoff heritage list. Distance comes eighth Chauncey billups, he additionally only six three items.

37 points in simply three games, came <a href=http://www.curry-shoes.com>curry shoes</a> someone's, and this is his shock as to, including playoffs) 8th score 35 + video game with three alone, in excess of 7 times of Russell westbrook, the surface of the league.

So many record the 1st world war, there is no doubt that the game can be considered to be the garage in this series played the most effective game. The first 3 games, garage is averaging 28. 3 points and 5. 7 rebounds, 6 aids, shooting 40. 3% in addition to 35. 3% from 3, compared with the standard season shooting stage, a clear degree of decline, however the game, garage completely insane. The blazers in numerous players to hound him or her, but no one could disturb his rhythm. Car port, as it were, in the game again to find out "day day" feeling.

11 three-point brand out hand, hit <a href=http://www.kdshoes.us.com>kevin durant shoes</a> eight goals, including vast kilometers of three points. Wearing warriors baseball hat sitting within the stands to watch your old garage, it also appears to possess son's playing god are some incredible performance. The lens to the old garage, he can't help but shook his / her head.

Of course, regardless of what other people think, garage three points for their own performance with utter confidence. In the third quarter the warriors using 88-58 big lead this blazers, garage outside this three-point line again, the ball from the one hand, he or she turned back field, the ball firmly into your basket, the whole uproar. Can put the three points in this state, the other get together can say what?

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.net>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.kyrie4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.russellwestbrookshoes.com>russell westbrook shoes</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.adidastubular.us>adidas tubular</a> <a href=http://www.reebokpumpfury.com>reebok pump fury</a> <a href=http://www.kobe--shoes.com>kobe shoes</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.net>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.us>Lebron soldier 11</a> <a href=http://www.pumarihannacreepers.com>puma rihanna creepers camo</a> <a href=http://www.kyrie4shoes.com>kyrie 4 Shoes</a> <a href=http://www.stephencurry.us.com>curry shoes</a> <a href=http://www.curry-1.com>curry 1</a> <a href=http://www.underarmourshoes.us.com>under armour shoes</a> <a href=http://www.adidaszxflux.us.com>adidas zx flux</a> <a href=http://www.kobebryantshoes.us>kobe shoes</a> <a href=http://www.newbalanceshoes.us.com>new balance shoes</a> <a href=http://www.birkenstocksandals.us.com>birkenstock shoes</a> <a href=http://www.hand-spinner.us>hand spinner</a>
Reply

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬