ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

37 user(s) are online (9 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 37

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊߟߍߙߘߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߞߝߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߥߟߊ߬ ߝߙߊߕߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߎߣߎ߲߬
Posted by diane on 2017/2/14 2:30:00 (487 reads)

ߞߝߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߥߟߊ߬ ߝߙߊߕߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߂߲/߁߃/߂߀߁߇،.. ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߟߊ߫ ߞߎߓߋߘߦߊ ߞߝߊ߬ߞߏ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߛߐ߫ ߤߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫߸ ߒߞߏ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ ߘߐߓߍ߲߭ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫، ... ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߂߀߁߇ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋ ߘߌ߫߸ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߊߙߏ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߎ߲ ߞߊߙߏ ߘߊߡߌߘߊ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߞߣߐ߫، ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߦߙߌߞߊ߫ ߖߊ߲ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߟߐ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߣߵߊ߲ߠߎ߬ ߓߘߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋ ߘߌ߫߸    ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߡߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߫ ߢߊ߫ ߞߊ߲߬ ߝߟߐ߫߸ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߍ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߦߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߲ߛߊ߲߫߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߴߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐߝߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ߓߊ ߕߏ߫ ߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬:

ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߗߍ߬ߥߎ߬ߟߋ߲߬ ߓߊߘߌߓߊߘߌ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߓߘߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߲ ߛߓߍ߬ߘߏ߲߬ ߢߊ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߆߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫߸ ߟߏ߲߫ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߏ߬ ߞߣߍ ߓߊ߯ ߓߐ߫ ߞߵߊ߬ ߘߎ߱ ߜߍ߫߸ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߦߊ ߏ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߓߎ߬ߘߎ߲߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫߹، ߕߋ߬ߟߋ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߲ ߣߌ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߕߍ߫ ߏ߬ ߡߊ߫ ߈߀ ߓߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߞߋߟߋ߲߬߸ ߛߋߞߏߦߊ ߝߋ߲-ߏ-ߝߋ߲߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߞߏ ߞߊ߲߬߸ ߊ߲ ߓߍ߯ ߦߴߊ߲ ߘߐߖߊ߬ ߞߙߊߕߊߕߊ߫ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߞߝߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߐߓߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߢߍ߫߸ ߞߊ߬ ߛߐ߰ߓߌ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߵߏ ߓߌ߬ߟߴߊ߲ ߞߊ߲ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߟߊߝߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߓߍ ߘߐ߫ ߦߙߐ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߲ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߕߊ߫ ߟߥߊߟߌߟߊ߲ߡߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߗߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߦߌ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲ߥߟߊߓߊ߫ ߘߍ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߛߴߊ߲ ߠߊ߫ ߗߍ߬ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߦߊ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߘߌ߫ ߕߊ߯ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߊߝߍ߬.
ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊߦߌߞߊ߫߸ ߣߴߊ߲ ߡߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߗߍ߬ߥߎߟߋ߲߬ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߞߣߍ ߏ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߋ߲߫ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍߦߊߣߍ߲ ߟߊߛߌߦߊߦߊ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߕߙߎߞߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߋߓߙߋߟߊ߫ ߣߌ߫ ߊߛߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫،..

ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߞߍߕߐ߫ ߗߍ߬ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߓߊ߬ ߞߘߐ߫ ߡߊߦߌ߬ߘߊ߬ߟߏ߲߬ߓߊ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߜߍ߬ߦߊ ߟߊߞߎߘߦߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߡߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߡߊߣߐ߯߸ ߓߊߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߣߍ ߓߍ߯ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߟߝߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߏߕߏߦߌ߫߸ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߣߐ߫ ߥߊߟߌ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐߞߊ߲߬ ߟߊߕߍ߲߫ ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߌ߬ߣߊ߬ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߲ ߓߘߊ ߟߎ߫ ߘߐ߲߬ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߘߊߥߎ߲ ߞߊ߲߬ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߟߊߒߞߋ ߕߐ߯ߘߐ߫.
ߒ߬ߓߊ߬ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߞߋߟߋ߲߬߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ( ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߍߙߘߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߣߌ߫ ߟߍߙߘߊ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߬ߘߌ )߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߞߣߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߓߊߘߋ߲߫ ߡߊߟߌߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߗߍ߬ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߦߋߙߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊߟߌߕߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߕߟߐ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߌߡߍߕߍߦߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߘߏߦߊߘߏߦߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߦߊ ߡߊߦߋߙߋ߲߫ ߟߏ߲ߓߊ ߏ߬ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߒߞߏ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߞߐ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߊߡߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊ߫، ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬߸ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߐ߬ ߒߞߏ ߡߊߟߌߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߟߍߙߘߊ ߓߊ߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߝߍ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߓߊ߬ߕߍ ߟߎ߫ ߝߍ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ... )، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߡߌ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߡߊߦߋߙߋ߲߫ ߓߘߍߞߍ߭، ߝߣߊ߫߸ ߒߞߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߝߋ߲-ߏ-ߝߋ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ ߕߊ߫ ߢߊ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊߣߐ߬߸ ߞߵߊ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߟߏ߲ߓߊ߫ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߘߎ߰ߜߍ ߡߊ߬.

ߤߐ߲߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߘߋ߲ߓߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߣߌ߫ ߖߊߥߙߊߞߍ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߐߣߍ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫ ߞߟߋ߫߸ ߞߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߘߋ߲߫ ߂߀߀߀ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߥߟߊ߬ ߝߙߊߕߊ ߘߋ߲߫ ߁߀߀߀ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫، ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߍߙߘߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߗߋ߫ ߞߘߐ ߟߊߡߊ߰ ߞߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߟߐ߲ ߞߊ߬ߝߊ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߝߊ߰ߞߏ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߘߋ߲߫ ߂߀߀߀-߂߀߀߀ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߝߊ߬ ߞߎߘߊ ߞߙߌߕߌ߫ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߋ߲߬ ߞߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߡߊߜߍ߲߫߸ ߏ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߋ߲߫ ߥߊ߯ߥߐ߯ߙߐ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߥߟߊ߫ ߝߙߊߕߊ ߘߋ߲߫ ߁߀߀߀، ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߂ߣߊ߲/߁߃/߂߀߁߇، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߍߙߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߯ߕߍ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫، ߊ߬ ߝߋ߲߫ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߊߣߵߌ ߘߊ߲߬ ߘߋ߬߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߛߊ߲߬ߥߟߊ ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߣߐ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲߬ߞߎ߲ ߘߊߡߌߘߊ ߟߋ߬ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߘߐ ߞߊߙߏ߫ ߁߁ߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬߸ ߛߊ߲߬ߥߟߊ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎߘߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.

ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐߝߘߊ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߛߐ߲ߞߌ߲߫ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮߸ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߊ߬ ߓߘߍߞߍ߭، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߞߎ߲߭ ߜߊ߬ߛߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߟߊ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߟߏ߲ ߏ߬ ߕߍ߫߹  ߖߊ߰ߣߍ

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2017/3/19 16:50:00 - ߖߘߍ߬ߝߊ߰ߛߎ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߏߘߏ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߄ ߝߊ߰
2017/3/16 15:50:00 - ߟߏߙߊ߲߫ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬
2017/3/15 15:20:00 - ߡߐ߰ ߉߈ ߓߘߊ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߓߌ߫
2017/3/14 15:10:00 - ߕߋ߰ߙߋ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߕߏ߲ߓߏ߲߫ ߟߊߓߋ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫
2017/3/12 18:00:00 - ߞߝߊ߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫
2017/3/11 20:20:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲
2017/3/11 15:10:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߋ߲߬ߊ߬ߛߌ߰ ߞߙߎߞߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߝߘߌ߫ ߘߐ߫ ߓߌ߬
2017/3/10 15:20:00 - ߕߎ߲ߓߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫
2017/3/9 16:20:00 - ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߈ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߘߊ ߘߌ߫
2017/3/9 15:40:00 - ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߊߞߊ߫ ߛߍ߲ߓߊ ߘߓߊ߫ߙߊ ߘߌ߫ ߟߊߞߎߙߊ߲߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬