ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

17 user(s) are online (9 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 17

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊߟߍߙߘߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߊߞߊ߫ ߛߍ߲ߓߊ ߘߓߊ߫ߙߊ ߘߌ߫ ߟߊߞߎߙߊ߲߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/9 15:40:00 (85 reads)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߊߞߊ߫ ߛߍ߲ߓߊ ߘߌ߫ ߓߊ߫ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫߸ ߞߊߞߊ߫ ߛߍ߲ߓߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐ߰ߦߊ߫ ߛߏ߫ ߞߐߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߖߐ߬ߘߐ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߥߊ߬ߙߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊߞߊ߫ ߛߍ߲ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߍ߲߫ ߞߘߐߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߕߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߣߌߔߐ߲߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߋ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߖߐ߰ߣߍ߬ߦߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߐߓߋ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߁߃߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߣߐ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߁߂ ߘߌ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߊߞߊ߫ ߛߍ߲ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߕߐ߭ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߣߐ߯ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊߟߐ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߏ߬ ߞߘߐ߫. ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߓߎ߲ߘߍ߮ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߣߌߔߐ߲߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߊ ߟߊ߫߸ ߘߐ߲ߞߊ ߞߌ߲߭ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߤߌߛߊߣߏߓߎ߫ ߤߛߊߡߊ߫ ߞߎ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊߞߊ ߛߍ߲ߓߊ ߢߌ߲߬ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߣߌߔߐ߲߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߤߌߛߊߣߏߓߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߕߎ߲߯: ߞߏ߫ ߞߊߞߊ߫ ߛߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊߞߎߙߊ߲ ߣߴߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߦߋ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߞߊߙߏ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߟߊ߫. ߞߊߞߊ߫ ߛߍ߲ ߢߌ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߟߊ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߁߂ ߟߋ߬ ߡߊ߬.    ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: kaka.jpg 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2017/3/19 16:50:00 - ߖߘߍ߬ߝߊ߰ߛߎ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߏߘߏ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߄ ߝߊ߰
2017/3/16 15:50:00 - ߟߏߙߊ߲߫ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬
2017/3/15 15:20:00 - ߡߐ߰ ߉߈ ߓߘߊ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߓߌ߫
2017/3/14 15:10:00 - ߕߋ߰ߙߋ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߕߏ߲ߓߏ߲߫ ߟߊߓߋ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫
2017/3/12 18:00:00 - ߞߝߊ߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫
2017/3/11 20:20:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲
2017/3/11 15:10:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߋ߲߬ߊ߬ߛߌ߰ ߞߙߎߞߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߝߘߌ߫ ߘߐ߫ ߓߌ߬
2017/3/10 15:20:00 - ߕߎ߲ߓߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫
2017/3/9 16:20:00 - ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߈ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߘߊ ߘߌ߫
2017/3/9 15:40:00 - ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߊߞߊ߫ ߛߍ߲ߓߊ ߘߓߊ߫ߙߊ ߘߌ߫ ߟߊߞߎߙߊ߲߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/3/20 5:28  Updated: 2017/3/20 5:28
 Re: ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߊߞߊ߫ ߛߍ߲...
Thank you so much! I loved this post :) You have really made my day and perhaps marked a pivotal point in my life!
View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site
Reply

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬