ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

17 user(s) are online (9 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 17

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊߟߍߙߘߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߕߎ߲ߓߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/10 15:20:00 (186 reads)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߊߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߕߎ߲ߓߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߘߌ߫ ߟߊߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߟߌ߬ߤߟߊ ߢߌ߲߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߦߊߣߌ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߇߂߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߌ߫ ߕߎ߲ߓߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߟߊߛߣߍ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߕߎ߲ߓߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߊ߬ ߟߊߣߊ߬ߞߏ ߓߍ߲߬ߘߐ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߡߊߞߌ߫ ߛߊߟ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߢߌ߲߬ ߓߍ߯ ߛߋ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߟߊߛߣߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߕߌߓߏ߲ߘߊ ߓߟߏ߫߸ߓߊߏ߬߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߊߝߌ߲߭ ߡߊ߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߈ ߜߏ߬ߙߏ߲߬ߜߊߙߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߎ߯ ߕߋ ߡߊ߬߸ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߁߅߆ ߣߌ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߓߏ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߘߐ߫߸ ߤߊ߲߯ ߕߋ߲߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߓߟߏߡߊ߬ ߓߎߙߑߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫. ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߕߌߓߏ߲ߘߊ ߦߴߊ߬ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߠߴߊ߬ ߞߕߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߏ߲ߞߏߜߍ߫ ߞߊߙߏ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߁߀ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߡߊߞߌ߫ ߛߊߟ ߞߊ߬ ߕߎ߲ߓߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߞߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ߫.       ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: Toumba.jpg 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2017/3/19 16:50:00 - ߖߘߍ߬ߝߊ߰ߛߎ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߏߘߏ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߄ ߝߊ߰
2017/3/16 15:50:00 - ߟߏߙߊ߲߫ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬
2017/3/15 15:20:00 - ߡߐ߰ ߉߈ ߓߘߊ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߓߌ߫
2017/3/14 15:10:00 - ߕߋ߰ߙߋ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߕߏ߲ߓߏ߲߫ ߟߊߓߋ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫
2017/3/12 18:00:00 - ߞߝߊ߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫
2017/3/11 20:20:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲
2017/3/11 15:10:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߋ߲߬ߊ߬ߛߌ߰ ߞߙߎߞߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߝߘߌ߫ ߘߐ߫ ߓߌ߬
2017/3/10 15:20:00 - ߕߎ߲ߓߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫
2017/3/9 16:20:00 - ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߈ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߘߊ ߘߌ߫
2017/3/9 15:40:00 - ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߊߞߊ߫ ߛߍ߲ߓߊ ߘߓߊ߫ߙߊ ߘߌ߫ ߟߊߞߎߙߊ߲߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/3/20 5:25  Updated: 2017/3/20 5:25
 Re: ߕߎ߲ߓߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߖߌ߬...
Thank you so much! I loved this post :) You have really made my day and perhaps marked a pivotal point in my life!
View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site
Reply

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬