ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

18 user(s) are online (9 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 18

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊߟߍߙߘߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߟߏߙߊ߲߫ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/3/16 15:50:00 (149 reads)

ߊ߬ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߁߁ ߠߋ߬ ߣߌ߲߬߸ ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߘߐ ߟߏߙߊ߲߫ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߘߐߛߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫߸ ߛߌߟߡߊߕߊ ߢߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏߟߊߕߍ߯ ߞߋߟߋ߲߬ ߠߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߴߊ߬ ߞߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߕߏߞߏ ߞߊ߲߬ ߥߛߎ ߟߊ߫. ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߅ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߥߛߎ ߟߴߊ߬ ߞߕߌ߫ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߛߋߝ߭ߌߖ߭ߍ߲߫ ߛߏ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ( ߔߋߦߌ−ߓߊ߫) ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߏ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲߬ ߕߋ߲߬߸ ߞߏ߫ ߟߏߙߊ߲߫ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߢߌ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߛߊ߲߬ ߇ ߥߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߈ ߘߐ߫. ߓߊߏ߬߸ ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊߙߑߓߎߛߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߖ߭ߋߏߝߙߋߦߌ߫ ߤߊߘߍߙߑߛߐ߲ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߞߊߠߊߓ߬ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߞߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߙߏ߬ߝߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߞߐߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߰ ߕߎ߲߯߸ ߞߖߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߏ߲߬ ߛߏ߬ߓߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߴߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߛߌ߭ ߥߛߎ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߡߙߌߦߊ ߟߋ߬ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯.  ߡߐ߰ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߕߘߍ߬ ߝߐ߫ ߛߘߋߦߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬߬ߛߌ߮ ߡߐ߰ ߞߘߐ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫߸ ߞߐ߬ߣߌ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߕߌߖߌ߲߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߢߡߊߘߏ߲߰.  ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߫ ߝߣߊ߫߸ ߞߏ߫ ߜߊ߬ߜߏ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߕߍߣߊ߬ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߛߊ߲߬ ߂߀߂߂ ߟߊ߫.     ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ−ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫
ߊ߬ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߁߁ ߠߋ߬ ߣߌ߲߬߸ ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߘߐ ߟߏߙߊ߲߫ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߘߐߛߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫߸ ߛߌߟߡߊߕߊ ߢߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏߟߊߕߍ߯ ߞߋߟߋ߲߬ ߠߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߴߊ߬ ߞߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߕߏߞߏ ߞߊ߲߬ ߥߛߎ ߟߊ߫. ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߅ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߞߍ߫ ߥߛߎ ߟߴߊ߬ ߞߕߌ߫ ߓߟߏߡߊ߬߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߛߋߝ߭ߌߖ߭ߍ߲߫ ߛߏ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ( ߔߋߦߌ−ߓߊ߫) ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߏ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲߬ ߕߋ߲߬߸ ߞߏ߫ ߟߏߙߊ߲߫ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߢߌ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߛߊ߲߬ ߇ ߥߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߈ ߘߐ߫. ߓߊߏ߬߸ ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊߙߑߓߎߛߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߖ߭ߋߏߝߙߋߦߌ߫ ߤߊߘߍߙߑߛߐ߲ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߞߊߠߊߓ߬ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߞߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߙߏ߬ߝߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߞߐߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߰ ߕߎ߲߯߸ ߞߖߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߏ߲߬ ߛߏ߬ߓߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߴߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߛߌ߭ ߥߛߎ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߡߙߌߦߊ ߟߋ߬ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯.  ߡߐ߰ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߕߘߍ߬ ߝߐ߫ ߛߘߋߦߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬߬ߛߌ߮ ߡߐ߰ ߞߘߐ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫߸ ߞߐ߬ߣߌ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߕߌߖߌ߲߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߢߡߊߘߏ߲߰.  ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߫ ߝߣߊ߫߸ ߞߏ߫ ߜߊ߬ߜߏ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߕߍߣߊ߬ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߛߊ߲߬ ߂߀߂߂ ߟߊ߫.     ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ−ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: Gbagbo.jpg 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2017/3/19 16:50:00 - ߖߘߍ߬ߝߊ߰ߛߎ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߏߘߏ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߄ ߝߊ߰
2017/3/16 15:50:00 - ߟߏߙߊ߲߫ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬
2017/3/15 15:20:00 - ߡߐ߰ ߉߈ ߓߘߊ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߓߌ߫
2017/3/14 15:10:00 - ߕߋ߰ߙߋ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߕߏ߲ߓߏ߲߫ ߟߊߓߋ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫
2017/3/12 18:00:00 - ߞߝߊ߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫
2017/3/11 20:20:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲
2017/3/11 15:10:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߋ߲߬ߊ߬ߛߌ߰ ߞߙߎߞߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߝߘߌ߫ ߘߐ߫ ߓߌ߬
2017/3/10 15:20:00 - ߕߎ߲ߓߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫
2017/3/9 16:20:00 - ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߈ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߘߊ ߘߌ߫
2017/3/9 15:40:00 - ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߊߞߊ߫ ߛߍ߲ߓߊ ߘߓߊ߫ߙߊ ߘߌ߫ ߟߊߞߎߙߊ߲߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/3/20 4:44  Updated: 2017/3/20 4:44
 Re: ߟߏߙߊ߲߫ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ...
ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߛߋߝ߭ߌߖ߭ߍ߲߫ ߛߏ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ( ߔߋߦߌ−ߓߊ߫) ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߏ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲߬ ߕߋ߲߬߸ ߞߏ߫ ߟߏߙߊ߲߫ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߢߌ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߛߊ߲߬ ߇ ߥߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߈ ߘߐ߫. ߓߊߏ߬߸ ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊߙߑߓߎߛߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߖ߭ߋߏߝߙߋߦߌ߫ ߤߊߘߍߙߑߛߐ߲ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߞߊߠߊߓ߬ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߞߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߙߏ߬ߝߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߞߐߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߰ ߕߎ߲߯߸ ߞߖߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߏ߲߬ ߛߏ߬ߓߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߴߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߛߌ߭ ߥߛߎ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߡߙߌߦߊ ߟߋ߬ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯. View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site , View the site ߡߐ߰ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߕߘߍ߬ ߝߐ߫ ߛߘߋߦߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬߬ߛߌ߮ ߡߐ߰ ߞߘߐ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫߸ ߞߐ߬ߣߌ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߕߌߖߌ߲߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߢߡߊߘߏ߲߰. ߞߕߌߖߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߫ ߝߣߊ߫߸ ߞߏ߫ ߜߊ߬ߜߏ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߕߍߣߊ߬ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߛߊ߲߬ ߂߀߂߂ ߟߊ߫.
Reply

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬