ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

22 user(s) are online (5 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 1
Guests: 21

ߛߏ߬ߟߏ, more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊߟߍߙߘߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߛߊ߬ߡߊ߬ ߛߊߖߌ ߓߘߊ߫ ߕߍߢߍߟߌߓߊ߫ ߞߍ߫ ߔߌߕߊ߬ ߛߏߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ﴿ ߖߌ߬ߣߍ߫ ﴾
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/5/13 5:10:00 (88 reads)

ߛߊ߬ߡߊ߬ ߛߊߖߌ ߓߘߊ߫ ߕߍߢߍߟߌߓߊ߫ ߞߍ߫ ߔߌߕߊ߬ ߛߏߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ߊ ﴿ ߖߌ߬ߣߍ߫ ﴾߸ ߔߌߕߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߎߕߊ߫ ߥߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߣߐ߫߸ ߔߌߕߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߓߊ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃߀߀ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߊ߲ߝߢߐ ߣߐ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߛߏߣߍ߲ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ " ߣߌ߲ߜ߭ߌߟߊ߲ߘߋ߫ " ߘߌ߫߸ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߛߊߖߌ߫ ߣߐ߬ ߓߏ߲߫ ߁߅ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߓߌߟߏ߲߫ ߛߎ ߞߵߊ߬ ߘߎ߬ߛߊߜߍ ߞߎߣߎ߲߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߫ ߠߊ߫߸ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߂ ߡߊ߬/ ߂߀߁߇߸ ߕߓߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߓߏ߲߫ ߕߌߢߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߘߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: " ߡߋߘߌߦߊ߫ ߖߌ߬ߣߋ߫ " ߏ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߕߙߊ ߏ߬ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߛߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߜߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߝߣߊ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߏߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߛߌ߮ ߓߊߟߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߐߘߍ߫߸ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߫ ߕߏ߫߸ ߞߛߙߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲ ߠߊ߫ ߕߋ߬ߟߋߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬.          ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2017/5/23 18:50:00 - ߕߌߖߌ߫ ߢߌߣߌ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߐ߰ߖߌ ߘߎ߲߭ ߞߘߐ߫
2017/5/23 13:10:00 - ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߘߏ߫ ߝߟߍ߫
2017/5/21 22:20:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
2017/5/19 18:00:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2017/5/19 8:50:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ
2017/5/17 17:20:00 - ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߣߊ߬ߕߌ߰ ߡߙߎߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫
2017/5/16 4:00:00 - ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߣߍ߯ߣߍ߫߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߎ߬ߡߊߦߌߟߊ ߞߎ߲ߓߊ߲ߞߊ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߞߍ߫
2017/5/15 19:02:18 - ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ߬ ߥߣߊ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬
2017/5/15 18:55:16 - ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߥߣߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬
2017/5/15 16:10:00 - ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߞߌߣߊ߫ ߞߘߐ ߓߘߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߞߎߘߊ ߡߊ߬

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬