ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

16 user(s) are online (4 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 1
Guests: 15

ߛߏ߬ߟߏ, more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊߟߍߙߘߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߣߍ߯ߣߍ߫߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߎ߬ߡߊߦߌߟߊ ߞߎ߲ߓߊ߲ߞߊ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߞߍ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/5/16 4:00:00 (145 reads)

ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߛߎ߰ߣߎ߲߬ߣߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߣߴߊ߲ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߮،ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߡߊߦߑߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫(ߞߎ߲ߓߊ߲ߞߊ)ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߋ ߓߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߓߌ߬ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬،ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߅/߂߀߁߇،ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߆ ߃ ߘߐ߫،ߞߙߊ߬ߡߐ߰ߞߍ ߣߌ߲߬ ߕߙߍ߬ ߒߞߏ ߞߙߊߡߐ߮ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߓߊߛߌߦߟߊ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ ߣߊߡߎ߲ ߛߘߊߟߊߟߌߟߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߝߘߎߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߉ ߟߋ߬ ߕߏ߫،ߗߍ߬ߡߊ߲߫߄ߡߛߏ߬ߡߊ߲߬߅،ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߦߴߊ߲ ߡߊߜߍ߲߫ ߕߌ߲ߞߌ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߣߍߡߊ ߣߊߞߐ ߘߐߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫،ߞߵߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߐ ߘߌ߬،ߞߵߊ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߲ ߕߊ߫ ߟߏ߲ ߧߍ߫. 
ߖߌ߯ߓߊ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫. 
"ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߣߍ߯ߣߍ߫" ﴿ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ߫ ﴾߸  ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ߣߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߊ߲ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߣߴߊ߲ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߮، ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߎ߬ߡߊߦߌߟߊ߫  ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߎ߲ߓߊ߲ߞߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲  ߡߊ߬، ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߅/߂߀߁߇߸ ߌߢߊߛߑߘߌߣ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫ ﴿ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ﴾ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߎ߬ߡߊߦߌߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߙߊߡߐ߮ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߓߊߛߌߦߟߊ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ﴿ ߞߊ߯ߙߊߕߋߞߊ ﴾ ߥߣߊ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ ߣߊߡߎ߲ ߛߘߊߟߊߟߌߟߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬
  

 ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߛߓߍߘߊ ߛߌ߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߘߊ߬ߘߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ﴿ ߞߊ߯ߙߊߕߋߞߊ ﴾ ߟߎ߬ ߟߊ ߘߍ߬ߞߙߎ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߦߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߞߎߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߒ.ߓ.ߘ. ﴿ ߒߞߏ ߓߊߛߌߦߊ ߘߍ߭ ﴾ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߮ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߊ߯ߘߌߞߎ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߝߍ߬ ߞߐ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߓߐ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߞߐ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߦߊ߲߬ ߡߍ߲ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߊߙߏ߲߬ ߠߋ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߮ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߊ߯ߘߌߞߎ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߏ߬ ߘߐ߫.  ߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߝߘߎߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߉ ߟߋ߬ ߕߏ߫߸ ߗߍ߬ߡߊ߲߫ ߄ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߬ ߅، ߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߆ ߃ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ " ߕߘߏ߬ߥߊ ߕߍ߫ ߛߏ߲߬ ߘߌ߫ " ߛߓߍߦߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߎ߬ߣߊ߬ߓߐ ߞߍߛߊ߲ ߠߋ߬ ߕߋ߲߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߞߝߊ߬ߞߏ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߘߐ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫.  ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߦߴߊ߲ ߡߊߜߍ߲߫ ߕߌ߲ߞߌ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߣߍߡߊ ߣߊߞߐ ߟߊ߫، ߞߵߊߟߊ߫ ߤߌߣߴߊ߬ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߌ߬ߢߍ ߛߎߡߴߊ߬ ߞߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߢߐ߲߱ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߒߞߏ ߡߊߞߊ߲ߘߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߐ ߘߌ߬، ߞߵߊ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߲ ߕߊ߫ ߟߏ߲ ߧߍ߫.   

         ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: IMG_0895.JPG 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2017/5/23 18:50:00 - ߕߌߖߌ߫ ߢߌߣߌ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߐ߰ߖߌ ߘߎ߲߭ ߞߘߐ߫
2017/5/23 13:10:00 - ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߘߏ߫ ߝߟߍ߫
2017/5/21 22:20:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
2017/5/19 18:00:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2017/5/19 8:50:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ
2017/5/17 17:20:00 - ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߣߊ߬ߕߌ߰ ߡߙߎߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫
2017/5/16 4:00:00 - ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߣߍ߯ߣߍ߫߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߎ߬ߡߊߦߌߟߊ ߞߎ߲ߓߊ߲ߞߊ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߞߍ߫
2017/5/15 19:02:18 - ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ߬ ߥߣߊ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬
2017/5/15 18:55:16 - ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߥߣߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬
2017/5/15 16:10:00 - ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߞߌߣߊ߫ ߞߘߐ ߓߘߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߞߎߘߊ ߡߊ߬

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬