ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

23 user(s) are online (6 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 1
Guests: 22

ߛߏ߬ߟߏ, more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊߟߍߙߘߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߣߊ߬ߕߌ߰ ߡߙߎߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/5/17 17:20:00 (99 reads)

ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߣߊ߬ߕߌ߰ ߡߙߎߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߟߏ߲߫ ߡߊ߬/ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߆/ ߂߀߁߇߸ ߓߊߏ߬߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߯ ߡߙߎߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߐ߲ߘߐ߲ ߠߋ߬ ߛߙߊ߬߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߊߛߊߣ ߥߕߊߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߙߊߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌߣߊ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߥߊߘߌߞߏ ߏ߬ ߢߌߛߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߯ ߈߅߀߀ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߥߊߘߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߛߍߝߊ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߁߂ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߞߋ߬ߥߟߎ߬ ߅ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߊ߬ ߕߐ߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߋ߬ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫߸ ߣߊ߬ߕߌ߮ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߥߟߌ߬ߞߏ߬ ߂߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ߞߏ߬ ߝߟߐ ߏ߬ ߥߎߦߋ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬߸ ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߘߊ ߘߊ߯ߘߐ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߜߍ߲ ߘߴߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߥߌ߬ߟߌ ߛߌߟߡߊߕߊ ߢߌ߲߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߞߟߊߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬߸ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߘߊ߬ߌ߬ߣߊ߫ ߓߎ߬ߊ߬ߞߍ߫، ߊߓߌߖߊ߲߬، ߞߙߏߜ߭ߏ߫، ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߃ ߣߌ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߐߞߌ߫. ߟߌ߬ߤߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߎߣߊ߬ߛߌ߰ ߣߐ߬ ߛߍߝߊ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߅ ߟߋ߬ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߙߎߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫߸  ߞߵߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߐ߭ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߛߙߊ߬ ߕߎߡߊ ߡߊ߫ ߟߐ߲߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߯ ߡߙߎߕߌߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߝߙߋߞߋ߫ ߝߎߟߋ ߝߊ߲߬ߘߊ ߏ߬ ߡߊ߬. ߣߊ߬ߕߌ߯ ߡߙߎߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߡߙߌߦߊߖߎ߯ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߎ߮ ߕߋ߲߬ ߛߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫߸ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߡߊߜߍ߲߫ ߕߎߡߊ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ߞߍ߫، ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߴߊ߬ ߞߣߊߓߐ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߡߊ߬߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊߘߌ ߛߙߊ߬ߞߏ ߘߐ߫. 

 

        ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: images.jpg 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2017/5/23 18:50:00 - ߕߌߖߌ߫ ߢߌߣߌ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߐ߰ߖߌ ߘߎ߲߭ ߞߘߐ߫
2017/5/23 13:10:00 - ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߘߏ߫ ߝߟߍ߫
2017/5/21 22:20:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
2017/5/19 18:00:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2017/5/19 8:50:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ
2017/5/17 17:20:00 - ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߣߊ߬ߕߌ߰ ߡߙߎߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫
2017/5/16 4:00:00 - ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߣߍ߯ߣߍ߫߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߎ߬ߡߊߦߌߟߊ ߞߎ߲ߓߊ߲ߞߊ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߞߍ߫
2017/5/15 19:02:18 - ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ߬ ߥߣߊ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬
2017/5/15 18:55:16 - ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߥߣߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬
2017/5/15 16:10:00 - ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߞߌߣߊ߫ ߞߘߐ ߓߘߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߞߎߘߊ ߡߊ߬

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬