ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

16 user(s) are online (4 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 1
Guests: 15

ߛߏ߬ߟߏ, more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊߟߍߙߘߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/5/19 8:50:00 (113 reads)

ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߭ ߞߊ߲߬ ߘߏ߯ߣߍ߲ߘߏ߯ߣߍ߲߫߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߛߊߟߊߕߌ߯ ߓߊߘߋ߲ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬߸ ߜߊ߬ߙߊ߫ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߊ ߟߎ߫߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߣߊߓߊ߮ ߟߎ߬߸ ߤߊ߯ߝ߭ߊߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߞߏߝߌ ߊߣߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߟߊߒߞߋ ߝߌ߬ߟߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߟߎ߬߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ ߎߛߑߡߊߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߞߐ ߣߌ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ ߡߎߜ߭ߊߣߌ߫ ߣߴߊ߬ ߞߐߡߊ߬߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ߬ߞߏ߬ ߢߌߡߊ߫ ߜߊ߲߬ߛߋߊ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߞߣߍ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߦߊ߲߬߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߏ߲߫߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߏ߬ߟߌ
ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫:
ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߊ߲߰ߘߋ߲ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫:

 * ߞߎߡߊߛߓߏ،  
* ߞߊ߬ߟߊ،    
* ߘߐ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ،   
* ߞߊ߲ߕߏ،   
* ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲.

* ߕߐ߮،   
* ߕߐ߯ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ،  
* ߡߊ߲߬ߞߕߎ،  
* ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ،  
* ߓߛߏߟߊ߲،
ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬

ߞߊ߲ߜߍ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍߢߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߊߝߐߟߊ߲ ߘߌ߫، ߕߊ߲ ߏ߬ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߟߌ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߣߐ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߘߐߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߘߊߎ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߟߊ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߣߎ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍ߬ߡߐ߰ߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ ߞߛߊߞߊ ߡߊ߬،

 ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬

ߦߏ߫ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߛߓߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߝߐߞߎߘߊߞߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߬ߞߏ ߡߊ߬:
ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬
• ߞߵߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫
• ߞߵߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߏ ߞߍߢߊ ߣߴߊ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߡߊ߬
• ߞߵߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߌ߲ߞߊ߫ 


 

ߒ߬ ߕߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
 ߝߐߞߎߘߊ

* ߝߐߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߝߐ ߥߛߎ߬ ߖߏߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫
* ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߐߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߛߎߡߊ߲߫ ߥߛߎ߬ ߖߏߣߊ ߝߐߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߢߊ ߡߊ߬ ߕߋߙߎ߫
ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߣߌ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߛߐ߰ ߟߊ߫ ߝߐߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߦߌߟߡߊ߫ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߠߎ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߢߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߡߙߌߢߊ ߡߊ߬ ߝߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫.

ߝߐߞߎߘߊ

ߒ߬ߓߵߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߞߍߕߐߟߊ ߝߐߞߎߘߊ߫ ߖߏߣߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߊ߬ ߥߙߎߞߌߕߐߟߊ߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߘߐߓߎ߬ߘߎ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫:   
ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߕߊ߲ ߓߍ߯ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߞߐ ߊ߬ ߓߙߍ߬ߡߊ߬ ߦߙߐ߫ ߘߐ߫ ߡߙߌߣߊ߲ ߘߊ߲߬ߕߍ߱ ߘߐ߫ ߞߎߡߊߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲߬ߝߊߘߌ ߘߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߊ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߙߐ߫ ߟߊߓߎ߯ߕߊ ߟߎ߬ ߘߐߦߙߌߥߊ߫ ߣߌ߲߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߊ߲ ߕߊ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߫ ߘߐ߫:
ߝߐߞߎߘߊ

ߕߐ߮ ߣߌ߫ ߕߐ߮:
ߕߐ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߐ߫ ߝߋ߲߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߌ߯ߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߙߐ ߟߊߘߍ߭ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߙߎߝߊ߫ ߞߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲ ߝߐ߫ ߞߊߡߊ߬، ߦߏ߫:  
[ ߖߌ ]: ߢߊߖߌ، ߘߊߖߌ، ߕߊߖߌ، ߛߊ߲ߖߌ، ߕߌ߬ߦߊ߬ߖߌ

 ߝߐߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ

[ ߛߌ ]:   ߞߎ߲߬ߛߌ، ߢߊߛߌ، ߓߏ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ، ߣߎ߲ߛߌ،  
ߓߊ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߝߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫߸ ߝߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߝߋ߲߫ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫.

 ߝߐߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ

ߕߐ߮ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߛߓߏ:
- ߛߋ߲߬ߓߐ߫، ߞߎ߲߬ߓߐ߫، ߘߊߓߐ߫، ߓߟߏߓߐ߫، ߢߊߓߐ߫، ߘߊߓߐ߫، ߞߎ߲߬ߓߐ߫، ...

ߞߎߡߊߛߓߏ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߟߊ:
- ߛߌ߰-ߒ-ߝߍ߭، ߓߐ-ߒ-ߘߐ، ߕߍ߰-ߒ-ߘߐ، ߟߊ-ߒ-ߠߊ، ߢߊ߬-ߒ-ߞߐ،

 ߝߐߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ

ߞߎߡߊߛߓߏ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲:  
      ߟߊߒߠߦߊ، ߕߍ߰ߒ߬ߛߏ߬ߦߊ، ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲، ߝߘߌߒߞߊ߲ߠߌ، ...
ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߐߞߎߘߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫߸ ߘߊ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߦߊ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߎߘߎ߲ߧߊ ߡߊ߬

ߝߐߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ

ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫߸ ߥߊߟߌߝߋ߲ ߛߌ߲ߞߊߟߌ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߝߋ߲߫ ߛߌ߲ߞߕߊ ߟߊߝߐߦߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ߓߟߏߡߊ߬ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ ߊ߬ ߟߊߘߌߦߊߢߍ ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߣߊߡߎ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬.
ߥߟߊ߫ ߛߌ߲ߞߕߊ ߡߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߬ ߕߌ߯ߕߌ߮ ߕߐ߮ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߞߊ߬ߢߴߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߣߴߊ߬ ߢߊ߬ߞߏ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߢߊߝߐߢߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫.

 ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߛߌ߲ߞߊ

ߒ߬ߓߊ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߲ ߡߐ߬ߞߍ ߣߴߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬: ߦߏ߫ ߕߊߖߌ، ߣߍ߰ߘߊ߮، ߕߊߞߟߊ، ߞߊߘߌߡߙߎ، ߔߌߔߊߥߏ،  ߊ߬ ߣߌ߫ ...
ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫،..

 ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߛߌ߲ߞߊ

ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߌ߲ߞߊ߫ ߦߏ߫:
ߝߕߌ߬ߣߊ߲، ߖߘߌ، ߓߊ߯ߛߌ، ߛߊߟߌ، ߥߙߎ߬ߞߐ߲، ߛߘߊ߬ߞߎ، ߛߘߊߞߊ، ߝߕߌ߬ߣߍ߲، ߟߊߞߌߙߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ...
ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌߞߏ߫ ߕߴߦߋ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߓߊߟߌߞߎ߫ ߞߊߟߊ߲߫ ߘߐ߫߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲߬ ߞߊߙߊ߲߫ ߘߐ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊߙߊ߲ߞߊ߲ߞߋ߫ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߊ߲ ߓߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߐߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

 ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߛߌ߲ߞߊ

ߞߊ߬ߕߎ߲߯߸ ߝߐߞߎߘߊ ߟߊߘߊ߲߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫.
ߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߞߍߢߊ ߛߌߦߊߦߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ "ߒߞߏ" ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߭ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߜߍ߫ ߘߐߞߏ ߟߋ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߒߞߏ ߕߟߐ߬ ߘߌߦߊ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߎ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߲ߞߊߟߌ߫ ߖߎ߬ߟߎߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߥߊߟߌ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ ߦߋ߫ ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߢߊߓߐߟߌ߫ ߕߍ߫߸

 ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߐߞߎߘߊߞߏ

 ߦߏ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߢߌߡߊ߫ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߊߓߌߦߏ߲، ߡߊߡߟߌ، ߕߍ߬ߙߍ߲، ߕߟߋߝߐߣߌ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ..

ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߕߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬، ߌߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߕߍ߫..

ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲߫ ߘߞߐߟߌ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߙߌߦߐߟ،..

 ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߐߞߎߘߊߞߏ

ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߝߐߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫:
ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߛߐ ߊ߬ ߕߊ߫ ߞߘߐ߫ ߟߊ߫

 

ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߝߐߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫:
ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߛߐ ߊ߬ ߕߊ߫ ߞߘߐ߫ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߦߋ߫ ߊ߲ ߞߣߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫:
߁. ߟߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߟߊߘߐ߯ߦߊߟߊ߲ ߟߊߓߋ߭ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫:  
     ߝߙߌߝߙߌ_ߟߋ߲، ߣߊ߯ߣߊ߯_ߟߋ߲، ߞߊ߲ߓߋ_ߙߋ߲، ߞߎ߲ߓߋ_ߙߋ߲، ...   
      ߝߙߌߝߙߌ، ....  ߣߊ߯ߣߊ߮، ....   ߞߊ߲ߓߋ߲، ....  ߞߎ߲ߓߋ߲، ....   ...

 ߁: ߟߊߘߐ߯ߦߊߟߊ߲ ߟߊߓߋ߭

߂. ߟߊ߬ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߟߊ߲ ߝߊ߬ߙߊ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߜߊߣߊ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫:
     ߞߌ߬ߛߊ، ....     ߝߌ߬ߟߊ، ....       ߣߊ߮،  ....   ߝߊ߭، .... ...
     ߞߌ߬ߛߊ߬_ߓߊ،     ߝߌ߬ߟߊ߬_ߓߊ،       ߣߊ߯_ߓߊ،    ߝߊ߬_ߓߊ، ... ( ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ )

 ߂: ߟߊ߬ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߟߊ߲ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߜߊߣߊ߲ ߜߊߣߊ߲ ߝߍ߬

 ߃. ߟߊߘߐ߯ߦߊߟߊ߲ ߝߊ߬ߙߊ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߜߊߣߊ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫:
ߕߎ߬ߡߊ،  ....      ߞߋߟߋ߲߫، ....     ߝߌ߬ߟߊ߬، ....      ߛߓߊ߬، ....  ߤߊ߲߯ ߂߄ߙߋ߲.
ߕߎ߬ߡߊ߬_ߙߋ߲،      ߞߋߟߋ߲_ߙߋ߲،    ߝߌ߬ߟߊ߬_ߙߋ߲،     ߛߓߊ߬ _ ߙߋ߲، ...

 ߃: ߟߊ߬ߘߐ߰ߦߊ߬ߟߊ߲ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߜߊߣߊ߲ ߝߍ߬

 ߄. ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߢߊ ߛߌ߬ߣߊ ߛߐ ߞߘߐ߫ ߟߊ߫، ߦߏ߫:
ߛߎߓߊ߮،   ߞߎ߲߬ߢߐ߲߮،   ߘߎ߰ߛߊ߬ߜߍ، ߞߟߏߜߍ، ...
ߕߟߋ߬ߓߊ߮،  ߛߋ߲߬ߢߐ߲߮،  ߘߎ߰ߛߊ߬ߝߌ߲،  ߞߟߏߝߌ߲، ..

 ߄: ߟߊ߬ߘߐ߰ߦߊ߬ߟߊ߲ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߜߊߣߊ߲ ߝߍ߬

 ߅. ߕߐ߮ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߎߡߊ߲ ߞߎߡߊߛߓߏ ߡߊ߬ ߞߊ߬    ߞߍߟߊ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫، ߦߏ߫:
ߛߊ߲߬ߞߊ، ...   ߕߎ߬ߡߊ، ...    ߓߊ߮، ... ..
ߛߊ߲߬ߞߊ߬_ߟߊ߲،  ߕߎ߬ߡߊ߬_ߟߊ߲،   ߓߊ߯_ߟߊ߲

 
߅: ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߎߡߊ߲ ߞߎߡߊߛߓߏ ߡߊ߬

߆. ߝߐߞߘߐ ߟߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬ߛߊ߲ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߡߊ߬߸ ߦߏ߫:
ߞߟߊ߬-ߖߊߙߊ߲،  ߘߎߓߊ-ߖߊߙߊ߲،  ߖߌ߬ߦߊ߬-ߛߓߍ، ...   
ߞߟߊ߬_ߙߊ߲،     ߘߎߓߊ_ߙߊ߲،  ߖߌ߬ߦߊ߬_ߓߍ، ...    ߦߏ߫: ( ߝߊ߬ߓߏ߲߬ߓߊ߫ = ߝߊ߲߬ߓߊ߬، ߣߊߓߏ߲߬ߓߊ߫ = ߣߊ߲ߓߊ߬ )

 ߆: ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲ ߟߊߘߛߏ

߇. ߕߐ߮ ߟߎ߫ ߓߏ߬ߛߌ ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߞߘߐ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߦߏ߫:
ߟߌ߲ߓߊ߲߫، ߓߟߐߟߐ߫، ߔߋߔߋ߫، ߝߎߛߍ߫ ...
ߟߌ߲ߓߊ߲، ߓߟߐߟߐ، ߔߋߔߋ، ߝߎߛߍ ..

 ߇: ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲ ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߘߐ߫

߈. ߝߐߞߎߘߊ ߟߊߕߍ߱ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߊ߯ߙߘߊ ߡߊ߬߸ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍߢߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗߏ߯ߦߊ ߡߊ߬، ߦߏ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߝߐߞߎߘߊ ߟߎ߬، ߟߐ߲ߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫..

߈: ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߲߭ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߘߊ ߡߊ߬

߉. ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߟߊߘߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫، ߥߟߊ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߦߊ ߥߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߦߊ، ߞߊ߬ ߞߘߐ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ߢߐ߲߮ ߏ߬ ߡߊ߬، ߦߏ߫:
ߞߎߣߎ߲߬ߞߐߓߊ߫،     ߞߎߣߎ߲߬ߞߐ߫،     ߞߎߣߎ߲߬،      ߓߌ߬،      ߛߌߣߌ߲߫،   ߛߌߣߌ߲ߞߍ߲ߘߍ߫،..
         ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲،          ߞߐ߬ߟߏ߲، ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲، ߓߌߟߏ߲، ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲،       ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲

 ߉: ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ߢߐ߲߮ ߟߊߘߊ߲

ߒ߬ߓߊ߬ ߒߠߋ ߕߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߐ߫߸ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߛߎߡߊ߲ߣߍ߲߫ ߞߊ߲ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߝߐߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߊ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫، ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫، ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߐߞߎߘߊ ߞߎߘߦߊ-ߞߎߘߦߊ߫߸ ߊ߰ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߞߎߡߦߊ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߎ߬ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߋߟߋ߲߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߘߐ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߗߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߴߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߞߘߐ߬߸ ߞߊ߲ߝߐߟߊ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߌ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߕߍ߫.

   ߞߎ߲߬ߝߊ߮

ߓߊߏ߬ ߊ߰ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ ߕߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߕߋߙߎ߫߸ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߖߐ߲، ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߝߐߞߎߘߊߞߏ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫، ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߞߊ߲ ߕߊ߯ߛߋ߲ ߣߴߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߢߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߡߊߕߌߢߍ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߛߊ߲߫ ߏ߬ ߢߣߊ߫.

ߣߌ߲߬ ߠߋ߫ ߣߊ߬ ߟߐ߯ߕߍ ߟߏ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫  ( ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲، ߞߐ߬ߟߏ߲، ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲، ߓߌߟߏ߲، ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲، ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲، ߞߊ߯ߙߌ )، ߝߏ߫ ߡߐ߰ ߦߴߊ߬ ߤߊߞߟߌߕߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߘߋ߬، ߓߊ ߓߌߢߍ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߢߍ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫،

ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߞߵߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߞߊ߬ ߓߌߟߏ߲ ߞߍ߫ ߓߌ߬ߟߏ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬، ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲ ߞߍ߫ ߞߎߣߎ߲߬ߟߏ߲ ߘߌ߫ ߤߊߡߊ߲߫ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߟߏ߲ ߘߌ߫، ߓߊ߰ߘߌ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߠߊ؟،...

ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫߸ ߊ߲ ߕߍ߫ ߟߢߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߙߐ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߓߍ߯ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍߢߊ߫ ߓߘߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߗߏ߯ߦߊ ߡߊ߬.
ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߰ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߢߣߊ߫ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫߸ ߞߏ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߟߋ߬ ߊ߬ ߡߊߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߘߐߙߐ߲߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߞߏ߫: ߖߊ߰ߖߊ߰ߖߊ߰ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬.

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߗߋ߫߹
ߛ߭ߎߞߑߙߊ߲߫
ߛ߳ߍ߲ߞߦߎ߫
ߡߍߙߑߛߌ߫

 

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߗߋ߫߹
شكرا!
Thenks!

Mersi!

                              ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߓߊߟߏ߫߹      ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2017/5/23 18:50:00 - ߕߌߖߌ߫ ߢߌߣߌ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߐ߰ߖߌ ߘߎ߲߭ ߞߘߐ߫
2017/5/23 13:10:00 - ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߘߏ߫ ߝߟߍ߫
2017/5/21 22:20:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
2017/5/19 18:00:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2017/5/19 8:50:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ
2017/5/17 17:20:00 - ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߣߊ߬ߕߌ߰ ߡߙߎߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫
2017/5/16 4:00:00 - ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߣߍ߯ߣߍ߫߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߎ߬ߡߊߦߌߟߊ ߞߎ߲ߓߊ߲ߞߊ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߞߍ߫
2017/5/15 19:02:18 - ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ߬ ߥߣߊ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬
2017/5/15 18:55:16 - ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߥߣߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬
2017/5/15 16:10:00 - ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߞߌߣߊ߫ ߞߘߐ ߓߘߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߞߎߘߊ ߡߊ߬

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬