ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

16 user(s) are online (6 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 16

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/5/19 8:50:00 (321 reads)

ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߭ ߞߊ߲߬ ߘߏ߯ߣߍ߲ߘߏ߯ߣߍ߲߫߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߛߊߟߊߕߌ߯ ߓߊߘߋ߲ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬߸ ߜߊ߬ߙߊ߫ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߊ ߟߎ߫߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߣߊߓߊ߮ ߟߎ߬߸ ߤߊ߯ߝ߭ߊߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߞߏߝߌ ߊߣߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߟߊߒߞߋ ߝߌ߬ߟߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߟߎ߬߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ ߎߛߑߡߊߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߞߐ ߣߌ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ ߡߎߜ߭ߊߣߌ߫ ߣߴߊ߬ ߞߐߡߊ߬߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ߬ߞߏ߬ ߢߌߡߊ߫ ߜߊ߲߬ߛߋߊ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߞߣߍ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߦߊ߲߬߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߏ߲߫߸ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߏ߬ߟߌ
ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫:
ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߊ߲߰ߘߋ߲ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫:

 * ߞߎߡߊߛߓߏ،  
* ߞߊ߬ߟߊ،    
* ߘߐ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ،   
* ߞߊ߲ߕߏ،   
* ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲.

* ߕߐ߮،   
* ߕߐ߯ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ،  
* ߡߊ߲߬ߞߕߎ،  
* ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ،  
* ߓߛߏߟߊ߲،
ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬

ߞߊ߲ߜߍ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍߢߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߊߝߐߟߊ߲ ߘߌ߫، ߕߊ߲ ߏ߬ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߟߌ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߣߐ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߘߐߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߘߊߎ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߟߊ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߣߎ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍ߬ߡߐ߰ߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ ߞߛߊߞߊ ߡߊ߬،

 ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬

ߦߏ߫ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߛߓߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߝߐߞߎߘߊߞߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߬ߞߏ ߡߊ߬:
ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬
• ߞߵߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫
• ߞߵߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߏ ߞߍߢߊ ߣߴߊ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߡߊ߬
• ߞߵߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߌ߲ߞߊ߫ 


 

ߒ߬ ߕߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
 ߝߐߞߎߘߊ

* ߝߐߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߝߐ ߥߛߎ߬ ߖߏߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫
* ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߐߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߛߎߡߊ߲߫ ߥߛߎ߬ ߖߏߣߊ ߝߐߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߢߊ ߡߊ߬ ߕߋߙߎ߫
ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߣߌ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߛߐ߰ ߟߊ߫ ߝߐߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߦߌߟߡߊ߫ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߠߎ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߢߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߡߙߌߢߊ ߡߊ߬ ߝߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫.

ߝߐߞߎߘߊ

ߒ߬ߓߵߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߞߍߕߐߟߊ ߝߐߞߎߘߊ߫ ߖߏߣߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߊ߬ ߥߙߎߞߌߕߐߟߊ߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߘߐߓߎ߬ߘߎ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫:   
ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߕߊ߲ ߓߍ߯ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߞߐ ߊ߬ ߓߙߍ߬ߡߊ߬ ߦߙߐ߫ ߘߐ߫ ߡߙߌߣߊ߲ ߘߊ߲߬ߕߍ߱ ߘߐ߫ ߞߎߡߊߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲߬ߝߊߘߌ ߘߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߊ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߙߐ߫ ߟߊߓߎ߯ߕߊ ߟߎ߬ ߘߐߦߙߌߥߊ߫ ߣߌ߲߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߊ߲ ߕߊ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߫ ߘߐ߫:
ߝߐߞߎߘߊ

ߕߐ߮ ߣߌ߫ ߕߐ߮:
ߕߐ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߐ߫ ߝߋ߲߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߌ߯ߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߙߐ ߟߊߘߍ߭ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߙߎߝߊ߫ ߞߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲ ߝߐ߫ ߞߊߡߊ߬، ߦߏ߫:  
[ ߖߌ ]: ߢߊߖߌ، ߘߊߖߌ، ߕߊߖߌ، ߛߊ߲ߖߌ، ߕߌ߬ߦߊ߬ߖߌ

 ߝߐߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ

[ ߛߌ ]:   ߞߎ߲߬ߛߌ، ߢߊߛߌ، ߓߏ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ، ߣߎ߲ߛߌ،  
ߓߊ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߝߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫߸ ߝߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߝߋ߲߫ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫.

 ߝߐߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ

ߕߐ߮ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߛߓߏ:
- ߛߋ߲߬ߓߐ߫، ߞߎ߲߬ߓߐ߫، ߘߊߓߐ߫، ߓߟߏߓߐ߫، ߢߊߓߐ߫، ߘߊߓߐ߫، ߞߎ߲߬ߓߐ߫، ...

ߞߎߡߊߛߓߏ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߟߊ:
- ߛߌ߰-ߒ-ߝߍ߭، ߓߐ-ߒ-ߘߐ، ߕߍ߰-ߒ-ߘߐ، ߟߊ-ߒ-ߠߊ، ߢߊ߬-ߒ-ߞߐ،

 ߝߐߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ

ߞߎߡߊߛߓߏ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲:  
      ߟߊߒߠߦߊ، ߕߍ߰ߒ߬ߛߏ߬ߦߊ، ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲، ߝߘߌߒߞߊ߲ߠߌ، ...
ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߐߞߎߘߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫߸ ߘߊ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߦߊ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߎߘߎ߲ߧߊ ߡߊ߬

ߝߐߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ

ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫߸ ߥߊߟߌߝߋ߲ ߛߌ߲ߞߊߟߌ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߝߋ߲߫ ߛߌ߲ߞߕߊ ߟߊߝߐߦߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ߓߟߏߡߊ߬ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ ߊ߬ ߟߊߘߌߦߊߢߍ ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߣߊߡߎ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬.
ߥߟߊ߫ ߛߌ߲ߞߕߊ ߡߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߬ ߕߌ߯ߕߌ߮ ߕߐ߮ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߞߊ߬ߢߴߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߣߴߊ߬ ߢߊ߬ߞߏ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߢߊߝߐߢߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫.

 ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߛߌ߲ߞߊ

ߒ߬ߓߊ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߲ ߡߐ߬ߞߍ ߣߴߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬: ߦߏ߫ ߕߊߖߌ، ߣߍ߰ߘߊ߮، ߕߊߞߟߊ، ߞߊߘߌߡߙߎ، ߔߌߔߊߥߏ،  ߊ߬ ߣߌ߫ ...
ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫،..

 ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߛߌ߲ߞߊ

ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߌ߲ߞߊ߫ ߦߏ߫:
ߝߕߌ߬ߣߊ߲، ߖߘߌ، ߓߊ߯ߛߌ، ߛߊߟߌ، ߥߙߎ߬ߞߐ߲، ߛߘߊ߬ߞߎ، ߛߘߊߞߊ، ߝߕߌ߬ߣߍ߲، ߟߊߞߌߙߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ...
ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌߞߏ߫ ߕߴߦߋ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߓߊߟߌߞߎ߫ ߞߊߟߊ߲߫ ߘߐ߫߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲߬ ߞߊߙߊ߲߫ ߘߐ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊߙߊ߲ߞߊ߲ߞߋ߫ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߊ߲ ߓߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߐߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

 ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߛߌ߲ߞߊ

ߞߊ߬ߕߎ߲߯߸ ߝߐߞߎߘߊ ߟߊߘߊ߲߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫.
ߊ߬ ߟߊߘߊ߲ ߞߍߢߊ ߛߌߦߊߦߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ "ߒߞߏ" ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߭ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߜߍ߫ ߘߐߞߏ ߟߋ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߒߞߏ ߕߟߐ߬ ߘߌߦߊ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߎ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߲ߞߊߟߌ߫ ߖߎ߬ߟߎߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߥߊߟߌ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ ߦߋ߫ ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߢߊߓߐߟߌ߫ ߕߍ߫߸

 ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߐߞߎߘߊߞߏ

 ߦߏ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߢߌߡߊ߫ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߊߓߌߦߏ߲، ߡߊߡߟߌ، ߕߍ߬ߙߍ߲، ߕߟߋߝߐߣߌ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ..

ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߕߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬، ߌߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߕߍ߫..

ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲߫ ߘߞߐߟߌ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߙߌߦߐߟ،..

 ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߐߞߎߘߊߞߏ

ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߝߐߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫:
ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߛߐ ߊ߬ ߕߊ߫ ߞߘߐ߫ ߟߊ߫

 

ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߝߐߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫:
ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߛߐ ߊ߬ ߕߊ߫ ߞߘߐ߫ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߦߋ߫ ߊ߲ ߞߣߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫:
߁. ߟߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߟߊߘߐ߯ߦߊߟߊ߲ ߟߊߓߋ߭ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫:  
     ߝߙߌߝߙߌ_ߟߋ߲، ߣߊ߯ߣߊ߯_ߟߋ߲، ߞߊ߲ߓߋ_ߙߋ߲، ߞߎ߲ߓߋ_ߙߋ߲، ...   
      ߝߙߌߝߙߌ، ....  ߣߊ߯ߣߊ߮، ....   ߞߊ߲ߓߋ߲، ....  ߞߎ߲ߓߋ߲، ....   ...

 ߁: ߟߊߘߐ߯ߦߊߟߊ߲ ߟߊߓߋ߭

߂. ߟߊ߬ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߟߊ߲ ߝߊ߬ߙߊ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߜߊߣߊ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫:
     ߞߌ߬ߛߊ، ....     ߝߌ߬ߟߊ، ....       ߣߊ߮،  ....   ߝߊ߭، .... ...
     ߞߌ߬ߛߊ߬_ߓߊ،     ߝߌ߬ߟߊ߬_ߓߊ،       ߣߊ߯_ߓߊ،    ߝߊ߬_ߓߊ، ... ( ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ )

 ߂: ߟߊ߬ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߟߊ߲ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߜߊߣߊ߲ ߜߊߣߊ߲ ߝߍ߬

 ߃. ߟߊߘߐ߯ߦߊߟߊ߲ ߝߊ߬ߙߊ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߜߊߣߊ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫:
ߕߎ߬ߡߊ،  ....      ߞߋߟߋ߲߫، ....     ߝߌ߬ߟߊ߬، ....      ߛߓߊ߬، ....  ߤߊ߲߯ ߂߄ߙߋ߲.
ߕߎ߬ߡߊ߬_ߙߋ߲،      ߞߋߟߋ߲_ߙߋ߲،    ߝߌ߬ߟߊ߬_ߙߋ߲،     ߛߓߊ߬ _ ߙߋ߲، ...

 ߃: ߟߊ߬ߘߐ߰ߦߊ߬ߟߊ߲ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߜߊߣߊ߲ ߝߍ߬

 ߄. ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߢߊ ߛߌ߬ߣߊ ߛߐ ߞߘߐ߫ ߟߊ߫، ߦߏ߫:
ߛߎߓߊ߮،   ߞߎ߲߬ߢߐ߲߮،   ߘߎ߰ߛߊ߬ߜߍ، ߞߟߏߜߍ، ...
ߕߟߋ߬ߓߊ߮،  ߛߋ߲߬ߢߐ߲߮،  ߘߎ߰ߛߊ߬ߝߌ߲،  ߞߟߏߝߌ߲، ..

 ߄: ߟߊ߬ߘߐ߰ߦߊ߬ߟߊ߲ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߜߊߣߊ߲ ߝߍ߬

 ߅. ߕߐ߮ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߎߡߊ߲ ߞߎߡߊߛߓߏ ߡߊ߬ ߞߊ߬    ߞߍߟߊ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫، ߦߏ߫:
ߛߊ߲߬ߞߊ، ...   ߕߎ߬ߡߊ، ...    ߓߊ߮، ... ..
ߛߊ߲߬ߞߊ߬_ߟߊ߲،  ߕߎ߬ߡߊ߬_ߟߊ߲،   ߓߊ߯_ߟߊ߲

 
߅: ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߎߡߊ߲ ߞߎߡߊߛߓߏ ߡߊ߬

߆. ߝߐߞߘߐ ߟߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬ߛߊ߲ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߡߊ߬߸ ߦߏ߫:
ߞߟߊ߬-ߖߊߙߊ߲،  ߘߎߓߊ-ߖߊߙߊ߲،  ߖߌ߬ߦߊ߬-ߛߓߍ، ...   
ߞߟߊ߬_ߙߊ߲،     ߘߎߓߊ_ߙߊ߲،  ߖߌ߬ߦߊ߬_ߓߍ، ...    ߦߏ߫: ( ߝߊ߬ߓߏ߲߬ߓߊ߫ = ߝߊ߲߬ߓߊ߬، ߣߊߓߏ߲߬ߓߊ߫ = ߣߊ߲ߓߊ߬ )

 ߆: ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲ ߟߊߘߛߏ

߇. ߕߐ߮ ߟߎ߫ ߓߏ߬ߛߌ ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߞߘߐ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߦߏ߫:
ߟߌ߲ߓߊ߲߫، ߓߟߐߟߐ߫، ߔߋߔߋ߫، ߝߎߛߍ߫ ...
ߟߌ߲ߓߊ߲، ߓߟߐߟߐ، ߔߋߔߋ، ߝߎߛߍ ..

 ߇: ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲ ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߘߐ߫

߈. ߝߐߞߎߘߊ ߟߊߕߍ߱ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߊ߯ߙߘߊ ߡߊ߬߸ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍߢߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗߏ߯ߦߊ ߡߊ߬، ߦߏ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߝߐߞߎߘߊ ߟߎ߬، ߟߐ߲ߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫..

߈: ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߲߭ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߘߊ ߡߊ߬

߉. ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߟߊߘߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫، ߥߟߊ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߦߊ ߥߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߦߊ، ߞߊ߬ ߞߘߐ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ߢߐ߲߮ ߏ߬ ߡߊ߬، ߦߏ߫:
ߞߎߣߎ߲߬ߞߐߓߊ߫،     ߞߎߣߎ߲߬ߞߐ߫،     ߞߎߣߎ߲߬،      ߓߌ߬،      ߛߌߣߌ߲߫،   ߛߌߣߌ߲ߞߍ߲ߘߍ߫،..
         ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲،          ߞߐ߬ߟߏ߲، ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲، ߓߌߟߏ߲، ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲،       ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲

 ߉: ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ߢߐ߲߮ ߟߊߘߊ߲

ߒ߬ߓߊ߬ ߒߠߋ ߕߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߐ߫߸ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߛߎߡߊ߲ߣߍ߲߫ ߞߊ߲ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߝߐߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߊ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫، ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫، ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߐߞߎߘߊ ߞߎߘߦߊ-ߞߎߘߦߊ߫߸ ߊ߰ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߞߎߡߦߊ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߎ߬ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߋߟߋ߲߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߘߐ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߗߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߴߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߞߘߐ߬߸ ߞߊ߲ߝߐߟߊ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߌ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߕߍ߫.

   ߞߎ߲߬ߝߊ߮

ߓߊߏ߬ ߊ߰ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ ߕߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߕߋߙߎ߫߸ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߖߐ߲، ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߝߐߞߎߘߊߞߏ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫، ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߞߊ߲ ߕߊ߯ߛߋ߲ ߣߴߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߢߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߡߊߕߌߢߍ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߛߊ߲߫ ߏ߬ ߢߣߊ߫.

ߣߌ߲߬ ߠߋ߫ ߣߊ߬ ߟߐ߯ߕߍ ߟߏ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫  ( ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲، ߞߐ߬ߟߏ߲، ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲، ߓߌߟߏ߲، ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲، ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲، ߞߊ߯ߙߌ )، ߝߏ߫ ߡߐ߰ ߦߴߊ߬ ߤߊߞߟߌߕߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߘߋ߬، ߓߊ ߓߌߢߍ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߢߍ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫،

ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߞߵߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߞߊ߬ ߓߌߟߏ߲ ߞߍ߫ ߓߌ߬ߟߏ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬، ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲ ߞߍ߫ ߞߎߣߎ߲߬ߟߏ߲ ߘߌ߫ ߤߊߡߊ߲߫ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߟߏ߲ ߘߌ߫، ߓߊ߰ߘߌ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߠߊ؟،...

ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫߸ ߊ߲ ߕߍ߫ ߟߢߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߙߐ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߓߍ߯ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍߢߊ߫ ߓߘߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߗߏ߯ߦߊ ߡߊ߬.
ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߰ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߢߣߊ߫ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫߸ ߞߏ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߟߋ߬ ߊ߬ ߡߊߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߘߐߙߐ߲߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߞߏ߫: ߖߊ߰ߖߊ߰ߖߊ߰ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬.

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߗߋ߫߹
ߛ߭ߎߞߑߙߊ߲߫
ߛ߳ߍ߲ߞߦߎ߫
ߡߍߙߑߛߌ߫

 

ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߗߋ߫߹
شكرا!
Thenks!

Mersi!

                              ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߓߊߟߏ߫߹      ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/4/18 9:30:00 - ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߊ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߞߐ߫ " ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌߤߟߊ ߟߎ߫ ߘߐ߬ߢߌ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߜߊ߬ߙߊ߬ " ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫.
2018/4/18 5:10:00 - ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߡߊߞߟߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߛߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬
2018/4/18 4:20:00 - ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߒߞߏ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬
2018/4/13 23:30:00 - ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߜߙߊ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/4/13 4:10:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ߲ ߘߐ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬
2018/4/11 9:50:00 - ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߐߓߎ߬ߘߎ߲߬ ߠߊ߫
2018/4/9 15:20:00 - ߣߛߌ߬ߛߏ߲ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߕߎߜ߭ߋ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
2018/4/5 15:20:00 - ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߑߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߓߘߊ߫ ߘߊߦߟߍ߬
2018/4/3 15:20:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߙߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߛߋߟߎ߫ ߘߊߟߍ߲ ߝߍ߬ ߞߎߣߎ߲߬
2018/3/31 10:20:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/6/1 22:37  Updated: 2017/6/1 22:37
 Re: ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐ�...
Nike Free
nbastore
Air Max 180
tiffany co
Nike Air Jordan Enfants
Nike Free Run
hot dor
Jared Jewelry - Official
burberry outlet
ua shoes
Nike Air Max Couple
prada wallet men
Nike Blazer Femmes
ray-ban glasses
pandora uk
Oakley Sunglasses
canada goose sale
coach australia
kate spade
pandora uk
ray ban sunglasses
Hermes Outlet
Brighton Jewelry - Official
Nike Air Max Femme
chrome store
snow boots uk
official kate spade website
moncler outlet
louis vuitton outlet online
prada online
Prada Sunglasses - Official
pandora charms sale clearance
ugg uk
pandoracharms
Football Jerseys Outlet
Pandora Bracelet - Official
mk outlet online
nflshop com
Air Jordan Retro 3
burberry australia
burberry outlet online
pandora uk
michael kors watches
chanel bag
nike shox
michael kors
spades uk
nike running
ray ban wayfarer sunglasses
north face sale
michael kors outlet online
Jimmy Choo Shoes
Wine
burberry australia
Nike Air Jordan Homme
pandora jewelry
pandora bracelets charms
wayfarer sunglasses
coach watches
Michael Kors Handbags Outlet Sale
Jewelry Armoire - Official
moncler outlet
Nike Air Jordan enfants
official coach outlet site
Nike Free 3.0
coach outlet online
michael kors outlet online
prada sale
Coach outlet online
abercrombie canada
moncler sale
kate spade outlet
Nike Air Max Enfant
Promise Rings - Official
official michael kors
louis vuitton us
prada outlet sale
prada online
mcm outlet online
Nike Air Max 90 pas cher france
michael kors outlet online
yeezy boost 350 shoes
michael kors
Premier Jewelry. - Official
louboutin shoes
prada outlet online
michael kors
Engagement Rings - Official
Nike Air Max 1
snow boots
Air Max 180
pandora rings
Nike Shox R3
coach outlet online
Zales Jewelry
sunglasses outlet
chrome store
ray ban sunglasses
michael kors outlet
poly sunglasses
Oakley Sunglasses
coach outlet online
michael kors watches
Diamond Rings - Official
pandora sale
Air Max 90 Femme
michael kors outlet bags
prada outlet
Nike Air Max 90
Michael Kors Outlet
Baseball Jerseys Outlet
nike huarache shoes
nike free shoes
Nike Free
coach outlet online sale
Air Jordan Enfant
burberry outlet canada
Nike Air Max
salomon sneakers
oakley holbrook.
payless shoes online
Nike Air Max Enfant
Wave Prophecy 2 Shoes
chrome store
Air Jordan 11 Femme
official michael kors
louis vuitton
Prada bags
shoes sale
prada sunglasses
ray ban sunglasses
pandora uk
prada outlet woodbury
michael kors outlet online
Nike Air Max Chase
Longchamp tote
Nike Air Max
prada outlet online
Nike Free
nike air max 95
Kay Jewelers - Official
Nike Free,Air Jordan
michael kors
pandora rings
top sunglasses
prada outlet bags
Watches
coach outlet online
kate spade outlet store
Nike Free Run
Chanel Outlet
Nike Air Jordan
burberry scarf
Sunglasses outlet sale
sunglasses
celine outlet online
pandora.com
tiffany co
Nike Dunk SB Low
piumini moncler replica
softball jerseys
the beat
Burberry Shirt - Official
Nike Boots
Jordan Flight 45 Femme
coach handbags sale
gel kayano
Jewelry Armoire - Official
burberry purse
Abercrombie Fitch
pandora rings
pandora uk
ray ban polarized sunglasses
michael kors outlet
Nike Hyperdunk Shoes
pandora jewelry
Premier Jewelry - Official
official chrome hearts
evbid
sunglasses
Wave Prophecy 2 Shoes
Celine Outlet Sale
chrome store canada
Nike Air Max 2017
michael kors uk online
ray ban online
Prada Shoes - Official
kate spade handbags
Nike Air Max 2017
Nike Air Jordan
rayban prescription sunglasses
Prada Shoes - Official
oakley frogskins sunglasses
Dreamland Jewelry - Official
sunglasses store
michael kors australia official
Baseball Jerseys Outelt
pandora deutschland
Basketball Jerseys Outlet
michael kors outlet online
Prada Outlet
pandora uk
prada handbags
Nike Jordans
ray-Ban sunglasses
pandora jewelry sale
michael kors outlet
Hockey Jerseys Outlet
Longchamp outlet
oakley sunglasses
nike shoes
ray-ban eyeglasses
burberry scarf
ray ban clubmaster sunglasses
shop mlb
coach carter
ray-ban aviator
michael kors outlet
moncler us
Ray Ban sunglasses
Kate Spade - Online Sale
moncler jacket
louis vuitton australia
prada outlet online
prada us
louis vuitton bags
tracking ups
BURBERRYburberry australia
Football Jerseys Outlet
Air Max 1 Homme
coach tennis shoes
michael kors us
coach outlet
nike shox
Salomon Speedcross Shoes
Jared Jewelry - Official
Oakley Sunglasses
Coach Sunglasses Outlet
nike jordan shoes
ugg boots
mens sunglasses
balenciaga us
Nike Air Force
michael kors outlet
Basketball Jerseys Outlet
coach outlet online
Dreamland Jewelry - Official
coach outlet store
ugg boots
sunglasses hut
rayban sunglasses
ray-ban sunglasses
rayban prescription glasses
kate spade italy
pandora rings uk
kate spade handbags
ray ban uk
coach outlet
Nike Air Max 90
michael kors outlet online
prada outlet online
canada goose sale online
Nike Free Run
kate spade outlet
coach outlet us
Burberry Australia
prada purses
coach outlet online
Nike Air Jordan Enfants
polo outlet online
myhermes parcel shop
homepage keywords
coach outlet
ugg uk
burberry outlet online
coach australia
louis vuitton outlet online
yeezy boost 350 white
nike store
ralph lauren polo
michael kors
Hugo Boss Store
michael kors
louis vuitton outlet online
Nike Air Max 90 Mes
Nike Air Max
kate spade wallet outlet
Nike Zoom
sunglasses sm
Brighton Jewelry - Official
Coach Handbags
coach usa online
Prada Sunglasses - Official
louis vuitton outlet online
pandora charms
kate spade outlet
pandora necklaces
pandora rings
Nike KD 8
Wedding Rings- Official
michael kors outlet
pandora sale
michael kors outlet
lzm6.2
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/6/6 4:36  Updated: 2017/6/6 4:36
 Re: ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐ�...
But still they Adidas Yeezy Cheap had one Nike Shoes Discount Marketplace hope. James was a good round age; Cheap True Religion Jeans as Boutique Ugg yet Moncler Sale he had no pandora outlet store issue male by Ugg Pas Cher En France his Catholic Cheap Michael Kors Tote Bag queen; Uggs Pas Cher Soldes his daughters, zapatillas running by Canada goose dam his former Jordan Schoenen wife, were Nike Air 90 educated ugg clearance in the Protestant faith, and Doudoune Moncler Femme Pas Cher had each Yeezy Men been Cheap Louboutin Heels espoused to a Protestant Chaussure Air Max prince; Nike Shoes Online and in a few Air Max Femme years, the throne coach factory outlet online would apparently revert to a Toms Outlet Online Protestant sovereign.


William, Michael Kors Outlet Prince of Orange, the Hogan Outlet husband new jordan releases of the elder, was cheap uggs the chaussures nike pas cher ostensible head of zapatillas nike baratas the Protestant Nike Air Huarache For Sale Alliance, and a devoted Air max dam enemy prada outlet to France. UGG BOOTS FOR WOMEN This nike shoes was a Cheap True Religion Jeans relief Air max levně in their present misfortunes, and Discount Christian Louboutin Shoes a little Nike Air Pas Cher forbearance Nike Air Jordan 11 was thought Air Max Kopen better Discount TOMS than converse store much blood-letting. nike schuhe günstig The Duke of Monmouth, too, the natural Adidas Superstar son pandora jewelry store of Charles, was a great Ray Ban Sunglasses Online favorite with a large portion of Nike Air Damen the English retro jordans for cheap people, adidas outlet and had even, Canada Goose Womens Coats during the life of Cheap Toms Outlet Store his Cheap Air Max father, struck for the Boost Yeezy Sale On Line crown; and though banished Adidas Originals Superstar the Canada Goose Outlet realm Nike Factory Store for that offence, zapatos de futbol nike he was nike sportschuhe still a centre scarpe nike to Michael Kors Clearance rally round, in Kobe Shoes Nike case of necessity. botas de futbol These were Nike Air Max Goedkoop the ADIDAS NMD SALE ON LINE considerations Adidas Superstar Sale Online which alleviated toms sale the misfortunes longchamp bags on sale of Official Toms Shoes Outlet James's cheap uggs for women enemies, and Christian Louboutin Heels made pandora beads his accession, even Moncler Outlet Online for Pandora Style Beads a moment, tolerable.


The reign Coach Bags On Sale of Yeezy Black James I., commonly womens nike air max called the nike air jordan pas cher "Pedant," hogan scontate from his nike sb stefan janoski affectation Descuentos Nike of learning, his Original Ugg Boots uncouth TOMS SHOES OUTLET appearance, Air Max 90 and Cheap Air Max Trainers slovenly nfl store habits, was Doudoune Moncler Site Officiel not marked by louboutin heels any act Adidas Neo Discount Sale that Pandora Store elevates a people, Yeezy Shoes Discount Marketplace or christian louboutin outlet adorns a crown. Toms Factory Outlet It was Jordan Store chiefly Adidas Originals Stan Smith employed Nike Air Max Cheap in nike air max running shoes religious disquisition, Nike Store which, Moncler Jackets Discount Marketplace giving rise to innumerable sects, greatly official NHL jerseys disturbed the new pandora charms interior Nike Roshe Run Sale spirit zapatilla adidas of the goedkope nike air max nation. Adidas Soccer Cleats Cheap That part of Soccer Boots Outlet nike his Nike Tn Requin Pas Cher time Nike Zapatos not Boty Nike Air so devoted, Cheap Nike Air Huarache was spent in securing North Face Outlet to chaussure Nike homme the reform party the lands, lay and cleric, which Michael Kors had been Nike Shox Cheap confiscated during the reign Stone Island Outlet of Ray Ban Sunglasses Cheap his immediate predecessors. 23 IS BACK Store But abercrombie and fitch store he was nike tn pas cher never popular. Ugg boots Sale Though his low garrulity and Nike Online Store set apothegms were hailed by the New Air Max 2017 vile minions Cheap Real Jordans by whom Adidas Yeezy Boost 350 For Sale he reebok running shoes was nike jordan shoes constantly surrounded, as Moncler Outlet Store the Air Jordan Retro Sale sublimation of TOMS For Sale wisdom, newest lebron shoes they air force one pas cher never Canada Goose Outlet failed Ugg Outlet Online Store to plant a thorn in the Cheap Nike Huarache breast Scarpe Air Max of the Discount Air Max nobles, new yeezy shoes and with them he Hugo Boss Sale was suivre un envoi an Hyperdunk 2014 object Negozi Pandora of unmitigated contempt—deeply Pandora Outlet felt, Timberland Outlet but not Adidas Shoes Discount Marketplace openly günstige nike schuhe expressed. Still cheap nike air max the Nike Shoes Sale Store courtiers Ugg Pas Cher Femme and canada goose jacket outlet the king Vans Black Sneakers got along pretty Chaussure Nike Air Max Pas Cher well, and each billige nike sko improved fitflops sale uk after a mutual Pandora Official Website acquaintance. He nike sneakers knew their Pandora Store instincts and their passions, Air Max Sneakers and they vans shoe store secured Jordan Shoes Air his favor by Yeezy Boost Sale Online sacrificing to his Pandora Store Sale egotism. In them he Cheap Michael Kors Handbags discovered an inordinate appetite for moncler jacket sale plunder, Jordan Sneakers For Sale and in him they saw an obtusity of Michael Kors Handbags Discount honor, and an Nike Shox discount Sale unscrupulousness of Nike Outlet conscience, that could be Air Nike made Doudoune Moncler Pas Cher sure Nike Soccer Cleats Boots instruments nike air in chaussure basket homme securing toms shoes outlet the spoils Discount Ray Ban Sunglasses of adidas store an scarpe hogan outlet incomplete Cheap Michael Kors reformation. He Air Max Pas Cher resolved nike mercurial soccer cleats to cater to canada goose jackets on sale their appetite, huarache sneakers and Cheap Toms Shoes Outlet they Nike Air Sneakers determined to obey Nike Air Women his ugg factory outlet rule, though they Nike Pas Cher Femme did not Louboutin Wedding Shoes at all TOMS OUTLET reverence Uggs For Cheap his majesty.

ugg store

PPST 2017.6.6
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2018/4/1 20:48  Updated: 2018/4/1 20:48
 Re: ߙߌߦߏ߫ ߕߌ߲ߕߏ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ...
shenyuhang20180401
polo ralph lauren
pandora jewelry
nike outlet
valentino shoes
canada goose outlet
cheap oakley sunglasses
ugg boots
ray ban sunglasses outlet
adidas yeezy shoes
pandora outlet
kate spade outlet
michael kors outlet clearance
ugg boots clearance
adidas nmd
canada goose outlet
coach outlet store
canada goose outlet store
cheap ugg boots
polo outlet
christian louboutin uk
ugg outlet
ray ban outlet
yeezy boost 350
coach factory outlet
pandora charms
coach outlet
michael kors outlet store
ray ban sunglasses
prada outlet stores
michael kors outlet online
canada goose
pandora charms
polo outlet
coach outlet
cheap nfl jerseys
pandora
fitflop sale
kate spade handbags
michael kors outlet
cheap ray ban
ray ban outlet
canada goose jackets
pandora charms
michael kors outlet store
canada goose jackets
pandora charms
pandora charms sale clearance
canada goose
cheap authentic nba jerseys
coach outlet
mulberry sale
coach outlet
true religion jeans
coach factory outlet
ralph lauren
pandora jewelry
michael kors outlet
true religion
longchamp handbags
christian louboutin outlet
polo outlet
pandora outlet
pandora jewelry
canada goose
lebron shoes
nike shoes outlet
supreme clothing
canada goose jackets
ray ban
pandora outlet
ralph lauren shirts
tory burch sandals
supreme outlet
oakley sunglasses
giuseppe zanotti shoes
ralph lauren outlet
christian louboutin shoes
ferragamo outlet
louis vuitton
michael kors outlet online
canada goose outlet online
ugg outlet store
christian louboutin sale
ralph lauren polo
uggs outlet
cheap ugg boots
pandora jewelry
coach outlet
coach outlet online
pandora charms sale clearance
louis vuitton outlet
ralph lauren outlet
oakley sunglasses wholesale
polo ralph lauren outlet online
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
air jordan shoes
ugg boots
ralph lauren
adidas outlet online
cheap nhl jerseys
ralph lauren uk
coach outlet online
pandora charms sale clearance
moncler coats
ray ban sunglasses outlet
pandora jewelry
ugg boots clearance
polo outlet
ugg boots on sale
pandora jewelry outlet
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet
nike shoes
coach outlet
pandora bracelet
cheap jordan shoes
prada outlet
oakley sunglasses wholesale
tory burch handbags
christian louboutin outlet
fitflops sale clearance
coach outlet online
ray ban sunglasse
polo ralph lauren pas cher
air jordan 4
pandora charm
lebron james shoes
cheap oakley sunglasses
ralph lauren shirts
ray ban sunglasses outlet
mbt outlet
michael kors outlet
ugg outlet
pandora charms sale clearance
ray ban pas cher
moncler outlet
nike shoes for men
nike outlet
adidas outlet online
ed hardy
ralph lauren uk
pandora rings
mont blanc
michael kors outlet
adidas nmd
coach outlet online
polo ralph lauren
michael kors outlet online
coach canada
ugg outlet
coach outlet
nba jersey
coach factory outlet
pandora jewelry outlet
pandora jewelry outlet
coach outlet online
pandora charms
cheap nike shoes
michael kors handbags
canada goose outlet
canada goose
true religion outlet
yeezy shoes
polo ralph lauren
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
pandora charms
polo ralph lauren
fred perry polo
air jordan shoes
puma outlet
adidas shoes
coach outlet store online
tory burch outlet online
michael kors outlet
longchamp handbags
pandora outlet online
ralph lauren
adidas yeezy
kate spade bags
pandora outlet
cheap ray bans sunglasses
cheap ray ban sunglasses
coach outlet store online
polo outlet
ralph lauren uk
adidas outlet
mulberry handbags
ray ban wayfarer
coach outlet online
ralph lauren uk
ugg outlet
longchamp outlet
pandora charms sale clearance
polo shirts
canada goose outlet
rolex watches
pandora charms
mcm bags
ralph lauren
pandora jewelry
mbt
uggs outlet
pandora outlet
fitflops sandals
polo ralph lauren
uggs outlet
lacoste clothing
kate spade outlet
ugg boots
christian louboutin
canada goose outlet stores
Reply

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬