ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

26 user(s) are online (8 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 26

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2017/5/19 18:00:00 (359 reads)

ߞߏ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊߙߌߟߏ߲ ߣߊ߬ߕߐ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߘߊ߫߸ ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬، ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߥߎߟߊߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫߸ ߘߓߊ߬ߕߊ ߣߌ߲߬ ߕߟߋ߬߂߁ ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖ߭ߎߡ ߠߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߞߊߙߌߟߏ߲߸ ߅߲/߂߁ ߞ.ߜ.߇߈߂/߂߀߁߇ ߣߌߦߐߙߞ ߉:߃߀߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߁߃ߙߋ߲ ߃߀ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸  ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫،ߜߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߕߐ߬ߣߐ ߥߊ߬ߙߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߞߐߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߞߏ ߟߋ ߡߍ߲ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߐ߫ ߡߐ߰ ߞߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߞߟߏ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߎ߲߫ ߠߊ߫ ߘߊ߱ ߘߐ߫، ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߡߙߌߦߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߘߐߢߌߡߌ߲߫ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߞߐ߫
ߕߐ߲ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:
ߒ.ߥ.ߛ.ߖ.ߞߣߐߟߊ߫ ߞߎߙߎ߲ߘߎ
ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߍ߬ߞߙߎ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߕߊ߰ߡߊ߬ߟߌ ߛߙߊߕߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߸ ߛߓߍߘߓߊ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߣߌ߭ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߍ߰ ߟߊ߫
ߛߌ߰ߘߊ ߝߟߐ: ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬
ߞߎ߬ߙߎ߬ߘߎ߬ߛߋ߲ ߁
ߡߐ߰ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߥߟߊ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߒ.ߥ .ߛ.ߖ. ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߟߋ߬ ߛߙߊ߬ ߝߊ߬ߓߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߟߊ߫
ߞߎ߬ߙߎ߬ߘߎ߬ߛߋ߲߲߂߲: ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬
ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߬ߛߋ߲ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߝߏ߲ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߛߌ߲ߝߏ߲ ߣߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ ߟߊ߫ ߓߍ߬ߡߊߞߊ߲ ߠߊ߫
ߛߌ߰ߘߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ : ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ
ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎߛߋ߲߲ ߇߲: ߛߋߞߏߦߊ
ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ ߟߋ߬ ߘߍ߬ߞߙߎ ߟߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߛߊ߲ߐߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱߱ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ : ߗߋ߲ߘߋ߲߫ 2-2 ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߗߋ߬ߟߊ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߛߓߍߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫
ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎߛߋ߲߲ ߈߲: ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ
ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߊ)- ߟߊ߬ߥߊ߲ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߜߙߊ
ߛߋߓߊ߯ߦߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߬ߥ ߊ߲ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߜߙߊ ߏ߬ ߧߍ߫
ߝߟߐ: ߞߊ߬ ߘߍ߬ߞߙߎ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߞߣߐߟߊ ߞߎߙߎ߲ߘߎ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ
ߝߌߟߊߣߊ߲: ߞߊ߬ ߛߓߍߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߛߏ߯ߙߏ߫
ߋ)- ߘߋ߬ߙߌ߬ߒߠߊ ߟߊ߬ߘߍ : ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߥߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߓߊ߯ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ ߜߙߊ ߦߴߏ߬ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡ.ߞ. ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߐ߲߬ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߓߍߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ ߘߏ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߣߴߏ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߓߍߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߣߴ ߊ߬ ߛߕߊ ߘߝߊ߫ ߘߊ߫، ߞߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߊ߫ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߥ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߘߐߞߕߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߙߋߞߋ ߜߘߍ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߟߴߊ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߒ߬ߠߊ߬ ߟߊߘߍ ߢߣߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߛߍ߫ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߣߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߛߓߍߘߊ ߟߎ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߓߊߢߐ߲߮ ߝߌ߬ߟߊ 3 /2 ߘߐ߫ ߸ ߡߙߌߘߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊ߲ߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ ߓߟߏ߫ ߸ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߌߟߊ߫ ߝߍ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߝߊ߲߬ߓߊ߬ߦߊ ߟߊ߫
ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎߛߋ߲߁߀߲: ߓߊ߯ߙߊ ߞߎ߲߬ߕߊ
ߒ.ߥ .ߛ.ߖ. ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߛߊ߲ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߣߐ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ ߕߟߋ߬ ( ߝߟߐ ) ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ( ߃߁) ߘߌ߫.
ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߝߟߐ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߥߊߟߌߟߌ ߡߊ߬߸ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߓߟߏߦߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.
ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:
ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊ߬ߘߍ߬ ߝߟߐ߸ ߝ.߁߄߃߇ ߛߎ߲ߞߊߙߏߡߊߞߐߣߐ߲ ߁ ߞ.ߜ. ߇߈߁/߂߀߁߆/ ߘߓߊ߬ ߈
ߓߌ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬:  
ߊ)- ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߰ ߘߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߟߐ߲
ߋ)- ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߢߍߥߟߊ ߕߋ߬ߟߌ
ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬:
߁- ߟߊ߬ߘߍ ߢߍߥߟߊ ߟߊߘߊ߲ߠߌ߲
߂- ߓߟߏߟߊߘߍ ߢߍߥߟߊ ߟߊߘߊ߲ߠߌ߲
߃- ߟߐ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߌ
߄- ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߞߍߕߊ ߟߊߘߊ߲ߠߌ߲
ߞߎߡߘߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐߢߌߡߌߣߍ߲ ߞߐ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߬:
ߊ) ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߢߣߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߣߍ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߞߐߓߊ߮ ߓߍ߯ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߰ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߊߛߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ߘߊ ߦߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߣߌ߲߬ ߂߂ / ߇߈߁/߂߀߁߆.
ߋ)- ߟߊ߬ߘߍ߬ߞߏ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߓߍ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߟߐ߯ߞߎ߲߫  ߝߌ߬ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬߸ ߦߏ߫ ߕߘߍ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߁߃:߀߀ ߣߌ߫ ߣߌߦߐߙߞ ߛߐ߱ߡߊ߬߉:00 ߡߊ߬.
ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߃ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߎ߲߰ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߟߊ߫ ߅ ߛߙߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߘߌ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫
ߌ) - ߓߟߏߟߊߘߍߞߏ ߓߟߏ ߡߊ߬߸ ߓߍ߲߬ ߞߍߣߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߛߙߊ߬ ߝߓߊ߬ߘߋ߲ߧߊ ߟߊ߫߸ ߛߊ߲ ߞߋߟߋ߲ ߓߟߏߟߊߘߍ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߂ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ ߓߍ߯ ߘߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߓߟߏߘߐߢߌ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߝߏߣߌߛߙߋߦߊ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ ߛߋ߲ߠߊ߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫.
-       ߥߊߘߌ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߢߊ ߘߐ߫: ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߟߊߞߊ߬ ߝߊ߬ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊߘߌ ߟߊߕߊ߯ ߏ߬ ߟߊ߫
-       ߝߊ߬ߛߏ߬ ߖߌߣߍ ߞߣߐ߫: ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߟߊ߫:  00224628740439 orange mony
ߡߊߡߊߘߎ߬ ߝߏߝߣߊ߫ (ߓߊ߬ߞߙߐ߬ߓߊ): 76453468
ߞߊ߬ ߘߟߊ߫ ߁߂ ߛߙߊ߬ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫، ߣߌ߫ ߞߊߙߏ߫ ߁߂ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߓߐ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߘߐ
ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ  ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/6/18 18:30:00 - ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ߫ ߂߀߁߈ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫
2018/6/15 10:50:00 - ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߍߛߊ߲߬ߓߍ߫߸ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߓߍ߲ߛߊ߲߬ߓߍ߲߫ ߝߏ߬ߟߌ߹߹ߺ
2018/5/7 8:00:00 - ߝߘߌߢߐ߲߯ߘߐ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߋߡߊ߬ߟߌ، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߐߓߕߏ߲ ߠߊ߫
2018/5/2 15:30:00 - ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߎߙߎ߲ߞߎߟߌ ߟߊ߫ ߊߙߑߡߋߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫
2018/4/28 9:50:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/4/27 19:10:00 - ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߰ ߛߓߍߟߌ؟
2018/4/27 15:00:00 - ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߢߐ߫ ߘߎߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߂ ߡߊ߬
2018/4/25 7:20:00 - ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߊ߫ ߓߌ߬
2018/4/22 6:20:00 - ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߞߎ߬ߣߊ߬ߓߐ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫
2018/4/20 7:10:00 - ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߓߐ ߞߍߕߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/6/1 22:37  Updated: 2017/6/1 22:37
 Re: ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜ...
Nike Free
nbastore
Air Max 180
tiffany co
Nike Air Jordan Enfants
Nike Free Run
hot dor
Jared Jewelry - Official
burberry outlet
ua shoes
Nike Air Max Couple
prada wallet men
Nike Blazer Femmes
ray-ban glasses
pandora uk
Oakley Sunglasses
canada goose sale
coach australia
kate spade
pandora uk
ray ban sunglasses
Hermes Outlet
Brighton Jewelry - Official
Nike Air Max Femme
chrome store
snow boots uk
official kate spade website
moncler outlet
louis vuitton outlet online
prada online
Prada Sunglasses - Official
pandora charms sale clearance
ugg uk
pandoracharms
Football Jerseys Outlet
Pandora Bracelet - Official
mk outlet online
nflshop com
Air Jordan Retro 3
burberry australia
burberry outlet online
pandora uk
michael kors watches
chanel bag
nike shox
michael kors
spades uk
nike running
ray ban wayfarer sunglasses
north face sale
michael kors outlet online
Jimmy Choo Shoes
Wine
burberry australia
Nike Air Jordan Homme
pandora jewelry
pandora bracelets charms
wayfarer sunglasses
coach watches
Michael Kors Handbags Outlet Sale
Jewelry Armoire - Official
moncler outlet
Nike Air Jordan enfants
official coach outlet site
Nike Free 3.0
coach outlet online
michael kors outlet online
prada sale
Coach outlet online
abercrombie canada
moncler sale
kate spade outlet
Nike Air Max Enfant
Promise Rings - Official
official michael kors
louis vuitton us
prada outlet sale
prada online
mcm outlet online
Nike Air Max 90 pas cher france
michael kors outlet online
yeezy boost 350 shoes
michael kors
Premier Jewelry. - Official
louboutin shoes
prada outlet online
michael kors
Engagement Rings - Official
Nike Air Max 1
snow boots
Air Max 180
pandora rings
Nike Shox R3
coach outlet online
Zales Jewelry
sunglasses outlet
chrome store
ray ban sunglasses
michael kors outlet
poly sunglasses
Oakley Sunglasses
coach outlet online
michael kors watches
Diamond Rings - Official
pandora sale
Air Max 90 Femme
michael kors outlet bags
prada outlet
Nike Air Max 90
Michael Kors Outlet
Baseball Jerseys Outlet
nike huarache shoes
nike free shoes
Nike Free
coach outlet online sale
Air Jordan Enfant
burberry outlet canada
Nike Air Max
salomon sneakers
oakley holbrook.
payless shoes online
Nike Air Max Enfant
Wave Prophecy 2 Shoes
chrome store
Air Jordan 11 Femme
official michael kors
louis vuitton
Prada bags
shoes sale
prada sunglasses
ray ban sunglasses
pandora uk
prada outlet woodbury
michael kors outlet online
Nike Air Max Chase
Longchamp tote
Nike Air Max
prada outlet online
Nike Free
nike air max 95
Kay Jewelers - Official
Nike Free,Air Jordan
michael kors
pandora rings
top sunglasses
prada outlet bags
Watches
coach outlet online
kate spade outlet store
Nike Free Run
Chanel Outlet
Nike Air Jordan
burberry scarf
Sunglasses outlet sale
sunglasses
celine outlet online
pandora.com
tiffany co
Nike Dunk SB Low
piumini moncler replica
softball jerseys
the beat
Burberry Shirt - Official
Nike Boots
Jordan Flight 45 Femme
coach handbags sale
gel kayano
Jewelry Armoire - Official
burberry purse
Abercrombie Fitch
pandora rings
pandora uk
ray ban polarized sunglasses
michael kors outlet
Nike Hyperdunk Shoes
pandora jewelry
Premier Jewelry - Official
official chrome hearts
evbid
sunglasses
Wave Prophecy 2 Shoes
Celine Outlet Sale
chrome store canada
Nike Air Max 2017
michael kors uk online
ray ban online
Prada Shoes - Official
kate spade handbags
Nike Air Max 2017
Nike Air Jordan
rayban prescription sunglasses
Prada Shoes - Official
oakley frogskins sunglasses
Dreamland Jewelry - Official
sunglasses store
michael kors australia official
Baseball Jerseys Outelt
pandora deutschland
Basketball Jerseys Outlet
michael kors outlet online
Prada Outlet
pandora uk
prada handbags
Nike Jordans
ray-Ban sunglasses
pandora jewelry sale
michael kors outlet
Hockey Jerseys Outlet
Longchamp outlet
oakley sunglasses
nike shoes
ray-ban eyeglasses
burberry scarf
ray ban clubmaster sunglasses
shop mlb
coach carter
ray-ban aviator
michael kors outlet
moncler us
Ray Ban sunglasses
Kate Spade - Online Sale
moncler jacket
louis vuitton australia
prada outlet online
prada us
louis vuitton bags
tracking ups
BURBERRYburberry australia
Football Jerseys Outlet
Air Max 1 Homme
coach tennis shoes
michael kors us
coach outlet
nike shox
Salomon Speedcross Shoes
Jared Jewelry - Official
Oakley Sunglasses
Coach Sunglasses Outlet
nike jordan shoes
ugg boots
mens sunglasses
balenciaga us
Nike Air Force
michael kors outlet
Basketball Jerseys Outlet
coach outlet online
Dreamland Jewelry - Official
coach outlet store
ugg boots
sunglasses hut
rayban sunglasses
ray-ban sunglasses
rayban prescription glasses
kate spade italy
pandora rings uk
kate spade handbags
ray ban uk
coach outlet
Nike Air Max 90
michael kors outlet online
prada outlet online
canada goose sale online
Nike Free Run
kate spade outlet
coach outlet us
Burberry Australia
prada purses
coach outlet online
Nike Air Jordan Enfants
polo outlet online
myhermes parcel shop
homepage keywords
coach outlet
ugg uk
burberry outlet online
coach australia
louis vuitton outlet online
yeezy boost 350 white
nike store
ralph lauren polo
michael kors
Hugo Boss Store
michael kors
louis vuitton outlet online
Nike Air Max 90 Mes
Nike Air Max
kate spade wallet outlet
Nike Zoom
sunglasses sm
Brighton Jewelry - Official
Coach Handbags
coach usa online
Prada Sunglasses - Official
louis vuitton outlet online
pandora charms
kate spade outlet
pandora necklaces
pandora rings
Nike KD 8
Wedding Rings- Official
michael kors outlet
pandora sale
michael kors outlet
lzm6.2
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/10/19 18:33  Updated: 2017/10/19 18:33
 Kevin Durant the playoffs in the first half three steals and blocks, nearly 11 years first
Two steals in his System, <a href=http://www.stephencurryshoes.com>stephen curry shoes</a> in the first one fourth, and the two steals to garage a complete of 106 times inside playoffs career steals, which in turn transcends the rick Craig, became the steals from the history of the warriors team from the playoffs.

Garage into seven three-pointers in the game, this also let their playoff three-pointers hit number nearly 261, match the Robert horry, 9th three points in playoff historical past list. Distance comes 8th Chauncey billups, he furthermore only six three factors.

37 points in only three games, came <a href=http://www.curry-shoes.com>curry shoes</a> one's, and this is his this season, including playoffs) 8th score 35 + video game with three alone, over 7 times of Russell westbrook, the surface of the league.

So many record the 1st world war, there is no doubt that this game can be considered to be the garage in this series played the most effective game. The first several games, garage is averaging 35. 3 points and four. 7 rebounds, 6 facilitates, shooting 40. 3% as well as 35. 3% from 3, compared with the normal season shooting stage, a particular degree of decline, though the game, garage completely crazy. The blazers in a number of players to hound him, but no one can disturb his rhythm. Storage area, as it were, in the game again to uncover "day day" feeling.

11 three-point brand out hand, hit <a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a> seven goals, including vast mileage of three points. Wearing warriors baseball hat sitting inside the stands to watch the particular old garage, it also appears to have son's playing god are most often some incredible performance. The lens on the old garage, he couldn't help but shook his head.

Of course, regardless of other people think, garage three points for their own performance with complete confidence. In the finally quarter the warriors along with 88-58 big lead the actual blazers, garage outside the particular three-point line again, the ball away from the one hand, he or she turned back field, the ball firmly in the basket, the whole upheaval. Can put the three points in this particular state, the other bash can say what?

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.net>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.kyrie2shoes.com>kyrie 2 shoes</a> <a href=http://www.vanssk8hi.us>vans sk8 hi</a> <a href=http://www.hyperdunk2016.com>hyperdunk 2016</a> <a href=http://www.curry3shoes.com>curry 3 shoes</a> <a href=http://www.adidaseqt.us.com>adidas eqt</a> <a href=http://www.kyrie2.com>kyrie 2</a> <a href=http://www.calvinklein.us.com>calvin klein underwear</a> <a href=http://www.adidascrazyexplosive.us.com>adidas crazy explosive</a> <a href=http://www.kyrie4.us.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.timberlandshoes.us>timberland shoes</a> <a href=http://www.nikezoomvaporflyelite.com>nike zoom vaporfly elite</a> <a href=http://www.nikevapormax.us.com>nike vapormax</a> <a href=http://www.adidastubular.us>adidas tubular</a> <a href=http://www.kyrie4.us>kyrie 4</a> <a href=http://www.curry-4.com>curry 4 shoes</a> <a href=http://www.russellwestbrookshoes.com>russell westbrook shoes</a> <a href=http://www.oakleyholbrook.com>oakley sunglasses</a> <a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a>
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/10/22 22:20  Updated: 2017/10/22 22:20
 JR, defensive Kevin Durant appear superfluous action KD feet apart from sprained my ankle
"I got accustomed to my evaluation, " curry recalled,<a href=http://www.kdshoes.us.com>kevin durant shoes</a> "people said I seemed to be too short, don't play college basketball, then for the same reason that Could not play in the NBA. People do not think I can play defend, then said I am not a pure point guard, until October of last year, I also found that the general manager of funny in my experience as the league 3rd good shooting guard. We've not yet fully perform their full potential, so i set a higher standard to himself, committed to continuously improve for being more outstanding. "


"We've never met you are not <a href=http://www.curry-shoes.com>curry shoes</a> him so great shooting in all directions, " warriors coach mark Jackson said, "and throw, stop and go empty-handed, catch hand, step back, knee, in the face of two double forced to help......, any thought of firing mode, you can see he could be astonishingly. We have never ever seen anyone can attain this level, his Steve Nash (microblogging) played a higher level, the two-time MVP honor, shooting is incredible, but additionally it is a level. And his other like reggie cooper, Chris mullin, such since dell and I played out together - Ellis, dell - Arsenal, they are most fantastic striker, but that they didn't garage so comprehensive, this guy is absolutely no limit. "


Timer and dance, 6 minutes <a href=http://www.stephencurryshoes.com>stephen curry shoes</a> and also 30 seconds, Davis is doing everything we can to close to the garage, but still delayed step. Garage again to perform a beautiful jumper - it's not strictly jumper, his toe will be from the ground, under the condition with the body is still soaring, use forefinger and middle finger touch to finish the hand. Treasury entire body slightly back. This not only makes his moves even more difficult to block, as well as between the ball and floor a great additional 10 degrees Point of view. NBA players to occasion takes 0. 6 seconds on average, the garage from getting ready action to dial the actual ball moves, it merely takes 0. 4 seconds. Fast to make up for your deficiency of the storage area height, the ball well avoid the opponent blocking fly toward the basket in the operation, the look of garage is actually along with them. His arm still moves in the event the posture, and of the teammates has begun to help pose three gestures...

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.net>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.adidastubular.us>adidas tubular</a> <a href=http://www.vansshoes.us.com>vans shoes</a> <a href=http://www.nikeflyknitracer.com>nike flyknit racer</a> <a href=http://www.kyrie4.us>kyrie 4</a> <a href=http://www.curry-2.com>curry 2</a> <a href=http://www.kyrie4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.kyrie-1.com>kyrie 1</a> <a href=http://www.timberlandshoes.us>timberland shoes</a> <a href=http://www.russellwestbrookshoes.com>russell westbrook shoes</a> <a href=http://www.adidasiniki.us.com>adidas iniki</a> <a href=http://www.adidaszxflux.us.com>adidas zx flux</a> <a href=http://www.asicsshoes.us.com>asics shoes</a> <a href=http://www.pumafentyslides.com>puma fenty slides</a> <a href=http://www.oakleyholbrook.com>oakley sunglasses</a> <a href=http://www.adidasnmdshoes.us.com>adidas nmd</a> <a href=http://www.nikeairmoreuptemposupreme.com>nike supreme</a> <a href=http://www.lebron-james-shoes.us.com>lebron james shoes</a> <a href=http://www.kdshoes.us.com>kevin durant shoes</a>
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2018/2/7 7:16  Updated: 2018/2/7 7:16
 The goddess is not give Kevin Durant chance Frank knight can win
Garage under the <a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> second dribbling is toward the turn on the left side in the body without any slowdown, his footsteps choiceness and rapid, soon arrived at the position you would like to go. Unlike most pitcher like the middle of gravity down, then struggled to jump to complete, the garage action a lot more concise. Don't waste any time and effort, just jump off the soil, slightly triggered his shooting action instantly. "He is not only essentially the most pure great scorer, he even gave shot two words to make the definition, the entire shooting art played a revolutionary role. "The bobcats head scout work Adam -- Mr Libby said Treasury.


Counter-top frames in 6 min's and 31 seconds, garage from his upper body slightly next point position held up the ball, the index finger along with middle finger instinct to get gaps in the silicone ball center. His wrist gently lifted back, quit his palm the soccer ball, but still control concerning his fingers. His right arm into the many joints is close to help 90 degree Angle, from the shoulder to the elbow, from the elbow to the wrist, from wrist to make reference to, as if a restaurant waiter in carrying any tray.


Glen Davis clippers, 289 - pound ahead, <a href=http://www.curry-shoes.com>curry shoes</a> need to speed up their action from the Treasury, since the childhood to lay a great foundation for complete to garage in any state, the right arm and shooting is able to keep perfect posture and toughness. And in addition to perfect hand movements, garage carries a precise shot needed yet another factor: enough deep lean muscle memory. Shooting touch isn't a proper adjective, a single player, able to throw a superb shooting there is although one secret to all - month after month, year after year exercise, until a set of complex dynamic chain implanted into parts of your muscles. Garage never resist like monks meditate boring training, it also helped while he graduated from secondary school, eventually grow into an outside leading little-known Davidson university NCAA elite last nine.


"Game changing, there is no time to <a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a> you see your own shooting motion is correct, " curry said, "you can only count on their daily at working out ground building muscle memory space, hit and believe that we can. We're so lots of practice in training, so as to the game, you can rely on instinct to react. But if it is not in the right way, the game will think very strange. ".

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com><strong>kyrie irving shoes</strong></a> <a href=http://www.yeezyboost350v2.us><strong>yeezy boost 350 v2</strong></a> <a href=http://www.adidaszxflux.us.com><strong>adidas zx flux</strong></a> <a href=http://www.pumafenty.us.com><strong>puma fenty</strong></a> <a href=http://www.puma-fenty.us><strong>puma fenty<</strong></a> <a href=http://www.lebron15.us.com><strong>lebron 15</strong></a> <a href=http://www.pgshoes.com><strong>paul george shoes</strong></a> <a href=http://www.johnwallshoes.us.com><strong>john wall shoes</strong></a> <a href=http://www.calvinklein.us.com><strong>calvin klein</strong></a> <a href=http://www.neweracaps.us.com><strong>new era caps</strong></a> <a href=http://www.adidaspureboost.us.com><strong>adidas pure boost</strong></a> <a href=http://www.air-jordan-shoes.us.com><strong>air jordan shoes</strong></a> <a href=http://www.ecco.us.com><strong>ecco Shoes</strong></a> <a href=http://www.bensimmonsjersey.us><strong>ben simmons jersey</strong></a> <a href=http://www.nikepg2.us><strong>nike pg 2</strong></a> <a href=http://www.adidasboost.us.com><strong>adidas boost</strong></a> <a href=http://www.airjordan-31.com><strong>air jordan 31</strong></a> <a href=http://www.hyperdunk-2017.com><strong>hyperdunk 2017</strong></a> <a href=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com><strong>Lebron Shoes</strong></a> <a href=http://www.nikeairmax97.us.com><strong>nike air max 97</strong></a> <a href=http://www.nikesbdunk.us><strong>nike sb dunk</strong></a> <a href=http://www.adidasultraboost4.com><strong>ultra boost 4.0</strong></a> <a href=http://www.nikelunarforce1.com><strong>nike lunar force 1</strong></a> <a href=http://www.nikefree.us.com><strong>nike free</strong></a> <a href=http://www.drose8.com><strong>d rose 8</strong></a> <a href=http://www.adidasclothing.us><strong>adidas clothing</strong></a> <a href=http://www.kyrie2.us><strong>kyrie 2</strong></a> <a href=http://www.kobe-10.org><strong>kobe 10</strong></a> <a href=http://www.adidasnmdwomens.com><strong>adidas nmd</strong></a> <a href=http://www.kdshoesstore.com><strong>kd shoes</strong></a> <a href=http://www.porschedesignshoesonline.com><strong>adidas porsche shoes</strong></a> <a href=http://www.kyrie4confetti.us><strong>kyrie 4 confetti</strong></a> <a href=http://www.joelembiidjersey.com><strong>joel embiid jersey</strong></a> <a href=http://www.canadagooseus.com><strong>canada goose</strong></a> <a href=http://www.wholesalehats.us><strong>wholesale nfl hats</strong></a>
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/6/6 4:35  Updated: 2017/6/6 4:35
 Re: ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜ...
But still they Adidas Yeezy Cheap had one Nike Shoes Discount Marketplace hope. James was a good round age; Cheap True Religion Jeans as Boutique Ugg yet Moncler Sale he had no pandora outlet store issue male by Ugg Pas Cher En France his Catholic Cheap Michael Kors Tote Bag queen; Uggs Pas Cher Soldes his daughters, zapatillas running by Canada goose dam his former Jordan Schoenen wife, were Nike Air 90 educated ugg clearance in the Protestant faith, and Doudoune Moncler Femme Pas Cher had each Yeezy Men been Cheap Louboutin Heels espoused to a Protestant Chaussure Air Max prince; Nike Shoes Online and in a few Air Max Femme years, the throne coach factory outlet online would apparently revert to a Toms Outlet Online Protestant sovereign.


William, Michael Kors Outlet Prince of Orange, the Hogan Outlet husband new jordan releases of the elder, was cheap uggs the chaussures nike pas cher ostensible head of zapatillas nike baratas the Protestant Nike Air Huarache For Sale Alliance, and a devoted Air max dam enemy prada outlet to France. UGG BOOTS FOR WOMEN This nike shoes was a Cheap True Religion Jeans relief Air max levně in their present misfortunes, and Discount Christian Louboutin Shoes a little Nike Air Pas Cher forbearance Nike Air Jordan 11 was thought Air Max Kopen better Discount TOMS than converse store much blood-letting. nike schuhe günstig The Duke of Monmouth, too, the natural Adidas Superstar son pandora jewelry store of Charles, was a great Ray Ban Sunglasses Online favorite with a large portion of Nike Air Damen the English retro jordans for cheap people, adidas outlet and had even, Canada Goose Womens Coats during the life of Cheap Toms Outlet Store his Cheap Air Max father, struck for the Boost Yeezy Sale On Line crown; and though banished Adidas Originals Superstar the Canada Goose Outlet realm Nike Factory Store for that offence, zapatos de futbol nike he was nike sportschuhe still a centre scarpe nike to Michael Kors Clearance rally round, in Kobe Shoes Nike case of necessity. botas de futbol These were Nike Air Max Goedkoop the ADIDAS NMD SALE ON LINE considerations Adidas Superstar Sale Online which alleviated toms sale the misfortunes longchamp bags on sale of Official Toms Shoes Outlet James's cheap uggs for women enemies, and Christian Louboutin Heels made pandora beads his accession, even Moncler Outlet Online for Pandora Style Beads a moment, tolerable.


The reign Coach Bags On Sale of Yeezy Black James I., commonly womens nike air max called the nike air jordan pas cher "Pedant," hogan scontate from his nike sb stefan janoski affectation Descuentos Nike of learning, his Original Ugg Boots uncouth TOMS SHOES OUTLET appearance, Air Max 90 and Cheap Air Max Trainers slovenly nfl store habits, was Doudoune Moncler Site Officiel not marked by louboutin heels any act Adidas Neo Discount Sale that Pandora Store elevates a people, Yeezy Shoes Discount Marketplace or christian louboutin outlet adorns a crown. Toms Factory Outlet It was Jordan Store chiefly Adidas Originals Stan Smith employed Nike Air Max Cheap in nike air max running shoes religious disquisition, Nike Store which, Moncler Jackets Discount Marketplace giving rise to innumerable sects, greatly official NHL jerseys disturbed the new pandora charms interior Nike Roshe Run Sale spirit zapatilla adidas of the goedkope nike air max nation. Adidas Soccer Cleats Cheap That part of Soccer Boots Outlet nike his Nike Tn Requin Pas Cher time Nike Zapatos not Boty Nike Air so devoted, Cheap Nike Air Huarache was spent in securing North Face Outlet to chaussure Nike homme the reform party the lands, lay and cleric, which Michael Kors had been Nike Shox Cheap confiscated during the reign Stone Island Outlet of Ray Ban Sunglasses Cheap his immediate predecessors. 23 IS BACK Store But abercrombie and fitch store he was nike tn pas cher never popular. Ugg boots Sale Though his low garrulity and Nike Online Store set apothegms were hailed by the New Air Max 2017 vile minions Cheap Real Jordans by whom Adidas Yeezy Boost 350 For Sale he reebok running shoes was nike jordan shoes constantly surrounded, as Moncler Outlet Store the Air Jordan Retro Sale sublimation of TOMS For Sale wisdom, newest lebron shoes they air force one pas cher never Canada Goose Outlet failed Ugg Outlet Online Store to plant a thorn in the Cheap Nike Huarache breast Scarpe Air Max of the Discount Air Max nobles, new yeezy shoes and with them he Hugo Boss Sale was suivre un envoi an Hyperdunk 2014 object Negozi Pandora of unmitigated contempt—deeply Pandora Outlet felt, Timberland Outlet but not Adidas Shoes Discount Marketplace openly günstige nike schuhe expressed. Still cheap nike air max the Nike Shoes Sale Store courtiers Ugg Pas Cher Femme and canada goose jacket outlet the king Vans Black Sneakers got along pretty Chaussure Nike Air Max Pas Cher well, and each billige nike sko improved fitflops sale uk after a mutual Pandora Official Website acquaintance. He nike sneakers knew their Pandora Store instincts and their passions, Air Max Sneakers and they vans shoe store secured Jordan Shoes Air his favor by Yeezy Boost Sale Online sacrificing to his Pandora Store Sale egotism. In them he Cheap Michael Kors Handbags discovered an inordinate appetite for moncler jacket sale plunder, Jordan Sneakers For Sale and in him they saw an obtusity of Michael Kors Handbags Discount honor, and an Nike Shox discount Sale unscrupulousness of Nike Outlet conscience, that could be Air Nike made Doudoune Moncler Pas Cher sure Nike Soccer Cleats Boots instruments nike air in chaussure basket homme securing toms shoes outlet the spoils Discount Ray Ban Sunglasses of adidas store an scarpe hogan outlet incomplete Cheap Michael Kors reformation. He Air Max Pas Cher resolved nike mercurial soccer cleats to cater to canada goose jackets on sale their appetite, huarache sneakers and Cheap Toms Shoes Outlet they Nike Air Sneakers determined to obey Nike Air Women his ugg factory outlet rule, though they Nike Pas Cher Femme did not Louboutin Wedding Shoes at all TOMS OUTLET reverence Uggs For Cheap his majesty.

ugg store

PPST 2017.6.6
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/10/29 9:33  Updated: 2017/10/29 9:33
 Re: ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜ...
http://www.cheapslebron15.com Cheap Lebron Shoes
http://www.cheapslebron15.com Cheap Lebron 15
http://www.cheapslebron15.com Cheap Lebron 14
http://www.cheapslebron15.com Cheap KD 10
http://www.cheapslebron15.com Cheap Nike Air VaporMax
http://www.cheapslebron15.com Cheap Nike Air Max 2018
http://www.cheapslebron15.com Cheap Nike Kyrie 3
http://www.cheapslebron15.com Cheap Nike Kyrie 4
http://www.cheapslebron15.com Cheap Nike Soldier 11
http://www.cheapslebron15.com Cheap Nike Air Foamposite
http://www.cheapslebron15.com Cheap Nike Air Jordan 13
http://www.cheapslebron15.com Cheap Nike Air Jordan 32
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/10/29 9:33  Updated: 2017/10/29 9:33
 Re: ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜ...
http://www.cheapskd10.com Cheap Lebron Shoes
http://www.cheapskd10.com Cheap KD Shoes
http://www.cheapskd10.com Cheap KD 10
http://www.cheapskd10.com Cheap Nike KD 9
http://www.cheapskd10.com Cheap KD 10
http://www.cheapskd10.com Cheap Nike Lebron 14
http://www.cheapskd10.com Cheap Nike Air Foamposite
http://www.cheapskd10.com Cheap Nike Air Max 2017
http://www.cheapskd10.com Cheap Nike Air Max 2016
http://www.cheapskd10.com Cheap Nike Lebron 15
http://www.cheapskd10.com Cheap Nike Hyperdunk 2017
http://www.cheapskd10.com Cheap Nike Lebron Soldier 11
http://www.cheapskd10.com Cheap Nike Kyrie 4
http://www.cheapskd10.com Cheap Nike Kyrie 3
http://www.cheapskd10.com Cheap Nike Air Max 2018
http://www.cheapskd10.com Cheap Nike Jordan 32
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/10/29 9:34  Updated: 2017/10/29 9:34
 Re: ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜ...
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2018/4/2 0:06  Updated: 2018/4/2 0:06
 Re: เคล็ดลับในการอธิฐ�...
canada goose jackets
nfl jerseys
michael kors outlet
air max 90
mbt shoes
kate spade
pandora jewelry
gucci outlet
kate spade outlet online
coach outlet online
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
pandora outlet
coach outlet
cheap jordan shoes
michael kors outlet
uggs outlet
kate spade outlet store
ferragamo shoes
pandora charms sale clearance
canada goose uk
fitflop sandals
mulberry outlet
ray ban wayfarer
ugg boots clearance
oakley sunglasses
michael kors outlet
nmd adidas
christian louboutin outlet
michael kors outlet
mulberry outlet
mbt shoes clearance outlet
pandora outlet
kate spade outlet
canada goose jackets
pandora charms
mlb jerseys wholesale
pandora
canada goose outlet store
pandora jewelry
ugg,uggs,uggs canada
canada goose outlet store
michael kors outlet
michael kors handbags
cheap ugg boots
mont blanc
christian louboutin
michael kors outlet
jordan retro
adidas nmd
air max 90
michael kors outlet
polo ralph lauren
nike outlet store
uggs outlet
coach outlet
coach outlet
coach outlet
pandora charms outlet
canada goose outlet store
ray ban sunglasses
cheap jordans
coach outlet store online
kate spade sale
michael kors outlet
pandora outlet store
prada outlet
uggs outlet
canada goose outlet
pandora jewelry
coach outlet canada
pandora rings
adidas yeezy shoes
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin
ray ban sunglasses
pandora jewelry
oakley sunglasses
michael kors outlet online
cheap jordan shoes
canada goose outlet store
tory burch outlet
lacoste shoes
coach outlet online
cheap jordans
michael kors outlet
ugg boots clearance
coach factory outlet
ugg outlet
pandora outlet
fitflops sale clearance
ray bans
canada goose jackets
nmd adidas
pandora outlet
oakley sunglasses
canada goose outlet
pandora jewelry
valentino outlet store
coach outlet online
mcm outlet
uggs outlet
mont blanc outlet
coach outlet online
christian louboutin outlet
adidas yeezy
true religion outlet store
adidas nmd shoes
michael kors outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
polo ralph lauren
canada goose jackets
michael kors outlet clearance
coach outlet
moncler jackets
kate spade handbags
oakley sunglasses wholesale
air jordan shoes
pandora outlet
canada goose
ralph lauren uk
kate spade outlet online
coach outlet online
polo shirts
ralph lauren polo
birkenstock shoes
pandora charms outlet
coach outlet online
pandora jewelry
michael kors official site
mcm bag
adidas outlet store
kate spade outlet
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
coach outlet
moncler jackets
canada goose uk
coach outlet online
pandora outlet
michael kors outlet clearance
tory burch outlet
ugg boots
fred perry outlet
coach factory outlet
canada goose uk
yeezy boost
pandora jewelry
christian louboutin outlet
coach factory outlet
supreme t shirts
adidas nmd r1
fred perry polo shirts
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
uggs outlet
prada outlet store
nike outlet
tory burch outlet
adidas yeezy boost
hermes belts outlet
pandora charms
ralph lauren polo
fred perry clothing
christian louboutin shoes
canada goose
true religion jeans
nfl jerseys wholesale
polo ralph lauren
mlb jerseys
michael kors outlet clearance
pandora outlet
michael kors outlet online
prada handbags
adidas outlet
michael kors outlet online
coach outlet
mbt shoes
coach outlet store online
mbt shoes outlet
canada goose
longchamp outlet store
canada goose outlet store
oakley sunglasses
pandora outlet
air max shoes
valentino shoes
michael kors outlet clearance
uggs outlet
nike factory store
shenyuhang20180401
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2018/4/10 2:05  Updated: 2018/4/10 2:05
 Re: ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜ...
cc20180410
ray ban sunglasses sale
pandora charms sale clearance
birkenstock outlet
canada goose
discount oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
canada goose jackets
canada goose
coach outlet store
michael kors uk
mbt
philipp plein outlet
mcm outlet store
ray bans
tiffany and co jewelry
canada goose jackets
polo ralph lauren outlet
christian louboutin sale
mcm bags
canada goose coats
converse all star
oakley sunglasses outlet
cheap nike shoes
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
air jordan shoes
tiffany and co outlet
michael kors canada
red bottom heels
fitflops sale
kate spade handbags
michael kors outlet online
ralph lauren uk
adidas ultra boost
adidas yeezy shoes
ralph lauren outlet online
hermens
birkenstock outlet store
adidas nmd runner
moncler outlet online
mlb jerseys wholesale
pandora charms sale clearance
ralph lauren outlet
adidas yeezy
vans outlet store
yeezy shoes
ralph lauren outlet online
ralph lauren outlet
canada goose
ferragamo shoes
coach outlet online
pandora sale clearance
birkenstock sandals
adidas outlet
pandora outlet
hermes bags
gucci outlet
valentino outlet
tory burch outlet online
nike outlet store
canada goose jackets
kate spade outlet
canada goose sale
canada goose sale
timberland boots
canada goose jackets
michael kors
cheap jordans for sale
ugg boots
canada goose jackets
moncler sale
pandora charms sale
oakey sunglasses outlet store
louis vuitton factory outlet
canada goose jackets uk
coach outlet store
canada goose sale
michael kors outlet store
coach outlet online
north face outlet
longchamp bags
mlb jerseys
coach factory outlet online
christian louboutin shoes
ralph lauren sale clearance uk
prada outlet online
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses for women
fitflop uk
ecco outlet
pandora charms sale clearance uk
louis vuitton outlet
coach factory outlet
uggs outlet
moncler pas cher
kate spade outlet store
burberry handbags
canada goose coats
air max outlet
gucci outlet online
polo outlet online
moncler jackets
birkenstock uk
mbt shoes sale
nba jerseys wholesale
new balance outlet
new balance outlet store
coach outlet online
louboutin outlet
air max shoes
air jordans
canada goose jackets
ralph lauren outlet online
tory burch shoes
timberland outlet
coach factory outlet online
harden vol 1
canada goose coats
salvatore ferragamo shoes
moncler jackets
nmd adidas
nike air max 2018
ralph lauren
louis vuitton handbags
coach outlet online
nike sneakers
canada goose
kate spade outlet online
ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
supra for sale
tiffany outlet
birkenstock outlet store
canada goose parka
tods shoes
ugg boots sale
ugg outlet store
birkenstock sale
michael kors handbags
supreme shirts
coach factorty outlet online
mlb jerseys cheap
jordan shoes for sale
nike air max 90
ugg boots
michael kors outlet store
ugg canada
ferragamo outlet
canada goose outlet store
supreme clothing
michael kors outlet online
coach outlet online
nike shoes outlet
mont blanc pen
adidas yeezy boost
rolex replica watches
coach outlet online
michael kors outlet store
louis vuitton outlet online
supreme uk
kobe shoes
coach factory outlet
nike air max 97
fitflop sandals
nba jerseys cheap
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
cheap jordan shoes
adidas yeezy boost
pandora jewelry
coach outlet online
louis vuitton factory outlet
yeezy shoes
nike air max uk
louis vuitton outlet online
birkenstock outlet online
ugg outlet online
canada goose jackets
coach outlet online
coach outlet online
nike running shoes
nike air max 2018
pandora jewelry
pandora charms
coach outlet online
hermes handbags
ugg boots
kate spade outlet
fitflop uk
pandora charms outlet
cheap oakley sunglasses
ralph lauren uk
michael kors outlet
moncler outlet online
discount oakley sunglasses
timberland shoes
coach outlet
hollister sale
oakley sunglasses outlet
uggs outlet
moncler uk
christian louboutin shoes
cheap jordan shoes
kate spade outlet online
coach factory outlet online
pandora charms outlet
kate spade outlet
ralph lauren uk
ugg outlet online
michael kors
ecco shoes for women
supra for sale
pandora jewelry store
pandora jewelry outlet
cheap oakley sunglasses
nike outlet online
adidas outlet online
pandora charms
michael kors outlet online
cheap air max
salvatore ferragamo outlet
birkenstock sale
cheap air jordans
coach outlet canada
moncler coats
moncler outlet online
cheap ray ban sunglasses
kate spade handbags
mulberry uk
cheap nfl jerseys wholesale
longchamp sale
nike outlet
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet online
polo ralph lauren
birkenstock shoes outlet
nike outlet store
nfl jerseys
pandora jewelry
michael kors outlet online
polo ralph lauren
michael kors
ugg boots outlet
nike outlet store online
the north face outlet
moncler jacket
pandora jewelry outlet
michael kors outlet store
tory burch outlet online
fred perry polo shirts
ugg boots
yeezy boost
polo ralph lauren outlet
cheap jordan shoes
durant shoes
fitflops sale clearance
adidas outlet online
coach outlet store online
abercrombie kids
uggs outlet
prada shoes
oakey sunglasses outlet
adidas campus shoes
michael kors outlet
valentino
adidas superstars
kate spade outlet online
yeezy boost 350
timberland outlet store
coach factory outlet online
adidas yeezy boost 350
michael kors outlet clearance
cheap jordan shoes
coach outlet store
hermes bag
michael kors outlet online
abercrombie and fitch canada
canada goose jackets
adidas nmd r1
cheap ugg boots
adidas store
asics outlet
supreme shirts
adidas outlet online
coach outlet store online clearance
coach outlet store online
air max
reebok outlet
coach factory outlet online
ugg boots women
cheap jordans
coach outlet store online
ugg sale
pandora charms uk
valentino outlet
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren sale
mulberry handbags
coach outlet online
coach outlet online
adidas yeezy boost
adidas nmd r1
canada goose jackets
mlb jerseys cheap
louboutin shoes
pandora charms sale clearance
moncler uk
jordan shoes
michael kors outlet online
coach factory outlet online
yeezy boost 350
louboutin shoes
longchamp outlet
louboutin outlet
vans outlet
mulberry outlet uk
adidas originals
cheap oakley sunglasses
coach factorty outlet online
nike air max 2019
coach factory outlet online
pandora charms sale clearance
jordans
canada goose
coach outlet online
ugg canada
polo ralph lauren outlet online
tory burch handbags
toms outlet store
cheap air jordans
tory burch outlet store
ray ban glasses
cheap jordan shoes
pandora rings
nike shoes
coach factory outlet
canada goose jackets
ray ban sunglasses discount
timberland outlet
ralph lauren
air max 90
coach outlet store online
canada goose sale
air jordan retro
coach factory outlet online
discount ray ban sunglasses
cheap oakley sunglasses
adidas outlet store
pandora jewelry
hollister clothing store
coach factory outlet
kate spade outlet online
ralph lauren outlet
air jordan shoes
birkenstock uk
nike zoom
coach outlet online
ugg boots
canada goose jackets
moncler outlet online
pandora uk
skechers outlet
canada goose coats
christian louboutin shoes
fitflops sale
mont blanc pens
kate spade outlet online
adidas superstar shoes
burberry outlet online
coach outlet online
nike outlet online
nike huarache shoes
moncler sale
air max
nmd adidas
air max
cheap air jordans
cheap jordan shoes
nfl jerseys
fitflops sale clearance
fitflop shoes
the north face jackets
coach factory outlet
nike outlet
canada goose jacket
yeezy boost 350
kate spade handbags
mulberry
michael kors outlet online
ray ban sunglasses outlet
pandora charms outlet
adidas outlet store
fitflop sandals
cheap jordans
pandora charms
pandora charms sale
ugg outlet store
puma outlet
red bottoms
ralph lauren uk
oakley sunglasses outlet
ugg outlet
yeezy boost 350
birkenstock outlet
adidas shoes
nike outlet store
philipp plein
adidas sneakers
canada goose jackets
louis vuitton outlet store
michael kors outlet store
fred perry outlet
michael kors outlet online
cheap jordan shoes
ralph lauren outlet online
converse outlet
hermes bags
toms shoes
toms outlet online
timberland boots outlet
coach factory outlet online
birkenstock shoes
moncler
rolex replica watches for sale
coach outlet online
cheap jordans free shipping
louis vuitton outlet
retro 11
red bottom
yeezy shoes
gucci outlet online
polo ralph lauren outlet online
adidas nmd r1
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet online
nike air max 97
coach factory outlet
michael kors bags
mbt
cheap oakley sunglasses
pandora charms outlet
adidas nmd r1
coach outlet online
christian louboutin shoes
moncler coats
nike sneakers
ray ban sunglasses outlet
longchamp outlet store
adidas yeezy
fitflops sale
hollister clothing
pandora outlet
birkin handbags
michael kors bags
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet store
fitflop shoes
fitflops uk
cc20180410
Reply

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬