ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

16 user(s) are online (4 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 1
Guests: 15

ߛߏ߬ߟߏ, more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊߟߍߙߘߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
Posted by ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ on 2017/5/19 18:00:00 (105 reads)

ߞߏ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊߙߌߟߏ߲ ߣߊ߬ߕߐ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߘߊ߫߸ ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬، ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߥߎߟߊߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫߸ ߘߓߊ߬ߕߊ ߣߌ߲߬ ߕߟߋ߬߂߁ ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖ߭ߎߡ ߠߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߞߊߙߌߟߏ߲߸ ߅߲/߂߁ ߞ.ߜ.߇߈߂/߂߀߁߇ ߣߌߦߐߙߞ ߉:߃߀߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߁߃ߙߋ߲ ߃߀ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸  ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫،ߜߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߕߐ߬ߣߐ ߥߊ߬ߙߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߞߐߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߞߏ ߟߋ ߡߍ߲ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߐ߫ ߡߐ߰ ߞߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߞߟߏ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߎ߲߫ ߠߊ߫ ߘߊ߱ ߘߐ߫، ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߡߙߌߦߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߘߐߢߌߡߌ߲߫ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߞߐ߫
ߕߐ߲ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:
ߒ.ߥ.ߛ.ߖ.ߞߣߐߟߊ߫ ߞߎߙߎ߲ߘߎ
ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߍ߬ߞߙߎ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߕߊ߰ߡߊ߬ߟߌ ߛߙߊߕߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߸ ߛߓߍߘߓߊ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߣߌ߭ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߍ߰ ߟߊ߫
ߛߌ߰ߘߊ ߝߟߐ: ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬
ߞߎ߬ߙߎ߬ߘߎ߬ߛߋ߲ ߁
ߡߐ߰ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߥߟߊ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߒ.ߥ .ߛ.ߖ. ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߟߋ߬ ߛߙߊ߬ ߝߊ߬ߓߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߟߊ߫
ߞߎ߬ߙߎ߬ߘߎ߬ߛߋ߲߲߂߲: ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬
ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߬ߛߋ߲ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߝߏ߲ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߛߌ߲ߝߏ߲ ߣߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ ߟߊ߫ ߓߍ߬ߡߊߞߊ߲ ߠߊ߫
ߛߌ߰ߘߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ : ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ
ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎߛߋ߲߲ ߇߲: ߛߋߞߏߦߊ
ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ ߟߋ߬ ߘߍ߬ߞߙߎ ߟߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߛߊ߲ߐߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱߱ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ : ߗߋ߲ߘߋ߲߫ 2-2 ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߗߋ߬ߟߊ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߛߓߍߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫
ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎߛߋ߲߲ ߈߲: ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ
ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
ߊ)- ߟߊ߬ߥߊ߲ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߜߙߊ
ߛߋߓߊ߯ߦߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߬ߥ ߊ߲ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߜߙߊ ߏ߬ ߧߍ߫
ߝߟߐ: ߞߊ߬ ߘߍ߬ߞߙߎ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߞߣߐߟߊ ߞߎߙߎ߲ߘߎ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ
ߝߌߟߊߣߊ߲: ߞߊ߬ ߛߓߍߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߛߏ߯ߙߏ߫
ߋ)- ߘߋ߬ߙߌ߬ߒߠߊ ߟߊ߬ߘߍ : ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߥߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߓߊ߯ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ ߜߙߊ ߦߴߏ߬ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡ.ߞ. ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߐ߲߬ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߓߍߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ ߘߏ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߣߴߏ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߓߍߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߣߴ ߊ߬ ߛߕߊ ߘߝߊ߫ ߘߊ߫، ߞߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߊ߫ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߥ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߘߐߞߕߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߙߋߞߋ ߜߘߍ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߟߴߊ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߒ߬ߠߊ߬ ߟߊߘߍ ߢߣߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߛߍ߫ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߣߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߛߓߍߘߊ ߟߎ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߓߊߢߐ߲߮ ߝߌ߬ߟߊ 3 /2 ߘߐ߫ ߸ ߡߙߌߘߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊ߲ߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ ߓߟߏ߫ ߸ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߌߟߊ߫ ߝߍ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߝߊ߲߬ߓߊ߬ߦߊ ߟߊ߫
ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎߛߋ߲߁߀߲: ߓߊ߯ߙߊ ߞߎ߲߬ߕߊ
ߒ.ߥ .ߛ.ߖ. ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߛߊ߲ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߣߐ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ ߕߟߋ߬ ( ߝߟߐ ) ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ( ߃߁) ߘߌ߫.
ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߝߟߐ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߥߊߟߌߟߌ ߡߊ߬߸ ߣߴߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߓߟߏߦߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.
ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:
ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊ߬ߘߍ߬ ߝߟߐ߸ ߝ.߁߄߃߇ ߛߎ߲ߞߊߙߏߡߊߞߐߣߐ߲ ߁ ߞ.ߜ. ߇߈߁/߂߀߁߆/ ߘߓߊ߬ ߈
ߓߌ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬:  
ߊ)- ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߰ ߘߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߟߐ߲
ߋ)- ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߢߍߥߟߊ ߕߋ߬ߟߌ
ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬:
߁- ߟߊ߬ߘߍ ߢߍߥߟߊ ߟߊߘߊ߲ߠߌ߲
߂- ߓߟߏߟߊߘߍ ߢߍߥߟߊ ߟߊߘߊ߲ߠߌ߲
߃- ߟߐ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߌ
߄- ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߞߍߕߊ ߟߊߘߊ߲ߠߌ߲
ߞߎߡߘߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐߢߌߡߌߣߍ߲ ߞߐ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߬:
ߊ) ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߢߣߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߣߍ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߞߐߓߊ߮ ߓߍ߯ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߰ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߊߛߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ߘߊ ߦߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߣߌ߲߬ ߂߂ / ߇߈߁/߂߀߁߆.
ߋ)- ߟߊ߬ߘߍ߬ߞߏ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߓߍ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߟߐ߯ߞߎ߲߫  ߝߌ߬ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬߸ ߦߏ߫ ߕߘߍ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߁߃:߀߀ ߣߌ߫ ߣߌߦߐߙߞ ߛߐ߱ߡߊ߬߉:00 ߡߊ߬.
ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߃ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߎ߲߰ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߟߊ߫ ߅ ߛߙߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߘߌ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫
ߌ) - ߓߟߏߟߊߘߍߞߏ ߓߟߏ ߡߊ߬߸ ߓߍ߲߬ ߞߍߣߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߛߙߊ߬ ߝߓߊ߬ߘߋ߲ߧߊ ߟߊ߫߸ ߛߊ߲ ߞߋߟߋ߲ ߓߟߏߟߊߘߍ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߂ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ ߓߍ߯ ߘߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߓߟߏߘߐߢߌ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߝߏߣߌߛߙߋߦߊ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ ߛߋ߲ߠߊ߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫.
-       ߥߊߘߌ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߢߊ ߘߐ߫: ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߟߊߞߊ߬ ߝߊ߬ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊߘߌ ߟߊߕߊ߯ ߏ߬ ߟߊ߫
-       ߝߊ߬ߛߏ߬ ߖߌߣߍ ߞߣߐ߫: ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߟߊ߫:  00224628740439 orange mony
ߡߊߡߊߘߎ߬ ߝߏߝߣߊ߫ (ߓߊ߬ߞߙߐ߬ߓߊ): 76453468
ߞߊ߬ ߘߟߊ߫ ߁߂ ߛߙߊ߬ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫، ߣߌ߫ ߞߊߙߏ߫ ߁߂ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߓߐ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߘߐ
ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ  ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2017/5/23 18:50:00 - ߕߌߖߌ߫ ߢߌߣߌ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߐ߰ߖߌ ߘߎ߲߭ ߞߘߐ߫
2017/5/23 13:10:00 - ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߘߏ߫ ߝߟߍ߫
2017/5/21 22:20:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
2017/5/19 18:00:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߜߙߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2017/5/19 8:50:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ
2017/5/17 17:20:00 - ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߣߊ߬ߕߌ߰ ߡߙߎߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫
2017/5/16 4:00:00 - ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߣߍ߯ߣߍ߫߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߎ߬ߡߊߦߌߟߊ ߞߎ߲ߓߊ߲ߞߊ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߞߍ߫
2017/5/15 19:02:18 - ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ߬ ߥߣߊ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬
2017/5/15 18:55:16 - ߒߞߏ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߥߣߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬
2017/5/15 16:10:00 - ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߞߌߣߊ߫ ߞߘߐ ߓߘߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߞߎߘߊ ߡߊ߬

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬