ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

21 user(s) are online (4 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 21

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߓߊ߫ ߞߍ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/7/6 15:30:00 (223 reads)

ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲߫ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߕߟߋ߬ ߅؟߂߀߁߇߸ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߏߣߍ߲߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߘߐߕߊ߯ߡߊ ߟߊ߫߸  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߊ߬ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߞߏ߲ߞߏ߲߫ ߞߣߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߥߎߟߊߖߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߞߏ߫ ߓߞߏ߫ ߤߙߊߡ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߎ߮ ߕߋ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߁߄ ߞߍ߫ ߛߎ߭ ߘߴߌߞߘߐ߫߸ ߣߌ߲߬ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲ߕߌ߬ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫. ߡߐ߰ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߓߞߏ߫ ߤߙߊߡ ߠߋ߬ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߏ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߊ߬ߡߊ ߘߏ߲߭ ߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߛߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߕߏ߲ߒߘߐ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬. ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߡߌ߬ߙߌ߬ߘߌ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߓߏ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߙߐ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊߦߌߕߐ ߡߊ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߊߞߏߟߐ߲߫߸ ߞߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫: ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߘߐ߬ߡߊ߬ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߏ߲߭ ߠߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬.  ߕߌߢߍߟߌ ߢߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߏ߫ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫" ߞߏߡߊߘߜ߭ߎ߫ ߦߏߓߋ߫ " ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐ߭ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߊߝߍ߬߸ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬.     

    ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: niger.jpg 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/4/18 9:30:00 - ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߊ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߞߐ߫ " ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌߤߟߊ ߟߎ߫ ߘߐ߬ߢߌ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߜߊ߬ߙߊ߬ " ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫.
2018/4/18 5:10:00 - ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߡߊߞߟߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߛߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬
2018/4/18 4:20:00 - ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߒߞߏ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬
2018/4/13 23:30:00 - ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߜߙߊ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/4/13 4:10:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ߲ ߘߐ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬
2018/4/11 9:50:00 - ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߐߓߎ߬ߘߎ߲߬ ߠߊ߫
2018/4/9 15:20:00 - ߣߛߌ߬ߛߏ߲ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߕߎߜ߭ߋ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
2018/4/5 15:20:00 - ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߑߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߓߘߊ߫ ߘߊߦߟߍ߬
2018/4/3 15:20:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߙߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߛߋߟߎ߫ ߘߊߟߍ߲ ߝߍ߬ ߞߎߣߎ߲߬
2018/3/31 10:20:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬