ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

30 user(s) are online (7 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 30

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߞߘߐߝߐ

ߊߝ.ߟ.ߘ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߓߊ߫ ߞߍ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/7/6 15:30:00 (156 reads)

ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲߫ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߕߟߋ߬ ߅؟߂߀߁߇߸ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߏߣߍ߲߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߘߐߕߊ߯ߡߊ ߟߊ߫߸  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߊ߬ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߞߏ߲ߞߏ߲߫ ߞߣߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߥߎߟߊߖߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߞߏ߫ ߓߞߏ߫ ߤߙߊߡ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߎ߮ ߕߋ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߁߄ ߞߍ߫ ߛߎ߭ ߘߴߌߞߘߐ߫߸ ߣߌ߲߬ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲ߕߌ߬ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫. ߡߐ߰ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߓߞߏ߫ ߤߙߊߡ ߠߋ߬ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߏ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߊ߬ߡߊ ߘߏ߲߭ ߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߛߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߕߏ߲ߒߘߐ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬. ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߡߌ߬ߙߌ߬ߘߌ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߓߏ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߙߐ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊߦߌߕߐ ߡߊ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߊߞߏߟߐ߲߫߸ ߞߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫: ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߘߐ߬ߡߊ߬ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߏ߲߭ ߠߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬.  ߕߌߢߍߟߌ ߢߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߏ߫ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫" ߞߏߡߊߘߜ߭ߎ߫ ߦߏߓߋ߫ " ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐ߭ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߊߝߍ߬߸ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߟߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬.     

    ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: niger.jpg 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2017/9/16 17:00:00 - ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ߫ ߞߓߊ߫ ߝߟߐ߫ ߓߘߊ߫ ߛߌ߮
2017/9/15 15:40:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߣߍ߬ߞߏ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߓߘߊ߫ ߓߏ߬ߛߌ߫ ߖߊ߬ߞߟߌߣ ߛߎߟߑߕߊ߲߫ ߓߟߏ߫
2017/9/15 3:10:00 - ߕߌ߲ߓߌߘߌߘߊߞߏ ߓߘߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߡߎߣߌߞ ߛߌ߬ߟߊߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬
2017/9/9 11:00:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲
2017/9/6 4:00:00 - ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߝߋߎ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߬
2017/9/2 4:20:00 - ߞߊ߬ߙߊ߬ߡߐ߰ ߛߊ߲ߞߊߙߋ ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߕߍ߫ ߄ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟
2017/8/25 15:30:00 - ߡߐ߰ ߂߂ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߍߘߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߓߌ߬
2017/8/25 9:20:00 - ߎ߳ߋߝߊ ߓߘߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫߂߀߁߆ ߣߌ߫ ߂߀߁߇
2017/8/23 6:30:00 - ߢߡߊ߬ߕߏ߲ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߕߣߍ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߰ ߓߏ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫
2017/8/21 17:50:00 - ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߓߘߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߬ߞߊ߫ ߡߐ߱ ߆߉ ߜߍ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬