ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

23 user(s) are online (8 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 1
Guests: 22

ߛߏ߬ߟߏ, more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐߘߍ߫ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߓߍߙߑߟߍ߲߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/7/8 15:30:00 (206 reads)

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߊ߬ߘߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߓߍߙߑߟߍ߲߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߘߊ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߕߐ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߊ߬ߘߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ﴿ ߊߟߑߡߊ߲ߘߎ߯ ﴾ ߊߟߑߡߊ߲ߘߎ߯ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߊ߬ߘߐ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߗߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߍ߬ߣߍ߲߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߕߊ ߢߌ߲߬ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ ߝߏߦߌ ߡߊ߬߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߟߊ߬ߝߛߊ ߥߙߎߞߌ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߢߌ߲߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߐ߫ ߦߙߐ߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߓߊߟߌߦߊ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߓߊߏ߬߸ ߌ ߓߊ߯ ߝߊ߬ߛߏ ߡߊߞߊߘߊ߲߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߥߙߎߞߌ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߕߌߙߌ߲ ߘߐ߫߸ ߣߴߌ ߡߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߥߙߎߞߌߞߏ ߘߌ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߏ߬ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߲ߘߍ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫، ߘߎߢߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬، ߡߍ߲ ߥߙߎߞߌߣߍ߲߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߵߊ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߊ߲ ߧߋ߫ ߖߌ߲߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ߫ ߛߍ߲ߓߍߡߊ ﴿ ߡߊ߰ߙߌ ﴾ ߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߡߙߌ ߛߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬، ߛߴߊ߲ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ ߠߊ߬ߞߊߟߌߦߊ߫.              ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: alpha-1.jpg 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2017/11/24 14:20:00 - ߡߐ߰ ߂߃߅ ߣߌ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߖߘߍ߬ߝߊ߰ߛߎ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߋߖ߭ߌߔߑߕ
2017/11/24 9:30:00 - ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߙߏ߬ߝߏ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߙߏߝߏ ߛߍ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߢߐ߲ߦߋ ߓߌ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߡߊ߬
2017/11/24 8:20:00 - ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߛߊ߲߬ ߃߀ ߕߘߍ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߘߌ߫
2017/11/24 3:20:00 - ߖ߭ߌ߲ߓߊߓߏߦߋ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߎߘߊ ߘߌ߫ ߟߊߛߌ߰ ߓߌ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߡߊ߬
2017/11/22 14:30:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߦߋ߫ ߕߏ߲߬ߘߊ ߦߋ߫ ߞߙߌߞߍ ߘߐ߫.߸
2017/11/19 12:05:57 - ߞߍߞߎߘߊ
2017/11/19 10:50:00 - ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߊ߮ ߢߍߥߟߊ ߂߀߁߇ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫
2017/11/19 3:40:00 - ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߖߎߟߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߓߌ߫
2017/11/19 2:50:00 - ߡߐ߱ ߕߍ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߝߐ߫ ߝߊ߬ߣߊ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߒ߬ߞߵߌ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬
2017/11/18 8:10:00 - ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߺߺߺߘߍ

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬