ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

21 user(s) are online (4 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 21

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐߘߍ߫ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߓߍߙߑߟߍ߲߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/7/8 15:30:00 (259 reads)

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߊ߬ߘߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߓߍߙߑߟߍ߲߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߘߊ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߕߐ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߊ߬ߘߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ﴿ ߊߟߑߡߊ߲ߘߎ߯ ﴾ ߊߟߑߡߊ߲ߘߎ߯ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߊ߬ߘߐ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߗߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߍ߬ߣߍ߲߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߕߊ ߢߌ߲߬ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ ߝߏߦߌ ߡߊ߬߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߟߊ߬ߝߛߊ ߥߙߎߞߌ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߢߌ߲߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߐ߫ ߦߙߐ߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߓߊߟߌߦߊ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߓߊߏ߬߸ ߌ ߓߊ߯ ߝߊ߬ߛߏ ߡߊߞߊߘߊ߲߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߥߙߎߞߌ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߕߌߙߌ߲ ߘߐ߫߸ ߣߴߌ ߡߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߥߙߎߞߌߞߏ ߘߌ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߏ߬ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߲ߘߍ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫، ߘߎߢߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬، ߡߍ߲ ߥߙߎߞߌߣߍ߲߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߵߊ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߊ߲ ߧߋ߫ ߖߌ߲߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ߫ ߛߍ߲ߓߍߡߊ ﴿ ߡߊ߰ߙߌ ﴾ ߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߡߙߌ ߛߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬، ߛߴߊ߲ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ ߠߊ߬ߞߊߟߌߦߊ߫.              ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: alpha-1.jpg 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/4/18 9:30:00 - ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߊ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߞߐ߫ " ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌߤߟߊ ߟߎ߫ ߘߐ߬ߢߌ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߜߊ߬ߙߊ߬ " ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫.
2018/4/18 5:10:00 - ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߡߊߞߟߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߛߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬
2018/4/18 4:20:00 - ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߒߞߏ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬
2018/4/13 23:30:00 - ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߜߙߊ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/4/13 4:10:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ߲ ߘߐ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬
2018/4/11 9:50:00 - ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߐߓߎ߬ߘߎ߲߬ ߠߊ߫
2018/4/9 15:20:00 - ߣߛߌ߬ߛߏ߲ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߕߎߜ߭ߋ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
2018/4/5 15:20:00 - ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߑߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߓߘߊ߫ ߘߊߦߟߍ߬
2018/4/3 15:20:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߙߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߛߋߟߎ߫ ߘߊߟߍ߲ ߝߍ߬ ߞߎߣߎ߲߬
2018/3/31 10:20:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬