ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

25 user(s) are online (5 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 25

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߞߐ߬ߘߐ ߣߌ߫ ߞߘߐ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߣߊ߬ߣߌߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߛߌߣߌ߲ߞߐ߫
Posted by diane on 2017/7/11 5:20:00 (253 reads)

ߒߞߏ ߘߐ߫: "ߞߐ߬ߘߐ" ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߘߌ߫ ߓߍߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫، ߥߟߊ߫ ߛߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߘߐߓߊ߲߫. ߊ߬ߟߋ ߛߌ߬ߣߊ ߟߋ߬ "ߘߐ߮" ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߒ ߞߘߐ߬، ߒ ߘߐ߯.
ߒߞߏ ߘߐ߫ "ߞߘߐ" ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߎ߯ ߜߘߍ߫ ߓߘߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍߓߊ߯ߦߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߎߘߊ ߘߌ߫، ߞߵߊ߬ߟߋ ߞߍ߫ "ߞߘߐ" ߘߌ߫ ߛߊ߫. ߏ߬ ߞߘߐ ߞߏ߫ "ߞߘߐ" ߏ߬ ߛߌ߬ߣߊ ߟߋ߬ "ߞߎߘߊ ߘߌ߫". ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫  ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊߏ߬ "ߞߐ߬ߘߐ" ߦߋ߫ ߕߐ߮ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߞߎߡߊ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߸ ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߝߌߟߊߣߊ߲، ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ "ߞߐ߬ߘߐ" ߝߐߢߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ "ߞߘߐ" ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߊ߬ ߕߎ߲߱ ߘߐ߫ ߕߐ߮ ߞߐ߫، ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߗߍ߬_ߞߘߐ، ߡߛߏ߬_ߞߘߐ، ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߌ߱ ߓߘߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߫߸ ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߖߣߊ߫ ߛߌߛߍ߲߬.
ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ "ߡߛߏ߬ ߝߟߐ" ߡߊ߬ ߞߏ߫ "ߡߛߏ߬ ߞߘߐ"߸ ߏ߬ ߛߌ߬ߣߊ ߟߋ߫ "ߡߛߏ߬ ߞߎߘߊ" ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߝߐߛߎ߲ ߦߋ߫ "ߞߘߐ" ߏ߬ ߟߋ ߘߌ߫ ߝߛߊߦߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ "ߡߛߏ߬_ߞߘߐ" ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߛߌ߬ ߖߊ߲ߧߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߊ߫ "ߞߘߐ" ߝߐߛߎ߲ ߦߋ߫ "ߞߐ߬ߘߐ" ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߝߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߍ߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬، ߏ߬ ߟߋ ߘߴߊ߬ ߞߍ߬߸ ߣߊ߫ ߡߛߏߞߘߐ ߞߘߐ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߣߊ߫ ߗߍߡߐ߮ ߘߌ߫߸ ߥߟߊ߫ ߣߊ ߗߐߡߐ߮ ߘߌ߫.
ߒߞߏ ߘߐ߫: ߡߐ߰ ߛߌ߬ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲ ߞߘߐߞߓߐ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߗߐ߬ߡߐ߮ ߥߟߊ߫ ߗߍ߬ߡߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߫ ߗߍ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߓߍ߫ ߡߛߏ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߕߍ߫ ߞߣߐߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߦߏ߫ ߗߍ߭߸ ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߗߍ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬߸ ߓߊߏ߬ ߗߍ߭ ߕߍ߫ ߞߣߐߕߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߒ ߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߗߍߡߐ߰ ߦߊ߫، ߒ ߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߬ߡߐ߰ ߦߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߡߐ߮ ߣߌ߫ ߗߐ߬ߡߐ߮ ߝߐ߫ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߭ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫، ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߊ߬، ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߡߛߏ߬ ߡߊ߲ߞߕߎ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ﴿ ߗߍ߬ߡߐ߮، ߞߍ߬ߡߐ߮ ߗߍ߬ߓߊ، ߞߍ߬ߓߊ ﴾ ߕߎ߲߰ ߏ߬ ߟߊ߫، ߦߏ߫ ߣߊ߫، ߡߛߏ߬، ߕߍߣߍ߲߫، ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߏ߬ ߢߊ ߦߏ߫ ﴿ ߡߛߏ߬_ߗߍ߬ߓߊ، ߡߛߏ߬ߞߍ߬ߓߊ ) ، ( ߣߊ߫ ߗߍߡߐ߯، ߣߊ ߞߍߡߐ߮ ).
ߒ߬ߓߊ߬ ߞߍߢߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߣߊ߬ ߡߛߏ߬_ߞߘߐ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬_ߞߍ߬ߓߊ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫.
ߒߞߏ ߘߐ߫: ߛߌߣߌ߲߫، ߞߎߣߎ߲߬، ߞߐ߫، ߢߍ߫، ߊ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߞߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߘߐ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߊ߰ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߴߊ߬ ߛߌ߬ߣߊ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߍߢߊ ߡߊ߬، ߦߏ߫ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߓߌ߬ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߍߡߊ߬، ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߘߌ߫. ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌߣߌ߲_ߞߍ߲ߘߍ߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߛߌߣߌ߲ߦߊ ߞߍ߲ߘߍ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߌ߬ ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ߬ ߖߏߣߊ ߞߊ߲߬. ߣߌ߲߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߦߋ߫ ߟߏ߲ ߠߊߕߎ߲߰ߠߊ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߣߊ߬ߕߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߟߏ߲ ߢߍ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߰ ߟߏ߲ ߞߐ߫ ߟߋ߬؟ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߥߊߕߐ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߢߍߝߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߘߌ߫ ߘߋ߲߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߲ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߲ ߢߍ ߘߌ߫، ߓߊߏ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߢߍ߫߸ ߊ߲ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫.
ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߜߍ ߘߐ߫߸ ߊ߲ ߓߊ߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߲ ߞߐ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߲ ߞߕߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߞߊ߬ ߢߝߍߕߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߲ ߢߍ߫.
ߒߞߏ ߘߐ߫: ߞߎߣߎ߲߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߕߊ߫ ߟߏ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߐ߲߰ߣߍ߲߫ ߓߌ߬ ߢߍ߫، ߊ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߟߏ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫، ߛߌߣߌ߲߫ ߓߊ߯ ߟߴߊ߬ߟߋ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߓߌ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬߸ ߦߴߏ߬ ߦߋ߫ ߟߏ߲ ߠߊߕߎ߲߰ߠߊ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߢߍ߫، ߊ߬ߦߌ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߋ߬ ߣߌ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߠߋ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߏ߲ ߠߊߕߎ߲߰ߠߊ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߞߎߣߎ߲߬ߛߌߣߌ߲߫ ߥߟߊ߫ ߞߎߣߊ߬ߛߌߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߞߎߣߎ߲߬ߞߐ߫ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫.
ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߞߐ߫ ߕߍ߫ ߞߐ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯، ߊ߲ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߓߌ߬ ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߛߌߣߌ߲߫ ߝߐ߫ ߞߊߡߊ߬߸ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߛߌߣߌ߲ߞߍ߲ߘߍ߫ ߘߌ߫، ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߓߌ߬ ߞߍ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߣߌ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫߸ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߞߎߣߎ߲߬ߞߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߣߌ߲ߞߐ߫، ߡߊ߲߬ߘߋߋ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߓߌ߬ ߣߌ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߍ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߌ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߞߍ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߘߌ߫ ߞߕߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߘߌ߫ ߢߍߕߐ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߞߏ߫ ߞߎߣߎ߲߬_ߛߌߣߌ߲߫ = ߞߎߣߊ߬ߛߌߣߌ߲߬، ߞߊ߬ ߓߌ߬ ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߕߏ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬.
ߟߊߓߊ߲ ߘߐ߫: ߡߛߏ߬_ߗߍ߬ߓߊ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߞߘߐ߬ߓߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫.
ߞߎߣߎ߲߬ߞߐ ߝߣߊ߫ ߣߌ߫ ߞߎߣߊ߬ߛߌߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߛߌߣߌ߲ߞߐߓߊ߫ ߣߌ߫ ߛߌߣߌ߲ߞߍ߲ߘߍ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫.
ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫.

Rating: 10.00 (1 vote) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/5/7 8:00:00 - ߝߘߌߢߐ߲߯ߘߐ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߋߡߊ߬ߟߌ، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߐߓߕߏ߲ ߠߊ߫
2018/5/2 15:30:00 - ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߎߙߎ߲ߞߎߟߌ ߟߊ߫ ߊߙߑߡߋߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫
2018/4/28 9:50:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/4/27 19:10:00 - ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߰ ߛߓߍߟߌ؟
2018/4/27 15:00:00 - ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߢߐ߫ ߘߎߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߂ ߡߊ߬
2018/4/25 7:20:00 - ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߊ߫ ߓߌ߬
2018/4/22 6:20:00 - ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߞߎ߬ߣߊ߬ߓߐ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫
2018/4/20 7:10:00 - ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߓߐ ߞߍߕߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫
2018/4/20 5:10:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߕߎ߲߯ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߝߍ߬
2018/4/19 17:10:00 - ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬