ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

26 user(s) are online (7 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 26

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߥߟߊ߬ߘߊ ߁߁߲: ߟߊ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߟߊ߫
Posted by diane on 2017/8/2 15:50:00 (181 reads)

ߛߌ߰ߘߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ߲: ߟߊ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߟߊ߫:
ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߞߏ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߡߊ߬߸ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲ ߡߊ߬߸ ߣߊߟߌ߬ߕߎ߲߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߌ߫ (ߕ.ߖ.)، ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߟߍߙߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߐ߲߰ ߘߴߊ߬ ߢߍ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߞߕߌߦߊ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߝߟߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߕߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߗߍ߰ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߗߋߞߊ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߗߋߞߊ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲.  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߟߊߞߎ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߴߏ ߖߌ߰ ߦߙߐ ߓߟߏߡߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌߦߊ ߘߐ߫. ߞߵߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߯ ߓߟߏߞߍߒߠߓߊߟߌ ߞߊߡߊ߬ ߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߲߬ߜߏߦߊ ߘߐ߫(߁)، ߊ߬ߟߋ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߓߘߍ߬ߦߊ ߓߟߏߡߦߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߊ߯ߟߌ ߣߌ߫ ߓߎ߯ߟߌ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߏߟߌ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߊ߬ ߞߘߐߕߊ߭ ߟߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߢߣߊߡߦߊ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߊߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤߊߞߟߌߟߕߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߡߊ߬:

ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ߕߊ ߟߎ߬:
߁- ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߍ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬: ﴿ ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߡߊ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.﴾ [ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߟ. ߁ ]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏ߫ : ﴿ ߊ߲ ߧߋ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߋ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߌ ߦߟߌߘߏ߲߫ ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫߸ ߤߟߴߊ߬ ߓߊ߯ ߕߘߍ߬ ߞߴߌ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫.﴾ [ ߦߛߎߝߎ߫ ߟ.߃ ]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏ߫: ﴿ ߒ߬ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߟߋ߬߸ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߞߕߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߦߘߵߌ ߟߊ߫، ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߌ ߞߊߣߵߌ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߒߕߋ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߟߍ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬. ﴾ [ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟ.߁߀߅ ]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏ߫ : ﴿ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߦߴߊ߬ ߜߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬. ߦߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐߜߍ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬. * ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߞߛߌ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߦߋߟߋ߲ ߡߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߞߊ߲߬.﴾ [ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߟ.߁߅-߁߆ ]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏ߫ : ﴿ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߒ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߵߏ߬ ߕߍ߫ ߝߌ߬ߟߌ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߲߬ߜߏߦߊ߫. * ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߒ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߟߊ߫߸ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߛߕߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߛߌ߰ߣߴߏ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߴߊ߬ ߝߎߦߋ߲ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲. * ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ߸ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߌ ߞߊ߬ ߒ ߝߎߦߋ߲ߠߡߊ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߫߸ ߒ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߕߘߍ߬ ߢߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ﴾ [ ߕ߭ߤߊ߫ ߟ.߁߂߃-߁߂߅ ]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏ߫: ﴿ ߤߋ߫߸ ߟߍߙߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬. * ߞߊ߬ߙߏ߲ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ ߡߵߊ߬ ߢߍߕߐ߫ ߥߟߴߊ߬ ߞߕߐ߫، ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߟߊ߫. ﴾ [ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߟ.߄߁-߄߂ ]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫: ﴿ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ﴾ [ ߤߌߖߙߌ߫ ߟ.߉ ].
߂- ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߍߟߌ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ (ߕ.ߖ.) ߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ["ߊ߬ ߓߍ߫ ߕߋ߲߬߸ ߒ ߓߘߊ߫ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߴߊ߬ ߝߍ߬"(߁)]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ["ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߟߐ߲߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߟߊߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߟߊ߫(߂)"]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏ߫: « ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߫ ߕߴߦߋ߲߬ ߝߏ߫ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߫: ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߛߐ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߛߎ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߞߎ߬ߕߊ߮، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߛߐ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߟߊ߫ ߛߎ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮(߃)، ». ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏ߫: ["ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫، ߒߠߋ ߛߐߝߋ߲ ߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߫߸ ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߣߐ߬ ߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߒ ߡߊ߬߸ ߒ ߧߴߊ߬ ߣߕߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߰ ߛߌ߰ߦߊ߬ߡߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲(߄)"]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏ߫ : ["ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߊ߳ߺߌ߯ߛߊ߫ ߓߊߟߏߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫߸ ߝߏߦߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߦߊ߫ ߝߏ߫ ߒ ߠߊߓߊ߬ߕߏ(߅)"].
߃- ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߥߟߎߡߊ(߆) ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߏ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߜߘߋߜߘߋ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊߖߐߟߐ߲ ߣߴߊ߬ ߕߊ߲߬ߞߊ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߞߎߙߎ߲ߘߎ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߕߌߦߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

--------------------------------
(߁) ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ﴿ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߒ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߏ߬ ߕߍ߫ ߝߟߌ߬ ߟߊ߫ .. ﴾ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ..
(߁) ߊ߬ߓߎ߰ ߘߊߎߘߊ߫ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫ (߅/߁߀) ߛߎߣߊ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߤ߭ߑߡߊߘߎ (߄/߁߃߁)
(߂) ߊ߬ߓߎ߰ ߘߊߎߘߊ߫ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫ (߁߄߅߂، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߬ߙߑߡߌ߬ߖ߭ߌ (߂߉߀߇)، ߊ߬ ߣߴߌ߬ߓߣߎ߬ ߡߊ߯ߖߊߤ (߂߁߁) ߞߏ߫ ߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߋ߬
(߃) ߓߎ߬ߞ߭ߊ߰ߙߊ߬ߞߊ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ (߉/߁߈߉)
(߄) ߡߎ߬ߛߟߌ߬ߡߎ߲ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫ (߁/߁߃߄) ߟߊߒߠߦߊ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫
(߅) ߊ߬ߓߎ߰ ߦߊߺߊ߳ߑߟߊ߯ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫ ߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬.
(߆) ߥߟߎߡߊ ߦߋ߫ ߥߊ߮ ߛߌ߰ ߥߊ߮ ߛߌ߰ ߥߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߛߌ߰ ߥߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫)

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/2/17 20:20:00 - ߞߊ߬ߦߋ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲(ߝ.ߢ.ߕ) ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ߫ ߂߲ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/2/17 20:10:00 - ߞߊ߬ߦߋ߬
2018/2/16 15:20:00 - ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߓߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߎߘߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߮ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬
2018/2/9 3:10:00 - ߒߞߏ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߦߋ߫ ߢߊ߭ ߞߊ߲߬ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߢߍߥߟߊ ߞߣߐ߫
2018/2/8 7:00:00 - ߣߎߥ ߝ߭ߌߛߌߦߐ߲ ߗߊߙߑߕߊ߬ ߤߊߦ ߛߑߞߎߟ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߜߊ߬ߙߊ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
2018/2/7 8:00:00 - ߘߋߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߅ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߘߎ߰ߕߌ߰ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫ ߞߎߣߎ߲߬
2018/2/5 17:20:00 - ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ߞߏ ߞߊ߲߬
2018/2/5 12:00:00 - ߡߐ߰ ߁ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ ߘߎ߰ߕߌ߰ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߐߝߟߌ ߥߏ߬ߦߏ߲߬ߥߊߦߊ߲ ߘߐ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫
2018/2/5 11:52:48 - ߒߺߞߺߏ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ߞߍߦߙߐ߫ ߞߎߘߊ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ ߖߏߺߣߊ
2018/2/5 3:00:00 - ߘߎ߰ߕߌ߰ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߋ߬ ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ ߞߊ߲߬ ߞߎߣߎ߲߬

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/8/5 9:50  Updated: 2017/8/5 9:50
 Re: ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߥߟߊ߬ߘߊ...
ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/8/5 9:52  Updated: 2017/8/5 9:52
 Re: ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߥߟߊ߬ߘߊ...
ߌ ߣߌ߫ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/8/5 10:54  Updated: 2017/8/5 10:54
 Re: ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߥߟߊ߬ߘߊ...
ߣߊߡߎ߲ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߥߟߊ߬ߘߊ ߢߌ߲߬ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߛߌ߰ߘߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊߓߋ߬ ߣߊߡߎ߲ ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ߖߐ߲߫،ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊߜߍ߲ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߢߊߟߐ߲ߕߊ߫ ߞߘߎ߬ߜߍߟߍ߲ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߏߘߋ߫ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߞߵߊ߲ ߛߊ߲߬ߓߵߏ߬ ߟߋ ߡߐ߬ߣߍ߲߬ ߞߏߢߌߡߊ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߞߊ߲ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߘߐ߫ ،ߕߌߡߌ߲ߠߊ߲ߘߌ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߘߴߛߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߕߣߐ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߞߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߛߘߊߟߊ߫ ߞߣߍ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫ ،ߛߍߥߊ ߡߊ߬߹ߝߏ߬ߦߌ߬ ߕߍ߫ ߒߠߋ ߓߟߏ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߣߌ߫ ߞߎߟߎ߲ߖߋߟߌߞߊ߲ ߞߐ߫ ߝߏߘߋ߫ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߦߋ߫ ߥߊߟߋ߫ ߓߛߍߓߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ،ߡߊ߰ߙߌ ߦߴߊ߬ ߞߏߟߘߊ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.
ߓߊߘߋ߲ߞߍ߫ / ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ߫ ߓߟߏ߫ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/8/5 11:31  Updated: 2017/8/5 11:31
 Re: ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߥߟߊ߬ߘߊ...
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ߸ ߣߌ߲߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߘߌߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫، ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߞߊ߲߬ߝߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߬ߝߐ߫. ߌ ߣߌ߫ ߗߋ߫߹.
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/8/15 22:20  Updated: 2017/8/15 22:20
 Re: ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߥߟߊ߬ߘߊ...
mt0816
air max shoes
tigers jerseys
coach outlet store
canada goose coats
adidas nmd runner
canada goose jackets
michael kors outlet online
uggs outlet
coach outlet online
yeezy shoes
louis vuitton bags
levis outlet
valentino
mlb jerseys whgolesale
mulberry handbags
moncler jackets
polo ralph lauren outlet
ghd straighteners sale
cheap air jordans
michael kors uk
gucci borse
moncler pas cher
beats by dre
hermes bags
coach outlet online
broncos jerseys
kd 8 shoes
fred perry polo shirts
dansko outlet
pandora soldes
yeezy boost 350
coach factory outlet online
fitflops
cowboys jerseys
kate spade outlet
polo ralph lauren outlet online
pandora charms outlet
coach outlet online
pandora jewelry
coach factory outlet online
ralph lauren outlet online
oakley sunglasses outlet
christian louboutin pas cher
oakley sunglasses outlet
adidas outlet store
49ers jerseys
tiffany jewelry outlet
ralph lauren sale clearance uk
pandora charms sale clearance
longchamp bags
ralph lauren
ralph lauren sale clearance uk
pandora charms outlet
canada goose sale
louboutin shoes
kate spade outlet
true religion jeans outlet
coach outlet
air jordan retro
kate spade outlet
ugg boots
coach outlet store online
canada goose
giuseppe zanotti sale
gucci handbags outlet
ralph lauren sale
birkenstocks
canada goose pas cher
pandora charms sale clearance
fitflop shoes
christian louboutin sale
vans store
michael kors
ugg boots outlet
cheap ugg sale
kate spade uk
longchamps
coach outlet online
coach outlet online
ray ban sunglasses cheap
burberry outlet online
yeezy boost
michael kors outlet online
pandora charms
coach factory outlet online
coach factory outlet
uggs outlet
michael kors outlet store
longchamp sale
cheap uggs
phillies jerseys
coach factory outlet online
adidas outlet store
air max
pandora jewelry
mulberry uk
kate spade outlet online
birkenstock outlet store
mlb jerseys
moncler coats
coach factory outlet online
white sox jerseys
coach factory outlet
ralph lauren sale
nike outlet
birkenstock outlet
true religion jeans
coach factory outlet online
coach factory outlet online
dansko
air jordan shoes
nike free run flyknit
yeezy boost
ralph lauren outlet
adidas sneakers
columbia outlet store
adidas yeezy boost
ray ban sunglasses discount
michael kors outlet canada
coach outlet online
coach outlet online
pandora charms
rolex replica watches for sale
rangers jerseys
coach factory outlet online
nike outlet store online
fitflops sale
coach outlet online
cheap uggs
pandora charms outlet
ugg boots
michael kors
gucci handbags outlet
michael kors outlet store
heat jerseys
coach outlet store
canada goose coats
uggs outlet
michael kors outlet clearance
longchamp
packers jerseys
cheap jordan shoes
nike outlet
louboutin shoes
ralph lauren
fred perry shirts
pandora charms sale
mbt
cat boots
cheap oakley sunglasses
longchamp bags
hermes bag
michael kors outlet online
louboutin outlet
yeezy shoes
rolex replica watches
beats wireless headphones
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
adidas nmd runner
adidas yeezy boost 350
sac louis vuitton pas cher
adidas superstars
christian louboutin sale
longchamp handbags
mulberry outlet uk
uggs outlet
adidas superstars
coach factory outlet online
celtics jerseys
nike cortez classic
cheap ugg boots
mbt
wireless beats headphones
ray ban glasses
valentino outlet
michael kors outlet store
cheap ray ban sunglasses
columbia outlet
nfl jerseys
adidas superstar shoes
canada goose jackets
thunder jerseys
burberry outlet
coach factory outlet online
coach outlet online
ugg outlet online
tiffany and co jewelry
oakley sunglasses outlet
birkenstock shoes
sac longchamp
nfl jerseys cheap
ralph lauren outlet online
polo ralph lauren outlet online
oakley sunglasses outlet
uggs outlet
coach outlet store online
michael kors outlet store
yeezy shoes
mulberry
coach factory outlet
nike outlet store
kd shoes
louis vuitton outlet store
louis vuitton outlet store
vans outlet
tiffany jewelry
yeezy shoes
fitflops sale
nmd adidas
swarovski crystals
ralph lauren uk
pandora jewelry outlet
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet online
ugg boots
gucci bags
canada goose jackets
ralph lauren outlet online
chi flat iron
michael kors outlet online
sac louis vuitton
rolex replica watches for sale
polo ralph lauren
cheap jerseys
kate spade handbags
adidas outlet
pandora charms outlet
nike huarache shoes
cavaliers jerseys
pandora charms sale clearance
coach factory outlet online
kate spade bags
gucci bags
canada goose jackets
longchamp handbags
ray ban sunglasses sale
fit flops
cheap jordan shoes
coach outlet store online
birkin handbags
adidas nmd r1
polo ralph lauren outlet online
adidas superstar
michael kors outlet online
moncler outlet online
ugg outlet online
pandora charms sale clearance
ralph lauren uk
canada goose parka
birkenstock uk
air max
ralph lauren
toms
nike flyknit
coach outlet online
adidas nmd r1
rockets jerseys
michael kors outlet clearance
adidas outlet online
louis vuitton factory outlet
uggs outlet
yeezy boost 350
ugg boots
nike outlet store
cheap ray ban sunglasses
retro 11
canada goose jackets
ghd hair
michael kors
christian louboutin
adidas superstar trainers
moncler outlet online
coach factory outlet online
tory burch shoes
yeezy boost
fitflops sale clearance
louis vuitton outlet online
uggs
nike free 4.0 flyknit
christian louboutin shoes
christian louboutin shoes
cheap jordans for sale
fitflops sandals
lakers jerseys
nike store
coach purses
coach outlet store
dolce and gabbana outlet online
fitflops sale clearance
ugg outlet
gucci
discount oakley sunglasses
ray ban glasses
christian louboutin shoes
polo ralph lauren pas cher
moncler uk
pandora uk
coach factory outlet online
valentino outlet
texans jerseys
adidas outlet online
tory burch outlet online
michael kors handbags outlet
ugg
birkenstock outlet
cubs jerseys
birkenstocks
mlb jerseys
air max pas cher
cheap oakley sunglasses
pandora outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet online
moncler uk
bulls jerseys
fitflop sandals
canada goose outlet
louboutin outlet
hermes bags
fitflop
giants jerseys
ray ban sunglasses outlet
michael kors handbags outlet
cheap ugg boots
ray bans
discount oakley sunglasses
jimmy choo shoes
toms
mbt
adidas ultra boost
yankees jerseys
discount oakley sunglasses
birkenstock
jordan shoes
coach outlet store online clearance
michael kors outlet canada
coach handbags outlet
nike sneakers
toms outlet
cheap jordan shoes
hermes outlet
red bottom heels
toms
pandora charms
cheap ray ban sunglasses
gucci outlet online
tods shoes
kate spade outlet store
uggs outlet
salomon outlet
jordans
fitflops sale clearance
coach outlet online
warriors jerseys
gucci
pandora uk
under armour outlet
moncler jackets
adidas nmd runner
michael kors
michael kors outlet
red sox jerseys
ed hardy outlet
coach outlet online
coach outlet online
gucci outlet online
ugg outlet online
harden vol 1
adidas yeezy shoes
rolex watches
michael kors
adidas nmd r1
ralph lauren outlet
louis vuitton outlet online
ray ban sunglasses discount
bottes ugg
michael kors outlet store
cheap nike shoes
giuseppe shoes
ugg sale
purs jerseys
fitflops clearance
ugg canada
clarks shoes for women
true religion jeans outlet
ralph lauren sale
cardinals jerseys
tods outlet
coach outlet online
harden shoes
louis vuitton purses
adidas store
fitflop sandals
birkenstock
coach outlet canada
uggs outlet
nike sneakers
fitflops sale clearance
ray ban sunglasses outlet
coach factory outlet
nike sneakers
adidas yeezy boost
beats headphones
pandora bijoux
nike air max 2018
clarks shoes outlet
pandora jewelry outlet
air max
ecco outlet
louis vuitton factory outlet
mlb jerseys
ugg boots
coach outlet online
ray bans
nike store
coach outlet online
michael kors bags
jordan uk
dodgers jerseys
red bottom
coach outlet online
yeezy boost 350
ed hardy store
cheap nfl jerseys wholesale
kate spade handbags
toms outlet
coach factory outlet
pandora charms sale
ugg on sale
nfl jerseys wholesale
kate spade outlet online
pandora charms sale clearance
tiffany and co outlet
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry store
nike free run
salomon boots 
pandora charms sale clearance
canada goose jackets uk
patriots jerseys
birkenstock shoes
eahawks jerseys
nike outlet online
cheap jordan shoes
chaussures louboutin
pandora
mt0816
Reply

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬