ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

33 user(s) are online (6 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 33

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߥߟߊ߬ߘߊ ߁߂߲: ߟߊ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߟߊ߫_߂
Posted by diane on 2017/8/3 14:30:00 (220 reads)

ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߫ ߤߊߞߟߌߟߕߊ ߟߎ߬:
߁- ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߍߟߌ ߞߊ߬ ߟߐߠߌ߲߫ ߓߐߣߍ߲ߡߢߐ߲߰ߡߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊߞߎ߲߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߴߊ߬ ߕߌ߱ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߟߐ߲߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߯ ߘߏߕߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫، ߟߐ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫:
߁- ߛߎ߲ߞߎ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ                       ߂- ߘߝߐ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ
߃- ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߣߌ߫ ߕߐ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ         ߄- ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ

ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߒ߬ߓߊ߬ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߍߟߌ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊߞߎ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߠߋ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߤߊߞߟߌ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߝߘߊ ߝߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ ߞߎ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬߸ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫.
߂- ߡߊ߰ߙߌ ߕߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߍߟߌ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߣߌ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߛߌߦߊ ߘߐߕߍ߰ ߣߊ߬ߞߏ ߘߐ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߢߐ߲߰ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߝߐ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫: ﴿ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߊߟߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߰ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߵߊ߬ ߢߐ߲߰ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫، ߤߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߏ߫ ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫.﴾ [ߛߎߘߓߐߟߌ ߟ.߈߈].
ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߥߣߊ ߣߌ߫ ߘߊߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߛߌߦߊ ߘߐߕߍ߰ ߣߊ߭ ߘߐ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߰ ߝߐߘߊ߫ ߕߊ߲߫ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߤߊߟߌ߬ ߝߐߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߞߍ߬߸ ߞߏ߬ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߛߍ߫ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߣߐ߬.
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߏߡߟߊߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫߸ ߞߏ߫ ߡߐ߰ߣߍ߲߬ ߞߊ߲ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫.
߃- ߊ߬ ߞߍߟߌ ߞߊ߬ ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ߝߐ߫ ߦߙߌߞߊ ߟߊߞߎ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߘߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߓߎ߯ߟߌ߫ ߣߌ߫ ߘߊߖߊ߯ ߕߍ߫(߁).
߂- ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߢߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߣߊ߬ ߟߍߙߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߌ߫ (ߕ.ߖ.)߸ ߦߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߕߊ߫ ߕߊ߬ߺߎ߬ߙߊߕߌ߸ ߌߛߊ߫ ߕߊ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ (ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫)، ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߖߌ߰ߞߏ ߓߍ߫ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߖߌ߰ ߗߏ߮ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߦߏ߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲؟.
ߐ߲߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߤߊߞߟߌ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߖߌ߰ߞߏ ߝߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߰ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫؟ ߍ߲߬ߍ߲߫. ߤߊߞߟߌ ߖߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ߞߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߍ߲ߝߍߘߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ߧߊ߫.
߅- ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߰ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߐ߲ ߦߏ߫ ߊ߬ ߟߊߝߐ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߦߏ߫ ߞߊ߲߬ߝߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߰ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߢߊߓߟߏߡߊ߬ ߤߐ߲߫߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲߬ߝߐ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߢߊ ߡߍ߲، ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߣߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߕߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߣߴߊ߬ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߏ ߘߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐߞߏ߫ ߢߊ߬ ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߴߊ߬ ߞߣߐ߫߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߣߌ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒ߬ߞߋ߬ߦߊ ߘߐ߫(߁)، ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߘߏ߲߬߸ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߖߡߊ߬ߣߊ ߦߴߏ߬ ߛߙߋ ߘߌ߫߸ ߊߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬.
ߐ߲߸ ߢߌߣߌ߲߫ ߓߍ߫ ߞߍ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߬ ߜߘߍ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߞߍߞߏ ߘߐ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߡߊ߬؟.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/5/7 8:00:00 - ߝߘߌߢߐ߲߯ߘߐ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߋߡߊ߬ߟߌ، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߐߓߕߏ߲ ߠߊ߫
2018/5/2 15:30:00 - ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߎߙߎ߲ߞߎߟߌ ߟߊ߫ ߊߙߑߡߋߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫
2018/4/28 9:50:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/4/27 19:10:00 - ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߰ ߛߓߍߟߌ؟
2018/4/27 15:00:00 - ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߢߐ߫ ߘߎߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߂ ߡߊ߬
2018/4/25 7:20:00 - ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߊ߫ ߓߌ߬
2018/4/22 6:20:00 - ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߞߎ߬ߣߊ߬ߓߐ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫
2018/4/20 7:10:00 - ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߓߐ ߞߍߕߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫
2018/4/20 5:10:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߕߎ߲߯ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߝߍ߬
2018/4/19 17:10:00 - ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/8/11 2:44  Updated: 2017/8/11 2:44
 Re: ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߥߟߊ߬ߘ�...
Also, replica watches sale are now more realistic and similar to their genuine counterparts, so buyers do not feel that the rolex replica are purely imitation. The fact that the rich and famous regularly utilize tag heuer replica sale to express their status has made replica pieces all the more popular. People see their favorite celebrity donning a certain breitling replica, and all of a sudden they want one too. It is difficult to have what celebrities have, though, as they have exorbitant amounts of rolex replica uk money to spend. Therefore, people can get as close as possible by purchasing a replica of the desired item. Patek Philippe Classic Square Automatic watches are perfect, as a rolex replica sale can be easily misconstrued as real, while other, larger items like cars cannot be.
Reply

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬