ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

8 user(s) are online (5 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 8

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߞߘߐߝߐ

ߊߝ.ߟ.ߘ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߘߐߝߐߟߊ߲ : ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬:
Posted by ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ on 2017/6/7 0:10:00 (318 reads)

----------------------------------------ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߊ߲ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬:
ߞߊ߫ ߝߟߐ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߢߍߕߎ߲߯ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߜߊߣߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߦߏ߫: ߊ߬ ߞߊ߫ ... ( ߊ߬ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߫ ߘߐ߯߸ ߊ߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߸ ߊ߬ ߞߊ߫ ߖߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߫ ߕߊߟߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫، ....) . ߊ߬ ߞߘߐߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ] ߦߊ߯ ] ߘߌ߫. ߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߛߡߊ߬ߣߊ ߘߌ߫ ߦߏ߫: [ ߊ߰ ߖߊ߲߬، ߊ߰ ߓߏ߲߬، ߊ߰ ߘߐ߯، ... ].
ߞߊ߲߫: ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߞߊ߲ߧߊߟߌ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߣߙߊ ( ..ߦߊ )߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߍ߫ ( ߧߊ ) ߘߌ߫߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߫ ߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ( ߢߊ ) ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ( ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߓߍ߯ ߞߢߊߡߊ߲߫ ) ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ( ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߲ߧߊߡߊ߲߫ ) ߞߊ߲ߠߊߘߌߦߊߟߊ߲ ߠߊߓߋ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ [ ߞߊ߲߫ ] ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߡߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߧߊ ߘߌ߫߸ ߊ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ [ ߞߢߊ ] ߘߌ߫ ߞߏ߫ [ ߊ߬ ߞߢߊߡߊ ߘߐ߫ ]، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ [ ߊ߬ ߞߊ߲ߧߡߊ ] ߟߋ߬.

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: ߞߘߐߝߐߟߊ߲.jpg 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2017/9/16 17:00:00 - ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ߫ ߞߓߊ߫ ߝߟߐ߫ ߓߘߊ߫ ߛߌ߮
2017/9/15 15:40:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߣߍ߬ߞߏ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߓߘߊ߫ ߓߏ߬ߛߌ߫ ߖߊ߬ߞߟߌߣ ߛߎߟߑߕߊ߲߫ ߓߟߏ߫
2017/9/15 3:10:00 - ߕߌ߲ߓߌߘߌߘߊߞߏ ߓߘߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߡߎߣߌߞ ߛߌ߬ߟߊߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬
2017/9/9 11:00:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲
2017/9/6 4:00:00 - ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߝߋߎ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߬
2017/9/2 4:20:00 - ߞߊ߬ߙߊ߬ߡߐ߰ ߛߊ߲ߞߊߙߋ ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߕߍ߫ ߄ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟
2017/8/25 15:30:00 - ߡߐ߰ ߂߂ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߍߘߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߓߌ߬
2017/8/25 9:20:00 - ߎ߳ߋߝߊ ߓߘߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫߂߀߁߆ ߣߌ߫ ߂߀߁߇
2017/8/23 6:30:00 - ߢߡߊ߬ߕߏ߲ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߕߣߍ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߰ ߓߏ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫
2017/8/21 17:50:00 - ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߓߘߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߬ߞߊ߫ ߡߐ߱ ߆߉ ߜߍ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

Poster Thread
diane
Posted: 2017/8/6 16:02  Updated: 2017/8/6 16:02
Webmaster
Joined: 2013/9/18
From:
Posts: 394
 Re: ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬:
ߕߺߏ߭:
ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߫ ߕߣߐ߬ߡߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߊ߬ ߟߊߘߊ߲ߕߐߟߊ ߦߋ߫ ߝߛߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ: "ߕߏ߬ߝߛߊ"ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߝߍ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߘߐ߫ ߞߏ߫ : "ߕߏ߬ߘߋ߲"ߊ߬ ߘߊߡߎ߲ߕߐߟߊ ߦߋ߫ ߛߎ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߣߊ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߏ߭ ߛߎ߫،ߊ߬ ߡߊ߲߬ߝߋ߲ ߛߎ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߏ ߟߎ߬ ߝߣߍ߬ߝߣߍ ߡߊ߬،ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߣߐ߯ߝߌ߲ ߘߌ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߏ߫ " ߣߐ߯ߟߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߞߘߐߖߌ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫،ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߊ߲ߡߎ߮ ߘߌ߫ ߞߍ߫،ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋ߬ߘߊ߬ߓߟߎ،ߣߌ߫ ߛߘߊߡߎ߮، ߞߍ߫،ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߰.ߘߐ ߟߎ߬،ߕߏ߭ ߘߌ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ ߘߐ߫ ߞߏ߫:"ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߬ߕߏ"ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫،ߞߊ߬ߓߊ ߘߐ߫ ߞߏ߫:ߞߓߊ߬ߕߏ،ߊ߬ ߘߌ߫ ߢߐ߭ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߢߐ߬ߕߏ"ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߓߌ߲߬ߓߌߙߌ߲ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߢߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫،ߢߐ߭ ߕߊ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߓߡߊߙߊ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߓߊߞߍ߬،ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߬ߕߊ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߎߡߊߦߙߐ ߣߴߊ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫،ߞߎ ߘߌ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߕߏ߭ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫:"ߛߎߣߊ"،ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߕߏ߭ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߝߏ߬ ߝߘߏ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߝߕߌߣߍ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߦߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߕߏ߭ߙߌ߬،ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߫ ߕߏ߬ߘߋ߲ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫: "ߕߏ߬ߞߊߘߊ߲" ߕߏ߭ ߢߊ߬ߕߣߐ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߝߎ߬ߘߎ ߡߊ߬ ߟߊ߬ߛߙߏ߬ߟߌ ߘߐ߫،ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ߫/ ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫،ߛߟߏ߬ߡߊ߰ߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߡߏߦߌߝߋ߲߫ ߝߟߐ" ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ:﴿﴿ߊ߯ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬߸ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߛߋߕߐߟߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬߸ ߊߟߎ߫ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߕߏ߭ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߕߍ߯ ߓߘߍߓߘߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ؟ ߌ ߓߊ߯ ߌ ߝߊ߫ ߕߏ߭ ߘߐ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬߸ ߦߊߣߌ߲߬ ߟߊߟߌ߫ ߕߎߡߊ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߊߛߙߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߣߐ ߘߐߞߏ߬ ߝߋߎ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߎ߰ߟߌ߬ ߘߊ߬ߥߎ߲߬ ߕߎߡߊ ߡߊ߬، ߊߟߡߊ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏߓߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߴߊ߲ ߞߍ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߹"ߒ߬ߓߊ߬ߙߌ߲߫"ߊ߬ߥߊ߸ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߕߍߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߎ߲߭ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߖߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߝߐߣߍ߲ ߏ߬ ߘߌ߫...
Reply

Poster Thread
diane
Posted: 2017/8/7 4:41  Updated: 2017/8/7 4:41
Webmaster
Joined: 2013/9/18
From:
Posts: 394
 Re: ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬:

ߢߡߊߘߏ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߤߊ߯ߟߌ߫.
ߊ߬ߣߌߞ߫ߺߊߓ ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫
ߊߙߊߓߎߡߛߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߝߟߍ߬ߝߟߍ߬ߣߍ߲߬ ߥߏ߬ߥߏ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߓߌߘߌ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ *(ߢߘߊߕߎ߯ߟߊ߲ ߥߟߊ߫ ߢߡߊߘߏ߲).*
ߢߡߊߘߏ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߤߊ߯ߟߌ߫.
ߊ߬ߣߌߞ߫ߺߊߓ ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫
ߊߙߊߓߎߡߛߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߝߟߍ߬ߝߟߍ߬ߣߍ߲߬ ߥߏ߬ߥߏ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߓߌߘߌ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ *(ߢߘߊߕߎ߯ߟߊ߲ ߥߟߊ߫ ߢߡߊߘߏ߲).*


Reply

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬