ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

37 user(s) are online (12 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 37

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߓߌ߬ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/8/6 15:10:00 (193 reads)

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫  ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߓߌ߬ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߆/ ߂߀߁߇߸ ߘߍ߬ߞߙߎ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ " ߡߊ߲߬ߛߊ " ߸ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߍ߬ߞߙߎ ﴿Mande Studies Association ﴾ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߊߡߋߋߙߞߌߞߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߖ߭ߏߖߍ߭ߍߝ، ߏ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߍ߰ߟߌ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐߵ ߞߊ߬ߙߊ߲߬߁) ߜߊ߬ߙߊ ߞߎ߲߬ߝߊ߮ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊߟߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߌ߲߬ߓߊ߲ ߞߘߐ߫߸ ߂߲- ߊ߲ ߠߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߞߝߊ߬ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲ߛߊ ߘߍ߬ߞߙߎ ߓߟߏ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬߸ ߞߴߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߘߌ߫߸ ߒߠߋ ߗ߭ߏߗ߭ߍߝ ߓߘߴߏ߬ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߊ߬. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߥߊߦߌߞߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߘߎ߬ߞߘߎ߫ ߞߙߐߞߐ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߌ߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߕߐ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߣߴߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߒߞߏ ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߝߊ߲ߓߊ ﴿ ߞߙߐߞߐ߫ ﴾ ߞߣߐ߫߸ ߊߟߎ߫ ߢߊ߫ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ߡߛߏ ߡߍ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߦߊ߲߬ ߣߌ߲߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬: ߣߌ߫ ߡߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߸ ߒ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫߸ ߒߞߏ ߞߝߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߛߍߞߏ ߝߐߣߍ߲߫ ߛߌߛߍ߲߬߸ ߊ߫߹ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߏ߬ ߞߏ߬ ߛߎ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߓߌߖߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߏ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߛߋ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߵߏ ߢߐ߲߱ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߕߌ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ߡߛߏ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫. ߖߊ߲߬ߕߏ߲߬ߒ߬ߘߐ: ߞߙߐߞߐ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߜߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ/ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߁߂/ ߂߀߁߇߸ ߣߴߊ߬ ߛߌ߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫.

 ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: IMG_1239.JPG  IMG_1240.JPG 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2017/11/22 14:30:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߦߋ߫ ߕߏ߲߬ߘߊ ߦߋ߫ ߞߙߌߞߍ ߘߐ߫.߸
2017/11/19 12:05:57 - ߞߍߞߎߘߊ
2017/11/19 10:50:00 - ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߊ߮ ߢߍߥߟߊ ߂߀߁߇ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫
2017/11/19 3:40:00 - ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߖߎߟߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߓߌ߫
2017/11/19 2:50:00 - ߡߐ߱ ߕߍ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߝߐ߫ ߝߊ߬ߣߊ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߒ߬ߞߵߌ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬
2017/11/18 8:10:00 - ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߺߺߺߘߍ
2017/11/17 9:20:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߘߟߊ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂߀ ߟߊ߬ߤߘߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫
2017/11/16 15:10:00 - ߛߊߘ ߤߊߙߌߙߌ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬
2017/11/14 14:40:00 - ߖ߭ߌ߲ߓߊߓߏߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎߕߌ߮ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߞߐ߬ߟߏ߲߫ ߡߊ߬
2017/11/9 14:30:00 - ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߌߓߊ߲߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/8/11 2:41  Updated: 2017/8/11 2:41
 Re: ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߘ...
One of the main reasons to buy a swiss replica watches is to save money, but there are other reasons as well. fake breitling can cost thousands of dollars. High quality replica watches sale, on the other hand, cost just a small fraction of that. But as a consumer you need to be very careful, because while lower quality replica watches may cost less, they will not last and simply do not look like the real thing. Another reason may simply be to avoid damage or loss. Many people who own the real rolex replica, may just want a replica of that very same watch to wear as a stand-in on non occasions or for daily use. This way they avoid the risk of damaging or losing the original and will always have the original in pristine condition for those important occasions. When looking to buy a replica watches you should look for a direct manufacturer (such as replicall.com).
Reply

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬