ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

29 user(s) are online (14 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 29

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߣߊߡߎ߲ : ߥߟߊ߬ߘߊ ߁߅߲: ߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߊ߫
Posted by diane on 2017/8/6 18:49:06 (224 reads)

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߁߅߲:  ߛߌ߰ߘߊ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߣߊ߲: ߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߊ߫ (ߕ.ߖ.)
ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫߸ ߓߙߎ߬ߟߊߦߌ߫ ߘߋ߲߸ ߏ߬ ߝߊ߬ ߊ߳ߺߊߓߑߘߌ߫ ߡߎߕ߭ߊߟߓߌ߫ ߤߊߛ߭ߡߌߞߊ߸ ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߛߌ߬ߟߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߕߋߙߌߞߍ߫ ߓߎߙߊߡߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߎ߬ߡߊ߬ߦߌߟߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ (ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫) ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߋ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߞߙߎߞߙߍ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߜߍߡߊ߲ ⸜ߣߴߊ߬ ߝߌ߲߬ߡߊ߲⸝، ߊ߬ ߣߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊߞߎߙߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߎ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߊ߫߸ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫߸ ߛߓߍߟߌ ߞߊ߲߬ߠߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߋߟߊ߫ ߜߘߍ߫ ߕߴߊ߬ ߞߐ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ߞߏ "ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲" ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߝߣߊ߫ ߟߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߌߦߊߢߍ ߞߍ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߓߊߕߏ ߞߍ߫ ߝߍ߲ߝߍߘߍ߲ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ ߞߍ߫ ߘߌߦߊ߬ߜߏߦߊ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫، ߏ߬ ߘߏ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߛߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߦߊ، ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲، ߘߊ߬ߟߊ، ߟߐ߬ߦߙߐ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ، ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤߊߞߟߌߟߕߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬:
ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ߕߊ ߟߎ߬:
߁- ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲ߞߏ ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߕߊ (ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫)߸ ߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ﴿ ߊߟߊ߫ ߛߙߋߦߊߣߍ߲߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߴߌ ߡߊ߬߸  ߊ߬ ߣߵߏ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫، ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߏ߬ ߛߙߋߦߊ ߟߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߛߙߋ߫ ߓߐ߫. ﴾ [ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟ.߁߆߆].
߂- ߡߊ߰ߙߌ ߞߍߟߌ ߞߵߊ߬ ߗߋߞߊ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߦߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߎ߲߬ߝߊ߰߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߓߊߕߏ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ߧߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߟߊ߬ߓߊ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߓߘߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߞߏ߫: ﴿ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬߸ ߞߋߟߊ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫،﴾ [ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟ.߁߇߀]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏ߫ : ﴿ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߭ ߕߍߖߊ߲ߧߊ ߞߐ߫ ߟߋ߬߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߟߊ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߣߵߊ߲ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߘߟߊߝߎߟߊ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߟߊ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬߸ ﴾ [ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ ߟ.߁߉] ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏ߫:
﴿ ߊ߲ ߡߴߌߟߋ ߗߋ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߤߌߣߊ ߞߐ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ﴾ [ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟ.߁߀߇]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏ߫ : ﴿ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߠߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ﴾ [ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߟ.߂]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏ߫: ﴿ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ﴾ [ ߟߊ߬ߥߛߊ ߟ.߂߉]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏ߫: ﴿ ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߡߊ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.﴾ [ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߟ.߁]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏ߫ : ﴿ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߝߊ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߠߋ߬ ﴾ [ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߟ.߄߀]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏ߫: ﴿ ( ߟߐ߬ߓߊ) ߕߎ߬ߡߊ ߓߘߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫߸ ߝߏ߫ ߞߊߙߏ ߓߘߊ߫ ߛߍ߲ߞߍ߫ ﴾ [ ߞߊߙߏ ߟ.߁ ]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏ߫ : ﴿ ߊ߲ ߓߘߴߌ ߛߐ߫ ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߋ߬ ﴾ [ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߟ.߁ ]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏ߫: ﴿ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊߣߵߌ ߛߐ߫߶ ߝߏ߫ ߌ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ﴾ [ ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߕߟߋ ߟ.߅ ]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏ߫: ﴿ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌߣߵߌ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߟߐ߬ߦߌߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߘߐ߫﴾ [ߛߎߘߓߐߟߌ ߟ.߇߉ ]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫: ﴿ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ﴾ [ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟ.߅߉]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ : ﴿ ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊߓߏ߲ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߓߊ߯ߙߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߟߎ߫ ߜߊ߬ߟߊ ߢߍߛߌߟߊ߲ߒߢߍ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ߬ߣߊ߲߬ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬߸ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߦߊ ߘߌ߫،﴾ [ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߟ.߂߄]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏ߫ : ﴿ ߊߟߎ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߓߘߍ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߓߐߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫،﴾ [ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬-ߞߐߙߍ ߟ.߁߁߀]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏ߫: ﴿ ߒ߬ߠߎ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߙߋ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ( ߕߐ߭ ) ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߛߙߋ ߘߌ߫، ﴾ [ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߟ.߁߄߃]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ ߡߍ߲ ߞߐ߫ ߞߏ߫: ﴿ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߝߍ߬߸ ߊߟߎ߫ ߒߠߋ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬، ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߍ߬߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊߞߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ﴾ [ ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߟ.߃߁].
߃- ߊ߬ ߞߍߟߌ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊߛߋ߫ (ߕ.ߖ.)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߟߐ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߝߊ߱ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ߓߊߕߏ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ߧߊ ߣߴߊ߬ ߗߋߞߊ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߦߊ ߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ (ߕ.ߖ.) ߞߏ߫: [ ߒߠߋ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߥߎߦߊ߫ ߕߍ߫، ߒߠߋ ߟߋ߬ ߊ߳ߺߊߓߑߘߌ߫ ߡߎߕߕߊߟߓߌ߫ ߘߋ߲ ߘߌ߫(߁)]، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫: [ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߓߙߎ߬ߟߊߦߌ߫ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲، ߊߘߡߊߘߋ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߟߊߟߊߕߐ߫ ߊ߬ ߓߐ߭ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߐߍ߫(߂)]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏ߫ : ["ߒ ߢߐ߲߰ ߣߌ߫ ߒ ߢߍߓߊ߯ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߒߡߊ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߗߍ߭ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߢߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߗߋ߲߬ߧߊ߫ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߕߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲߬ ߞߋߟߋ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߣߎߡߎߣߎ߲߫ ߠߴߊ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߞߓߊߞߏߦߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫: ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߕߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲ ߣߌ߲߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬ ߓߊ߬؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߒߠߋ ߟߴߏ ߕߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲ ߘߌ߫߸ ߒߠߋ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߘߌ߫(߃)"]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ["ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߫ ߒ ߣߌ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߒ ߘߌߡߊ߲߫ ߦߋ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߘߋ߲ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲(߄)"]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏ߫: ["ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬"]߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߖߐ߲߫ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߓߊ߲߬ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ؟߹ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ["ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߒ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫߸ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߓߊ߯ ߒ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߏ߬ ߓߘߴߊ߬ ߓߊ߲߬؟(߅)]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߘߐ߫: ["ߗߋߞߊ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߟߏߕߍ߰߸ ߞߋߟߊ߫ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߒ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߝߣߊ߫ ߕߴߦߋ߲߬(߆)"]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏ߫: ["ߒ ߠߊߝߌ߬ߛߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫: ߒ ߓߘߊ߫ ߛߐ߫ ߞߎߡߊߡߊߛߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߒ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߜߊ߲ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߤߊ߬ ߒ ߧߋ߫߸ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߞߍ߫ ߒ ߧߋ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߣߌ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߗߋߣߍ߲߫ ߘߊߟߌߝߋ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߒ ߠߊ߫(߇)"] ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏ߫: ["ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߒ ߞߊ߲ߓߊ߬ߕߏ߬ ߏ߬ ߓߘߴߊߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߊ߬ߕߏ߬، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߒ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߏ߬ ߓߘߴߊߟߊ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߞߟߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߞߏ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߞߊ߲ߓߊ߬ߕߏ߬، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߒ ߠߊ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߞߏ߬ߟߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬(߈)"]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߺߺߏ߫: ["ߡߍ߲ߺߘߌߺߦߺߊ߫ ߓߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߒ ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߘߏ߲߬(߁)"]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏ߫: ["ߣߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫߸ ߒ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ ߕߌ߱߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߥߊߛߏ߫ ߘߌ߫(߂)"]. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ (ߕ.ߖ.) ߞߏ߫: ["ߒߠߋ ߟߋ߬ ߊߘߊߡߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߘߌ߫߸ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߝߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߝߟߐ߫ ߡߊ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߮ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߣߍ߲ ߝߟߐ(߃)"].
߄- ߕߊ߬ߏ߬ߙߊ߯ߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ ߊ߬ ߗߋߟߌߞߏ ߘߐ߫ (ߕ.ߖ.)߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߗߋߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߌ߯ߛߊ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߘߟߊߝߎߟߌ ߊ߬ ߟߊ߫ (ߕ.ߖ.ߊ߬.)، ߡߊ߰ߙߌ߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߞߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߌߛߊ߫ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫: ﴿ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬߸ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߒ ߢߍߕߊ ߟߊߛߙߋߦߊߓߊ߮ ߞߊ߬ߣߌ߲߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߕߊ߬ߎ߬ߙߊߕߌ ( ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ) ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߟߊߝߎߟߌߓߊ߮ ߞߋߟߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߒ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߊߤߊ߬ߡߊߘߎ߫، ﴾ [ ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߟ.߆ ]. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ﴿ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ (ߡߊ߲߬ߞߕߎ ) ߛߓߍߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߞߣߐ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߞߐ߲ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߤߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߡߊߢߍߢߌ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ﴾ [ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲߫ ߟ.߁߅߇].
ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߊ߬ߏ߬ߙߊߕߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫: [ ߒ ߣߊ߬ ߌ ߢߐ߲߰ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߜߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߶߸ ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߙߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߞߎߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߒ ߧߋ߫ ߟߐ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߡߴߊ߬ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߒ ߕߐ߯ߘߐ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐߓߊ߮ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ]. ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߘߟߊߝߎߞߊ߲߫ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߏ߬ߙߊߕߌ ߘߐ߫ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫ (ߕ.ߖ.)߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߗߋߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ߧߊ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߊߕߏ ߞߍ ߝߍ߲ߝߍߘߍ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߘߊߓߐߒߞߎ߲ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߘߐߡߊߖߊ߲߫ ߝߐ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬، ߊ߬ ߝߐ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫: [ ߒ ߣߊ߬ ߌ ߢߐ߲߰ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߜߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ]، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߣߴߊ߬ ߗߋߞߊ߲ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߎߋ߫ (ߕ.ߖ.) ߣߌ߫ ߕߎ߲߬ߞߎߙߎ߲߫ ߕߍ߫، ߓߊߏ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߡߎߛߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߊ߲߬ߘߐ (ߖߐ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ )߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߘߌ߫ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߝߐ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫: [ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߶ ]، ߐ߯ߐ߰߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߜߍ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߋ߬ (ߕ.ߖ.)، ߊ߬ ߝߐ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫: [ ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߙߊ ߘߐ߫߸ ]߸ ߏ߬ ߣߌ߫ ߝߏߦߌ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ (ߕ.ߖ.)، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߲߬ߞߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߌ߫، ߊ߬ ߝߐ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫: [ ߞߊ߬ ߞߎߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ]߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߙߋ ߘߌ߫ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬، ߓߊߏ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ (ߕ.ߖ.)߸ ߊ߬ ߞߎߡߊߣߍ߲߫ ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߋ، ߓߊߏ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ ߣߵߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߛߋ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߡߊ߬.
ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߊ߬ߏ߬ߙߊߕߌ ߘߐ߫ ߞߟߏߜߍ ߣߌ߲߬ ߢߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫: [ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮߸ ߊ߲ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߣߵߌ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߌ߬ߟߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲، ߌߟߋ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߒ ߣߵߌ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲ߒߕߋ߫߸ ߡߍ߲ ߘߊߘߏߜߏ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߖߛߎ߬ߡߊ߲߬ߜߏ߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߥߦߐ߬ߥߦߐ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߬ ߠߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߞߐߘߏ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ ߞߍ߫߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߋߎ߫ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߘߐߘߎ߬ߣߍ߲ ߟߊߕߋߟߋ߲߫ ߊ߬ ߓߟߏߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫߸ ߝߎߦߋ߲ ߠߎ߬ ߢߊ ߘߌ߫ ߟߊߞߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߏߜߋߘߋ߲߫ ߔߋ߲ߔߋ߲ ߣߌ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߫ ߜߊߛߏ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬(߁)]. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫: [ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߒ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߡߐߣߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߝߋ߲߬ ߝߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߒߠߋ ߦߴߊ߬ߟߎ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߐߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߊ߫ ].
ߐ߲߸ ߊ߬ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏ߫: [ ߊ߬ ߣߌ߫ ... ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߊ߫ ]߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߜߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߦߋ߫߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊ߬ ߗߋߟߌ ߢߍ߫ (ߕ.ߖ.)߸ ߝߏ߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊߙߊߓߎ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߠߎ߬. ߊ߬ ߣߊ߬ߣߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫: [ ߜߘߋ ߕߏߕߐ߫ ߟߋ߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߖ߳ߺߊ߫ ߓߟߏ߫ ߝߎߚߎ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߌ߰ߟߊ ߊ߬ ߥߘߏ ߘߐ߫߸ ߤߊ߲߯ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲ ߠߊ߬ ]. ߐ߲߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߖߐ߲߫ ߜߘߍ߫ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߕߍ߫ (ߕ.ߖ.)߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߘߐ߫ ߜߍ ߘߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߞߏ ߡߊ߬ (ߕ.ߖ.). ߡߊ߰ߙߌ߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ﴿ ߟߍߙߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߕߊ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߜߎ ߕߘߍ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫) ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߏ߬ ߣߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ ߟߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ﴾ [ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߟ.߈߉].

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ / ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/6/23 12:00:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/6/18 18:30:00 - ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ߫ ߂߀߁߈ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫
2018/6/15 10:50:00 - ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߍߛߊ߲߬ߓߍ߫߸ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߓߍ߲ߛߊ߲߬ߓߍ߲߫ ߝߏ߬ߟߌ߹߹ߺ
2018/5/7 8:00:00 - ߝߘߌߢߐ߲߯ߘߐ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߋߡߊ߬ߟߌ، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߐߓߕߏ߲ ߠߊ߫
2018/5/2 15:30:00 - ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߎߙߎ߲ߞߎߟߌ ߟߊ߫ ߊߙߑߡߋߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫
2018/4/28 9:50:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/4/27 19:10:00 - ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߰ ߛߓߍߟߌ؟
2018/4/27 15:00:00 - ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߢߐ߫ ߘߎߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߂ ߡߊ߬
2018/4/25 7:20:00 - ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߊ߫ ߓߌ߬
2018/4/22 6:20:00 - ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߞߎ߬ߣߊ߬ߓߐ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/8/11 2:41  Updated: 2017/8/11 2:41
 Re: ߥߟߊ߬ߘߊ ߁߅߲: ߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߗߋߞߊ߲...
There was, however, no proscription against timepieces. replica watches uk were seen as utilitarian accessories and they could be constructed without the use of precious metals. Geneva soon became the world capital of replica watches sale making. Master horologists established the very first watchmaker's guild there in 1601. In this replica watches review, we explain why some replica watches are better than others and what makes them that way. We also touch on why you might want to buy a rolex replica versus the real thing. If you are in the market for a new watch, be it a rolex replica sale, Breitling, Cartier, Chanel, Ferrari, Franck Muller, IWC, Officine Panerai, Omega, Patek Philippe or fake rolex sale, but simply cannot afford the price of an original, you may be considering buying a replica watch. Reading this replica watch review will help.
Reply

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬