ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

30 user(s) are online (11 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 30

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߒߞߏ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߟߊߟߌ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߊ߬ߟߌ ߓߘߊߙߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߓߟߏ߫﴿ ߟߓߌ߫ ﴾
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/8/7 5:40:00 (363 reads)

ߒߞߏ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ߫ ߛߌ߲ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߟߌ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߊ߬ߟߌ ߓߘߊߙߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߓߟߏ߫﴿ ߟߓߌ߫ ﴾߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߊ߬ߟߌ ߓߊߘߙߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߟߌ߬ߓߏ߲ ߞߊ߬ߝߊ ߛߓߍ߫߸ ߣߴߊ߬ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߟߓߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߣߐ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߟߌߌߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߸


ߒߞߏ ߞߍߦߙߐ߫ ߛߌ߲ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߫، ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫/ ߊ߬ߟߌ ߓߊߘߊ߬ߙߊ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߟߓߌߞߊ(ߟߐ߬ߟߌ ߞߊ߬ߝߊ) ߛߓߍߓߊ߮ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߞߟߌ߫ ߓߌ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬، ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߓߊ߬ߘߏ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߕߊ ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߟߌ߬ ߘߐ߫،ߒߞߏߡߐ߮  ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫ ،ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߎߡߊ ߦߴߊ߬  ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߌ߫، ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߞߴߊ߬ ߞߊ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬، ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߛߌߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߛߎ߮، ߓߊ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߌߛߍ߫ ߞߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߝߊߘߌ߲ߧߊ߫،ߒ߬ߞߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߘߍ ߓߊ߯ ߕߊ߯ ߢߐ߲߯ ߝߍ߬، ߏ߬ ߟߋ ߝߊߘߌ߲ߧߊ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߴߊ߲ ߧߋ߫ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߣߊߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߛߐߛߐߟߌ ߟߊ߫،ߓߊ߸ ߊ߲ ߢߌ߲߭ ߦߊ߯ ߛߌߦߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߦߏ߫ ߊ߲ ߖߎ߮ ߝߣߊ߫ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߲ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߟߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫߸ ߓߟߐߟߐ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ،ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐߕߏ ߖߎ߭ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߏ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߓߊ߯ߙߊ ߞߐ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߊ߲ ߝߍ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߞߊ߬ߝߊ ߡߍ߲ ߛߓߍߣߍ߲ ߓߊߘߊ߬ߙߊ ߓߟߏ߫ ߟߓߌ߫ ߕߋ߲߬ ߏ߬ ߆߀ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߝߊ ߝߕߌߣߍ߲ ߠߵߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߝߊ߫، ߟߐ߬ߟߌ ߦߴߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߎߡߍߦߊߟߌ ߣߌ߫ ߘߏߜߘߍ߫ ߟߎ߫، ߛߓߍߦߟߊ ߖߍ߬ߘߍ ߦߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߕߋ߲߬، ߞߊ߬ ߘߍ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߛߌ߰ ߛߋ߲߭ߞߊ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߝߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߊߞߍ߫ ߞߊߡߊ߬، ߛߴߏ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߛߊ߬ߥߏ߬ ߘߐ߫. ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߛߊ߫߸ߏ߬ ߟߋ ߣߊߡߎ߲ ߣߌ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ... ߞߝߊ ߟߎ߬ ߛߊ߲߭ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬،ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߎߡߊ ߝߍ߬ ߛ/ߓߊߘߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߟߌ߬ ߞߝߊ ߡߍ߲ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߀߄، ߏ߬ ߘߋ߲߫ ߥߊ߯߁ ߡߍ߲ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫، ߤߊ߲߯ ߕߋ߲߬߸ߥߊ߯ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊ߲߬ ߤߊ߲߯ ߕߋ߲߬ ߒ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߋ߫ ߝߟߐ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߟߊߡߍ߬ߙߍ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊߓߋ߬، ߞߵߊ߬ ߓߟߏߦߊ߫، ߞߏ߫ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߝߍ߬، ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߯ ߓߊ߯ߙߊ ߞߐ߫ ߓߊ߬؟،ߣߴߊ߲ ߛߋ߫ ߘߴߏ߬ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߛߍ߲߸ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߘߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߒߞߏ ߢߍ߫، ߏ߬ ߜߎ߲߬ߘߎ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߋ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫،ߓߊ߱ ߘߌ߬ ߒ ߛߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߲߬؟߸ ߟ/ߡߊ߬ߘߌ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ ߞߊ߬ ߛߡߐ߬ ߛߣߍ ߞߊ߬ߝߊ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫ ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ߏ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߲߬ ߠߊ߫. ߒߠߋ ߛߊ߲߬ ߇ ߟߋ߬ ߡߐ߰ ߞߊߙߊ߲ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬߸ ߒ ߡߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߦߋ߫، ߒ ߘߌ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߈ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߁߄ߙߋ߲ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߁߄ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߁߆ߙߋ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߂߀ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߂߂ߙߋ߲߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߊ߲߬ ߇ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫، ߡߐ߰-ߐ߯-ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫: ߁߭ ߒ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߛߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߟߐ߲߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫߸ ߂߲- ߣߌ߫ ߒ ߡߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬߸ ߞߓߊߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫. ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫.

  ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/6/18 18:30:00 - ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ߫ ߂߀߁߈ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫
2018/6/15 10:50:00 - ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߍߛߊ߲߬ߓߍ߫߸ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߓߍ߲ߛߊ߲߬ߓߍ߲߫ ߝߏ߬ߟߌ߹߹ߺ
2018/5/7 8:00:00 - ߝߘߌߢߐ߲߯ߘߐ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߋߡߊ߬ߟߌ، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߐߓߕߏ߲ ߠߊ߫
2018/5/2 15:30:00 - ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߎߙߎ߲ߞߎߟߌ ߟߊ߫ ߊߙߑߡߋߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫
2018/4/28 9:50:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/4/27 19:10:00 - ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߰ ߛߓߍߟߌ؟
2018/4/27 15:00:00 - ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߢߐ߫ ߘߎߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߂ ߡߊ߬
2018/4/25 7:20:00 - ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߊ߫ ߓߌ߬
2018/4/22 6:20:00 - ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߞߎ߬ߣߊ߬ߓߐ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫
2018/4/20 7:10:00 - ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߓߐ ߞߍߕߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/8/9 6:13  Updated: 2017/8/9 6:13
 Re: ߒߞߏ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߟߊߟߌ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߊ߬...
ߒ ߧߴߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߞߏߛߓߍ߫
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/8/9 6:16  Updated: 2017/8/9 6:16
 Re: ߒߞߏ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߟߊߟߌ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߊ߬...
ߞߊ߬ߝߊ ߡߍ߲ ߛߓߍߣߍ߲ ߓߊߘߊ߬ߙߊ ߓߟߏ߫ ߟߓߌ߫ ߕߋ߲߬ ߏ߬ ߆߀ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߝߊ ߝߕߌߣߍ߲ ߠߵߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߝߊ߫، ߟߐ߬ߟߌ ߦߴߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߎߡߍߦߊߟߌ ߣߌ߫ ߘߏߜߘߍ߫ ߟߎ߫، ߛߓߍߦߟߊ ߖߍ߬ߘߍ ߦߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߕߋ߲߬، ߞߊ߬ ߘߍ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߛߌ߰ ߛߋ߲߭ߞߊ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߝߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߊߞߍ߫ ߞߊߡߊ߬، ߛߴߏ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߛߊ߬ߥߏ߬ ߘߐ߫. ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߛߊ߫߸ߏ߬ ߟߋ ߣߊߡߎ߲ ߣߌ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ... ߞߝߊ ߟߎ߬ ߛߊ߲߭ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬،ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߎߡߊ ߝߍ߬ ߛ/ߓߊߘߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߟߌ߬ ߞߝߊ ߡߍ߲ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߀߄، ߏ߬ ߘߋ߲߫ ߥߊ߯߁ ߡߍ߲ ߜߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫، ߤߊ߲߯ ߕߋ߲߬߸ߥߊ߯ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊ߲߬ ߤߊ߲߯ ߕߋ߲߬ ߒ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߋ߫ ߝߟߐ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߟߊߡߍ߬ߙߍ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊߓߋ߬، ߞߵߊ߬ ߓߟߏߦߊ߫، ߞߏ߫ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߝߍ߬، ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߯ ߓߊ߯ߙߊ ߞߐ߫ ߓߊ߬؟،ߣߴߊ߲ ߛߋ߫ ߘߴߏ߬ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߛߍ߲߸ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߘߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߒߞߏ ߢߍ߫، ߏ߬ ߜߎ߲߬ߘߎ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߋ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߞߊ߲߬
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/8/9 6:17  Updated: 2017/8/9 6:17
 Re: ߒߞߏ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߟߊߟߌ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߊ߬...
ߐ߫ ߓߊ߬؟،ߣߴߊ߲ ߛߋ߫ ߘߴߏ߬ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߛߍ߲߸ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߘߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߒߞߏ ߢߍ߫، ߏ߬ ߜߎ߲߬ߘߎ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߋ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫،ߓߊ߱ ߘߌ߬ ߒ ߛߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߲߬؟߸ ߟ/ߡߊ߬ߘߌ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ ߞߊ߬ ߛߡߐ߬ ߛߣߍ ߞߊ߬ߝߊ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫ ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ߏ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߲߬ ߠߊ߫. ߒߠߋ ߛߊ߲߬ ߇ ߟߋ߬ ߡߐ߰ ߞߊߙߊ߲ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬߸ ߒ ߡߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߦߋ߫، ߒ ߘߌ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߈ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߁߄ߙߋ߲ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߁߄ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߁߆ߙߋ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߂߀ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߂߂ߙߋ߲߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߊ߲߬ ߇ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫، ߡߐ߰-ߐ߯-ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫: ߁߭ ߒ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߛߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߟߐ߲߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫߸ ߂߲- ߣߌ߫ ߒ ߡߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬߸ ߞߓߊߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫. ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߘ
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/8/15 22:29  Updated: 2017/8/15 22:29
 Re: ߒߞߏ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߬ ߟߊߟߌ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߊ߬...
mt0816
air max shoes
tigers jerseys
coach outlet store
canada goose coats
adidas nmd runner
canada goose jackets
michael kors outlet online
uggs outlet
coach outlet online
yeezy shoes
louis vuitton bags
levis outlet
valentino
mlb jerseys whgolesale
mulberry handbags
moncler jackets
polo ralph lauren outlet
ghd straighteners sale
cheap air jordans
michael kors uk
gucci borse
moncler pas cher
beats by dre
hermes bags
coach outlet online
broncos jerseys
kd 8 shoes
fred perry polo shirts
dansko outlet
pandora soldes
yeezy boost 350
coach factory outlet online
fitflops
cowboys jerseys
kate spade outlet
polo ralph lauren outlet online
pandora charms outlet
coach outlet online
pandora jewelry
coach factory outlet online
ralph lauren outlet online
oakley sunglasses outlet
christian louboutin pas cher
oakley sunglasses outlet
adidas outlet store
49ers jerseys
tiffany jewelry outlet
ralph lauren sale clearance uk
pandora charms sale clearance
longchamp bags
ralph lauren
ralph lauren sale clearance uk
pandora charms outlet
canada goose sale
louboutin shoes
kate spade outlet
true religion jeans outlet
coach outlet
air jordan retro
kate spade outlet
ugg boots
coach outlet store online
canada goose
giuseppe zanotti sale
gucci handbags outlet
ralph lauren sale
birkenstocks
canada goose pas cher
pandora charms sale clearance
fitflop shoes
christian louboutin sale
vans store
michael kors
ugg boots outlet
cheap ugg sale
kate spade uk
longchamps
coach outlet online
coach outlet online
ray ban sunglasses cheap
burberry outlet online
yeezy boost
michael kors outlet online
pandora charms
coach factory outlet online
coach factory outlet
uggs outlet
michael kors outlet store
longchamp sale
cheap uggs
phillies jerseys
coach factory outlet online
adidas outlet store
air max
pandora jewelry
mulberry uk
kate spade outlet online
birkenstock outlet store
mlb jerseys
moncler coats
coach factory outlet online
white sox jerseys
coach factory outlet
ralph lauren sale
nike outlet
birkenstock outlet
true religion jeans
coach factory outlet online
coach factory outlet online
dansko
air jordan shoes
nike free run flyknit
yeezy boost
ralph lauren outlet
adidas sneakers
columbia outlet store
adidas yeezy boost
ray ban sunglasses discount
michael kors outlet canada
coach outlet online
coach outlet online
pandora charms
rolex replica watches for sale
rangers jerseys
coach factory outlet online
nike outlet store online
fitflops sale
coach outlet online
cheap uggs
pandora charms outlet
ugg boots
michael kors
gucci handbags outlet
michael kors outlet store
heat jerseys
coach outlet store
canada goose coats
uggs outlet
michael kors outlet clearance
longchamp
packers jerseys
cheap jordan shoes
nike outlet
louboutin shoes
ralph lauren
fred perry shirts
pandora charms sale
mbt
cat boots
cheap oakley sunglasses
longchamp bags
hermes bag
michael kors outlet online
louboutin outlet
yeezy shoes
rolex replica watches
beats wireless headphones
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
adidas nmd runner
adidas yeezy boost 350
sac louis vuitton pas cher
adidas superstars
christian louboutin sale
longchamp handbags
mulberry outlet uk
uggs outlet
adidas superstars
coach factory outlet online
celtics jerseys
nike cortez classic
cheap ugg boots
mbt
wireless beats headphones
ray ban glasses
valentino outlet
michael kors outlet store
cheap ray ban sunglasses
columbia outlet
nfl jerseys
adidas superstar shoes
canada goose jackets
thunder jerseys
burberry outlet
coach factory outlet online
coach outlet online
ugg outlet online
tiffany and co jewelry
oakley sunglasses outlet
birkenstock shoes
sac longchamp
nfl jerseys cheap
ralph lauren outlet online
polo ralph lauren outlet online
oakley sunglasses outlet
uggs outlet
coach outlet store online
michael kors outlet store
yeezy shoes
mulberry
coach factory outlet
nike outlet store
kd shoes
louis vuitton outlet store
louis vuitton outlet store
vans outlet
tiffany jewelry
yeezy shoes
fitflops sale
nmd adidas
swarovski crystals
ralph lauren uk
pandora jewelry outlet
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet online
ugg boots
gucci bags
canada goose jackets
ralph lauren outlet online
chi flat iron
michael kors outlet online
sac louis vuitton
rolex replica watches for sale
polo ralph lauren
cheap jerseys
kate spade handbags
adidas outlet
pandora charms outlet
nike huarache shoes
cavaliers jerseys
pandora charms sale clearance
coach factory outlet online
kate spade bags
gucci bags
canada goose jackets
longchamp handbags
ray ban sunglasses sale
fit flops
cheap jordan shoes
coach outlet store online
birkin handbags
adidas nmd r1
polo ralph lauren outlet online
adidas superstar
michael kors outlet online
moncler outlet online
ugg outlet online
pandora charms sale clearance
ralph lauren uk
canada goose parka
birkenstock uk
air max
ralph lauren
toms
nike flyknit
coach outlet online
adidas nmd r1
rockets jerseys
michael kors outlet clearance
adidas outlet online
louis vuitton factory outlet
uggs outlet
yeezy boost 350
ugg boots
nike outlet store
cheap ray ban sunglasses
retro 11
canada goose jackets
ghd hair
michael kors
christian louboutin
adidas superstar trainers
moncler outlet online
coach factory outlet online
tory burch shoes
yeezy boost
fitflops sale clearance
louis vuitton outlet online
uggs
nike free 4.0 flyknit
christian louboutin shoes
christian louboutin shoes
cheap jordans for sale
fitflops sandals
lakers jerseys
nike store
coach purses
coach outlet store
dolce and gabbana outlet online
fitflops sale clearance
ugg outlet
gucci
discount oakley sunglasses
ray ban glasses
christian louboutin shoes
polo ralph lauren pas cher
moncler uk
pandora uk
coach factory outlet online
valentino outlet
texans jerseys
adidas outlet online
tory burch outlet online
michael kors handbags outlet
ugg
birkenstock outlet
cubs jerseys
birkenstocks
mlb jerseys
air max pas cher
cheap oakley sunglasses
pandora outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet online
moncler uk
bulls jerseys
fitflop sandals
canada goose outlet
louboutin outlet
hermes bags
fitflop
giants jerseys
ray ban sunglasses outlet
michael kors handbags outlet
cheap ugg boots
ray bans
discount oakley sunglasses
jimmy choo shoes
toms
mbt
adidas ultra boost
yankees jerseys
discount oakley sunglasses
birkenstock
jordan shoes
coach outlet store online clearance
michael kors outlet canada
coach handbags outlet
nike sneakers
toms outlet
cheap jordan shoes
hermes outlet
red bottom heels
toms
pandora charms
cheap ray ban sunglasses
gucci outlet online
tods shoes
kate spade outlet store
uggs outlet
salomon outlet
jordans
fitflops sale clearance
coach outlet online
warriors jerseys
gucci
pandora uk
under armour outlet
moncler jackets
adidas nmd runner
michael kors
michael kors outlet
red sox jerseys
ed hardy outlet
coach outlet online
coach outlet online
gucci outlet online
ugg outlet online
harden vol 1
adidas yeezy shoes
rolex watches
michael kors
adidas nmd r1
ralph lauren outlet
louis vuitton outlet online
ray ban sunglasses discount
bottes ugg
michael kors outlet store
cheap nike shoes
giuseppe shoes
ugg sale
purs jerseys
fitflops clearance
ugg canada
clarks shoes for women
true religion jeans outlet
ralph lauren sale
cardinals jerseys
tods outlet
coach outlet online
harden shoes
louis vuitton purses
adidas store
fitflop sandals
birkenstock
coach outlet canada
uggs outlet
nike sneakers
fitflops sale clearance
ray ban sunglasses outlet
coach factory outlet
nike sneakers
adidas yeezy boost
beats headphones
pandora bijoux
nike air max 2018
clarks shoes outlet
pandora jewelry outlet
air max
ecco outlet
louis vuitton factory outlet
mlb jerseys
ugg boots
coach outlet online
ray bans
nike store
coach outlet online
michael kors bags
jordan uk
dodgers jerseys
red bottom
coach outlet online
yeezy boost 350
ed hardy store
cheap nfl jerseys wholesale
kate spade handbags
toms outlet
coach factory outlet
pandora charms sale
ugg on sale
nfl jerseys wholesale
kate spade outlet online
pandora charms sale clearance
tiffany and co outlet
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry store
nike free run
salomon boots 
pandora charms sale clearance
canada goose jackets uk
patriots jerseys
birkenstock shoes
eahawks jerseys
nike outlet online
cheap jordan shoes
chaussures louboutin
pandora
mt0816
Reply

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬