ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

37 user(s) are online (10 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 37

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߣߊߡߎ߲ : ߥߟߊ߬ߘߊ ߁߆߲: ߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߘߊߓߊ߲
Posted by diane on 2017/8/7 15:20:00 (238 reads)

ߦߏ߫ ߘߟߊߝߎߞߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫:
߁- ߟߏ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߦߎߤߊ߲ߣߊ߫ ߡߊ߯ߡߊߘߊ߯ߣߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: [ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߞߍ߫ ߘߋ߬߸ ߓߊߏ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ]. ߊ߬ ߝߐ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫: [ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ]߸ ߏ߰ ߞߐߡߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߊ߬ (ߕ.ߖ.)߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߗߋ߫ ߕߎߡߊ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ ߘߟߊߝߎߟߌ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߞߍ߫߸ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߞߎߙߎ߲ߘߎ ߟߊ߫.. ߛߓߍߟߌ ߞߊ߲߬ߠߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬߂- ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߕߎ߲߯߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫: [ ߛߊ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߦߊ߬ߦߊ߬ߟߋ߲߬ ߞߌߛߍ߸ ߡߐ߱ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߣߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߘߐ߫߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߛߞߌߛߍ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߕߌߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߓߊ߯ ߖߏߙߏ߲ߘߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ ߘߌ߫ ]، ߞߎߡߊߛߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߣߐ߫ ߊ߰ ߏ߬ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫: ﴿ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬߸ ߦߏ߫ ߛߣߍ߬ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߣߵߊ߬ ߡߊߕߋ߭ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߝߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߴߊ߬ ߜߊ߲ߞߊ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߤߣߍ߫ ߟߊ߫، ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߐߣߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ( ߞߍߢߊ) ߟߊ߫، ﴾ [ ߟߊ߬ߥߛߊ ߟ.߂߉ ].
ߏ߬ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫: ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߌ߫ (ߕ.ߖ.) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߮ ߟߎ߬.
߃- [ ߒߠߋ ߝߏߦߌߕߐ߫ ߟߋ߬߸ ߓߊߏ߬ ߣߌ߫ ߒ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߫ ( ߔߙߊߞߑߟߋߕ )(߁) ߕߍߣߊ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߝߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߒ ߘߴߊ߬ ߗߋ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߣߴߏ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߦߙߊ߬ߞߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߡߊ߬ ]. ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߞߎߡߦߊ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߘߟߊߝߎߟߌ ߜߍߘߐߕߊ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߊ߫ (ߕ.ߖ.)، ߐ߲߸ ߖߐ߲߫ ߦߋ߫ (ߔߙߊߞߑߟߋߕ) ߘߌ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߕߍ߫؟߸ ߖߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߡߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ߬ ߕߍ߫؟، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߦߴߊ߬ ߞߎ߬ߘߋ߲ߜߊ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߓߏߟߌߞߏ ߦߴߊ߬ ߕߊ߬ߜߏ߬ߕߊߜߏ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߬ߟߊ ߘߐ߫؟. ߖߐ߲߫ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߌߛߌ߫ ߞߘߐߕߊ߭ ߞߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊߕߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߕߌ߱ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߕߍ߫ (ߕ.ߖ.).

-------------------------------------
(߁) ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߏ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߘߐ߫ (ߤߊߡߑߘߎ߫ ߞߊ߬ߛ߳ߌ߯ߙߎ߲߫) ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߣߌ߫ (ߡߎ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘߎ߫) ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߥߟߊ߫ ߊߤߑߡߊߘߎ߫، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߝߐߢߊ ߘߐߕߌߢߍߣߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߊߡߊ߬ߘߎ߬߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ( ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߣߌ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߣߍ߲߫ ) ߘߌ߫.

(߂) ߞߊߙߏ ߕߋ߬ߞߏ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߔߌߦߐߔߌߦߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ߐ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/6/23 12:00:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/6/18 18:30:00 - ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ߫ ߂߀߁߈ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫
2018/6/15 10:50:00 - ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߍߛߊ߲߬ߓߍ߫߸ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߓߍ߲ߛߊ߲߬ߓߍ߲߫ ߝߏ߬ߟߌ߹߹ߺ
2018/5/7 8:00:00 - ߝߘߌߢߐ߲߯ߘߐ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߋߡߊ߬ߟߌ، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߐߓߕߏ߲ ߠߊ߫
2018/5/2 15:30:00 - ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߎߙߎ߲ߞߎߟߌ ߟߊ߫ ߊߙߑߡߋߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫
2018/4/28 9:50:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/4/27 19:10:00 - ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߰ ߛߓߍߟߌ؟
2018/4/27 15:00:00 - ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߢߐ߫ ߘߎߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߂ ߡߊ߬
2018/4/25 7:20:00 - ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߊ߫ ߓߌ߬
2018/4/22 6:20:00 - ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߞߎ߬ߣߊ߬ߓߐ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/8/11 2:40  Updated: 2017/8/11 2:40
 Re: ߥߟߊ߬ߘߊ ߁߆߲: ߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߗߋߞߊ߲...
Quartz crystals are the most common mechanism for the majority of replica watches uk. Quartz provides an economical source of power for fashion, functional, dress, digital and analogue replica watches sale whether they are cheap children's toys or designer labelled. A benefit of quartz replica watches is their precision as time-pieces and their resistance to damage. Complications are features added to rolex replica above the presentation of the time. Complicated rolex replica sale are generally quartz and can have such extra features as water resistance as well as a stopwatch and various additional time and date functions including displaying the fake rolex sale. The durability of quartz mechanisms are part of the reason additional complications can be added to these kinds of multifunction watches.
Reply

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬