ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

42 user(s) are online (12 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 42

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߣߊߡߎ߲ : ߥߟߊ߬ߘߊ ߁߇߲: ߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߘߊߓߊ߲
Posted by diane on 2017/8/9 15:20:00 (220 reads)

ߦߏ߫ ߘߟߊߝߎߞߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫:
߁- ߟߏ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߦߎߤߊ߲ߣߊ߫ ߡߊ߯ߡߊߘߊ߯ߣߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: [ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߞߍ߫ ߘߋ߬߸ ߓߊߏ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ]. ߊ߬ ߝߐ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫: [ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ]߸ ߏ߰ ߞߐߡߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߊ߬ (ߕ.ߖ.)߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߗߋ߫ ߕߎߡߊ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ ߘߟߊߝߎߟߌ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߞߍ߫߸ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߞߎߙߎ߲ߘߎ ߟߊ߫.  ߛߓߍߟߌ ߞߊ߲߬ߠߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬߂- ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߕߎ߲߯߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫: [ ߛߊ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߦߊ߬ߦߊ߬ߟߋ߲߬ ߞߌߛߍ߸ ߡߐ߱ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߣߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߘߐ߫߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߛߞߌߛߍ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߕߌߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߓߊ߯ ߖߏߙߏ߲ߘߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ ߘߌ߫ ]، ߞߎߡߊߛߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߣߐ߫ ߊ߰ ߏ߬ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫: ﴿ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬߸ ߦߏ߫ ߛߣߍ߬ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߣߵߊ߬ ߡߊߕߋ߭ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߝߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߴߊ߬ ߜߊ߲ߞߊ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߤߣߍ߫ ߟߊ߫، ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߐߣߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ( ߞߍߢߊ) ߟߊ߫، ﴾ [ ߟߊ߬ߥߛߊ ߟ.߂߉ ].
ߏ߬ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫: ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߌ߫ (ߕ.ߖ.) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߮ ߟߎ߬.
߃- [ ߒߠߋ ߝߏߦߌߕߐ߫ ߟߋ߬߸ ߓߊߏ߬ ߣߌ߫ ߒ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߫ ( ߔߙߊߞߑߟߋߕ )(߁) ߕߍߣߊ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߝߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߒ ߘߴߊ߬ ߗߋ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߣߴߏ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߦߙߊ߬ߞߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߡߊ߬ ]. ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߞߎߡߦߊ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߘߟߊߝߎߟߌ ߜߍߘߐߕߊ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߊ߫ (ߕ.ߖ.)، ߐ߲߸ ߖߐ߲߫ ߦߋ߫ (ߔߙߊߞߑߟߋߕ) ߘߌ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߕߍ߫؟߸ ߖߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߡߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ߬ ߕߍ߫؟، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߦߴߊ߬ ߞߎ߬ߘߋ߲ߜߊ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߓߏߟߌߞߏ ߦߴߊ߬ ߕߊ߬ߜߏ߬ߕߊߜߏ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߬ߟߊ ߘߐ߫؟. ߖߐ߲߫ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߌߛߌ߫ ߞߘߐߕߊ߭ ߞߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊߕߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߕߌ߱ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߕߍ߫ (ߕ.ߖ.).
ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߫ ߤߊߞߟߌߟߕߊ ߟߎ߬:
߁- ߡߎ߲߬ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߗߋ߫ ߞߋߟߊ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߞߋߟߊߡߐ߯ ߗߍ߬ߡߍ-ߗߍ߬ߡߍ ߟߋ߬ ߗߋ߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߥߊ߯-ߥߊ߮ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߞߍ߬؟
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߟߌ߬ߞߏ߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߤߊߞߟߌ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߓߟߏߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߗߋߞߊ߲ ߦߋ߫ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߝߍ߬ (ߕ.ߖ.)؟
߂- ߗߏ߯ߦߊߢߍߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߐ߲߰ ߘߴߊ߬ ߞߋߟߦߊ ߢߍ߫ (ߕ.ߖ.)߸ ߏ߬ ߢߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߗߋߞߊ߲߫ ߛߊ߲ߡߕߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߞߟߊ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߟߊߞߎߘߦߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߟߊߒߞߋ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߘߐ߫.
߃- ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߘߎߢߊ߫ ߛߟߋߞߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߡߊ߬ߦߙߐ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߍߟߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߕߎ߬ߢߊ߬ߦߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߕ.ߖ.).
߄- ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߎ߲߬ߕߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ (ߕ.ߖ.)߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߲߬ߕߋ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߊ߬ߟߌ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߝߟߌ߫ ߢߌߡߊ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐ ߜߍߟߊ߫߸ ߊ߬ ߝߘߊߞߏ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߛߙߋ߫ ߞߍ߲ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߌ߱ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߅- ߞߏ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ߞߏ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ (ߕ.ߖ.)߸ ߣߌ߫ ߤߊߞߟߌ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ ߝߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߞߋߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫.
ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߝߕߌߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߴߛߋ߫ ߡߍ߲ ߕߎ߬ߢߊ߬ߦߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߤߊߞߟߌ߫ ߘߐ߮ ߥߟߴߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߔߋߎ߫:
߁- ߞߊߙߏ ߕߋ߬ߟߌ(߂) ߊ߬ ߦߋ߫ (ߕ.ߖ.)߸ ߥߊ߬ߟߌ߯ߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߡߎ߬ߜ߭ߌ߯ߙߕߊ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߊߦߌ߬ߛߌ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ (ߕ.ߖ.) -ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߌ߫- ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߰ߦߊ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߞߏ ߣߴߊ߬ ߗߋߞߊ߲ߞߏ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߞߊߙߏ ߕߋ߬ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫: ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߙߎ߬ߞߎ߲ ߘߐ߫߸ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߎ߰ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߍ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ (ߕ.ߖ.) ߞߏ߫: [ ߊߟߎ߯ ߊ߬ ߝߟߍ߫ ]، ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߒ ߓߘߊ߫ ߞߊߙߏ ߦߋ߫ -ߊ߬ߓߎ߰ ߞ߫ߎ߬ߓߊߦߛߌ߫- ߞߎ߬ߙߎ ߕߊ߲ߛߊ߲߫ ߦߙߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫، ߞߎ߬ߙߊߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߛߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ ߏ߬ ߞߏߢߊ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ ߕߋ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߬؟ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߏ߬ ߞߺߺߍ ߡߊ߰ߙߌ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߣߺߺߌ߲߬ ߖߺߺߌ߰ ߘߊ߫ ߞߏ߫: ﴿ (ߟߐ߬ߓߊ) ߕߎ߬ߡߊ ߓߘߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫߸ ߝߏ߫ ߞߊߙߏ ߓߘߊ߫ ߛߍ߲ߞߍ߫. * ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߦߋ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߙߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ߫ ߞߎߘߊߌ ߘߏ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫. * ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ﴾ [ߞߊߙߏ ߟ.߁-߃] .
߂- ߞ߫ߊ߬ߕߊ߯ߘߊߕߎ߫ ߢߊ ߡߊߘߌߡߌ߲߫ ߘߊ߫ "ߎߤߘߎ߫" ߟߏ߲߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߓߋ߬ ߊ߬ ߢߊߘߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߓߙߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߏ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ (ߕ.ߖ.)߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߢߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߢߊ߫ ߞߘߐ ߞߊ߲߬.
߃- ߢߊߘߌߡߌ߲ ߞߊ߬ ߊ߬ߟߌߦߦߎ߫ ߓߣߎ߬ ߊ߬ߓߌ߰ ߕ߭ߊ߯ߟߓߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ (ߞ߭ߊߦߑߓߙߊ߬) ߟߏ߲ (ߖߐ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫)߸ ߏ߬ ߞߍ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߊ߬ ߘߊߖߌߕߎ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ (ߕ.ߖ.)߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ ߘߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߝߏߦߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫.
߄- ߌ߬ߓߣߎ߬ ߊ.ߟߑߤ߭ߊ߬ߞߌ߯ߡߎ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲ ߞߊߘߌ߫ ߘߊ߫ (ߓߊߘߙߌ߫) ߟߏ߲߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߊߖߌ ߕߎ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ (ߕ.ߖ.)߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯߸ ߘߌߡߌ߲߫ ߖߘߍ߬ ߡߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫.
߅- ߦߙߌ ߞߎߡߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߍ߬ (ߕ.ߖ.)߸ ߏ߬ ߞߍ ߓߎ߰ߘߟߊ߬ߡߐ߮ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫: [ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߓߎ߰ߘߟߊ߬ߡߐ߮ ߌ ߥߊߕߐ߫ ߡߌ߲߫ ]߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ ߘߐ߫ ߞߍ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: [ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߤߙߊ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟]߸ ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫؟

ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: [ ߌ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߍ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫߸ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ]. ߓߎ߰ߘߟߊ߬ߡߐ߮ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߖߐ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߌ ߛߙߋ ߘߴߌ ߝߐߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫؟. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ (ߕ.ߖ.) ߞߏ߫: [ ߦߙߌߛߎ߲ ߣߌ߲߬ ߞߍ߬]߸ - ߊ߬ ߞߐߡߌ߲߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ ߞߊ߲ߞߎ߲ ߠߊ߫-، ߏ߬ ߞߍ ߏ ߞߵߊ߬ ߖߌ߲߰ߛߊ߬ߖߌ߲߯ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߝߏ߯ ߊ߬ ߞߍ߲߬ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߙߋߦߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߏ ߝߍ߬ ߛߋ߲߬ߢߊ߫ ߛߓߊ߬߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߙߋ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ (ߕ.ߖ.)(߁)  
߆- ߕߌ߲߬ߖߐ߲ ߥߙߍ߬ߡߍ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߦߋ߫(߂) (ߕ.ߖ.)߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߛߌ ߞߊ߲߫ ߡߍ߲ߕߊ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ (ߕ.ߖ.)، ߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߝߘߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߓߊ߲߬ߓߋ߫، ߓߊ߲߬ߓߋ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߫ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߜߎ߲߬ߜߎߘߎ߲ ߞߊ߲߬ ߦߟߍߟߌ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߘߺߺߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ߛߌ߬ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߞߎߡߊ߲ ߠߊ߫ ߥߙߍ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߞߋߟߊ ߟߐ߮ ߟߊ߫ (ߕ.ߖ.)߸ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߡߍ߲߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߖߎ߲ߞߎ߲ߡߍ ߞߌߞߌ߫ ߞߊ߲߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ ߡߊߞߎ߲߬ ߝߏ߫ ߞߋߟߊ ߣߊ߬ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ (ߕ.ߖ.) ߞߵߊ߬ ߞߢߐ߬ ߛߊߣߌ߲ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬.
߇- ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߕߙߊ߬ߟߌ ߞߌߛߌ߬ߙߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߞߊߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߝߛߍߝߛߍ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߝߛߍߝߛߍ߫ ߘߊ߫.
߈- ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎߓߊ (ߕ.ߖ.) ߌ߬ߓߣߎ߬ ߊ߬ߓߊ߯ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߢߊߦߋߓߊ߯ߦߊߞߏ(߄) ߘߐ߫، ߊ߬ߓߘߎ߬ߟߊ߯ߤߌ߫ ߓߣߎ߬ ߊ߬ߓߊ߯ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߣߌ߲߬ ߞߏ߲߬ߓߏ ߘߌ߫ ߝߛߊߦߌ߫.
߉- ߛߎ߬ߡߊ߲ ߓߎ߯ߟߌ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎߓߊ ߟߊ߫ (ߕ.ߖ.)، ߡߐ߰ ߈߀ ߞߊ߬ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߓߌ߲߬ߓߙߌ ߡߎߘߋ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߐ߫.
߁߀- ߖߌ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎߓߊ ߟߊ߫ (ߕ.ߖ.)، ߖߌߟߐ߮ ߣߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ ߤߎ߬ߘߊ߬ߦߌ߬ߓߌߦߊ߫ ߟߏ߲߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߙߏߞߏߟߋ߲ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߛߊߟߖߌߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ -ߖߺߐ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫-߸ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߍ߲߬ߠߊ߬ߝߊ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߋ߫߸ ߖߌ߫ ߜߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߘߋ߬ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߝߙߏߞߏߟߋ߲ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫، ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߞߐ߬ߢߐ ߟߊ߫ ߟߊ ߝߙߏߞߏߟߋ߲ ߞߊ߲߬߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߖߌ ߝߙߎߝߙߎ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߏ߬ߋ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߦߏ߫ ߓߎ߬ߦߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬، ߏ߬ ߞߍ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߊߟߖߌߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߙߌߞߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߥߊ߯ߞߋߟߋ߲߫ ߗߡߍ߬ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
߁߁- ߛߎߘߓߐߟߌ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߦߟߍ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߐߞߘߐ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߞߎߟߋߞߎߟߋ߫߸ ߤߊ߲߯ ߘߊ߲߭ ߕߐߡߐߙߐ߲ߛߎ߲ ߦߙߐ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊߝߋ߲ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߎߡߊ߫.
߁߂- ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߟߊߒߞߋ߸ ߊ߲ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߐߓߊ߮ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߓߌ߬ ߕߍߞߏ ߟߎ߬ ߞߕߌ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߝߣߴߊ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߫ ߞߎߘߊߦߌ߫ ߕߏߕߊ ߘߌ߫ ߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ (ߕ.ߖ.)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊߓߐߒߞߎ߲߫ ߞߊ߲߫ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߤߊ߲߯ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߗߍߕߊ߬.
ߘߐ߬ߛߊߙߌ߫ ߘߊ߲߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߛߐߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ (ߕ.ߖ.)߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߴߊ߬ ߛߐߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߞߣߍ߬ߟߌ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߵߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫: [ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߒߠߋ ߛߐ ߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߒ ߡߊ߬، ߒ ߧߴߊ߬ ߣߕߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߟߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߰ ߛߌ߬ߦߊ߬ߡߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲(߁) ].

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/6/23 12:00:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/6/18 18:30:00 - ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ߫ ߂߀߁߈ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫
2018/6/15 10:50:00 - ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߍߛߊ߲߬ߓߍ߫߸ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߓߍ߲ߛߊ߲߬ߓߍ߲߫ ߝߏ߬ߟߌ߹߹ߺ
2018/5/7 8:00:00 - ߝߘߌߢߐ߲߯ߘߐ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߋߡߊ߬ߟߌ، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߐߓߕߏ߲ ߠߊ߫
2018/5/2 15:30:00 - ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߎߙߎ߲ߞߎߟߌ ߟߊ߫ ߊߙߑߡߋߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫
2018/4/28 9:50:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/4/27 19:10:00 - ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߰ ߛߓߍߟߌ؟
2018/4/27 15:00:00 - ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߢߐ߫ ߘߎߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߂ ߡߊ߬
2018/4/25 7:20:00 - ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߊ߫ ߓߌ߬
2018/4/22 6:20:00 - ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߞߎ߬ߣߊ߬ߓߐ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/8/11 2:39  Updated: 2017/8/11 2:39
 Re: ߥߟߊ߬ߘߊ ߁߇߲: ߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߗߋߞߊ߲...
Being quartz driven, digital replica watches sale are accurate time-keepers. Formal, classic, dress men's sports breitling replica are analogue. Often made by craftsman, the mechanical internal drives can be made by hand; these replica watches are not as accurate as time-pieces which use other forms of mechanisms. The value of a rolex replica sale is not in its accuracy, but in the detail in its production and appearance. External simplicity and internal craftsmanship are the hallmark of most formal or rolex replica uk, particularly those which come from craftsman trained in the art of replica watches sale. They are generally made of a precious metal and may be studded with diamonds, sapphires or other gems. In order to keep the mechanical drive functioning well, formal watches should be tuned and regulated regularly.
Reply

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬