ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

31 user(s) are online (8 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 1
Guests: 30

ߛߏ߬ߟߏ, more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߊ߲ ߞߟߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮
Posted by ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ on 2017/8/15 7:20:00 (919 reads)

ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߊ߲ ߞߎ߬ߘߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߮
ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߥߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫߹ߺ

ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߊ߲ ﴿ ߟߍߞߑߕߍߙ﴾ ߞߟߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮:
⏮ߢߍߘߊ߲. 
⏭ߞߐߘߊ߲. 
▶ߟߊ߬ߜߘߏ. 
⏸ߟߊ߬ߟߐ . 


Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2017/11/24 14:13:35 - ߡߐ߰ ߂߃߅ ߣߌ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߖߘߍ߬ߝߊ߰ߛߎ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߋߖ߭ߌߔߑߕ
2017/11/24 9:30:00 - ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߙߏ߬ߝߏ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߙߏߝߏ ߛߍ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߢߐ߲ߦߋ ߓߌ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߡߊ߬
2017/11/24 8:20:00 - ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߛߊ߲߬ ߃߀ ߕߘߍ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߘߌ߫
2017/11/24 3:20:00 - ߖ߭ߌ߲ߓߊߓߏߦߋ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߎߘߊ ߘߌ߫ ߟߊߛߌ߰ ߓߌ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߡߊ߬
2017/11/22 14:30:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߦߋ߫ ߕߏ߲߬ߘߊ ߦߋ߫ ߞߙߌߞߍ ߘߐ߫.߸
2017/11/19 12:05:57 - ߞߍߞߎߘߊ
2017/11/19 10:50:00 - ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߊ߮ ߢߍߥߟߊ ߂߀߁߇ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫
2017/11/19 3:40:00 - ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߖߎߟߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߓߌ߫
2017/11/19 2:50:00 - ߡߐ߱ ߕߍ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߝߐ߫ ߝߊ߬ߣߊ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߒ߬ߞߵߌ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬
2017/11/18 8:10:00 - ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߺߺߺߘߍ

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/8/16 7:55  Updated: 2017/8/16 7:55
 Re: ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߊ߲ ߞߟߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬...
ߥߊ߬ߛߊߥߊ߬ߛߊ ߥߊ߬ߛߊߥߊ߬ߛߊ ߥߊ߬ߛߊߥߊ߬ߛߊ
ߢߊ߭ ߘߊ߲߭ ߠߋ߬
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/8/16 11:06  Updated: 2017/8/16 11:06
 Re: ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߊ߲ ߞߟߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬...
ߣߴߊ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߒ߬ ߟߏ߲-ߏ-ߟߏ߲߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߟߊ߬ߓߐ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߯ߞߏ ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ ߠߊ߫ ߣߌ߲߬ ߢߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߟߊߜߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߒߞߏߦߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭. ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/9/14 4:34  Updated: 2017/9/14 4:34
 wwwww
longchamp
adidas online shop
timberland boots
yeezy boost
adidas online shop
links of london
adidas nmd
reebok outlet
curry 3
kyrie shoes
nike roshe one
lacoste online shop
kobe 9
adidas outlet
adidas ultra boost uncaged
adidas nmd
michael kors factory outlet
nike air max
nmd
nike roshe run
adidas nmd r1
longchamp outlet
pandora jewelry
yeezy boost
roshe run
cheap jordans
converse shoes
michael kors handbags
Kanye West shoes
tory burch shoes
falcons jersey
golden goose
asics shoes
nike air force
fitflops
adidas tubular shadow
curry 3 shoes
air jordan
michael kors outlet
air max
yeezy boost
golden goose outlet
longchamp handbags
harden shoes
longchamp longchamps
yeezy boost 350
michael kors outlet online
air force 1
longchamp bags
light up shoes
kobe shoes
gucci belts
kobe 11
hermes belt
kyrie 3
led shoes
pandora bracelet
air max 2016
yeezy boost 350
mlb jerseys
yeezy boost
adidas shoes
michael jordan shoes
air max 2017
kobe basketball shoes
nike zoom
adidas tubular
adidas ultra boost
hogan outlet
patriots jersey
authentic jordans
cheap mlb jerseys
adidas nmd
vibram five fingers
brady jersey
michael kors handbags
air jordans
tom ford sunglasses
chrome hearts
michael kors outlet store
adidas ultra boost
cheap jordans
jordan shoes
jordan 6
atlanta falcons jersey
yeezy shoes
yeezys
adidas tubular
longchamp bags
michael kors purses
adidas tubular
nike mercurial
lacoste polo
stephen curry shoes
adidas neo
jordan shoes
links of london sale
adidas stan smith
converse outlet
yeezy shoes
longchamps
nike dunks
michael kors outlet
longchamp
fitflops sale clearance
van cleef arpels
adidas tubular shadow
cheap basketball shoes
nike dunks shoes
kobe 9
kobe bryant shoes
golden goose sneakers
yeezy boost 350
converse outlet
links of london outlet store
lebron 14
adidas superstar
af1
yeezy boost 350
cartier bracelet
nike roshe uk
kobe sneakers
adidas gazelle
retro jordans
yeezy boost 350 v2
prada glasses
yeezy boost 350 v2
air force 1
adidas outlet online
converse outlet store
asics running shoes
curry 4
pandora jewelry
yeezy
http://www.kobeshoes.uk
nike air force
stephen curry shoes
retro jordans
chrome hearts online
chrome hearts online store
michael kors outlet
adidas outlet
air max 90
jordan 13
adidas stan smith shoes
lacoste outlet
fitflops clearance
yeezy shoes
nmd
lebron 13
jordans for cheap
jordan 11 retro
dior glasses
tory burch outlet
nike air max 90
jordan 11
yeezy boost
golden goose
yeezy boost 350
led shoes
nmd
nike air max 2017
air max 90
cheap jordans
jordan shoes
basketball shoes
adidas yeezy boost
prada sunglasses
hermes belts
nike polo
golden goose
kyrie irving shoes
true religion
adidas yeezy
nike huarache
nike zoom running shoe
nike air force 1
hermes belt
adidas nmd
michael kors outlet
nike air huarache
adidas nmd
adidas stan smith sneakers
jordan 4
adidas nmd runner
longchamp bags
adidas superstar shoes
curry shoes
adidas superstar
reebok shoes
tom ford eyewear
cheap jordans
nike football boots
michael kors outlet online
louboutin shoes uk
chrome hearts
kyrie 3 shoes
ferragamo belt
lebron 13 shoes
cheap jordans
adidas ultra boost
ferragamo belts
michael kors factory outlet
kobe shoes
yeezy boost 350 v2
retro jordans
yeezy shoes
nike zoom
yeezy boost 350 v2
lebron james shoes
true religion
air max 2018
true religion outlet
led shoes for kids
golden goose sneakers
van cleef
adidas outlet
air yeezy
yeezys
louboutin shoes
nike air force 1
adidas tubular
longchamp bags
longchamp
michael kors handbags
michael kors
longchamp outlet
nike air zoom
lebron shoes
roshe shoes
adidas nmd
cheap jordans
michael jordan shoes
nike roshe run
gucci belt
michael kors handbags
links of london
kobe basketball shoes
jordan retro 12
http://www.kobebasketballshoes.us.com
dior sunglasses
air jordan shoes
longchamp sale
pandora charms
true religion jeans
tory burch shoes
air jordan
nike air max 90
pandora charms
chrome hearts online
jordan retro
hogan outlet online
nike air max
michael kors outlet online
yeezy boost 350
new england patriots jersey
james harden shoes
fitflops
cheap nfl jerseys
jordan shoes
adidas ultra
chrome hearts online
jordan shoes
adidas stan smith
vibram fivefingers
jordan retro 6
michael kors handbags outlet
timberland outlet
nike huarache
nfl jerseys
adidas superstar shoes
nhl jerseys
air jordan 13
longchamp handbags
lebron 14 shoes
michael kors outlet
nike air huarache
kobe shoes
adidas outlet online
ultra boost
nike air zoom
adidas store
cheap jordans
kobe 11
lacoste outlet
jordan 12
nike polo shirts
michael kors uk
burberry scarf
hermes belts for men
nike air max 2018
yeezy boost 350
nike huarache
cheap jordans
nmd
air jordan shoes
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/11/8 16:12  Updated: 2017/11/8 16:12
 Jg emperor appreciated Kevin Durant!Freddy adu counter said the warriors players
Throw three points seriously isn't the whole garage regular work, and don't forget, Stephen curry is the particular team in assists in addition to steals, he averaged 6. 7 assists within the regular season, 14 inside league and the playoffs <a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> is usually averaging 9. 3 assists since the league the first! Let's imagine a picture, 40 minutes per game inside the Treasury, attack launched lots of times, there are always several ball he wasn't in the outside, but the soccer ball inside, attracted a double... What will happen subsequently? There was a man he can tell you the reply, <a href=http://www.curry-shoes.com>curry shoes</a> he called clay : Thompson, from the gold state warriors, he made this year 211 3-pointers, finished third inside league, and that 211 3-pointers, 68 comes from the assists of Stephen curry.


12-13 time to contrast the garage and ray Allen in '05 -' 06 : Allen into 269 3-pointers, and he is the Seattle supersonics. That year, Allen's 269 of 653 three-point shots, shot 41. 2%, as Stephen - 272 of 600 photos in his Arsenal, of up to 45. 3%; That year, Alan ball attack develop 3 ratio is under a quarter, compared with 38. 6% in database; That year, Allen's assists the amount 3. 7, less compared to the Treasury for three assists. So the outline, the image of your alternative 3-pointers hand down the garage outline: he not merely completed the sharpshooter history, his teammates for the creation of free-throw possibilities into; He will also look for opportunities at the same time, through the ball cutting-edge, stopped for no assists 3-pointer of shots. In addition, he also can go assists, "create" another glass pitcher - clay - Thompson! Not simply can catch vote, will likely urgent stopped, can develop more opportunities to people, this star, unique! Now i'm <a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a> afraid, just use "striker" two words are already unable to define Stephen curry, also have to be in with some sort of "great" rhetoric.

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.net>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.newbalanceshoes.us.com>new balance shoes</a> <a href=http://www.airjordan1.us>Air Jordan 1 Shoes</a> <a href=http://www.kyrie1.us>kyrie 1</a> <a href=http://www.kd-10.com>kd 10</a> <a href=http://www.vanssk8hi.us>vans sk8 hi</a> <a href=http://www.adidasnmdr2.us>adidas nmd r2</a> <a href=http://www.hyperdunk-2017.com>hyperdunk 2017</a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com>kyrie shoes 3</a> <a href=http://www.ultraboost-3.com>ultra boost 3.0</a> <a href=http://www.drose8.com>d rose 8|rose 8}</a> <a href=http://www.kobebryantshoes.us>kobe shoes</a> <a href=http://www.adidastennishu.com>adidas tennis hu pharrell</a> <a href=http://www.pumarihannacreepers.us>puma rihanna creepers suede</a> <a href=http://www.pgshoes.com>pg shoes</a> <a href=http://www.nikehuarache.org>nike huarache</a> <a href=http://www.adidascrazyexplosive.us.com>adidas crazy explosive</a> <a href=http://www.air-jordan-shoes.us.com>air jordan shoes</a> <a href=http://www.mizunoshoes.us.com>mizuno shoes</a>
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/11/10 0:46  Updated: 2017/11/10 0:46
 Scene: kill god mode!Kevin Durant "3 + 1" on effort
Garage, 26, is one <a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a> with the largest child, dell -- garage in 2002, his or her dad announced over 04 years of career, finally handed over 40. 2% on threes record card. From a incredibly young age, Stephen around the shooting learned how to shoot in the feet of the master, when dad refused to consider him to the hornets training, Stephen will be pursed oral cavity, not because can't visit those big-name players, the old you are, but because he also need to be with my dad, to rehearse his shot.


At the age of 9, garage is of their own <a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> amateur league teams connected with players, only if the coach needs to outside shot collapse on the opponent's zone will possibly be sent. Recalled the one self, garage proudly said: "when My partner and i was a defense experts, all start from right now there. "


To go returning to <a href=http://www.curry-shoes.com>curry shoes</a> the original text, once the garage near the baseball in midfield, people tend to overlook the most important thing: pool basketball skills. Sonya, thanks to help his mother, then any 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again simultaneously, she was in high school played point guard, embracing the volleyball after into the campus of Virginia technological, and meet the garage there's father. "If I dribble for the coast, I have to pick to shoot or pass, it's my limit. "Dell explained, "people started for Stephen impression is all he is able to beautiful posture hit shots, but before becoming some sort of striker, he already was a greater control player, people tend to ignore it. After his / her dribble shot, is I the most amazing moments. Thanks to their mother. ".

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.net>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.nikesockracer.com>nike sock racer</a> <a href=http://www.hyperdunk-2017.com>hyperdunk 2017</a> <a href=http://www.underarmourshoes.us.com>under armour shoes</a> <a href=http://www.pgshoes.com>pg shoes</a> <a href=http://www.kyrie3.com>kyire 3</a> <a href=http://www.adidasboost.us.com>adidas boost</a> <a href=http://www.hand-spinner.us>hand spinner</a> <a href=http://www.kobebryantshoes.us>kobe bryant shoes</a> <a href=http://www.vanssk8hi.us>vans sk8 hi</a> <a href=http://www.drose8.com>d rose 8|rose 8}</a> <a href=http://www.curry4low.us>curry 4 low</a> <a href=http://www.porschedesignshoesonline.com>porsche design shoes</a> <a href=http://www.curry3shoes.com>curry 3 shoes</a> <a href=http://www.curry2.com>curry 2</a> <a href=http://www.lebron-14.us>lebron 14</a> <a href=http://www.asicsgelkayano.com>asics gel kayano</a> <a href=http://www.nikeairpresto.us.com>nike air presto</a>
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/11/14 3:52  Updated: 2017/11/14 3:52
 Kevin Durant the playoffs in the first half three steals and blocks, nearly 11 years first
To be a core point guard, garage along with three split the difference is that he is the team sponsor and organizer. In additional words, he can't be like novak on the perimeter around expecting <a href=http://www.kdshoes.us.com>kevin durant shoes</a> someone else to allow him the ball. We take novak to some comparison, everything also - reference counted for us each a 3-pointer aids objects, and to occasion, after statistics, novak found there is much surprise hit 3-pointers, 149, 146 can be a teammate's pass and struck; Three-point shots hit the other more this season Ryan - Anderson is not any exception, he hit <a href=http://www.curry-shoes.com>curry shoes</a> throughout 213, has 206 will depend on your friend's passing.


The garage He the many 3-pointer this season, there are 105 of 3 is not sending (272), to put it differently, is to create opportunities, nasty sto vote. This trick inside the team's star, such seeing that flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Robert, but often because a person errs, physical strength intake, to the number of times few, and the hit ratio isn't high. But obviously is surely an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times seriously isn't assists quantity highest with alliance,<a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> even better in comparison with lebron James thrown straight into more all 3-pointers, as well as the shooting is in the league all five this sort of not assists free-throw shooting players on the fifth (41. 8%), both equally quality and quantity. Used together, the three points for you to thrown into space isn't an easy thing, will need to have the forty percent three-point shots need to create his own photographs, this how tired! Essentially the most precious is, no subject when and where, and how to make simple moves, garage has a higher percentage. It is no wonder that the manager of the players when Bob myers lately told the Associated Media said: "as long because it's garage, to find the ball is reasonable. inches.

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.net>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.lebron15.us.com>lebron 15</a> <a href=http://www.ugg5815.com>ugg 5815</a> <a href=http://www.adidasnmdr2.us>adidas nmd r2</a> <a href=http://www.kyrie4.us.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us.com>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.jordanretro.us.com>jordan retro</a> <a href=http://www.rose6.us>d rose 6</a> <a href=http://www.nikevapormax.us.com>nike vapormax</a> <a href=http://www.curry-2.com>curry 2</a> <a href=http://www.kobe11.org>kobe 11</a> <a href=http://www.adidascrazyexplosive.us.com>adidas crazy explosive</a> <a href=http://www.kyrie2shoes.com>kyrie 2 shoes</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.stephencurry.us.com>curry shoes</a> <a href=http://www.curry-shoes.com>curry shoes</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.airmax90.us>air max 90</a> <a href=http://www.lebron-james-shoes.us.com>lebron james shoes</a>
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/11/18 1:37  Updated: 2017/11/18 1:37
 JR, defensive Kevin Durant appear superfluous action KD feet apart from sprained my ankle
Garage beneath the <a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> second dribbling is toward the start up the left side from the body without any slowdown, his footsteps choiceness and quick, soon arrived at the position you want to go. Unlike most pitcher like the middle of gravity down, then struggled to jump to finish, the garage action additional concise. Don't waste any hard work, just jump off the earth, slightly triggered his filming action instantly. "He is not only essentially the most pure great scorer, he even gave shot two words to produce the definition, the full shooting art played the revolutionary role. "The bobcats scalp scout work Adam -- Mr Libby said Treasury.


Counter frames in 6 a few minutes and 31 seconds, garage from his upper body slightly next point position held up the ball, the index finger and also middle finger instinct to get gaps in the rubberized ball center. His arm gently lifted back, left his palm the baseball, but still control between his fingers. His right arm into each of the joints is close to 90 degree Angle, in the shoulder to the shoulder, from the elbow for the wrist, from wrist to make reference to, as if a restaurant waiter in carrying some sort of tray.


Glen Davis clippers, 289 - pound in-front, <a href=http://www.curry-shoes.com>curry shoes</a> need to speed up their action within the Treasury, since the childhood to lay an excellent foundation for complete to garage in different state, the right arm and shooting can continue perfect posture and power. And in addition to master hand movements, garage includes a precise shot needed yet another factor: enough deep muscle memory. Shooting touch seriously isn't a proper adjective, anybody player, able to throw a good shooting there is yet one secret to all - month after month, year after year training, until a set associated with complex dynamic chain implanted into muscle tissue. Garage never resist for instance monks meditate boring training, it also helped whenever he graduated from senior high school, eventually grow into another leading little-known Davidson school NCAA elite last seven.


"Game changing, there is no time to <a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a> you feel about your own shooting activity is correct, " curry claimed, "you can only depend on their daily at the training ground building muscle storage, hit and believe that individuals can. We're so a great deal of practice in training, so that you can the game, you can rely on instinct to react. But if it is not correctly, the game will really feel very strange. ".

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.net>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.canadagooseus.com>canada goose</a> <a href=http://www.adidasnmdshoes.us.com>adidas nmd shoes</a> <a href=http://www.curry2.com>curry 2</a> <a href=http://www.adidasnmdr2.us>adidas nmd r2</a> <a href=http://www.adidasultraboost4.com>ultra boost 4.0</a> <a href=http://www.nikerosherun.us.com>nike roshe run two</a> <a href=http://www.adidasyeezyboost.us.com>adidas yeezy boost</a> <a href=http://www.nikehyperdunk.us.com>nike hyperdunk</a> <a href=http://www.adidaseqt.us.com>adidas eqt</a> <a href=http://www.kdshoesstore.com>kd shoes store</a> <a href=http://www.kobe--shoes.com>kobe shoes</a> <a href=http://www.nikepg2.us>nike pg 2</a> <a href=http://www.ultraboostshoes.us.com>adidas ultra boost</a> <a href=http://www.kobe11.org>kobe 11</a> <a href=http://www.lebron15ashes.com>lebron 15 ashes</a> <a href=http://www.barbourjackets.us.com>barbour jackets</a> <a href=http://www.nikevapormax.us.com>nike air vapormax</a> <a href=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com>kyrie irving basketball shoes</a>
Reply

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/10/11 2:07  Updated: 2017/10/11 2:07
 Re: ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߊ߲ ߞߟߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬...
adidas originals
nfl jerseys
nike outlet
ugg outlet
ugg slippers
ugg boots
air jordans
cheap mlb jerseys
tory burch outlet
fitflops
coach outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
ugg boots
polo shirts
cheap jordans
supreme clothing
ray ban sunglasses
ugg outlet
polo ralph lauren outlet
uggs slippers
adidas shoes
coach factory outlet
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
longchamp outlet store
michael kors handbags
nike air max uk
under armour outlet
coach outlet
the north face
dior sunglasses
ray ban sunglasses
cheap nhl jerseys
pandora jewelry
coach outlet
louis vuitton outlet
adidas wings
ugg australia
true religion
prada handbags
superdry uk
hermes outlet
coach outlet
moncler outlet
sac longchamp
polo ralph lauren
ugg boots
ugg boots
armani sunglasses
adidas store
polo ralph lauren
coach outlet
coach outlet
ugg australia
cheap jordan shoes
moncler jackets
kate spade outlet
ray ban sunglasses
supreme uk
coach outlet
nike outlet
prada bags
michael kors outlet
nike trainers
cartier glasses
ray ban sunglasses
ralph lauren polo
canada goose canada
kate spade outlet
ugg boots
kate spade outlet
longchamp outlet
adidas outlet
true religion jeans
pandora jewelry
mont blanc pens
uggs outlet
adidas yeezy
hermes birkin bag
fitflops outlet
michael kors handbags
fitflop shoes
ralph lauren polo
supra shoes
cheap nfl jerseys
ugg on sale
pandora uk
uggs
moncler jassen
true religion jeans
carrera sunglasses
michael kors outlet
adidas football boots
prada sunglasses
north face outlet
oakley sunglasses
nba jerseys
uggs outlet
ugg sale
swarovski jewelry
ugg boots
ugg boots
christian louboutin
louis vuitton outlet
canada goose outlet
coach outlet
true religion
ugg australia
uggs outlet
converse outlet
nike roshe run
oakley sunglasses
nike huarache
new balance outlet
ugg boots
ray ban sunglasses
ralph lauren uk
uggs outlet
coach outlet online
ugg boots
north face jackets
ugg boots
versace sunglasses
north face outlet
ugg clearance
ray ban sunglasses
coach canada
the north face canada
michael kors outlet 70% off
vibram fivefingers
nike store
ray ban uk
ugg outlet store
adidas trainers uk
cheap uggs
michael kors outlet online
cheap jordans
coach outlet
cheap nfl jerseys
ugg boots
tory burch outlet
coach outlet
nike factory outlet
christian louboutin outlet
nike outlet store
coach factory outlet
cheap ugg boots
cheap jordans
north face outlet 70% off
christian louboutin
ray ban sunglasses uk
ugg outlet
air jordan 14
ralph lauren
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
ray ban sunglasses
burberry outlet
pandora jewelry
ugg outlet online
true religion jeans
michael kors outlet
cheap ugg boots
salvatore ferragamo outlet
ugg boots
oakley vault
moncler outlet
michael kors outlet
hermes bags
polo shirts
moncler jackets
ugg boots
adidas outlet
kate spade outlet
air jordans
mulberry uk
the north face outlet
uggs australia
michael kors uk
replica watches
jordan shoes
blackhawks jersey
ray ban sunglasses
moncler jacken
nike blazer shoes
nike air force 1
christian louboutin shoes
uggs outlet
ugg boots clearance
ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
ugg boots
nike outlet
michael kors outlet
uggs uk
polo ralph lauren
ugg boots
mlb jerseys
birkenstock outlet
uggs outlet
cheap nfl jerseys
kate spade handbags
longchamp outlet
uggs canada
nfl jerseys
tommy hilfiger canada
ugg outlet
birkenstock sandals
cheap oakley sunglasses
true religion outlet
michael kors outlet
uggs boots
doudoune canada goose
oakley sunglasses
michael kors handbags
michael kors tote handbags
michael kors handbags
coach factory outlet
coach factory outlet
ugg outlet
pandora jewelry
ugg outlet
uggs on sale
burberry scarf
adidas stan smith
nike running shoes
christian louboutin uk
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
ugg outlet
adidas trainers
oakley sunglasses
canada goose canada
uggs outlet
nike outlet
salvatore ferragamo shoes
polo ralph lauren
moncler jackets
michael kors outlet
ugg outlet
nike football boots
nike air jordan
salvatore ferragamo
fitflops sale
coach outlet store online clearances
nike store
moncler jassen
ugg boots
giuseppe zanotti
burberry outlet
mont blanc pens
north face uk
oakley sunglasses
ugg boots
ugg boots on sale 70% off
adidas jeremy scott
prada outlet
adidas shoes
jordan retro
louis vuitton handbags
michael kors outlet
louis vuitton
nhl jerseys
uggs outlet
moncler jacken
moncler uk
canada goose sale
doudoune moncler
ugg boots
chaussures christian louboutin
adidas stan smith
canada goose sale
cheap nfl jerseys
baseball jerseys
ugg boots
coach outlet
snapbacks hats wholesale
ugg boots
ugg boots
coach factory outlet
coach outlet
dolce and gabbana sunglasses
fitflops sale clearance
fitflops
ugg boots
canada goose uk
birkenstock sandals
polo ralph lauren
coach factory outlet
moncler sito ufficiale
longchamp handbags
longchamp outlet
north face outlet
burberry outlet
uggs clearance
hollister clothing
coach factory outlet
polo ralph lauren
ugg australia
ugg boots
ralph lauren outlet
ugg boots clearance
north face jackets
canada goose canada
ugg australia
true religion uk
north face clearance
air jordan pas cher
michael kors handbags
michael kors outlet
coach outlet
ugg boots
oakley sunglasses
ugg outlet
cheap mlb jerseys
manolo blahnik shoes
mont blanc pens
coach outlet
nike factory outlet
michael kors handbags
nike air max
coach bags
coach outlet
red bottom shoes
ugg sale
manchester united jersey
coach outlet
coach outlet
coach wallets
hollister outlet
ugg boots
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
north face outlet
michael jordan shoes
ray ban canada
cheap jordans
the north face jackets
ugg boots
oakley canada
michael kors uk
ugg boots
ugg boots
ray ban sunglasses
tory burch outlet
adidas nmd
jordan shoes
red bottom shoes
cheap jordan shoes
oakley sunglasses
christian louboutin
nike huarache
ralph lauren outlet
basketball shoes
michael kors outlet
adidas yeezy
nfl jerseys
burberry scarf
ugg sale
canada goose canada
canada goose
ugg uk
uggs clearance
rolex watches
prada outlet
oakley sunglasses
coach outlet
calvin klein outlet
ugg outlet
ugg slippers
polo ralph lauren uk
coach outlet
polo ralph lauren
pandora charms
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
pandora rings
kate spade outlet
supreme new york
uggs classic boots
mbt shoes
soccer jerseys
ugg outlet
hermes belt outlet
true religion sale
christian louboutin shoes
ugg boots
doudoune moncler
canada goose clearance
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
moncler jackets
burberry outlet
nike air max
201710.11wengdongdong
Reply

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬