ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

27 user(s) are online (11 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 27

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߖߊ߯ߓߊߕߐߦߊ : ߡߐ߰ ߃߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߖߌߓߐ ߘߐ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/8/15 15:50:00 (400 reads)

ߡߐ߰ ߃߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߣߌ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫  ߖߌߓߐ ߘߐ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲ ߡߊ߬/ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߁߄/ ߂߀߁߇߸ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߞߎߓߋ ߝߙߌ߬ߕߐ߲ ߞߣߐ߫߸ ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߌ߲ߘߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߌ߲߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߣߐ߫߸ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߏ߲߫ ߟߐ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߣߐ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߙߊ߬ߟߏ߲ ߦߴߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߖߌߓߐ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߣߌ߲߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߕߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߂߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߓߐ߫߸ ߊ߬ ߢߐ߲߰ ߖߌߓߐ߫ ߛߎ߮ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߜߙߋ ߞߊ߲߬. ߛߊ߲ߖߌߓߊ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߙߌߕߐ߲߬߸ ߞߊ߬ ߖߌ ߘߏ߲߬ ߛߏ ߦߙߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߃߁߂ ߣߌ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߆߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߕߎߣߎ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߦߋ߫ ߝߟߐ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߂߀߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߏ߲ߒߕߊ߲ߧߊ ߘߐ߫.  ߝߙߌ߬ߕߐ߲߬ ߞߌ߲߭ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ " ߙߋߖߍ߲ " ߖߌߓߐ ߣߌ߲߬ ߖߎ߯ߦߊߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߕߣߍ߬ߣߍ߫ ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߜߘߌ ߞߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߎ߬ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߌ߲ߘߌߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߖߌ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߘߐߓߐ߫، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߎ߬ߦߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ߛߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߎ߲߯ ߖߌ ߞߊ߲߬ ߛߌߟߓߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬. ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߲߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ߫ ߝߖߎ߬ߖߎ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߐ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬ߒ߬ߕߊ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸   

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/6/18 18:30:00 - ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ߫ ߂߀߁߈ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫
2018/6/15 10:50:00 - ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߍߛߊ߲߬ߓߍ߫߸ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߓߍ߲ߛߊ߲߬ߓߍ߲߫ ߝߏ߬ߟߌ߹߹ߺ
2018/5/7 8:00:00 - ߝߘߌߢߐ߲߯ߘߐ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߋߡߊ߬ߟߌ، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߐߓߕߏ߲ ߠߊ߫
2018/5/2 15:30:00 - ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߎߙߎ߲ߞߎߟߌ ߟߊ߫ ߊߙߑߡߋߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫
2018/4/28 9:50:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/4/27 19:10:00 - ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߰ ߛߓߍߟߌ؟
2018/4/27 15:00:00 - ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߢߐ߫ ߘߎߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߂ ߡߊ߬
2018/4/25 7:20:00 - ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߊ߫ ߓߌ߬
2018/4/22 6:20:00 - ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߞߎ߬ߣߊ߬ߓߐ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫
2018/4/20 7:10:00 - ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߓߐ ߞߍߕߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬