ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

33 user(s) are online (11 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 1
Guests: 32

ߛߏ߬ߟߏ, more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߞߊ߬ߙߊ߬ߡߐ߰ ߛߊ߲ߞߊߙߋ ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߕߍ߫ ߄ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟
Posted by ߡߊ߬ߡߘߎ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ on 2017/9/2 4:20:00 (327 reads)

ߡߊ߬ߡߘߎ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫:
ߊߓߎߓߞߊߙ ߘߊ߲߬ߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߒߠߋ ߛߊ߲ߞߊߙߋ ߟߊ߫ ߘߎ߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ ߖߊ߯ߓߌ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬
߁_ߞߊ߬ߙߊ߬ߡߐ߰ ߛߊ߲ߞߊߙߋ ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߕߍ߫ ߄ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߛߓߍߟߌ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬؟
߂_ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߓߍ߯ ߕߍ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬ ߛߓߍߦߟߊ  ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߞߘߊߎ߫ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߌ ߖߊ߬ߣߌ ߞߊ߬ ߒ ߖߊ߯ߓߌ߫ ߓߊߏ߬߸ ߌ ߦߋ߫ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬...  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߒ ߘߴߌ ߖߊ߯ߓߌ߫ ߒ ߟߐ߲ߕߊ ߤߊߞߍ ߟߊ߫ ߓߊߏ߬߸ ߒ ߧߋ߫ ߘߏ߫ ߟߐ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒ ߕߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߐ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߞߎߡߊߕߍ߫ ߊ߬ ߓߍ߯ ߟߐ߲ ߡߊ߲߬.

ߌߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߲ ߕߍ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߄ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߣߌ߫ ߡߌ߲ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߡߊ߲ߞߙߏ ߦߋ߫ ߓߊߟߏ߲߫ ߄ ߘߌ߫߸ ߐ߬ߤߐ߲߫ ߣߴߌ ߦߵߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲ߞߙߏ ߓߏߟߏ߲߫ ߣߊߣߌ߲ߡߊ ߛߐ߲߫ ߖߌ ߟߊ߫߸ ߌ ߦߋ߫ ߓߏߟߏ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߟߋ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ ߌ ߦߋ߫ ߡߊ߲ߞߙߏߛߎ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫؟ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߊ߲ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߞߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߕߌ߰ߦߊ߬ ߞߎߙߎ߲ߘߎ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߡߙߌ߬ߦߊ߬ ߟߊ߬ߝߛߊ߬  ߝߎ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬ ߟߐ߲ߠߌ ߦߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߡߊ߲ߞߙߏ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߡߊ ߘߏ߫ ߖߎ߭ ߛߐ߫ ߖߌ ߟߊ߫ ߸ ߓߏߟߏ߲ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߣߍߡߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߖߐ߫߸ ߞߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߓߍߢߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߏߟߏ߲ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߓߊߟߏ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߲ ߛߓߍ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬߸ ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߊ߲ߜߍ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߲ ߜߍߓߊߟߌ ߝߐߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߬ ߝߏ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߌߘߊߟߊ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߛߓߍ ߞߎ߲߬ߝߐ ߘߐ߫.
ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫߸ ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߓߌ߬߸ ߒ ߡߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߝߐߢߊ ߕߌߢߍߣߍ߲ ߓߊߏ߬߸ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߝߐߢߊ߫ ߕߌߢߍߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߕߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߥߟߊ߫ ߕߎߣߎ߲ߕߐߟߊ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߟߐ߲߫߹ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߝߋ߲_ߋ_ߝߋ߲߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߓߊ߯ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߕߊ ߘߏ߫ ߝߐߢߊ ߝߛߐ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߒߞߏ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߓߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߓߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ ߕߍ߫ ߒߞߏ ߞߣߐ߫ ߝߣߊ߫. ߞߊ߲ߜߍ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ( ߞߊ߲ߜߍ ߞߊ߬ߝߊ ߟߋ ߞߊ߲ ߜߍ߫ ߟߊ߫ ߔߋߚߋ ߞߊ߬ ߓߎ߬ߘߎ߲ ߣߌ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߓߍ߯ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫)  ߒ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߣߌ߫ ߡߙߌ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߎߡߦߊ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ ߟߋ ߡߊ߬ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߒߠߋ ߕߊ ߡߙߌ ߢߊ ߡߊ߬ ߓߊߏ߬߸ ߓߎ߬ߘߎ߲ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߓߘߍ ߝߐߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߟߏ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߓߟߏ ߡߊ߬߸ ߝߎ߲߬ߕߎ߬ߕߌ ߟߋ߬ ߝߐߢߊ߫ ߓߘߍ ߝߐߢߊ߫ ߕߌߢߍ ߘߌ߫ ߥߟߴߊ߬ ߘߝߊߓߊߟߌ ߝߐߟߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߐ߬ߤߐ߲߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߞߎ߲߭ ߧߴߏ߬ ߟߋ ߟߊߜߍߦߊ ߔߋߚߋ ߘߌ߫߸ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ ߘߊ߬ߟߎ ߞߍ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߓߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߘߝߊߓߊߟߌ ߣߌ߫ ߝߐߢߊߕߌߢߍߣߍ߲ ߓߍ߯ ߛߓߍ߫ ߟߋ߬ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߘߌ߬؟ ߞߓߊߞߏ߫ ߹

ߡߊ߬ߡߘߎ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: ߛߊ߲ߞߊߙߋ.png 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2017/11/24 9:30:00 - ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߙߏ߬ߝߏ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߙߏߝߏ ߛߍ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߢߐ߲ߦߋ ߓߌ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߡߊ߬
2017/11/24 8:20:00 - ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߛߊ߲߬ ߃߀ ߕߘߍ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߘߌ߫
2017/11/24 3:20:00 - ߖ߭ߌ߲ߓߊߓߏߦߋ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߎߘߊ ߘߌ߫ ߟߊߛߌ߰ ߓߌ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߡߊ߬
2017/11/22 14:30:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߦߋ߫ ߕߏ߲߬ߘߊ ߦߋ߫ ߞߙߌߞߍ ߘߐ߫.߸
2017/11/19 12:05:57 - ߞߍߞߎߘߊ
2017/11/19 10:50:00 - ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߊ߮ ߢߍߥߟߊ ߂߀߁߇ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫
2017/11/19 3:40:00 - ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߖߎߟߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߓߌ߫
2017/11/19 2:50:00 - ߡߐ߱ ߕߍ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߝߐ߫ ߝߊ߬ߣߊ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߒ߬ߞߵߌ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬
2017/11/18 8:10:00 - ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߺߺߺߘߍ
2017/11/17 9:20:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߘߟߊ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂߀ ߟߊ߬ߤߘߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/9/12 11:53  Updated: 2017/9/12 11:53
 Re: ߞߊ߬ߙߊ߬ߡߐ߰ ߛߊ߲ߞߊߙߋ ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟ...
ߞߙߊ߬ߡߐ߮ ߛߊ߲߬ߞߊ߬ߙߋ߬ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߘߐߞߣߍ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎߢߊ ߞߌߛߍ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߴߊ߬ ߞߴߊ߬ ߡߌߣߊߜߘߍ ߘߌ߫ ߒߞߏߞߏ ߞߣߐ߬ߜߍ߲ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߕߊߦߌ߫
ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߐߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߦߙߌ߫ ߖߎ߱ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߊߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߐ߲߫ ߛߴߏ߬ ߣߐ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߣߐ߰ߦߊߓߟߏߡߊ߬ .
Reply

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬