ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

13 user(s) are online (5 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 13

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߛߍ߬ߣߍ : ߛߡߐ߬ ߛߣߍ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊߏ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/9/25 3:40:00 (437 reads)

ߛߡߐ߬ ߛߣߍ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊߏ߫߸ ߖߌߣߍ߫ ߓߌߛߊߥߏ߫ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬ߒ߬ߕߊ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߬߸ ߞߐ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߓߍ߬ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߛߡߐ߬ ߛߣߍ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߬߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐߵ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߊߕߘߍ߬ߕߍ߫ ߛߣߍ߬ߘߐ߬ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߬ߒ߰ߕߊ߲ߧߊ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߍ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬. ߓߙߋߡߊ߫ ߛߘߌ߫ ߦߋ߫ ߛߡߐ߬ ߛߣߍ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߌߛߊߏ߫߸ ߊ߬ ߛߍߥߊߣߍ߲ ߞߊ߲߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߡߐ߬ ߛߣߍ ߘߌߦߊߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߢߌ߬ߣߊ߲߬߸ ߓߊߏ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߡߐ ߞߙߌߕߌ߫ ߂ ߟߋ߬ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߡߐ߬ ߝߘߏ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬߸ ߞߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߙߌߕߌ߫ ߃ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߡߐ ߛߐ߲߬ߞߐ ߦߍ߬ߟߍ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߍߝߊ߫ ߥߊߘߌ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫. ߡߏߘߌߓߏ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌߣߍ߫ ߓߌߛߊߥߏ߫ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߡ.ߟ.ߛ. ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߐ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫: %߅.߂ ߟߋ߬ ߖߘߌߣߍ߲߫ ߖߌߣߍ߫ ߓߌߛߊߥߏ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߊ߲߬ ߢߌ߬ߣߊ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߛߡߐ߬ ߛߣߍ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߥߊ߬ߙߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߐ߬ߡߐ ߛߐ߲߬ߞߐ ߡߊߞߊ߬ߝߏ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ ߞߊߓߋ ߟߊ߫. ߖߌߣߍ߫ ߓߌߛߊߥߏ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ %߁߂ ߟߋ߬ ߛߣߍ߬ߣߍ߲߫ ߛߐ߬ߡߐ ߟߊ߫߸ ߛߐ߬ߡߐ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌߛߊߥߏ߫ ߟߊ߬ߝߏ߬ߟߌ߬ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߍߕߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌߣߍ߫ ߓߌߛߊߥߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߃߲ ߘߌ߫ ߛߡߐ߬ ߛߣߍ ߘߐ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫. ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߕߊ߲ߖߊ߯ߣߌ߫ ߟߎ߫ ߞߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

 ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: Bissau.jpg 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/4/19 17:10:00 - ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫
2018/4/18 9:30:00 - ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߊ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߞߐ߫ " ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌߤߟߊ ߟߎ߫ ߘߐ߬ߢߌ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߜߊ߬ߙߊ߬ " ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫.
2018/4/18 5:10:00 - ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߡߊߞߟߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߛߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬
2018/4/18 4:20:00 - ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߒߞߏ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬
2018/4/13 23:30:00 - ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߜߙߊ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/4/13 4:10:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ߲ ߘߐ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬
2018/4/11 9:50:00 - ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߐߓߎ߬ߘߎ߲߬ ߠߊ߫
2018/4/9 15:20:00 - ߣߛߌ߬ߛߏ߲ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߕߎߜ߭ߋ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
2018/4/5 15:20:00 - ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߑߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߓߘߊ߫ ߘߊߦߟߍ߬
2018/4/3 15:20:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߙߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߛߋߟߎ߫ ߘߊߟߍ߲ ߝߍ߬ ߞߎߣߎ߲߬

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2018/1/2 20:46  Updated: 2018/1/2 20:46
 Re: ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߬ߞߏ ߟ...
Air Jordan 10
Nike Air Max 2017
burberry outlet
kate spade
birkenstock outlet
Coach Factory Outlet
burberry factory outlet
michael kors uk online
celine outlet online
michael kors outlet online
Watches
prada sale
Nike Air Max 1
pandora charms
Nike Air Jordan Enfants
prada outlet woodbury
pandora charms
casio watches
Chanel Outlet
Kruz-graphix
ray-ban eyeglasses
Add Your Link Free
under armour outlet
80's Fashion
pandora earrings
ray ban erika
north face sale outlet
Abercrombie Fitch
kanye west shoes
Air Max 180
coach factory outlet
Nike Schuhe
coach bags
kate spade
louis vuitton outlet
Nike Air Max
pandora charms
nike running shoes
jimmy choo australia
burberry
ugg outlet
katespade outlet
Air Max 95
yeezy boost 350
Nike Air Force
pandora charms outlet
school bags online sale
NIKE Schuhe Shop
Nike Air Jordan enfants
oakley australia
tory burch outlet
coach factory outlet
michael kors shop australia
Air Max 90 Femme
jimmy choo
ua shoes
black friday
Nike Air Jordan Enfants
michael kors uk
payless shoes
The Retail Compliance Association
michael kors uk
ray ban sale
Sunglasses outlet sale
Jewelry Armoire - Official
puma outlet
sunglasses
kate spade bags
Jordan Flight 45 Femme
tạp chí ẩm thực
Nike Air Jordan Enfants
louis vuitton bags
puma outlet online
michael kors shoes
birkenstock sandals
Nike Air Max 2017
Lisinopril 10mg Us
ray ban sunglasses
michael kors outlet
hermes bag
Nike Shox R3
kate spade cabada
cheap ray ban
official chrome hearts
tory burch outlet
Nike Dunk SB Low
michael kors outlet online
michael kors outlet sale
louis vuitton outlet online
Coach Bags Outlet
pandora outlet
jewellery online
michael kors outlet online
rayban prescription sunglasses
abercrombie canada
ray ban clubmaster sunglasses
ray ban shop
Cartier Watches
fake sunglasses
kate spade collection
prada outlet online
louis vuitton outlet
pandora charms sale
pandora charms
swatch watch
sunglasses
populaire Nike Lunarmax
Michael Kors Outlet
kate spade australia
seiko watches
yeezy boost 350 shoes
Promise Rings - Official
kate spade bags
Longchamp outlet
kate spade
burberry bags outlet
China wholesale
coach australia online sale
michele watch
Air Jordan Retro 3
michael kors outlet online
nike outlet
evbid
Wholesale womens autumn winter clothing
clearance
hermes belt
meadc1.3
Reply

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬