ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

14 user(s) are online (4 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 14

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߛߍ߬ߣߍ : ߛߡߐ߬ ߛߣߍ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊߏ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/9/25 3:40:00 (216 reads)

ߛߡߐ߬ ߛߣߍ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊߏ߫߸ ߖߌߣߍ߫ ߓߌߛߊߥߏ߫ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬ߒ߬ߕߊ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߬߸ ߞߐ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߓߍ߬ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߛߡߐ߬ ߛߣߍ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߬߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐߵ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߊߕߘߍ߬ߕߍ߫ ߛߣߍ߬ߘߐ߬ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߬ߒ߰ߕߊ߲ߧߊ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߍ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬. ߓߙߋߡߊ߫ ߛߘߌ߫ ߦߋ߫ ߛߡߐ߬ ߛߣߍ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߌߛߊߏ߫߸ ߊ߬ ߛߍߥߊߣߍ߲ ߞߊ߲߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߡߐ߬ ߛߣߍ ߘߌߦߊߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߢߌ߬ߣߊ߲߬߸ ߓߊߏ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߡߐ ߞߙߌߕߌ߫ ߂ ߟߋ߬ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߡߐ߬ ߝߘߏ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬߸ ߞߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߙߌߕߌ߫ ߃ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߡߐ ߛߐ߲߬ߞߐ ߦߍ߬ߟߍ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߍߝߊ߫ ߥߊߘߌ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫. ߡߏߘߌߓߏ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌߣߍ߫ ߓߌߛߊߥߏ߫ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߡ.ߟ.ߛ. ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߐ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫: %߅.߂ ߟߋ߬ ߖߘߌߣߍ߲߫ ߖߌߣߍ߫ ߓߌߛߊߥߏ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߊ߲߬ ߢߌ߬ߣߊ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߛߡߐ߬ ߛߣߍ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߥߊ߬ߙߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߐ߬ߡߐ ߛߐ߲߬ߞߐ ߡߊߞߊ߬ߝߏ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ ߞߊߓߋ ߟߊ߫. ߖߌߣߍ߫ ߓߌߛߊߥߏ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ %߁߂ ߟߋ߬ ߛߣߍ߬ߣߍ߲߫ ߛߐ߬ߡߐ ߟߊ߫߸ ߛߐ߬ߡߐ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌߛߊߥߏ߫ ߟߊ߬ߝߏ߬ߟߌ߬ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߍߕߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌߣߍ߫ ߓߌߛߊߥߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߃߲ ߘߌ߫ ߛߡߐ߬ ߛߣߍ ߘߐ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫. ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߕߊ߲ߖߊ߯ߣߌ߫ ߟߎ߫ ߞߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

 ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: Bissau.jpg 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2017/10/23 15:50:00 - ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߜߍ߲ߞߏ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬߸
2017/10/22 4:20:00 - ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߺߺߺߘߍ
2017/10/18 16:20:00 - ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߡߐ߰ ߂߀߅߀߀ ߦߋ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߟߓߌ߫
2017/10/15 3:24:23 - ߒߞߏ ߡߊߦߑߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߊ߲ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߞߏ ߜߊ߬ߙߊ ߣߎߦߐߙߞ
2017/10/14 17:10:00 - ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ߞߍ߫ ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫
2017/10/11 15:30:00 - ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߐ߫
2017/10/9 16:40:00 - ߞߕߊߟߐ߲ߢ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫
2017/10/6 7:10:00 - ߒߞߏ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯
2017/9/29 8:40:00 - ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߓߘߴߊ߬ ߖߌ\ߍ߬ߘߍ߫ ߝߊ߰ ߞߐ߰ߦߊ߫ ﴿ ߖߌ߬ߣߍ߫ ﴾
2017/9/28 16:10:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߘߊ߫ ߕߐ߯ߡߊ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߟߎߥߊ߲ߘߊ߫ /ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬