ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

19 user(s) are online (7 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 19

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ : ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߘߊ߫ ߕߐ߯ߡߊ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߟߎߥߊ߲ߘߊ߫ /ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/9/28 16:10:00 (153 reads)

ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߓߘߴߊ߬  ߕߐ߯ߟߊ߫ ߟߎߥߊ߲ߘߊ߫ ﴿  ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ﴾. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߢߌ߲߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߡߎߤߊߡߍߘ ߖߎ߬ߡߍߛߌ߫߸ ߘߋ߲ ߣߊ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߊߦߌߛߊ߫ ߖߎ߬ߡߍߛߌ߫߸ ߊߟߊ߫ ߘߋ߲ ߓߊߟߏ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߊ߬ ߕߐ߯ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߬ ߒߞߏߞߏ ߘߐ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߡߍ߲ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߣߌߦߐߙߑߞ ﴿ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ﴾ ߞߣߐ߫ ߓߌ߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߢߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߡߊߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߒߞߏߞߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߙߊߡߐ߯ ߖߌߖߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߛߣߍ߬ߜߊ߯ߟߌ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߒߞߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߔߐߍ߲ߕ ߣߏߥߊ߯ߙ ﴿ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߓߙߊߖ߭ߊ߫ ﴾ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߟߎߥߊ߲ߘߊ߫ ﴿ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ﴾ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߞߊߙߊ߲ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߝߋ߲-ߋ߯-ߝߋ߲߫ ߣߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߛߌ߱ ߞߍ߫ ߛߊ߲߬ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߴߏ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬. ߞߐ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߫، ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬، ߞߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߟߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ ߞߙߎ ߟߎ߬߸ ߝߴߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߕߊ߫ ߛߊ߲ߞߊߥߟߌ߫ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߓߌ߬߸ ߓߊߏ߬، ߊ߲ ߓߍ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫: ߊ߲ ߓߊ߯ߘߋ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫  ߕߍ߫ ߛߌߡߌ߲ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߙߋߞߋߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߢߐ߯ߦߊ ߘߐ߫.  ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2017/10/23 15:50:00 - ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߜߍ߲ߞߏ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬߸
2017/10/22 4:20:00 - ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߺߺߺߘߍ
2017/10/18 16:20:00 - ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߡߐ߰ ߂߀߅߀߀ ߦߋ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߟߓߌ߫
2017/10/15 3:24:23 - ߒߞߏ ߡߊߦߑߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߊ߲ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߞߏ ߜߊ߬ߙߊ ߣߎߦߐߙߞ
2017/10/14 17:10:00 - ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ߞߍ߫ ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫
2017/10/11 15:30:00 - ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߐ߫
2017/10/9 16:40:00 - ߞߕߊߟߐ߲ߢ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫
2017/10/6 7:10:00 - ߒߞߏ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯
2017/9/29 8:40:00 - ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߓߘߴߊ߬ ߖߌ\ߍ߬ߘߍ߫ ߝߊ߰ ߞߐ߰ߦߊ߫ ﴿ ߖߌ߬ߣߍ߫ ﴾
2017/9/28 16:10:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߘߊ߫ ߕߐ߯ߡߊ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߟߎߥߊ߲ߘߊ߫ /ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬