ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

26 user(s) are online (6 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 26

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߁߀/߀߁/߂߀߁߇
Posted by diane on 2017/6/9 8:20:00 (1478 reads)

ߒߞߏ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߊ߲߫ ߅߉ ߝߍ߬

ߗߋߛߓߍ ߓߊߖߙߌ

ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬߂߲

Paypal

 ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫:  ߘߟߊ߫ ߁ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߇ ߡߊ߬ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬߁߭

Bank Account

 


ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߍߢߊ ߢߍߛߐ߲

N'ko to English in General category  (nqo to en)  + 58

ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߁߀/߀߁/߂߀߁߇

            
ߞߙߎ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߕߐ߲ (ߛߊߙߊ߲ ߞߋߕߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐ) ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߄߂߀ +ߺߺߺߺߺߺߺߺߺ

ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߣߊ߬ߓߋ߫ ߕߊߦߋߘߎ߯

ߘߟߊ߫ ߅߀߀

߆߆߈߁߆߈߃߀߁߈߅+

ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߘߊߓߏ߫ ߕߊߦߋߘߎ߯

ߘߟߊ߫ ߅߀߀

߆߆߈߂߇߉߁߄߆߅߀+

ߘߋ߲ߓߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫

ߘߟߊ߫ ߅߀߀

߂߂߄߆߄߄߆߃߁߄߉+

ߡߎߛߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߊ߲߬ߞߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯

ߘߟߊ߫ ߅߀߀

߄߄߇߄߄߀߆߆߇߃߉+

ߎߛߎߡߊߣߌ߲߬ ߞߋߕߊ߬߸ ߣߎߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀߀ +߁߆߄߆߆߆߇߄߆߇߀ߒߓߋ߲ߓߊ߫ ߞߓߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߊ ߣߎߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀߀ +߆߄߆߅߃߃߇߉߇߀ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߓߊ߲߬ߞߐ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫
ߘߟߊ߫ ߁.߂߀߀
߄߉߁߇߃߃߀߁߂߀߄߈+    
ߟߊߦߌ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ߖߊ߲ ߛߊ߰ߣߐ߯ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߂߂߄߆߂߈߄߆߄߆߉߁ߞߌߓߟߌ߫ ߘߋ߲ߓߏ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߘߟߊ߫ ߂߀߂ +߃߃߇߆߉߆߅߅߆߁߇ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߘߎ߰ߕߌ߰ߟߓߊ߬ߞߊ ߣߎߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߁߃߄߇߇߅߉߂߃߇߁ߞߙߎ ߊߌߛ߭ߊ߬ (ߤߊߖߊ߬ ߡߙߊߡߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐ) ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߁߉߁߇߂߃߈߃߄߈߂ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߓߊ߬ ߤߎߛߑߕߐ߲߫ ߕߍߞߑߛߊߛ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߁߇߁߃߂߃߂߀߁߃߁ߊ߬ߟߌ ߞߋߕߊ߬ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߃߀߀ +߁߉߁߇߂߉߃߅߇߁߆ߘߋ߲ߓߏ߫ ߖߜ߭ߊ߬ߓߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߋߙߏ߫ ߂߀߀ (....߀߇߅߃߂߆߃߃߅߆)ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߒߞߏߕߐ߲ ߘߟߊ߫ ߃߂߃ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +..........................
    
ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߛߋߙߌߝߎ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +ߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߤߊߖߊ߬ ߛߙߋ ߓߙߋߕߋ߫ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߄߆߂߅߈ ߂߅߉߂ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ߓߊ߫ ߡߏߗ߭ߊ߲ߓߌߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀
߂߅߈߈߆߁߆߂߄߂߈߅+
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߊ߬ߡߍ߫ ߛߎߥߍߘ  ߘߟߊ߫ ߁߀߀  +߄߆߁߈߄߀߄߈߀߄ߊߓߑߘߎߟߊߤߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ﴿ ߊߟߊߖߐ߲߫ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ﴾ ߘߟߊ߫ ߁߀߀
߂߂߄߆߂߈߁߆߁߄߅߁+
ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߂ +߂߂߄߆߂߂߅߃߉߀߆߈ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ߞߊ ߡߏ߯ߕߌ߬ ߘߟߊ߫ ߁߀߈ +߂߂߃߆߆߆߆߁߇߄߇ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߬ ߞߋߕߊ߬ ߣߎߦߙߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߄߀  +߁߇߁߅߈߂߁߅߂߈
 
 
ߛߋ߭ߘߎ߫ ߛߡߊ߬ߞߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߄߁ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߇߉߂߁߇߇߁߈ߡߏߙߌ ߝߏߘߋ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫  ߘߟߊ߫ ߄߁  +߂߂߃߇߆߃߀߀߆߃߄ߤߊ߬ߡߟߊ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߟߊ߫ ߈߃ +߃߃߆߃߅߁߅߆߁߇߀ߡߊߡߊߘߎ߫ ߓߊ߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߈߃ +߂߂߃߇߆߄߅߃߄߆߈ߊߓߑߘߎߟ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߂߂߄߆߆߄߅߉߅߄߇߄ߖߊ߬ߙߊ߫ ߓߙߍ߬ߡߊ߬ߞߏ߬ߞߍ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫߁߀߀
߆߂߂߃߁߁߈߅߁߂߂߄+
ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߍ߰ߟߋ߲߬-ߡߎ߬ߛߦߊ߬ߞߊ ߣߎߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߁߉߁߇߇߆߉߇߈߀߆ߤߊߖߊ߬ ߡߙߊߡߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߞߎߙߟߊߞߊ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߁߉߁߇߂߃߈߃߄߈߂
 
 


 

 


 
ߟߊߦߌ߫ ߓߊ߬ߟߊ ߞߋߕߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߆߄߆߀߆߁߀߉ߊߡߊߘߎ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߅߇߄߆߅߆߃߂ߛߋ߰ߘߎ߬ ߕߎߙߊߡߊ߲߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߂߅ +߂߂߃߇߆߃߉߇߁߈߁ߛߋߞߎ߬ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊߖߟߏ߫ ߘߟߊ߫ ߂߅ +߂߂߃߇߉߂߉߈߁߈߈ߓߊ߬ߛ߭ߌ߯ߙߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߃߃ +߂߂߃߇߄߉߈߀߀߂߀ߝߊ߬ߕߐߡߊ߲߬ ߘߊߥߏ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃߃ +߂߂߃߆߉߆߀߀߅߂߀ߞߊ߬ߙߌߡߎ߲߫ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߘߟߊ߫ ߃߃  +߂߂߃߆߆߅߇߂߀߈߁ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߡߏߙߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߖߐ߲߬ߡߊߛߌߣߌ߲ߟߐ߲߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߄߁ +߆߀߃߀߁߃߇߂

 
ߦߛߎߝߎ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߘߌ߫ ߞߋߕߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߁߇߆߃߅߅߂ߣߎ߲߬ߞߍ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߞߊ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߥߣߊ߫ ߥߟߌ߬ߕߐ ߘߟߊ߫ ߁߂ +߂߂߄߆߆߄߇߉߅߉߄߁ߡߤߊߡߊߘߎ߫ ߓߊߓߍߙ ߞߊ߲ߕߊߥߏ߫ ߓߐ߬ߓߐ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߛߏ߫ ߘߟߊ߫ ߁߂ ߕߟߊ߫ +߂߂߆߇߉߂߁߅߂߄߉ߣߎߤߊ߲߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߅ ߂߂߄߆߂߂߅߂߁߇߆߀+ߓߡߊ߬ߛߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߆ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߇߂߀߇߄߀߇߀ߊߓߘߎߟߊ߯ߦߌߦߌ߬ ߒߘߊߥߎ߬ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߁߆ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫  +߂߂߃߉߄߀߀߇߁߆ߕߌ߬ߖߊߣߌ߲߫ ߛߡߊߞߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߆ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߇߆߃߈߆߈߃߆ߕߌ߬ߖߊߣߌ߲߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߆. ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߇߆߃߇߉߈߂߉

 

 

 

 
ߘߙߊ߬ߡߊߣߌ߲߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߕߎ߯ߓߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߈߁߆߇߈߆߉ߒߞߏ ߊߓߘߎߟ ߊߖ߭ߌ߯ߖ߭ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߃߃߆߀߅߉߁߈߅߁߄ߘߙߊ߬ߡߊߣߌ߲߬ ߞߐ߲߬ߕߊ߬ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߆߂߈߁߀߇߅ߡߊ߬ߞߊ߲߫ ߛߋ߲߬ߔߙߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߈
߂߂߃߇߈߉߃߇߃߂߇+
ߞߊߦߌߙߓߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߆߄߄߁߃߉߇߅ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߛߊ߬ߞߐ߫ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߂߀߀߅߂߁߁ߡߊ߬ߡߘߎ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߅߃߃߁߅߈߉ߡߎߛߑߕߊ߬ߝߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߆߂߃߇߃߇߁߈
ߘߊ߲߬ߕߎߡߊ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߗߍߡߐ߮ ߞߊ߬ߦߋ߫ߡߏߘߌ߫ ߖߊߟߏ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߅߈߅߅߉߉߀߃ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߏ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈
߂߂߃߇߆߁߅߈߉߅߈+
ߓߊ߬ߡߎߛߊ߫ ߊ߲ߣߎ߬ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߈߁߈߃߈߉߈ߡߏߘߌߓߏ߫ ߞߐ߲ߕߋ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߉߄߁߅߆߉߀߅ߓߎߓߞߊߙߌ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߆߁߇߇߀߀߁ߤߊߙߎߣߊ߫ ߛߞߏ߬ߓߊ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߉߉߄߇߂߀߅ߡߊ߬ߤߡߊߘߎ߬ ߘߎߞߎ߬ߙߋ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߄߄߃߈߄߇߈

  
 
 
ߜ߭ߊߥߛߎ߫ ߛߋ߲߬ߔߙߊ߬ ߞߟߏߞߊߣߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߅߂߁߂߁߅߅ߛߋ߭ߘߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߎߙߌ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߟߊ߫ ߂߂ +߂߂߃߇߅߃߅߄߇߅߂ߊߘߡߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߊ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁߃ ........................+ߟߊߦߌ ߢߡߊ߬ߓߞߊߙߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߅ +߂߂߄߆߂߄߇߄߆߇߉ߡߎߛߊ߫ ߖߊߟߏ߫ ߝߊ߬ߛߎ߬ߡߦߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߂߁߅߈߆߂߁߄ߓߎ߬ߣߊߝߎ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߆߀߁߆߁߃߁ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߈
߂߂߃߇߄߅߄߅߂߁߁+
ߡߏ߬ߤߊߡߍߘ ߒߘߊߥߎ߬ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߈  +߂߂߃߇߃߁߀߁߀߉߁
ߡߎ߬ߤߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁߅ߌߓߎߙߊߤߌߡߎ߲߬ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߂߂ߞߊ߬ߙߌߡߎ߫ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߫ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ߜ߭ߊ߬ߓߎ߫ ߖߊߥߙߊ߫ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ߓߊ߲߬ߖߜ߭ߎ߫ ߖߥߊߙߊ ߊߛߊ߫ ߤߊ߰ߓߊ߬ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ߟߏ߲߬ߛߊߣߌ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊߞߊ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ ߤߊߖߊ߬ ߒߡߥߊ߫ ߓߊ߰ߦߐ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߂߄߆߇߇߈߂ߊߘߡߊ߫ ߝߎ߲ߞߎ߲ߕߌ߯ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߫ ߛߊ߲߬ ߤߊߕߍ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߓߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߁߅߃߀߈߁߅
ߘߙߊ߬ߡߊߣߌ߲߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߂߂߂߁߈߃߅߇ߊߡߙߊ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈  +߂߂߃߆߄߆߄߆߇߇߀ߖߊ߬ߛߋ߬ ߞߐߣߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߆߁߁߀߀߅߂ߊ߬ߜ߭ߌߓߎ߬ ߓߙߋߕߋ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߁ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߇߆߁߇߆߇߀߉ߤߊߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߀߈߅߈߅߄߁ߛߋߞߎ߬ ߓߊߟߏ߫ ߔߐ߲ߕߋߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁߅ߤߊߙߎߣߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁߅ߊ߬ߓߎ߬ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߕߌ߬ߙߋߙߊ߬ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁߅

ߛߋߞߎߓߊ ߞߊ߬ߟߐ߫ (ߡߊߡߊߘߎ߫ ߞߊ߬ߟߐ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߆߂߂߂߉߁߁߁ߒߓߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߐ߫ (ߡߊߡߊߘߎ߫ ߞߊ߬ߟߐ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߮) ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߂߅߃߀߃߈߀߃ߡߊߡߊߘߎ߫ ߞߊ߬ߟߐ߫ ߓߊ߲ߞߐߞ ߕߊߦߌߟߊ߲ߘ ߘߟߊ߫߅߀ +߆߆߈߀߂߂߂߉߃߉߄ߟߊߦߌ߬ ߎߛߑߡߊߣߌ߲߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߂߂߄߆߂߂߆߃߁߄߉߉ߊ߬ߓߎ߫ ߞߓߊ߬ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ߞߊ ߛߌߣ ߘߟߊ߫ ߃߀߀ +.......................ߔߌߞߍߣ ߛߌ߬ߟߊ߬ (ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫) ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߄߄߉߇߀߂߂߂߇߀߁
ߡߏߙߌ ߖߊ߰ߣߍ ߟߌߓߙߏߝ߭ߌߟ ߜ߭ߊߓߐ߲߫ ߘߟߊ߫ ߄߁ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߄߁߀߇߅߂߃߅߉߆ߊߟߑߝߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߖߌߣߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +.........................
 ߟߊߦߌ߬ ߡߊ߬ߡߌ߫ ߞߓߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߂߄߆߂߁߀߄߂߀߀߁ߝߏߘߋ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߆߆߇߆߉߂߄߆
߁߀߉߈߂

 

 

 

 ߂߀߀ ߋߙߏ߫ *߁߀߉߈߂
ߘߟߊ߫ ߊ߬ ߡߎ߰ߡߍ

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2017/10/23 15:50:00 - ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߜߍ߲ߞߏ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬߸
2017/10/22 4:20:00 - ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߺߺߺߘߍ
2017/10/18 16:20:00 - ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߡߐ߰ ߂߀߅߀߀ ߦߋ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߟߓߌ߫
2017/10/15 3:24:23 - ߒߞߏ ߡߊߦߑߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߊ߲ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߞߏ ߜߊ߬ߙߊ ߣߎߦߐߙߞ
2017/10/14 17:10:00 - ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ߞߍ߫ ߜߋ߲-ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫
2017/10/11 15:30:00 - ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߐ߫
2017/10/9 16:40:00 - ߞߕߊߟߐ߲ߢ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫
2017/10/6 7:10:00 - ߒߞߏ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯
2017/9/29 8:40:00 - ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߓߘߴߊ߬ ߖߌ\ߍ߬ߘߍ߫ ߝߊ߰ ߞߐ߰ߦߊ߫ ﴿ ߖߌ߬ߣߍ߫ ﴾
2017/9/28 16:10:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߘߊ߫ ߕߐ߯ߡߊ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߟߎߥߊ߲ߘߊ߫ /ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬