ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

62 user(s) are online (8 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 62

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߁߀/߀߁/߂߀߁߇
Posted by diane on 2017/6/9 8:20:00 (4421 reads)

ߒߞߏ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߊ߲߫ ߅߉ ߝߍ߬

ߗߋߛߓߍ ߓߊߖߙߌ

ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬߂߲

Paypal

 ߣߌ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫:  ߘߟߊ߫ ߁ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߇ ߡߊ߬ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬߁߭

Bank Account

 


ߘߟߊߡߌߘߊ ߞߍߢߊ ߢߍߛߐ߲

N'ko to English in General category  (nqo to en)  + 58

ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߁߀/߀߁/߂߀߁߇

            
ߞߙߎ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߕߐ߲ (ߛߊߙߊ߲ ߞߋߕߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐ) ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߄߂߀ +ߺߺߺߺߺߺߺߺߺ

ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߣߊ߬ߓߋ߫ ߕߊߦߋߘߎ߯

ߘߟߊ߫ ߅߀߀

߆߆߈߁߆߈߃߀߁߈߅+

ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߘߊߓߏ߫ ߕߊߦߋߘߎ߯

ߘߟߊ߫ ߅߀߀

߆߆߈߂߇߉߁߄߆߅߀+

ߘߋ߲ߓߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫

ߘߟߊ߫ ߅߀߀

߂߂߄߆߄߄߆߃߁߄߉+

ߡߎߛߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߊ߲߬ߞߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯

ߘߟߊ߫ ߅߀߀

߄߄߇߄߄߀߆߆߇߃߉+

ߎߛߎߡߊߣߌ߲߬ ߞߋߕߊ߬߸ ߣߎߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀߀ +߁߆߄߆߆߆߇߄߆߇߀ߒߓߋ߲ߓߊ߫ ߞߓߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߊ ߣߎߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀߀ +߆߄߆߅߃߃߇߉߇߀ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߓߊ߲߬ߞߐ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫
ߘߟߊ߫ ߁.߂߀߀
߄߉߁߇߃߃߀߁߂߀߄߈+    
ߟߊߦߌ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ߖߊ߲ ߛߊ߰ߣߐ߯ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߂߂߄߆߂߈߄߆߄߆߉߁ߞߌߓߟߌ߫ ߘߋ߲ߓߏ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߘߟߊ߫ ߂߀߂ +߃߃߇߆߉߆߅߅߆߁߇ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߘߎ߰ߕߌ߰ߟߓߊ߬ߞߊ ߣߎߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߁߃߄߇߇߅߉߂߃߇߁ߞߙߎ ߊߌߛ߭ߊ߬ (ߤߊߖߊ߬ ߡߙߊߡߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐ) ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߁߉߁߇߂߃߈߃߄߈߂ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߓߊ߬ ߤߎߛߑߕߐ߲߫ ߕߍߞߑߛߊߛ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߁߇߁߃߂߃߂߀߁߃߁ߊ߬ߟߌ ߞߋߕߊ߬ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߃߀߀ +߁߉߁߇߂߉߃߅߇߁߆ߘߋ߲ߓߏ߫ ߖߜ߭ߊ߬ߓߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߋߙߏ߫ ߂߀߀ (....߀߇߅߃߂߆߃߃߅߆)ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߒߞߏߕߐ߲ ߘߟߊ߫ ߃߂߃ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +..........................
    
ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߛߋߙߌߝߎ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +ߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߤߊߖߊ߬ ߛߙߋ ߓߙߋߕߋ߫ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߆߄߆߂߅߈ ߂߅߉߂ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ߓߊ߫ ߡߏߗ߭ߊ߲ߓߌߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀
߂߅߈߈߆߁߆߂߄߂߈߅+
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߊ߬ߡߍ߫ ߛߎߥߍߘ  ߘߟߊ߫ ߁߀߀  +߄߆߁߈߄߀߄߈߀߄ߊߓߑߘߎߟߊߤߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ﴿ ߊߟߊߖߐ߲߫ ߝߊ߬ߞߏ߬ߟߌ߬ ﴾ ߘߟߊ߫ ߁߀߀
߂߂߄߆߂߈߁߆߁߄߅߁+
ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߂ +߂߂߄߆߂߂߅߃߉߀߆߈ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ߞߊ ߡߏ߯ߕߌ߬ ߘߟߊ߫ ߁߀߈ +߂߂߃߆߆߆߆߁߇߄߇ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߬ ߞߋߕߊ߬ ߣߎߦߙߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߄߀  +߁߇߁߅߈߂߁߅߂߈
 
 
ߛߋ߭ߘߎ߫ ߛߡߊ߬ߞߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߄߁ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߇߉߂߁߇߇߁߈ߡߏߙߌ ߝߏߘߋ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫  ߘߟߊ߫ ߄߁  +߂߂߃߇߆߃߀߀߆߃߄ߤߊ߬ߡߟߊ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߟߊ߫ ߈߃ +߃߃߆߃߅߁߅߆߁߇߀ߡߊߡߊߘߎ߫ ߓߊ߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߈߃ +߂߂߃߇߆߄߅߃߄߆߈ߊߓߑߘߎߟ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߂߂߄߆߆߄߅߉߅߄߇߄ߖߊ߬ߙߊ߫ ߓߙߍ߬ߡߊ߬ߞߏ߬ߞߍ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫߁߀߀
߆߂߂߃߁߁߈߅߁߂߂߄+
ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߍ߰ߟߋ߲߬-ߡߎ߬ߛߦߊ߬ߞߊ ߣߎߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߁߉߁߇߇߆߉߇߈߀߆ߤߊߖߊ߬ ߡߙߊߡߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߞߎߙߟߊߞߊ ߣߌߦߐߙߞ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߁߉߁߇߂߃߈߃߄߈߂
 
 


 

 


 
ߟߊߦߌ߫ ߓߊ߬ߟߊ ߞߋߕߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߆߄߆߀߆߁߀߉ߊߡߊߘߎ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߅߇߄߆߅߆߃߂ߛߋ߰ߘߎ߬ ߕߎߙߊߡߊ߲߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߂߅ +߂߂߃߇߆߃߉߇߁߈߁ߛߋߞߎ߬ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊߖߟߏ߫ ߘߟߊ߫ ߂߅ +߂߂߃߇߉߂߉߈߁߈߈ߓߊ߬ߛ߭ߌ߯ߙߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߃߃ +߂߂߃߇߄߉߈߀߀߂߀ߝߊ߬ߕߐߡߊ߲߬ ߘߊߥߏ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃߃ +߂߂߃߆߉߆߀߀߅߂߀ߞߊ߬ߙߌߡߎ߲߫ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߘߟߊ߫ ߃߃  +߂߂߃߆߆߅߇߂߀߈߁ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߡߏߙߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߖߐ߲߬ߡߊߛߌߣߌ߲ߟߐ߲߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߄߁ +߆߀߃߀߁߃߇߂

 
ߦߛߎߝߎ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߘߌ߫ ߞߋߕߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߁߇߆߃߅߅߂ߣߎ߲߬ߞߍ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߞߊ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߥߣߊ߫ ߥߟߌ߬ߕߐ ߘߟߊ߫ ߁߂ +߂߂߄߆߆߄߇߉߅߉߄߁ߡߤߊߡߊߘߎ߫ ߓߊߓߍߙ ߞߊ߲ߕߊߥߏ߫ ߓߐ߬ߓߐ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߛߏ߫ ߘߟߊ߫ ߁߂ ߕߟߊ߫ +߂߂߆߇߉߂߁߅߂߄߉ߣߎߤߊ߲߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߅ ߂߂߄߆߂߂߅߂߁߇߆߀+ߓߡߊ߬ߛߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߆ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߇߂߀߇߄߀߇߀ߊߓߘߎߟߊ߯ߦߌߦߌ߬ ߒߘߊߥߎ߬ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߁߆ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫  +߂߂߃߉߄߀߀߇߁߆ߕߌ߬ߖߊߣߌ߲߫ ߛߡߊߞߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߆ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߇߆߃߈߆߈߃߆ߕߌ߬ߖߊߣߌ߲߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߆. ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߇߆߃߇߉߈߂߉

 

 

 

 
ߘߙߊ߬ߡߊߣߌ߲߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߕߎ߯ߓߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߈߁߆߇߈߆߉ߒߞߏ ߊߓߘߎߟ ߊߖ߭ߌ߯ߖ߭ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߃߃߆߀߅߉߁߈߅߁߄ߘߙߊ߬ߡߊߣߌ߲߬ ߞߐ߲߬ߕߊ߬ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߆߂߈߁߀߇߅ߡߊ߬ߞߊ߲߫ ߛߋ߲߬ߔߙߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߈
߂߂߃߇߈߉߃߇߃߂߇+
ߞߊߦߌߙߓߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߆߄߄߁߃߉߇߅ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߛߊ߬ߞߐ߫ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߂߀߀߅߂߁߁ߡߊ߬ߡߘߎ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߅߃߃߁߅߈߉ߡߎߛߑߕߊ߬ߝߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߆߂߃߇߃߇߁߈

ߘߊ߲߬ߕߎߡߊ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߗߍߡߐ߮ ߞߊ߬ߦߋ߫ߡߏߘߌ߫ ߖߊߟߏ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߅߈߅߅߉߉߀߃ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߏ߫ ߘߟߊ߫ ߁߁ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ +߂߂߃߇߆߁߅߈߉߅߈ߓߊ߬ߡߎߛߊ߫ ߊ߲ߣߎ߬ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߈߁߈߃߈߉߈ߡߏߘߌߓߏ߫ ߞߐ߲ߕߋ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߉߄߁߅߆߉߀߅ߓߎߓߞߊߙߌ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߆߁߇߇߀߀߁ߤߊߙߎߣߊ߫ ߛߞߏ߬ߓߊ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߉߉߄߇߂߀߅ߡߊ߬ߤߡߊߘߎ߬ ߘߎߞߎ߬ߙߋ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߄߄߃߈߄߇߈

  
 
 
ߜ߭ߊߥߛߎ߫ ߛߋ߲߬ߔߙߊ߬ ߞߟߏߞߊߣߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߅߂߁߂߁߅߅ߛߋ߭ߘߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߎߙߌ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߟߊ߫ ߂߂ +߂߂߃߇߅߃߅߄߇߅߂ߊߘߡߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߊ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁߃ ........................+ߟߊߦߌ ߢߡߊ߬ߓߞߊߙߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߅ +߂߂߄߆߂߄߇߄߆߇߉ߡߎߛߊ߫ ߖߊߟߏ߫ ߝߊ߬ߛߎ߬ߡߦߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߂߁߅߈߆߂߁߄ߓߎ߬ߣߊߝߎ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߆߀߁߆߁߃߁ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߈
߂߂߃߇߄߅߄߅߂߁߁+
ߡߏ߬ߤߊߡߍߘ ߒߘߊߥߎ߬ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߈  +߂߂߃߇߃߁߀߁߀߉߁
ߡߎ߬ߤߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁߅ߌߓߎߙߊߤߌߡߎ߲߬ ߛߌ߬ߟߊ߫ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߂߂ߞߊ߬ߙߌߡߎ߫ ߕߎ߲߬ߞߙߊ߫ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ߜ߭ߊ߬ߓߎ߫ ߖߊߥߙߊ߫ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ߓߊ߲߬ߖߜ߭ߎ߫ ߖߥߊߙߊ ߊߛߊ߫ ߤߊ߰ߓߊ߬ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ߟߏ߲߬ߛߊߣߌ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊߞߊ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ ߤߊߖߊ߬ ߒߡߥߊ߫ ߓߊ߰ߦߐ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߂߄߆߇߇߈߂ߊߘߡߊ߫ ߝߎ߲ߞߎ߲ߕߌ߯ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߫ ߛߊ߲߬ ߤߊߕߍ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߓߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߁߅߃߀߈߁߅
ߘߙߊ߬ߡߊߣߌ߲߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߂߂߂߁߈߃߅߇ߊߡߙߊ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈  +߂߂߃߆߄߆߄߆߇߇߀ߖߊ߬ߛߋ߬ ߞߐߣߍ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߆߁߁߀߀߅߂ߊ߬ߜ߭ߌߓߎ߬ ߓߙߋߕߋ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߁ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߇߆߁߇߆߇߀߉ߤߊߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߀߈߅߈߅߄߁ߛߋߞߎ߬ ߓߊߟߏ߫ ߔߐ߲ߕߋߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁߅ߤߊߙߎߣߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁߅ߊ߬ߓߎ߬ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߫ ߕߌ߬ߙߋߙߊ߬ ߔߐ߲ߕߋ߬ߣߐߊߙ ߘߟߊ߫ ߁߅

ߛߋߞߎߓߊ ߞߊ߬ߟߐ߫ (ߡߊߡߊߘߎ߫ ߞߊ߬ߟߐ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߆߂߂߂߉߁߁߁ߒߓߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߐ߫ (ߡߊߡߊߘߎ߫ ߞߊ߬ߟߐ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߮) ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߂߅߃߀߃߈߀߃ߡߊߡߊߘߎ߫ ߞߊ߬ߟߐ߫ ߓߊ߲ߞߐߞ ߕߊߦߌߟߊ߲ߘ ߘߟߊ߫߅߀ +߆߆߈߀߂߂߂߉߃߉߄ߟߊߦߌ߬ ߎߛߑߡߊߣߌ߲߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߂߂߄߆߂߂߆߃߁߄߉߉ߊ߬ߓߎ߫ ߞߓߊ߬ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ߞߊ ߛߌߣ ߘߟߊ߫ ߃߀߀ +.......................ߔߌߞߍߣ ߛߌ߬ߟߊ߬ (ߞߊ߰ߓߌ߬ߣߍ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫) ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߄߄߉߇߀߂߂߂߇߀߁
ߡߏߙߌ ߖߊ߰ߣߍ ߟߌߓߙߏߝ߭ߌߟ ߜ߭ߊߓߐ߲߫ ߘߟߊ߫ ߄߁ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߄߁߀߇߅߂߃߅߉߆ߊߟߑߝߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߖߌߣߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +.........................
ߝߛߊߟߌ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߓߘߊ߫ ߅߀ +߂߂߄߆߂߈߇߈߃߀߅߁ߝߊ߬ߖߌ߲ߓߊ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬ ߞߐ߬ߟߋ߲߬ߘߊ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߘߟߊ߫ ߄߀ ߊߘߡߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁߃.߅

ߛߌ߬ߣߍ߬ ߞߋߕߊ߬ ߛߏ߭ߟߊߓߋ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁߀

ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߬ ߞߋߕߊ߬ ߛߏ߭ߟߊߓߋ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ߟߊߦߌ߬ ߡߊ߬ߡߌ߫ ߞߓߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߂߄߆߂߁߀߄߂߀߀߁ߝߏߘߋ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߆߆߇߆߉߂߄߆


ߤߥߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߓߊ߬ ߣߌߦߐߙ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ +߁߉߁߇߅߄߁߀߉߂ߊ߬ߟߌ ߞߊߙߊ߲ߞߊߛߊ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߆߂߈߀߀߀߉߃߁ߡߎ߬ߙߊ߬ߡߊߣߌ߲߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +.....................ߊ߬ߓߎ߫ ߞߟߎ߬ߓߊ߬ߟߌ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߛߎ߯ߝߍߓߊ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߂߆߂߀߀߂߇ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߓߊ߬ ߛ߭ߌߣ (ߕߐ߲߬ߞߍ߲߬ߘߎ߬) ߘߟߊ߫ ߅߀ߣߎ߬ߡߊ߲߫ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߛߎ߯ߝߍߓߊ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߂߆߈߁߃߈߂ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߟߎ߬ߓߊ߬ߟߌ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߛߎ߯ߝߍߓߊ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߈߀߇߀߂߀߆ߢߌ߬ߡߊ߬ߜߍ ߖߊߥߙߊ߫ (ߞ.ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߯ߣߍ߫ ߝߘߎߡߊ) ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ +߂߀߁߁߄߈߂߁߃߅߁߅


ߛߋߞߎߓߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߀.߅ +߂߂߄߆߂߈߈߅߇߇߂߇

ߡߊ߬ߡߎ߬ߘߎ ߢߎ߬ߡߊߟߊ߲߬ߘߌ ߞߋߕߊ߬ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߘߟߊ߫ ߂߅߀ +߂߂߅߀߅߅߂߄߅߃߁ߛߎ߬ߡߊߦߌߟߊ߫ ߖߊ߬ߓߌ߬ ߊߓߌߖߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁߆.߅ +߂߂߅߀߇߂߃߂߃߂߃ߕߙߍ߬ߣߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ ߞߌ߲ߛߊߛߊ߫ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߄߃߉߀߆߇߈߀߀߅߉ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߃߀ +߆߂߁߄߃߉߂߃߆ߡߎߛߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃߀ +߂߂߄߆߂߅߂߆߇߆߁߄ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߂߄߆߂߈߄߄߉߉߆߂ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߂߄߆߂߂߄߀߉߄߂߇
ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߖߊߥߙߊ߫ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߸ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߉߃߆߇߄߄߂ߓߊ߬ߡߊߘߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߸ ߘߟߊ߫ ߁߁ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ +߂߂߃߆߆߆߁߄߉߀߂ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߓߙߋߕߋ߫ ߝߏߘߋߞߊߙߌߦߞߊ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߃߀ +߂߂߄߆߂߈߇߆߄߀߁߇ߛߏ߬ߙߌ߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߅߀߅߇߃߁߅߁ߛߋ߬ߘߎ߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߞߣߊߞߣߐ߬ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߅߀߅߃߂߆߇߇߈ߎߡߊߙ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߈߇߃߉߇߈߁ߛߋߞߎ߬ ߞߋߕߊ߬ ߌ߬ߡߊߡߎ߲ ߸ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߅߀߇߀߆߄߀߉߉ߞߊߙߌߦߊ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߀.߅ +߂߂߄߆߂߁߉߁߀߈߉߅


ߕߊߦߙߎ߫ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߘߟߊ߫ ߁߆.߅ +߂߂߃߇߆߃߉߆߄߃߀ߖ߭ߎ߬ߡߣߊ߫ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߖߍ߬ߓߊ߫ ߸ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߆߅߈߅߉߀߃ߘߊߎߘߊ߫ ߛߡߊߞߋ߬ ߞߋߓߌߟߊ߫ ߸ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߅߃߆߈߈߂߈ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߞߋߓߌߟߊ߫ ߸ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߇߀߇߀߄߆߃ߡߎߛߊ߫ ߖߏ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߉߃߂߁߂߀߇ߊߟߛߊߣ ߖߘߍ߬ߟߐ߲߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߘߟߊ߫ ߂߅ +߂߂߅߀߇߆߃߃߆߇߃ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ ߅߀ +߂߂߄߆߂߂߆߀߁߇߈߉ߊߓߎߓߊߙߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߄߀ +߂߂߄߆߂߂߈߁߆߂߆߇
ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬ ߁߀߀ +߂߀߁߂߈߄߁߅߀߁߉߆ߓߎߓߞߊߙߌ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߓߐߛߑߕߐ߲߫ ߡߛߊߛߎߛߍߕ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߁߆߁߇߄߉߆߀߈߆߄ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐߟ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߂߂߄߆߅߇߅߂߇߄߅߁ߛߎߟߋ߬ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߞߋߓߌߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߆.߅ +߂߂߃߇߆߅߂߉߁߅߈ߝߏߘߋ߫ ߛߋ߬ߙߌߝߎ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ ߁߀ +߂߂߄߆߂߂߅߈߀߈߆߃ߒߝߊ߯ߟߌ߫ ߣߊ߬ߓߋ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߂߈߄߉߄߈߀߅ߞߏߢߊߕߌ߮ ߘߎߞߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߆߁ +߂߂߄߆߂߅߀߃߄߃߄߃ߡߏߙߌ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߂߂߄߆߂߂߅߄߆߄߆߂
ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫  (  ߡߺߊ߲߯ ) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߈  +߂߂߅ ߀߃ ߅߅ ߅߀ ߀߁ߓߌ߬ߣߍߝߎ߬ ߒߞߏ ߞߓߊ߬ (ߘߊߟߏߥߊ߫) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߈  +߂߂߅ ߈߆ ߉߈ ߁߀ ߆߈ߊߡߊߘߎ߫  ߕߎ߬ߙߋ߬  (  ߡߺߊ߲߯ ) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߈  +߂߂߅ ߄߆ ߁߆ ߆߈ ߉߅ߞߊ߯ߛߌߡ  ߛߌ߬ߛߋ߬  (  ߡߺߊ߲߯  ) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߈  +߂߂߅ ߀߆ ߉߀ ߆߃ ߈߀ߛߌ߬ߘߊ߬ߝߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫  ( ߊߓߌߖߊ߲߬ ) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸  ߘߟߊ߫ ߈  +߂߂߅ ߀߆ ߈߁ ߃߇ ߃߃ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ (ߟߊߞߏߕߊ߬) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߅ ߅߇ ߉߇ ߁߆ ߄߉ߟߊߦߌ߬ ߝߏߘߋ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߖߊ߬ߥߎ߬ߣߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߂߂߆߂߆߆߀ߛߌߕߊ߫ ߞߊ߬ߟߐ߫ ( ........ ߘߋ߲ߞߍ߬) ߓߊ߲ߞߐߞ +߆߆߈߀߂߂߂߉߃߉߄
ߒ߬ߜ߭ߏ߬ߟߏ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬ (ߛߊߜ߭ߎ߬) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߁߆.߅  +߂߂߅ ߅߆ ߁߁ ߁߁ ߂߃ߡߎ߬ߊߖ߭ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫  (ߊߓߊ߲ߜ߭ߙߎ߬)  ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸  ߘߟߊ߫ ߈  +߂߂߅ ߀߄ ߁߀ ߄߅ ߅߁ߦߙߌߺߓߊ߫  ߖߙߺߊ߬  (ߊߓߊ߲ߜ߭ߙߎ߬) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߈  +߂߂߅ ߀߆ ߉߁ ߁߉ ߅߀ߔߏ߬ߣߊ߫  ߕߙߊߥߟߋ߫ (ߊߓߊ߲ߜ߭ߙߎ߬)  ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߈  +߂߂߅ ߇߉ ߆߁ ߉߂ ߀߇ߛߊߓߌ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫  (  ߡߺߊ߲߯  )  ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸  ߘߟߊ߫ ߈  +߂߂߅ ߀߈ ߆߁ ߀߇ ߃߄ߛߋ߱ߘߎ߬ ߖߙߊ߬ߛߎߓߊ߫  (ߛߌ߬ߛߌ߲߬ߜߋ߫) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߈  +߂߂߅ ߀߅ ߅߃ ߅߁ ߀߅ߝߏߘߋ߫  ߖߊߥߙߊ߫  (  ߡߺߊ߲߯  )  ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߈  +߂߂߅ ߀߉ ߈߃ ߁߁ ߁߇ߝߊ߲ߕߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߓߊ߬  (ߓߌ߬ߦߊ߲߬ߞߎߡߊ߬) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߈  +߂߂߅ ߀߉ ߅߆ ߃߈ ߈߈
ߌߓߙߊ߬ߤߌߡ ߖߊ߰ߣߍ߫ (ߞߙߐߞߐ߫) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߁߆.߅ +߂߂߅߅߇ ߇߈ ߄߆ ߄߃ߌߓߙߊ߬ߤߌߡ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ (ߊߖ߭ߏߔߋ߬) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߅߇߉߄߂߇߁߀߈ߦߊߦߊ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬ (ߞߙߐߞߐ߫) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߅߀߇߃߆߀߉߁߆ߡߏ߬ߤߊߡߍߘ ߞߋ߬ߓߋ ( ߡߺߊ߲߯ ) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߅߀߇߅߁߁߁߄߉ߝߏߘߋ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ (ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߣߏߙߊߛߏߓߞߊ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߂߲) ߘߟߊ߫ ߁߀  +.............................ߟߊ߲߬ߛߊ߬ߣߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ +߄߉߁߅߂߃߃߆߀߀߁߈߅ߓߌ߲ߕߎ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ߫  (ߡߺߊ߲߯) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߈߃  +߂߂߅ ߄߆ ߂߆ ߀߀ ߆߄ߊߓߎߓߞߊߙ ߖߘߍ߬ߟߐ߲߫ ߖߙߊ߬ (ߞߙߐߞߐ߫) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߈  +߂߂߅ ߅߅ ߀߉ ߄߁ ߈߉
ߖߊ߰ߞߊ ߞߓߊ߬ (ߊ߬ߓߎ߫ ߞߓߊ߬ ߛ߭ߌߣ ߣߊ߬ߡߌ߬ߡߢߐ߮ ߁߭) ߘߟߊ߫ ߂߅ +.................ߖߣߊߓߊ߫ ߛߌ߬ߟߊ߫ (ߊ߬ߓߎ߫ ߞߓߊ߬ ߛ߭ߌߣ ߣߊ߬ߡߌ߬ߡߢߐ߮ ߁߭) ߘߟߊ߫ ߂߅ +.................ߘߛߎ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߞߋߕߊ߬ ߞߊ߬ߞߘߌ߬ߞߊ ߡߏߖ߭ߊ߲ߓߌߞ ߘߟߊ߫ ߁߅ +........................ߛߊߦߏ߲߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߘߎߥߊߞߐߞߊ ߡߏߖ߱ߊ߲ߓߌߞ ߘߟߊ߫ ߃߁ +......................ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ (ߒߞߏ ߞߊ߲ߘߊ) ߢߡߊߞߙߐ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߸ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߆߈߈߀߅߀߁ߡߎ߬ߤߊߡߍߘ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߸ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߸ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߇߃߉߁߃߀߆߆ߖߊ߬ߙߌ߬ߒߕߋ ߝߏߝߣߊ߫ ( ߡߺߊ߲߯ ) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߁߆.߅ +߂߂߅߀߆߆߂߆߆߇߁؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟‎‎‎ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +...................
ߝߊ߲ߕߊ߫ ߛߊ߬ߞߐ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߓߞߊߙߌ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߮) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߄߀߁߇߅߆߈ߓߊߕߜ߭ߎߣߍ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ ߊߟߛߊߣ (ߕߍ߲߬ߞߙߍ߬ߟߊ߬) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߅߀߉߃߀߄߀߀߀ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߠߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߟߊ߫ ߂߀߁ +......................ߝߏߘߋ߫ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬ ߖߊߥߙߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߂߂߆߃߁߇߀߄ߟߊ߰ߖߌ߬ ߒߜ߭ߊߣߌ߲ߝߏ߬ ߞߙߎ߬ߡߊ߬ ߘߟߊ߫ ߂߀߀ ߣߌߦߐߙߞ +߁߆߄߆߄߆߃߁߁߆߁ߞߊ߬ߘߌ ߛߊ߬ߞߐ߫ (ߝߏߘߋ߫ ߓߞߊߙߌ߫ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߮) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߀߅߃߈߅߅߇ߞߐ߲ߣߍ߲߫ ( ߞߙߐߞߐ߫) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߅߈߉߃߅߂߃߈߈ߖ߭ߞߊߙߌߦߊߎ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ (ߞߙߐߞߐ߫) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߅߀߈߁߅ ߀߂߂߉


ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߝߊ߲߬ߛߋ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߸ (ߒߞߏ ߞߊ߲ߘߊ) ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߸ ߘߟߊ߫ ߈ ߕߊߡߊ߲߫  +߂߂߃߇߅߁߉߁߀߈߂ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߌߛߌߦߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߘߟߊ߫ ߈  +߂߂߅߀߄߅߄߆߀߆߃ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߘߊ߲߬ߓߟߍ߫ (ߞߙߐߞߐ߫) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߁߆.߅  +߂߂߅߀߆߃߉߂߅߅߇ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ (ߓߎ߬ߥߊ߬ߞߍ߫) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߅߀߇߃߃߄߄߇߆ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߫ (ߞߙߐߞߐ߫)  ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߅߇߈߅߁߀߀߃߃ߌߓߎߙߡߊ߫ ߝߊ߬ߕߌ߭ ߘߟߊ߫ ߅߀  +߄߆߇߃߁߈߀߄߄߄߁ߖߍ߯ߖߍ߯ ߖߟߊ_ߞߘߐ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ߫߸ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߂߄߃߄߂߂߂ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߘߎ߲߬ߓߎ߬ߦߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߦߙߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߸ ߘߟߊ߫ ߆߁ +߂߂߃߇߄߁߉߂߃߆߆
 
ߕߍ߬ߣߍ߲߬ ߞߋߕߊ߬߸ ߓߎߙߊߡߊ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߣߊ߫،ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫  ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߂߂߉߈߁߇߁ߓߎߙߊߡߊ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫  ߘߟߊ߫ ߉߀ +߂߂߄߆߂߂߂߉߈߁߇߁ߛߊߟߌߝߎ߬ ߞߋߕߊ߬ ߖߌߟߋ߲߬ߜߍ߫ ߡߊ߲߰ߖߊ߲߬ߠߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀  +߂߂߄߆߂߂߃߄߃߇߆߄ߡߊ߬ߡߘߎ ߓߙߋߕߋ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߟߊ ߘߟߊ߫ ߈  +߂߂߅߀߅߀߂߂߀߁߃ߝߏߘߋ߫ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߘߟߊ߫ ߈  +߂߂߅߀߅߆߁߆߃߄߇ߝߏߘߋ߫ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫  ߁߁ +߂߂߄߆߂߇߅߃߃߀߈߈ߟߊ߲߰ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߎߙߎ߬ߡߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߸ ߘߟߊ߫ ߁߆.߅ +߂߂߅ ߀߅߀߁߂߀߀߈ߛߎ߬ߝߌ߬ߦߊ߯ߣ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߸ ߘߟߊ߫ ߈ ߕߊߡߊ߲߫  +߂߂߃߇߉߂߈߀߀߅߉
ߊߌߛ߭ߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ (ߣߎߤߊ߲߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߘߋ߲ ) ߣߌߦߙߞ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߁߃߄߇߈߅߄߅߄߁߇ߊ߬ߟߌ ߛߊ߰ߣߐ߰ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߂߂߀߄߁߇߀߆ߟߊ߬ߛߏ ߞߋߕߊ߬ (ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߞߘߐ߬ߞߊ) ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁߅ +߂߂߄߆߂߂߀߁߅߀߉߉ߡߎߛߊ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߘߟߊ߫  ߁߆.߅  +߂߂߅߀߇߉߈߀߈߂߅ߡߎߛߊ߫ ߛߡߊ߬ߞߍ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁߀  +߂߂߄߆߂߂߄߀߉߀߂߇ߝߊ߲ߕߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ( ߣߎ߬ߡߊ߲߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ) ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߁߄߅߂߁߄߇ߣߎ߬ߡߊ߲߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߞߌ߬ߢߍ߬ߙߊ߲߬ߛߏ߬ߓߊ߬ߞߊ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߁߄߅߂߁߄߇ߊߡߙߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߞߘߐ߫ ߞߋߕߊ߬߸ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫  ߘߟߊ߫ ߂߀  +߂߂߄߆߂߂߀߀߀߇߄߄

ߛߋߞߎ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߎ߲ߖߊ߲߫ ߡߊ߲߰ߖߊ߲߬ߠߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄-߆߂߈߃߈߀߂߃߁ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߊ߬ߞߐ߬ ߞߎ߲ߖߊ߲߫ ߡߊ߲߰ߖߊ߲߬ߠߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄-߆߂߅߀߅߆߂߂߂ߊ߬ߟߌߡߊߡߌ߲ ߞߓߊ߬ ߘߟߊ߫ ߃߁ ߕߊߦߋߘߎ߯ ߓߊ߲ߞߐߞ +..................ߝߏߘߋ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߂߅ +߂߂߄߆߂߈߂߆߈߇߅߈ߞߊ߬ߟߎ߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߝߏߘߋߞߊߙߌߦߞߊ ߓߎ߬ߙߋ߫ ߝߊ߬ߕߐ߬ߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߂߈߁߂߀߅߈߀ߖߘߊ߬ߞߙߎ߫ ߒߞߏߕߐ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌߓߊ߬ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐ ߘߟߊ߫ ߁߀߁߀ +߂߃߁߈߈߆߅߂߈߀߉߇ߛߏ߬ߙߌ߫ ߞߓߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߆߃߇߇߂߂߉ߦߎ߯ߛߎߝ ߛߌ߬ߛߞߏ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߅߅߄߀߉߁߀

ߡߏߙߌߞߍ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߒߛߙߍߜߘߍ߬  ߘߟߊ߫ ߁߀  +߂߂߄߆߂߂߇߃߃߅߇߁ߟߊ߲߬ߛߋߦߌ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬ ߖߟߊߞߘߐ߫ ߡߊ߲߰ߖߊ߲߬ߠߊ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀ +߂߂߄߆߂߂߃߁߀߄߃߂ߛߌ߬ߘߞߌ߫ ߓߊ߰ߦߐ߯ ߞߌ߬ߢߍ߬ߙߊ߲߬ ߡߊ߲߰ߖߊ߲߬ߠߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄ ߆߂߂߉߇߆߈߃߀ߦߊߦߊ߬ ߞߐ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ (ߞ. ߛ߭ߋ߬ߙߑߝߎ߬ ߎ.ߡ. ߤߊߦߌߘߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬)، ߘߟߊ߫ ߁߈߃ +߂߂߃߆߉߇߅߃߇߃߉ߟߊߦߌ߬ ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߏߓߊ߬ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃߀ +߂߂߄߆߂߀߈߅߈߅߈߅ߛߏ߬ߙߌ߫ ߥߘߎ߬ߡߊ߬ߞߊ ߛߊ߬ߞߐ߫ ߣߐ߯ߙߊ߫ ߞߎ߬ߙߎߞߊ߲߬ ߛߌ߯ߙߌ߲߫߸ ߘߟߊ߫ ߅߀ +߆߂߀ ߇߄߄߃ ߁߉ߤߊߘߌ߬ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߸ ߝߊ߬ߙߊߝߍ߬ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߈߇߁߈߅߈߂ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߬ ߛߌߣߊߣߌ߲߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߊߟߌߖ߭ߋߙߌ߫ ߸ ߘߟߊ߫ ߁߆.߅ + ߂߁߃߆߇߆߄߂߀߉߈߇
ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߓߛߋߟ ߛߥߌߖ߭ߌߟߊ߲ߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߈ +߄߁߇߈߈߂߄߃߁߅߃ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߓߊߛߋߟ ߛߥߌߖ߭ߌߟߊ߲ߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߄߇ +߄߁߇߈߇߈߄߈߀߁߁ߛߋߞߎ߬ ߛߊ߬ߥߏ ߓߊߛߋߟ ߛߥߌߖ߭ߌߟߊ߲ߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߄߆ +߄߁߇߈߈߈߈߅߇߃߄ߊ߬ߟߊߖߌ߬ ߞߊ߬ߡߙߊ ߓߊߛߋߟ ߛߥߌߖ߭ߌߟߊ߲ߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߉߀ +߄߁߇߆߃߈߀߇߄߅߀ߣߎߤߊ߲߫ ߓߎ߬ߥߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ (ߊߓߑߘߎߟߊߦ ߓߎ߬ߥߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ߊ߬ߟߌ ߓߎ߬ߥߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ (ߊߓߑߘߎߟߊߦ ߓߎ߬ߥߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ߊߓߑߘߎߟߊߦߌ߬ ߓߎ߬ߥߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߃߀  +߂߂߄߆߆߄߅߃߈߃߃߅ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߖߙߊ߬ (ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ߫) ߓߊߡߊ߬ߣߊ߲ ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߸ ߘߟߊ߫ ߃߀ +߂߂߃߇߆߀߇߈߁߀߇
 
 
 
ߟߊ߰ߦߌ߬ ߡߎߛߊ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߢߊ߲߬ߘߊ߲߬ߞߘߐ߬ߞߊ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߁߆߀߆߉߁߀ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߛߌ߬ߛߋ (ߞߐ߬ߘߐߞߐ߬ߘߐ) ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߄߆߅߇߇߄߆߇߃߀ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߒߞߏ ߞߛߌ߬ߘߎ߯ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߂߅߇߉߀߈߆ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߘߟߊ߫ ߁߅߀ ߣߌߦߐߙߞ +߃߄߇߄߄߇߂߈߆߁ߞߊ߬ߘߌ߬ߖߊߕߎ߫ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߫ (ߓߊߕߍ߬) ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ (ߓߊߡߊ߬ߣߊ߲ ߝߘߎߡߊ) ߸ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߃߇߅߃߈߈߅߀߁ߟߊ߰ߖߌ߬ ߞߣߊߦߊ߫ ߎߛߎߡߊߣߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߟߊ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߅߇߆߂߅߇߆߄߄ߛߌߦߊߞߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߂߂߄߆߅߅߀߈߇߂߂߆ߟߊߦߌ߬ ߝߏߘߋ߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀ +߂߂߄߆߆߄߅߉߀߂߄߉
ߛߕߊ߫ ߡߞߊ߬ߛߎ߬ߓߊ߫ ߞߏ߬ߞߏ߬ߦߏ߲߫ ߸ ߘߟߊ߫ ߂߄ +߂߂߃߇߇߉߅߉߅߈߂ߌߘߙߌߛߊ߫ ߘߎ߲߬ߓߎ߬ߦߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߸ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߃߆߆߇߇߁߉߅߇ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߟߊ ߘߟߊ߫ ߈ +߂߂߅߈߈߀߇߃߄߆߆ߞߊߛߌߡߎ߲߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߛߊ߲߬  ߡߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫߸ ߘߟߊ߫ ߈  +߂߂߃߇߈߆߂߀߂߆ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߞߐߙߍߓߊ߫ ߡߐ߰ ߂߀ ߘߟߊ߫ ߂߁ +߆߂߂߄߄߁߇߃߆ +߂߂߄߆߂߈߂߁߂߅߀߅ߛߊߟߌߤߊ߲߫ ߞߏߕߍߓߊ߲߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߂߀߈߂߁߉߀ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬(ߣߎ߬ߡߊ߲߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߘߋ) ߓߎ߬ߙߋ߬ ߓߎߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߘߟߊ߫ ߁߀ +߂߂߄߆߂߁߄߅߂߅߄߇߁߆߂߁߀ߘߟߊ߫ߊ߬ ߡߎ߰ߡߍ

 

 

 

 

 

 

 

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/7/18 15:20:00 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲
2018/7/18 5:00:00 - ߤߊߟߌߓߌ߬ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߎ߭ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬
2018/7/16 5:50:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛߋߞߎߓߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߊ߲߬
2018/7/16 4:20:00 - ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲
2018/7/14 9:30:00 - ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߌ߰ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/14 6:44:26 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫
2018/7/14 2:40:00 - ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ߡߊߡߎ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
2018/7/13 6:10:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߰ߕߊ߲߬ ߘߍߞߙߎ ߓߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߞߍ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/6 17:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߇߲ / ߈
2018/6/30 20:50:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߝߘߎߛߘߌߞߏ

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬