ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

42 user(s) are online (11 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 42

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߒߞߏ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/10/6 7:10:00 (658 reads)

ߒߞߏ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯߸ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߏ߫: ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߣߐ߫߸ ߣߌ߲߬ ߛߋ߲߭ ߕߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߔߍߣߑߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߘߐߓߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬߸ ߔߍߣߑߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߁߇߄߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߏ߬ ߛߊ߲߬ ߗߡߍ߬ ߂߇߇ ߟߋ߬ ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߘߌ߫. ߔߍߣߑߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߝߌߟߊߘߍߟߑߝߌ߫ ߟߋ߬. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߘߐߓߊ߫ ߈ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ߬ ߁ ߘߐ߫߸ ߔߍߣߑߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߢߍߥߟߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ﴿ ENIAC ﴾ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߝߟߐ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߦߋ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߔߍߣߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߣߐ߫߸  ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬،  ߔߍߣߑߛߌߝ߭ߊߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߢߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߐ߰ߓߍ߬ߘߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ " ߎ߳ߛߊ߫ ߕߎ߬ߘߋߦߌ- USA TODAY " ߏ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߕߎ߲߯، ߞߏ߫ ߔߍ߲ߣ ߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫. ߔߍߣߑߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߢߌ߲߬ ߛߌ߲ߘߍߣߍ߲߫ ߓߍ߲ߖߊߡߍ߲߫ ߝߊߙߊ߲ߞߌߟߍ߲߫ ߠߋ߬ ߓߟߏ߫ ߁߇߄߀ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߝߛߎߞߎ ߦߋ߫ $ߥߟߎߡߊ߫ ߆ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߗߡߍ߬ ߛߋߦߌ߫ ߣߌ߫ ߣߊ߯ߣߌ߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ﴿ ߥߟߎߡߊ߫ ߆.߈߄  ﴾ ߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߋ߫ " ߊߡߌ߫ ߜ߭ߎ߳ߕߑߡߊߣ " ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬. ߊ߬ ߓߊ߯ߙߟߊ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߄߆߀߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߊ߲߬ߜ߭ߑߟߋ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߢߍߥߟߊ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ " ߓߊߘߎ߲ -  BACHELIER " ߏ߬ ߡߐ߰ ߁߁߆߈߇ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊ߬ ߞߣߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߊߙߊ߲ ߢߍߥߟߊ ߞߣߐ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߲ߞߣߐ߫ ߂߲ ߣߌ߫ ߃߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߐ߰ ߁߀߁߀߃ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊ߬ ߞߣߐ߫. ߡߐ߰ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߟߊߘߏ߲߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߢߌ߲߬ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߞߐߟߑߡߊ߯ߣ ߘߏߣߊߟߑߛߐ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߖߌߖߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏߞߏ ߘߐ߫ ߓߌ߬߸ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߙߊߡߐ߯ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߬ ߂߲ ߘߐߜߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߦߊ߲߬߸ ߌ ߘߴߊ߬ߟߋ߬ ߞߙߊ߬ߡߡߐ߯ ߞߐߟߑߡߊߣ ߛߓߍߟߌ ߣߐ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߥߟߊ ߞߊ߲߬.

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

 

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: UPenn_Quad.jpg  Capture߂.PNG 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/7/21 18:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/7/18 15:20:00 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲
2018/7/18 5:00:00 - ߤߊߟߌߓߌ߬ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߎ߭ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬
2018/7/16 5:50:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛߋߞߎߓߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߊ߲߬
2018/7/16 4:20:00 - ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲
2018/7/14 9:30:00 - ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߌ߰ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/14 6:44:26 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫
2018/7/14 2:40:00 - ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ߡߊߡߎ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
2018/7/13 6:10:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߰ߕߊ߲߬ ߘߍߞߙߎ ߓߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߞߍ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/6 17:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߇߲ / ߈

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬