ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

20 user(s) are online (7 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 20

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߕߊߟߐ߲ߢ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/10/9 16:40:00 (307 reads)

ߞߕߊߟߐ߲ߢ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߮ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬. ߞߕߊߟߐ߲ߢ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߖߊ߲߫ ߓߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߠߊ߫߸ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߛߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫. ߝߊߦߌߘߊ߫ ߛߊ߲߬-ߊ߲߬-ߛߊ߲߬߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭  ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߕߊߟߐ߲ߢ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߟߌ ߞߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߍߒߖߘߍߟߦߊ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߡߊ߬߸ ߢߌ߲߬ߣߊ߲߬ ߕߊ ߞߊ߲ߘߟߌ ߖߍ߬ߘߍ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߢߣߊߕߊߟߊ %߉߀ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߘߌ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߕߊ߬ߞߏ ߞߊ߲߬. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߊ߲ߘߟߌ ߞߐߝߟߌ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߸ ߞߕߊߟߐ߲ߢ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮  ߛߊߙߑߟ ߔߎߖ߭ߑߘߋߡߐ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫߸ ߞߐ߬ߣߵߊ߬ ߛߋ߲߬ ߠߊߛߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߊߛߑߔߔߊ߲߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߓߟߏ߫ ߜߋ߲߫߸ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߊ߬ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬߸ ߝߏ߫ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߫ ߝߟߌߔ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߕߏ߫ ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ ߘߐ߫ ߞߕߊߟߐ߲ߢ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߞߐ߬ߣߵߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫، ߞߕߊߟߐ߲ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߟߊߠߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߐ߬ߟߏ߲߫ ߡߊ߬، ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߀-/ ߂߀߁߇. ߋߙߐߔߎ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߎ߲ߝߊ߲ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲ ߠߊ߫ ߕߋ߲߬، ߣߌ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߎߛߋ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬߸ ߞߕߊߟߐ߲ߢ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߘߍߒߖߘߍߟߦߊߞߏ ߞߎߡߊ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫߸ ߖߐ߲߬ߧߊ ߓߘߴߊ߬ ߘߌߦߊߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

  ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫ߣߌ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: ߛߊߙߑߟ.jpg 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/4/18 9:30:00 - ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߘߊ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߞߐ߫ " ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߌߤߟߊ ߟߎ߫ ߘߐ߬ߢߌ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߜߊ߬ߙߊ߬ " ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫.
2018/4/18 5:10:00 - ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߡߊߞߟߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߛߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬
2018/4/18 4:20:00 - ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߒߞߏ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬
2018/4/13 23:30:00 - ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߜߙߊ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/4/13 4:10:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ߲ ߘߐ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬
2018/4/11 9:50:00 - ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߐߓߎ߬ߘߎ߲߬ ߠߊ߫
2018/4/9 15:20:00 - ߣߛߌ߬ߛߏ߲ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߕߎߜ߭ߋ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
2018/4/5 15:20:00 - ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߑߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߓߘߊ߫ ߘߊߦߟߍ߬
2018/4/3 15:20:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߙߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߛߋߟߎ߫ ߘߊߟߍ߲ ߝߍ߬ ߞߎߣߎ߲߬
2018/3/31 10:20:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬