ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

39 user(s) are online (11 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 39

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߟߐ߲ߞߏ : ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߐ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/10/11 15:30:00 (1633 reads)

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߕߑߙߊ߲ߛߛߟߊߕߐߙ ﴿ Microsoft translator   ﴾ ߘߌ߫߸ ߣߴߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߞߏ߫ " ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߊ߲ "  ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߞߏ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߯ߡߊ߬߸ ߕߙߏ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬، ߞߵߊ߬ ߕߘߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫. ߞߏߟߊߘߍߓߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫߸ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ " ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߕߑߙߊ߲ߛߑߟߋߕߐߙ " ߣߌ߫ " ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߕߑߙߊ߲ߛߑߟߋߕߐߙ "   ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߗߋߛߓߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬

 

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫ߒߞߏ ߕߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߕߑߙߊ߲ߛߑߟߋߕߐߙ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ߞߴߏ߬ ߥߙߎߞߌ߫ ߘߌ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬، ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߕߊ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߅߉ ߘߐ߫ ߓߌ߬߸ ߏ߬ ߘߐ߬، ߣߌ߫ ߒߞߏ ߝߙߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߟߊߡߌߘߊ߬ߕߊ ߦߙߌߞߊ ߘߌ߫ ߘߝߊ߫ ߞߊ߲߫ ߆߀ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߅߉ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߣߐߘߐ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߌ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫ ߟߊ߫. ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߦߴߊ߬ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߊߕߍ߬ߘߍ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߌߘߊߟߊ߲ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߢߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫߸ ߟߌ߬ߤߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߞߏߟߊߘߍ ߝߍ߬ ߏ߬ ߘߊߞߎ߲߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ $߆߀߀߀߀ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߅ ߞߘߐ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߝߟߐ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߕߐ߲ߖߊ߯ߓߡߊ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߢߊ ߞߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߗߋߛߓߍ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߒߞߏ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߫ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߝߋ߲߯-ߝߋ߲߫ ߣߴߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸

ߛߓߍ ߗߋߞߎ߲: ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߊ߲ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߞߏ
ߊ߲ ߓߊߘߋ߲߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ߸ ߛߟߊߕߌ߯ / ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬
ߊ߲ ߧߋ߫ ߝߏ߬ߟߌ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߟߐ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬.
ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ / .. ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߊ߫ ߞߏߢߊ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߡߍ߲ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ߦߊ ߏ߬ ߟߊߓߐ߫ ߒߞߏ ߞߘߐߕߊ߭ ߣߴߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲ ߣߴߊ߬ ߘߊߞߎ߲ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߊ߲ ߠߊ߫ ߜߙߊ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߏ߬ ߛߙߋ߫ ߘߌ߫ ߛߊ߲߭ ߢߌ߲߬ ߘߊߡߌߘߊ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߒߥߛߖ ߟߊ߫ ߛߐ߲ߞߐߟߐ߲ߧߊ ߟߊ߫، ߘߓߊ߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߟߊߕߍ߰ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߝߊ߲ ߘߌ߫.
ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߏߢߊ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߊ߬ ߞߎ߬ߘߎ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߠߊ߫߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊߡߊ ߡߊ߬.
ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߓߊߘߋ߲߫ /   ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬
ߊ߲ ߛߍߥߊߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߣߌ߲߬߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߞߎ߲߬ߞߊ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߟߏߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߞߎ߲ ߓߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߜߍߢߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍߓߊ߯ߦߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߏ߬ ߡߍ߲ ߓߊߟߏ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߘߐߙߐ߲߫߸ ߒ ߘߊ ߖߟߊ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߞߏ ߓߊߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߕߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߓߊߣߊ߲ ߡߵߊ߬ ߛߊ߲߬ߜߊ߲ ߘߐ߬، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߊߟߏ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬ ߘߏ߲߬߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߞߏ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߤߊ߲߯ ߘߎߢߊ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫.
ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߊߟߏߟߌ ߟߊߘߌߦߊߢߍ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߝߐߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߲߫ ߓߊߟߏߣߍ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ߫ ߕߟߋ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߅߉ ߛߓߍߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߝߐߞߊ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߝߣߊ߫ ߛߓߍߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߝߐߞߊ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߛߓߍߟߌ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߥߟߊ߫ ߘߟߊߞߎߡߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߝߍ߬ ߛߓߍߟߌ ߣߌ߫ ߘߟߊߞߎߡߊ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߒߞߏ ߓߊ߯ߙߊ ߛߋߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߓߌ߬، ..
ߞߍߢߊ߫ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߝߕߌߣߍ߲߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ..

  •     ߣߌ߫ ߗߋߛߓߍ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߲ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߒߞߏ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߥߟߴߊ߬ ߘߟߊߞߎߡߊ߸ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߌ ߕߟߏ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߊ߲߬.
  •     ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߓߊ߯ ߛߓߍ ߗߋ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߍ߲ߘߍ߫ ߅߉ ߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߬߸ ߥߟߴߊ߬ ߘߟߊߞߎߡߊ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫.
  •     ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߗߋߛߓߍ߫ ߟߊߕߊ߯ ߕߍ߫߸ ߌ ߣߌ߫ ߥߊߟߌߡߐ߮ ߞߍ ߞߐ߫ ߜߍ ߘߐ߫߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߢߐ߲߮ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬، ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߥߟߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߥߟߊ ߤߊߡߊ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߣߍ ߏ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߢߊߦߋ߫߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߛߓߍ߫߸ ߞߍߟߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߘߏ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߌߞߘߐ߫، ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߛߓߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߏ߬ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫.
  •     ߊ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߓߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߥߊߟߌߞߊ߲߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߘߌ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ %߆߀ - ߈߀ ߣߌ߫ ߞߐ ߢߐ߲߰ ߘߐ߫ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߕߏ߫ ߊ߬ ߛߊߞߍߟߌ ߡߊ߬ ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߢߊ߬، ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߓߍ߯ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߘߟߊߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߦߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫، ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߎ߲߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫.
  •     ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߕߍ߰ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߓߊ߯ ߥߟߌ߬ ߕߙߏ߬ߞߏ ߝߋ߲-ߏ-ߝߋ߲߫ ߛߊ߲߬ߞߏ ߘߐ߫ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߫ ߝߍ߬߸ ߘߊ߲ߘߦߊ ߕߊ ߓߊ߬߸ ߣߊ߲߬ߞߌ߲߬ߧߊ ߖߐ߯ߙߊ߲߫ ߓߊ߬߸ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ߧߊ ߕߊ߫ ߓߊ߬، ߦߏ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߍߟߊ߲߫ ߡߌߛߍ߲ ߕߐ߭ ߡߎ߰ߡߍ߸ ߣߴߊ߲ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߟߊߒߞߏߦߊߣߍ߲ ߠߋ߫ ߝߍ߬ ߊ߲ ߓߘߊ߸ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߞߊ߲ ߟߊߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߦߊ ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߝߊ߲ߛߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߦߋ߫، ߣߴߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߍ߲߰ߦߊ߫߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߞߢߊߢߐ߲߯ ߞߊ߲߫ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ.
  •     ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫߸ ߌ ߓߊ߯ ߥߌ߲ߘߏߛ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߦߊ߬ߘߊ ( ߞߐ߲ߕߙߐߟ ߔߊߣߍߟ ߥߟߊ߫ ߔߊߣߏ߫ ߘߋ߫ ߞߐ߲ߝߌߜ߭ߎ߳ߙߊߛߐ߲ )߸ ߌ ߓߊ߯ ߏ߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߓߌ߭ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߦߙߐ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߕߊ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߟߏ߲ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊߙߏ ߣߴߊ߬ ߛߊ߲߭ ߠߎ߬ ߓߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

ߒ߬ߓߊ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߝߐߞߎ߲ ߠߋ߬߸ ߞߵߊ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ ߘߏߣߍ߲߫ ߦߌ߬ߘߴߊ߲ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߜߟߌߦߊ ߡߍ߲ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲ ߘߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߓߊ߲߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫.
ߒ߬ߓߊ߬ ߛߓߍ ߣߌ߲߬ ߗߋ߫ ߞߎ߲ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ߫ ߖߘߍ߬ ߟߐ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߲ ߞߙߊ ߟߊߡߊ߰ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏߣߍ߲߫߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߥߊߟߊ߲ߥߊߟߊ߲߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ( ߛߊ߬ߦߌߓߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ) ߞߍߦߙߐ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߞߐߝߍ߬ ߞߵߏ߬ ߛߌߟߊ ߟߊߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫.
ߓߊ߯ߙߊ ߡߍ߲ ߞߏߝߐ߫ ߞߊ߲߫ ߣߌ߲߬߸ ߓߊߘߋ߲ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߓߊ߲߬ߞߐ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ( ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ )߸ ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߘߟߊ߫ ߁߂߀߀ ߓߐ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌߟߊ ߟߊߞߊ߬ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߕߊߙߊ߲ߛߑߟߋߕߐ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫، ߡߎߛߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫߸ ߟߐ߲ߘߐ߲߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߘߟߊ߫ ߅߀߀ ߘߌ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߏ ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߞߊߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߞߎߡߦߊ ߅߀߀.߀߀߀ ߟߋ߬ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫߸ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߁߆ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߊߡߊ߬، ߞߎߡߦߊ߫ ߁߀.߀߀߀ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ߡߊ߬ߝߟߍ߬ߟߌ߬ ߞߊߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߭ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߊߘߏ߲߬ߕߊ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߍ ߦߋ߫ ߞߣߍ߫ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߣߊ߬ ߛߊ߲߬ ߅ ߞߊߙߏ߫ ߛߙߊ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߖߐ߰ߣߍ ߓߍ߯ ߟߋ߫ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߘߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߟߊ߫ ߆߀.߀߀߀ ߟߋ߫ ߡߊ߬.
ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ߫ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߒߞߏ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߟߏ߰ߟߎ߬ ߝߟߐ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋߣߍ߲߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߥߟߎߡߊߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫߸ ߡߟߌߦߊ߯ߙߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߛߓߍ ߣߌ߲߬ ߗߋߣߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߞߏ ߟߋ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊߡߊ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫،...
ߒߞߏ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝ ߟߊ߫ ߥߌ߲ߘߏߛ ߣߌ߫ ߊߔߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߊߌߝߐߣ ߣߌ߫ ߊߦߌߔߊߘ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߛߎ߮ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߕߊ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫، ߝߏ߫ ߞߣߵߊ߬ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߡߊ߬ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߐ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ߫ ߞߘߐߝߐߟߊ߲ߡߊ ߟߎ߬.
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߏ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߛߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߲ ߤߊߞߟߌ߫ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߍߟߌ ߟߴߊ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߡߐ߰ߞߊ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߝߍ߬߸ ߦߏ߫ ߊ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲، ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߊߦߋߟߌ߫ ߞߏ߫ ߢߌߡߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߞߏ ߢߊߓߐ߫ ߛߌߟߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫،..    

  • ߡߊ߬ߜߍ߲ ߘߌ߫ ߛߌߟߊ:

-    ߜߍߓߏ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߎߡߍ߲ ߝߍ߬ ߣߌ߲߬
-    ߥߟߊ߫ ߔߋߔߊߟ ߣߌ߲߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬:       ߊ߬ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߘߐߙߐ߲߫ .....                         ߔߋߔߊߟ    paypal 
-    ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߗߋߛߓߍ ߘߎ߰ߟߊ߫.

ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߟߊߘߍ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߖ߭ߎߡ ߠߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߞ.ߜ.߇߈߂ / ߂߀߁߇ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߊ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߣߌ߲߬ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬، ߊ߬ ߘߐߢߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߞߐߝߍ߬߸ ߟߊ߬ߘߍ ߢߣߊߓߊ߮ ߡߐ߰ ߄߉ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߂߁ ߞߣߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫.

ߏ߬ ߛߙߍߘߍ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:

ߝ

ߕߐ߮ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߡߎ

ߟߐ߬ߘߎ߮

ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ

ߜ.ߝߙߍߕߍ

߁

ߞ. ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬

ߞߊ߲ߕߌ߮

ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲ / ߋߗ߭ߌߔߕ

+߂߀߁߂߈߄߁߅߀߁߉߆

߂

ߞ. ߓߎߓߞߊߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬

ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ

ߓߐߛߑߕߐ߲߫

+߁߈߁߂߃߂߇߄߀߃߉

߃

ߞ.ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬

ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛ. ߂߲

ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ / ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞ.

+߂߂߄߅߆߇߅߂߇߄߅߁

߄

ߞ. ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮

ߣߌߦߐߙߞ / ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞ.

 

߅

ߞ. ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߘߊߓߏ߫

ߞߏ߲߬ߘߏ߬ߕߌ߮

 

+߆߆߈߅߀߈߈߈߁߁߉

߆

ߞ. ߣߎߤߊ߲߫ ߛߊ߬ߣߐ߬

ߞߏ߲߬ߘߏ߬ߕߌ߰ ߛߙߍߞߍ

 

 

߇

ߞ. ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫

ߛߌ߲߬ߝߏ

 ߡߐ߲ߞߑߟߍߙ / ߣߌߖߐߙߖ߭

߉߁߇ ߂߀߇ ߃߅߄߉

߈

ߛ. ߟߊ߱ߛߌ߬ߣߍ߫ ߓߊ߲߬ߞߐ߫

 

ߌߘߊߙ ߏߓߍߙߑߛߑߕߋߍ߲ / ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯

+߄߉߁߇߃߃߀߁߂߀߄߈

 

ߞ. ߊ߬ߓߎ ߞߊ߬ߓߊ

ߘ.߂߀߀

ߛߌ߭ߣ

+߈߆߁߃߇߁߁߁߄߁߆߀߆

߈

ߞ.ߟߏ߲߬ߛߊߣߌ߲߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߬

 

ߔߐ߲ߕߌߣߑߥߊߙ / ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߬ ߓߙߊߖ߭ߊ

+߂߄߂߀߅߃߀߀߁߁߅߂

߉

ߞ.ߌߛߊ߫ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߬

 

 

+߃߄߆߃߂߄߂߀߂߉߀

߁߀

ߡߎߛߊ߫ ߞߋߕߊ߬

 

ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ

+߄߄߁߃߂߂߃߃߂߀߃߁

߁߁

ߞ. ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫

 

ߞߐߣߊߞߙߌ߫ / ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲

+߂߂߄ ߆߂߂߆߉߈߃߉߃

߁߂

ߞߙߏ߬ߡߊ߬ߞߍ ߞߘߏ߬ߛߊ߫

 

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ / ߞߘߏ߬ߛߊ߫

+߂߂߄ ߆߂߂߂߂߇߁߈߈

߁߃

ߖߌ߯ߓߊ ߛߙߋ߬ߝߎ߫

 

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ / ߞߘߏ߬ߛߊ߫

+߂߂߄ ߆߅߅߃߇߈߃߁߀

߁߄

ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߋߕߊ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫

 

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ / ߞߘߏ߬ߛߊ߫

+߂߂߄ ߆߂߈߇߀߆߅߁߁

߁߅

ߞ. ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫

 

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ / ߞߐߣߊߞߙߌ߫

+߂߂߄ ߆߂߂߂߀߅߂߈߂

߁߆

ߞ. ߊ߬ߟߌ ߞߎߦߊߕߍ߫

 

ߡߊߟߌߕߊ߬ / ߌߕߊߟߌ

+߃߅߆߇߇߁߆߅߁߁߇

߁߇

ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߊ߲߬ߖߊ߲߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫

 

ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߛߞߍ߬ /

+߂߂߄߆߂߀ ߅߀߂߀߂߉

߁߈

ߞ.ߡߏߙߌߝߏߘߋ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫

 

ߞߊ߬ߦߋ߫ / ߡߊ߬ߟߌ

+߂߂߃߇߆߃߀߀߆߃߄

߁߉

ߞ.ߦߣߎߛߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫

 

ߡߊ߲߫ / ߜߋ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ

+߂߂߅߀߆߆߂߆߆߇߁

߂߀

ߞ. ߡߏߙߌ ߞߊ߬ߓߊ

 

ߡߐ߬ߙߐߝ߭ߌ߬ߦߊ߬ / ߟߊߓߙߌߦߊ߫

+߂߃߁߇߇߀߇߃߃߉߉߇

߂߁

ߟߊ߱ߖߌ߬ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬

 

ߟߎߥߊ߲ߘߊ / ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫

 

߂߂

ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ߓߊ߫

 

ߡߏߖ߭ߊ߲ߓߌߞ

 

߂߃

ߡߘߊ߬ߟߊ߫ ߘߎߞߎ߬ߙߋ߬

 

ߜ߭ߊߓߐ߲߫

+߂߄߁߀߅߉߃߄߈߅߂

߂߄

ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߡߊ߱ߘߎ߬ ߖߙߊ߬

 

ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ / ߡߊ߬ߟߌ

 


߂߅

ߞ.ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߛߌ߬ߛߋ߬

 

ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ / ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫

+߂߄߄ ߆߂߂ ߅߃߉ ߀߆߈
ߞߎߡߊ ߕߐ߭ ߦߋ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߗߋ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߙߊ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫، ߊߟߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߓߊߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߥߙߎߞߌ߫.

ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߥߊߘߌ ߛߙߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫߸ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߥߟߊ߫ ߓߊ߬ߘߌ߬ߒߞߊ߲ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߣߴߊ߬ ߟߎ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߝߟߍ߫

ߒ.ߥ.ߛ.ߖ. ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߟߏ߫ / ߞߊ߬ߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬    

 

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/7/21 18:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/7/18 15:20:00 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲
2018/7/18 5:00:00 - ߤߊߟߌߓߌ߬ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߎ߭ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬
2018/7/16 5:50:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛߋߞߎߓߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߊ߲߬
2018/7/16 4:20:00 - ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲
2018/7/14 9:30:00 - ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߌ߰ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/14 6:44:26 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫
2018/7/14 2:40:00 - ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ߡߊߡߎ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
2018/7/13 6:10:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߰ߕߊ߲߬ ߘߍߞߙߎ ߓߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߞߍ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/6 17:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߇߲ / ߈

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬