ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

23 user(s) are online (7 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 23

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߒߞߏ ߡߊߦߑߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߊ߲ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߞߏ ߜߊ߬ߙߊ ߣߎߦߐߙߞ
Posted by diane on 2017/10/15 3:24:23 (160 reads)

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞ.ߘ. ߒߞߏ ߕߐ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߒߞߏ ߘߍߞߙߎ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫:
ߓߌ߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߕߟߋ߬ ߁߅߸ ߒߞߏ ߡߊߦߑߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߊ߲ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ ߜߙߊ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߣߌߦߐߙߞ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߖ߭ߎߡ ߠߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߞ.ߜ.߇߈߂ / ߂߀߁߇ ߣߌߦߐߙߞ ߃:߀߀. ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߁߉:߀߀ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫. ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߜߊ߬ߙߊ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߡߊߦߑߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߊ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ "ߛߓߍߛߎ߲ ߒߞߏ" ߣߴߊ߬ ߞߊ߲  ߟߊߕߘߍ߬ ߞߊ߲߫ ߅߉ ߝߍ߬߸ ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߬ߞߊ߲، ߓߟߊ-ߝߊ߬ߛߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲، ߓߡߊߣߊ߲ߠߊ߫ ߓߙߊߡߊߒߜ߭ߟߏߟߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߒ߬ߜ߭ߟߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲، ߥߕߙߊ߫ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ߬ߓߊ߲ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߸ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߞߊ߲، ߌߟߋ ߣߌ߫ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫߸ ߞߵߊ߲ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߙߋ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲.

ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߌ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߐߖߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߣߊ߫ ߝߐ߫ ߌ ߞߐ߫، ߓߊߏ߬ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߤߊߞߟߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߟߏ߲-ߏ-ߟߏ߲߫.

ߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߕߐ߬ߣߐ ߥߊ߬ߙߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߍ߬ߘߋ߲ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߞߐߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬߸ ߡߊ߬ߞߏ ߦߴߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߊߘߍ߬ߢߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߢߵߊ߲ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߊߟߞߏߓߊ ߣߌ߲߬ ߛߎߘߊ߲ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߛߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߕߎߣߎ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊߟߏ߫ ߊ߬ ߥߙߎߞߌ ߟߊ߫.
ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒߞߏ ߎߍߛ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ/ ߓߎߓߞߊߙߌ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/3/17 15:00:00 - ߞߊ߲ߓߋ߲߫ ߖߌߡߣߐߡߊ ߘߏ߫ ߣߡߊ߫ ߘߊ߫ ߔߏߔߏߕߌ߮ ߘߐ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߓߌ߬ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߟߊ߫
2018/3/14 9:40:00 - ߒߞߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߂ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߕߌߣߊ߲ߕߊߟ ߛߐߝߑߕ ߦߋ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߓߌߟߏ߲߫ ߡߊ߬
2018/3/11 19:00:00 - ߛߌߣ ߥߛߊ߬ߘߋ ߠߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߌ߫ ߛߌ߫ ߖ߭ߌ߲ߔߌ߲ ߛߌ߭ ߕߐ߭ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߞߊ߲߬
2018/3/6 8:40:00 - ߞߏ߯ߙߋ߫ ߂ ߕߍ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߢߐ߲߯ߠߊ߫
2018/3/5 16:00:00 - ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߊ߰
2018/3/5 9:00:00 - ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߟߊ߫ ߝߘߎߛߘߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲߫ ߡߊ߬
2018/3/4 6:20:00 - ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ: ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߟߊ߫ ߝߘߎߛߘߌ ߟߋ߫ ߓߌ߬ ߘߌ߫
2018/2/27 14:40:00 - ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߘߏ߫ ߓߘߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߮ ߝߊ߰ ߞߎ߲ߘߙߊ߫ ﴿ ߖߌ߬ߣߍ߫ ﴾
2018/2/22 15:20:00 - ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫
2018/2/22 14:50:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߘߊ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߞߎ߬ߘߊ߬ ߁ ߣߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߟߐ ߛߋߞߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬