ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

39 user(s) are online (4 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 39

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߥߙߎ߬ߥߙߎ ߦߋ߫ ߞߕߊߟߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊߞߏ ߘߐ߫ ߝߟߐ߫ ߘߋ߬
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/11/2 6:00:00 (225 reads)

ߥߙߎ߬ߥߙߎ ߦߋ߫ ߞߕߊߟߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊߞߏ ߘߐ߫ ߝߟߐ߫ ߘߋ߬߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߎ߲߬ߢߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߞߕߊߟߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߞߊ߬ ߞߕߊߟߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߊ߫ ߘߍߒߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߡߎ߰ߡߍ߫߸ ߝߏ߫ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߞߵߊߛߌߔߊ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߓߏߟߏ߲ ߁߅߅ ߟߥߊߟߋ߫߸ ߟߐ߬ߦߙߐ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߓߏߟߏ߲߫ ߁߅߅ ߢߌ߲߬ ߠߴߊߛߌߔߊ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߣߐ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊߏ߬، ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߓߏߟߏ߲ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߕߊߟߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߊ߫ ߖߘߍ߬ߕߌ߰ߦߊ ߓߏ߬ߛߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫. ߞߕߊߟߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߢߌ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߖߘߍ߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߟߊ߫ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬، ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߦߙߌ߬ߞߊ߬ߖߊ߲ ߓߐ߫߸ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊߛߌߔߊ߲߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߝߛߍߞߘߎ߫. ߝߏ߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߮ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬ ߛߊ߫، ߣߌ߫ ߞߕߊߟߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߘߟߌ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫، ߏ߬ ߞߊ߲ߘߟߌ ߞߐߝߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߕߊߕߊߟߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߌ߲߬ߙߌ߲߬ߘߌ %߉߀ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߘߌ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߞߐߝߟߌ ߓߊ߲ ߘߌ߫ ߟߴߌߞߘߐ߫، ߊߛߌߔߊ߲ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߬ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߛߊߙߌ߲߫ ߞߕߊߟߊ߲߫ ߘߎ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߥߟߊߛߊ߫ ߞߊ߬ ߞߕߊߟߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߓߏ߬ߛߌ߫ ߞߊߕߟߊ߲߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߑ ߏ߬ ߞߐ߫، ߊߛߌߔߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߌ߫، ߞߏ߫ ߥߊߟߌߘߊ ߝߋ߲߫-ߋ߯-ߝߋ߲߫ ߦߋ߫ ߞߕߊߟߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߣߐ߫߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߭ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߍߓߏ߲ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߞߕߊߟߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߣߐ߫. ߏ߬ ߓߍ߯ ߓߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߊߛߌߔߊ߲߫ ߞߕߌߖߌ߲ ߞߊ߬ ߞߕߊߟߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߊߕߌ߮ ߛߊߙߑߟ ߔߌߘߋߡߐߛ ߖߊ߲߬ߞߌ߲߫߸ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߡߙߎߕߌ ߟߊߘߏ߲߬ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߣߐ߫، ߞߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߠߋ߬ ߥߛߎߟߊߘߏ߲ ߘߌ߫߸ ߞߕߊߟߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߛߊߙߑߟ ߔߌߘߋߡߐߛ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߙߎߞߑߛߍߟ߸ ߕߊ߯ߡߊ ߢߌ߲߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߎߓߋ߫ ߂߲ ߡߊߙߑߛߍߦߌ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߙߎߞߑߛߍߟ. ߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߝߐ߰ߓߍ߬ߜߙߊ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߓߙߎߞߑߛߍߟ߸ ߞߴߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߓߙߎߞߑߛߍߟ ߟߋ߬ ߓߊߏ߬، ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ ߂߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߓߙߎߞߑߛߍߟ، ߞߴߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߕߊߟߊ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߝߙߋߞߋ ߦߌ߬ߘߊ ߘߌ߫ ߋߙߐߔߎ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߬ߢߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߓߍ߯ߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫.         ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: th.jpg  sans-titre.png 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/7/21 18:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/7/18 15:20:00 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲
2018/7/18 5:00:00 - ߤߊߟߌߓߌ߬ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߎ߭ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬
2018/7/16 5:50:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛߋߞߎߓߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߊ߲߬
2018/7/16 4:20:00 - ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲
2018/7/14 9:30:00 - ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߌ߰ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/14 6:44:26 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫
2018/7/14 2:40:00 - ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ߡߊߡߎ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
2018/7/13 6:10:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߰ߕߊ߲߬ ߘߍߞߙߎ ߓߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߞߍ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/6 17:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߇߲ / ߈

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬