ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

39 user(s) are online (12 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 39

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߏߝߌߛ ߡߏߓߌߟ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߊ߲ ߝߍ߬ ߦߌߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫.
Posted by ߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߲ ߞߐ߲ߘߍ߫ on 2017/11/6 10:10:00 (338 reads)

ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߋ߲߬ ߠߊ߬ߕߊߙߌ߲ ߓߊ ߟߋ߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߊߡߊ߲ ߞߣߐ߫ ،ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߞߎߣߎ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߟߞߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߛߘߌ ߝߊ߲߬ߞߊ ߥߊ߬ߙߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߥߣߍ߬ߡߊ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋߟߌ ߞߘߐߕߊ߭ ߣߴߊ߬ ߞߟߊߒߞߋߦߊ ߘߌ߫

ߏ߬ ߡߊ߬ ߸ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߣߴߊ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߓߍߟߌ ߣߌ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߕߍ߫ . ߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߊ߲ߘߙߏߌߘߌߡߊ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߌ߫. ߖߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߏߝߌߛ ߡߏߓߌߟ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊߡߑߛߎ߲ߜ߭ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߗߍ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫  ߊ߬ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߕߍߞߑߣߏ ،ߌߕߍߟ ،ߍ߲ߝߣߌߞߑߛ... ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߸ ߒ߬ߓߵߌ ߦߋ߫  ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߣߍߝ ߊߔߟ ߣߌ߫ ߐߔߑߘߊ߲ߥ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߗߴߏ߬ ߞߐ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ،ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߥߐߘ ߣߌ߫ ߍߞߞߑߛߍߟ ߣߌ߫ ߔߥߊߔߐߢߍ߲ߕ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߍߢߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊ߫ ߸ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߓߍߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߐߘ ߟߊ߫ ߸ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߏߢߊߓߐ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߍߞߞߑߛߍߟ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߘߞߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߔߥߊߔߐߢߍ߲ߕ ߟߊ߫.

ߏ߬ ߘߐ߫ ߸  ߊ߬ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߍߦߙߐ ߢߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߕߋ߲߬ ߛߊ߫ .

  (9apps.com)

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/2/22 15:20:00 - ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫
2018/2/22 14:50:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߘߊ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߞߎ߬ߘߊ߬ ߁ ߣߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߟߐ ߛߋߞߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊ߫
2018/2/21 3:50:00 - ߞߟߍ߬ߡߐ߰ ߁ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫
2018/2/20 11:50:00 - ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫.ߐߙߜ ߞߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߡߐ߰ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫
2018/2/19 14:50:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߘߊ " ߛߑߟߍߜ߭ " ߓߘߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎ߲߯
2018/2/17 20:20:00 - ߞߊ߬ߦߋ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲(ߝ.ߢ.ߕ) ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ߫ ߂߲ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/2/16 15:20:00 - ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߓߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߎߘߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߮ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬
2018/2/9 3:10:00 - ߒߞߏ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߦߋ߫ ߢߊ߭ ߞߊ߲߬ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߢߍߥߟߊ ߞߣߐ߫
2018/2/8 7:00:00 - ߣߎߥ ߝ߭ߌߛߌߦߐ߲ ߗߊߙߑߕߊ߬ ߤߊߦ ߛߑߞߎߟ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߜߊ߬ߙߊ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
2018/2/7 8:00:00 - ߘߋߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߅ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߘߎ߰ߕߌ߰ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫ ߞߎߣߎ߲߬

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

Poster Thread
ߡߐ߱ ߘߏ߫
Posted: 2017/11/6 23:17  Updated: 2017/11/6 23:17
 Re: ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߏߝߌߛ ߡߏߓߌߟ ߛߊߓߎ߫ ߟ�...
ߣߌ߲߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߕߊ߬ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߣߐߓߐ߫ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ ߝߎ߯ ߣߌ߫ ߞߎߟߎ߲ߖߋߟߌ ߡߊ߫ ߞߍ߫ .
ߌ ߣߌ߫ ߗߋ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߝߊ߲ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߌ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߣߍ߬ߟߌ ߟߊ߫.
ߞ. ߊߘߡߊ߫ ߖߊ߬ߓߊ߯ߕߍ߫
Reply

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬