ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

38 user(s) are online (9 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 38

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߒߞߏ : ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏ߫ ߘߍ ߣߴߊߙߊߓߎ߫ ߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߘߌߢߐ߲߯ߡߊ
Posted by ߛߌ߬ߛߋ߂ on 2017/11/30 5:00:00 (221 reads)

ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏ߫ ߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ (ߛߍ߲ߓߊ߫) ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߞߊ߬ ߓߟߏߓߌߟߊߒߛߓߍߘߐ ߞߍ߫  ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߄/߇߈߂ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߝߏ߮ ߞߣߐߟߊ ߣߌ߫ ߞߏߞߏ ߞߣߐߟߊ ߓߍ߯ ߝߊ߫ ߕߍ߲߫߸ (ߛߍ߲ߓߊ߫) ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߞߊ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬، ....  ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫߸ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߐ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߛߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߕߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ߜߟߌߦߊ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߊߟߊߒߞߋ ߣߌ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ߒߞߋ ߦߋ߫߸ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߞߋߓߊ߮ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߮ ߘߌ߫߸ߓߎ߬ߢߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫߸ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߓߍ߯ ߕߌ߱ ߘߌ߫. ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߭ ߘߐ߫ ߞߣߍ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߓߌ߬ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߲ߘߊ ߘߐ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߬،ߏ߬ ߞߐ߫߸ߞߵߊ߲ ߞߛߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߛߏߡߦߊ ߡߊ߬߸ߊߟߊ߫ ߞߛߌ ߣߌ߫ ߖߐ ߖߘߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߛߟߊߕߌ߮ ߦߋ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ ߢߎߡߊ ߟߎ߬ ߛߟߊߕߌ߮ ߦߋ߫߸ߊ߬ ߞߊ߲ߘߦߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ ߜߍ߲ߓߊ߮ ߦߋ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߟߐߡߐ߮ ߣߌ߫ ߞߐߟߊߡߐ߮ ߓߍ߯ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߦߋ߫߸ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߝߕߌ߬ߣߊ߲ ߦߋߟߋ߲ ߡߊ߬ ߸ߊߟߡߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߝߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫-ߋ-ߝߋ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߟߏ ߛߌ߰ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߞߐߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߊ ߝߍ߬ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߦߟߌߡߍ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߦߋ߫߸ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߦߋߟߋ߲ߘߐߦߊ ߘߐ߫ ߁߉߄߉.
ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫،.. ߛ/ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߓߊ߮߸  ߛ/ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲، ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ، ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߏߟߊߛߘߌߘߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߸ߛ/ߜߙߊ߬ߦߊ߬ߟߊ ߌߛߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬߸ߞߟߌߣߍ߲߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߎ߬߸ߢߣߊߓߊ߮ ߣߌ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬߸ ߛ / ߓ / ߣߌ߫ ߓߟߊ߬ߡߊ߬ߖߏ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬߸ߖ߭ߎߡ ߞߊ߲߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬߸ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߝߏ߬ ߟߊ߫،ߖߐ ߝߏ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߙߊ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫߸ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߓߍ߲߭ ߣߌ߫ ߥߙߎߞߌ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߘߏ߲߭ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߖߛߎ߬ߛߎߡߊ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߞߊߣߌ߲ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫،ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߓߌ߬ ߦߋ߫ ߟߏ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߴߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫،ߡߍ߲ ߘߌߣߊ߬ ߛߓߍ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߛߊߣߌ߲ ߞߟߏߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ߔߕߐ߬ߔߕߐ߬ ߣߌ߫ ߓߙߏ߬ߓߙߏ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߐ߬ߟߐ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫،ߓߐ߲ߛߐ߲ ߣߊ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ߬،ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߲߬ ߛߊ߬ߙߊ ߘߐ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߸ߞߵߊ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߓߏ߲߬ߓߊ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ،ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߲ ߘߐߛߎ߫ ߢߐ߲߯ߡߌߣߊ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߠߊߘߍ ߟߊ߫،ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߐ߬ߛߎ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫߸ߞߏ߫ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߘߊ߫ ߘߋ߬ ،ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߝߣߊ߫߸ߞߏ߫ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߠߋ߬ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߝߘߊߟߌ ߘߌ߫،ߏ߬ ߘߐ߫߸ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߲ ߠߊߘߍ߬ ߞߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߡߊߞߊߘߊ߲ ߘߐ߫،ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߐ߯ߡߊ߲߫،ߒ߬ߞߊ߬߸ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߋ߬،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߞߣߐ߬ ߞߙߎ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߓߌ ߝߐ߫ ߟߊ߫،ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߝߌ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ (ߛߍ߲ߓߊ߫) ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߬ߡߊ߬ ߘߍ ߟߎ߬  ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߖߐ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߖߐ ߥߟߊ߫ ߓߍ߲߭ ߠߊߥߙߌߞߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫،ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߊ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߤߙߊ߫ ߕߴߊߟߎ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫߸ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߘߡߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ߤߊߡߊ߲߬ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍߘߐߓߍ߲߫ ߠߊ߫،ߡߍ߲ ߓߴߏ߬ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߊ߬߸ߛߋߚߋ߫ ߊ߲ ߘߌߣߊ߬ ߏ߬ ߛߐ߫ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߊ߫ (ߡ ߟ ߁߁߄)ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊ߬ߓߎ߬ ߘߊߙߌߘߊߦߌ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߛߎ߲ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߋ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߘߌ߫،ߓߊߏ߬߸ߡߐ߱ ߕߍ ߕߌߢߍ ߟߋ߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߌߘߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߝߋߎ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߌ߫ ߜߟߋߞߎ߫ ߦߏ߫ ߟߌߟߊ߲ ߦߋ߫ ߛߌ ߟߌߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߲ ߧߋ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߲߭ ߠߋ߬ ߞߙߍ ߓߛߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߓߟߏߞߏ߬ߦߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߍ߫ ߓߍ߬ߙߍ ߕߊ߬ ߟߊ߫، ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߟߐ߲ ߞߐ ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߸ ߡߎ߲߬ ߠߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬، ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫، ߞߋߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫، ߞߐߘߐ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫، ߞߝߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫، ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߞߍߦߙߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫، ߛߊߟߌ߫ ߕߎߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫.
ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߢߌߣߌ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߘߏ߲߬ ߢߐ߲߮ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌ ߞߎ߲߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߌ߫. ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߎ߲߭ ߃ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐߞߣߍ ߘߌ߫ ߊ߲ ߝߊ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߗߍߥߊߟߌ ߞߵߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬، ߓߊ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߗߡߍ߬ ߣߌ߫ ߞߐ ߘߐ߫ ߸ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߝߊ߫ ߃߈ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߌ߯ߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߜߋ߬ߙߋ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߓߌ߬ ߊ߲ ߕߍ߫  ߓߊ߲߫ ߏ߬ ߡߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߲߬ߓߏ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ ߌߛߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߡߏߙߌ߬ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫...
ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫، ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߡߎߙߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߐߖߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߭ ߦߋ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߸  ߊߟߎ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߢߌߣߌ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߊߟߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߍ߬ߓߍ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߢߊߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫. ߓߊߏ߬ ߸ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߜߘߍ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߓߌ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߓߌ߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊߘߐߞߊߥߊ߲ߘߌ ߦߋ߫ ߞߏߓߊ߫ ߘߌ߫ ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍ ߕߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬.
ߣߌ߲߬ ߞߘߎ߬ߜߟߍ߬ߦߊ ߞߏߛߏ߲߬ ߸ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߝߌ߬ߟߊ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߞߏ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߕߊ߲߬ :
|) ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ ߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߖߐ ߞߏߛߐ߲߬ (ߞ.ߡ.ߕ.ߛ.ߘ.ߘ.ߖ = CAIRAKP) ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏ߫ ߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ "ߛߍ߲ߓߊ߫" ߕߍ߫،
||) ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߍ߲ߞߊ߲ߡߊ ߟߎ߬: ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ ߣߌ߲߬ ߓߎ߲ߓߎ߲ߕߐ߫ ߖߐ ߣߌ߫ ߖߛߎ߬ߛߎߡߊ ߓߊ߲ߓߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫،
|||)ߖߘߍ߬ߘߏ߲ ߠߎ߬: ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߥߊߟߌ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߖߐ ߞߏߛߐ߲߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏ߫ ߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߕߊ߲߬:
- ߞߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߡߊ߬،
- ߞߊ߬ ߖߐ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߢߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߝߐߒߞߐߢߐ߲߯ߦߊ ߟߎ߬ ߓߊ߲ ߘߐ߫،
ߞߊ߬ ߖߏ߯ߘߏ߲ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߌ߰ ߛߋ߲߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߓߊ߬ߕߏ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߖߏ߮ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬،
- ߞߊ߬ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߘߍ߯ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ߬ ߕߏ߲ߜߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߯ߝߊߘߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߖߌ߲ߓߊ߲ ߞߘߐ߫،
- ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߘߐߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ ߘߐ߫،
- ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ (ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߝߌ߬ߟߊ) ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲ ߘߐ߫،
- ߞߊ߬ ߓߍ߲߭ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߢߊߦߋ ߟߊߘߏ߲߬ ߊߙߊߓߎߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫،
- ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߲ ߕߍߘߏ߲߬ ߓߘߍߞߍ߭ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߛߓߍ߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߓߟߐߟߐ ߛߌߟߊ ߝߍ߬.
 ߕߙߊߟߌ
ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߘߦߊ ߛߍ߲ߓߍ߲ߕߋߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߦߴߊ߬ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫:
° ߞߊ߬ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߘߐߢߌߡߌ߲߫ ߛߐ߲߬ ߛߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߞߊߣߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫،
° ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߢߐ߲߰ߦߋ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬،
° ߞ.ߡ.ߕ.ߛ.ߘ.ߘ.ߖ ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊߓߋ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߓߟߏ߫،
° ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߂ ߟߎ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߙߐߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߌߟߊߛߊ߬،
° ߞߊ߬ ߛߌߦߟߊߝߛߊ ߣߌ߫ ߛߎ߯ߟߊߝߛߊ ߣߌ߫ ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߟߍ߬ ߜߘߋߜߘߋ߫
*ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߒߞߏ ߟߊ߫
ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏ߫ ߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ(ߛߍ߲ߓߊ߫) ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߞߊ߬ ߓߟߏߓߌߟߊߒߛߓߍߘߐ ߞߍ߫  ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߄/߇߈߂ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߝߏ߮ ߞߣߐߟߊ ߣߌ߫ ߞߏߞߏ ߞߣߐߟߊ ߓߍ߯ ߝߊ߫ ߕߍ߲߫߸ (ߛߍ߲ߓߊ߫) ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߞߊ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߊߟߴߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߦߊ߲߬
ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬
ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫߸ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߐ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߛߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߕߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ߜߟߌߦߊ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߊߟߊߒߞߋ ߣߌ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ߒߞߋ ߦߋ߫߸ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߞߋߓߊ߮ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߮ ߘߌ߫߸ߓߎ߬ߢߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫߸ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߓߍ߯ ߕߌ߱ ߘߌ߫. ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߭ ߘߐ߫ ߞߣߍ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߓߌ߬ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߲ߘߊ ߘߐ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߬،ߏ߬ ߞߐ߫߸ߞߵߊ߲ ߞߛߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߛߏߡߦߊ ߡߊ߬߸ߊߟߊ߫ ߞߛߌ ߣߌ߫ ߖߐ ߖߘߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߛߟߊߕߌ߮ ߦߋ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ ߢߎߡߊ ߟߎ߬ ߛߟߊߕߌ߮ ߦߋ߫߸ߊ߬ ߞߊ߲ߘߦߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ ߜߍ߲ߓߊ߮ ߦߋ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߟߐߡߐ߮ ߣߌ߫ ߞߐߟߊߡߐ߮ ߓߍ߯ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߦߋ߫߸ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߝߕߌ߬ߣߊ߲ ߦߋߟߋ߲ ߡߊ߬ ߸ߊߟߡߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߝߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫-ߋ-ߝߋ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߟߏ ߛߌ߰ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߞߐߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߊ ߝߍ߬ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߦߟߌߡߍ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߦߋ߫߸ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߦߋߟߋ߲ߘߐߦߊ ߘߐ߫ ߁߉߄߉.
ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ
ߛ/ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߓߊ߮߸ߛ/ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲،ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ،ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߏߟߊߛߘߌߘߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߸ߛ/ߜߙߊ߬ߦߊ߬ߟߊ ߌߛߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬߸ߞߟߌߣߍ߲߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߎ߬߸ߢߣߊߓߊ߮ ߣߌ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬߸ߛ/ߓ/ߣߌ߫ ߓߟߊ߬ߡߊ߬ߖߏ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬߸ߖ߭ߎߡ ߞߊ߲߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬߸ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߝߏ߬ ߟߊ߫،ߖߐ ߝߏ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߙߊ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫߸ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߓߍ߲߭ ߣߌ߫ ߥߙߎߞߌ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߘߏ߲߭ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߖߛߎ߬ߛߎߡߊ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߞߊߣߌ߲ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫،ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߓߌ߬ ߦߋ߫ ߟߏ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߴߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫،ߡߍ߲ ߘߌߣߊ߬ ߛߓߍ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߛߊߣߌ߲ ߞߟߏߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ߔߕߐ߬ߔߕߐ߬ ߣߌ߫ ߓߙߏ߬ߓߙߏ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߐ߬ߟߐ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫،ߓߐ߲ߛߐ߲ ߣߊ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ߬،ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߲߬ ߛߊ߬ߙߊ ߘߐ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߸ߞߵߊ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߓߏ߲߬ߓߊ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ،ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߲ ߘߐߛߎ߫ ߢߐ߲߯ߡߌߣߊ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߠߊߘߍ ߟߊ߫،ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߐ߬ߛߎ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫߸ߞߏ߫ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߘߊ߫ ߘߋ߬ ،ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߝߣߊ߫߸ߞߏ߫ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߠߋ߬ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߝߘߊߟߌ ߘߌ߫،ߏ߬ ߘߐ߫߸ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߲ ߠߊߘߍ߬ ߞߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߡߊߞߊߘߊ߲ ߘߐ߫،ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߐ߯ߡߊ߲߫،ߒ߬ߞߊ߬߸ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߋ߬،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߞߣߐ߬ ߞߙߎ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߓߌ ߝߐ߫ ߟߊ߫،ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߝߌ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ (ߛߍ߲ߓߊ߫) ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߬ߡߊ߬ ߘߍ ߟߎ߬  ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߖߐ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߖߐ ߥߟߊ߫ ߓߍ߲߭ ߠߊߥߙߌߞߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫،ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߊ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߤߙߊ߫ ߕߴߊߟߎ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫߸ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߘߡߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ߤߊߡߊ߲߬ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍߘߐߓߍ߲߫ ߠߊ߫،ߡߍ߲ ߓߴߏ߬ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߊ߬߸ߛߋߚߋ߫ ߊ߲ ߘߌߣߊ߬ ߏ߬ ߛߐ߫ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߊ߫ (ߡ ߟ ߁߁߄)ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊ߬ߓߎ߬ ߘߊߙߌߘߊߦߌ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߛߎ߲ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߋ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߘߌ߫،ߓߊߏ߬߸ߡߐ߱ ߕߍ ߕߌߢߍ ߟߋ߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߌߘߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߝߋߎ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߌ߫ ߜߟߋߞߎ߫ ߦߏ߫ ߟߌߟߊ߲ ߦߋ߫ ߛߌ ߟߌߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߲ ߧߋ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߲߭ ߠߋ߬ ߞߙߍ ߓߛߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߓߟߏߞߏ߬ߦߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߍ߫ ߓߍ߬ߙߍ ߕߊ߬ ߟߊ߫، ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߟߐ߲ ߞߐ ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߸ ߡߎ߲߬ ߠߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬، ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫، ߞߋߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫، ߞߐߘߐ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫، ߞߝߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫، ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߞߍߦߙߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫، ߛߊߟߌ߫ ߕߎߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫.
ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߢߌߣߌ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߘߏ߲߬ ߢߐ߲߮ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌ ߞߎ߲߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߌ߫. ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߎ߲߭ ߃ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐߞߣߍ ߘߌ߫ ߊ߲ ߝߊ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߗߍߥߊߟߌ ߞߵߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬، ߓߊ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߗߡߍ߬ ߣߌ߫ ߞߐ ߘߐ߫ ߸ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߝߊ߫ ߃߈ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߌ߯ߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߜߋ߬ߙߋ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߓߌ߬ ߊ߲ ߕߍ߫  ߓߊ߲߫ ߏ߬ ߡߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߲߬ߓߏ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ ߌߛߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߡߏߙߌ߬ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫...
ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫، ߒߞߏ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߡߎߙߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߐߖߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߭ ߦߋ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߸  ߊߟߎ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߢߊߢߌߣߌ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߊߟߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߍ߬ߓߍ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߢߊߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫. ߓߊߏ߬ ߸ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߜߘߍ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߓߌ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߓߌ߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊߘߐߞߊߥߊ߲ߘߌ ߦߋ߫ ߞߏߓߊ߫ ߘߌ߫ ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍ ߕߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬.
ߣߌ߲߬ ߞߘߎ߬ߜߟߍ߬ߦߊ ߞߏߛߏ߲߬ ߸ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߝߌ߬ߟߊ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߞߏ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߕߊ߲߬ :
|) ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ ߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߖߐ ߞߏߛߐ߲߬ (ߞ.ߡ.ߕ.ߛ.ߘ.ߘ.ߖ = CAIRAKP) ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏ߫ ߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ "ߛߍ߲ߓߊ߫" ߕߍ߫،
||) ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߍ߲ߞߊ߲ߡߊ ߟߎ߬: ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ ߣߌ߲߬ ߓߎ߲ߓߎ߲ߕߐ߫ ߖߐ ߣߌ߫ ߖߛߎ߬ߛߎߡߊ ߓߊ߲ߓߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫،
|||)ߖߘߍ߬ߘߏ߲ ߠߎ߬: ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߥߊߟߌ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߖߐ ߞߏߛߐ߲߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏ߫ ߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߕߊ߲߬:
- ߞߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߡߊ߬،
- ߞߊ߬ ߖߐ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߢߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߝߐߒߞߐߢߐ߲߯ߦߊ ߟߎ߬ ߓߊ߲ ߘߐ߫،
ߞߊ߬ ߖߏ߯ߘߏ߲ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߌ߰ ߛߋ߲߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߓߊ߬ߕߏ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߖߏ߮ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬،
- ߞߊ߬ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߘߍ߯ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ߬ ߕߏ߲ߜߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߯ߝߊߘߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߖߌ߲ߓߊ߲ ߞߘߐ߫،
- ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߘߐߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ ߘߐ߫،
- ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ (ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߝߌ߬ߟߊ) ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲ ߘߐ߫،
- ߞߊ߬ ߓߍ߲߭ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߢߊߦߋ ߟߊߘߏ߲߬ ߊߙߊߓߎߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫،
- ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߲ ߕߍߘߏ߲߬ ߓߘߍߞߍ߭ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߛߓߍ߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߓߟߐߟߐ ߛߌߟߊ ߝߍ߬.
 ߕߙߊߟߌ
ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߘߦߊ ߛߍ߲ߓߍ߲ߕߋߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߦߴߊ߬ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫:
° ߞߊ߬ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߘߐߢߌߡߌ߲߫ ߛߐ߲߬ ߛߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߞߊߣߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫،
° ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߢߐ߲߰ߦߋ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬،
° ߞ.ߡ.ߕ.ߛ.ߘ.ߘ.ߖ ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊߓߋ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߓߟߏ߫،
° ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߂ ߟߎ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߙߐߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߌߟߊߛߊ߬،
° ߞߊ߬ ߛߌߦߟߊߝߛߊ ߣߌ߫ ߛߎ߯ߟߊߝߛߊ ߣߌ߫ ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߟߍ߬ ߜߘߋߜߘߋ߫
*ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߒߞߏ ߟߊ߫
ߓߊߛߓߊ߬ߓߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߟߊ߬ߘߍ߬ߟߌ ߟߋ߬߸ߟߊ߬ߡߌߣ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߏߙߌ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫  ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߟߋ߬  ߣߏߙߊߛߏߓߞߊ

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: kankan.png 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/7/21 18:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/7/18 15:20:00 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲
2018/7/18 5:00:00 - ߤߊߟߌߓߌ߬ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߎ߭ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬
2018/7/16 5:50:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛߋߞߎߓߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߊ߲߬
2018/7/16 4:20:00 - ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲
2018/7/14 9:30:00 - ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߌ߰ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/14 6:44:26 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫
2018/7/14 2:40:00 - ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ߡߊߡߎ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
2018/7/13 6:10:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߰ߕߊ߲߬ ߘߍߞߙߎ ߓߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߞߍ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/6 17:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߇߲ / ߈

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬