ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

22 user(s) are online (5 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 22

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߖ߭ߐߙߑߖ߭ ߥߋߦߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2017/12/29 0:30:00 (221 reads)

ߖ߭ߐߙߑߖ߭ ߥߋߦߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲߫ %߆߁.߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߖߊ߰ߟߋ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߬ߣߊ ߦߋ߫ ߖ߭ߏߖ߭ߍߝ ߓߎߥߞߊߦߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ %߃߈.߅ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߖ߭ߏߖߍߝ ߓߎߥߞߊߦߌ߫ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ߫ ߞߘߐ߫ ߘߌ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ ߋߟߍߣ ߖߐ߲ߛߐ߲ ߠߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ߬ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߖ߭ߐߙߑߖ߭ ߥߋߦߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߅߁ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߬ߟߊ߬ߕߊ߲߬ߠߊ߬ ߥߣߊ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߕߏ߬ߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ ߖߊ߯ߓߡߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏ߬ߟߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߆/߁߉߉߅ ߌߕߊߟߌ߫. ߊ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬، ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߜߎ߲ߕߎߙߎ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߖ߭ߐߙߑߖ߭ ߥߋߦߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߢߣߊߓߐߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߊߦߌ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߰ ߞߘߐ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߏ߬ߟߊ߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߦߏ߫ ߊߓߘߎߟ ߓߊ߲߬ߜ߭ߎߙߊ߫. ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߍߢߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫: ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍߟߌ ߓߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߛߌߟߊ߫ ߞߍ߲ߘߍ߫ ߞߊ߲߬. 

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/1/21 15:20:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߎߘߊ ߟߊߛߌ߱ ߘߐ߫
2018/1/14 14:40:00 - ߞߙߎ "ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬" ߣߌ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕߑߞߏ، ߘߟߊ߫ ߁߀߀߀ ߓߐ
2018/1/13 15:00:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߘߍߒߖߘߍߟߦߊ ߢߊ߰ߢߢߊ߮ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬
2018/1/13 7:50:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/1/12 14:40:00 - ߡ.ߟ.ߛ. ﴿ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ﴾ ߓߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߘߏߣߊߟߑߘ ߕߑߙߐ߲ߔ ߖߟߊ߬ߞߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߌ߲ ߘߐ߫ ߓߌ߬
2018/1/11 6:40:00 - ߘߋ߲߫ ߞߎߘߊߞߏ
2018/1/8 4:50:00 - ߝߊ߲߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߓߐ߲ߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߛߌߣ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲߫ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬
2018/1/6 6:10:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߣߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߎ߲ߘߍ ߞߍ߫ ߞߎߣߎ߲߬
2018/1/4 14:20:00 - ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߡߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߰ ߛߌߦߊߊ߲߫ ߞߍ߫ ߂߀߁߇ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫
2018/1/2 7:50:00 - ߊߟߑߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߊ߬ߣߌ߲ ߠߊߘߊ߬ߤߊ߲߫ ߊߟߑߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߊ߲߬ߞߎ߲ ߞߊ߲߬

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬