ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

39 user(s) are online (9 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 39

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߘߍߒߖߘߍߟߦߊ ߢߊ߰ߢߢߊ߮ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/1/13 15:00:00 (326 reads)

ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߘߍߒߖߘߍߟߦߊ ߢߊ߰ߢߢߊ߮ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߘߓߐߣߍ߲߫ ߊ߬ ߞߐߝߍ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߓߌ߬ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߁߃ ߟߊ߫߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫، ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߯ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߥߙߎߞߌ ߓߊ߯ߙߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߟߊߛߣߍ߫ ߦߙߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߫ ߓߊ߲߫ ߡߎߣߎ߲߬، ߏ߬ ߣߵߊ߬ ߘߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߞߐߝߍ߬. ߖߋ߲ߖߋ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߓߘߴߊ߬ ߗߎ߲ ߣߊ߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬߸ ߥߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߎߓߋ ߝߌߟߊߣߊ߲، ߣߊߟߌߡߎ߲߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߞߍ߫ ߥߙߎߞߌ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߄ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߞߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߜߍߞߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߣߴߊ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߊ߫߸ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߡߊ߫ ߖߌߓߊߟߊ߲߫ ߟߐ߬ ߜߍߞߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߯ ߟߊ߲߬ߛߊ߬ߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߋ߫ ߛߌ߰ ߣߌ߫ ߕߋ߲߬ ߕߍ߫، ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ߟߋ߬ߕߊ߫ ߖߌߓߊߟߊ߲ ߟߐ߬߸

ߏ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߦߋ߫ ߡߋߜ߭ߥߊߕߌ߫ ߂߄߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߭ ߟߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߊ߫ ߢߎߡߍ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߡߎ߰ߡߍ ߡߴߏ߬ ߓߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߎߥߊߔߕߌ߫ ߖߌߓߊߟߊ߲ ߝߣߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߲߬ߣߊ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߦߋ߫ ߡߋߜ߭ߥߊߕߌ߫ ߄߅߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ߟ ߦߊߣߵߏ߬ ߓߊ߲ ߕߍ߫ ߂߀߂߀ ߠߊ߫߸ ߞߎ߬ߞߎ߬ߕߊ߲ߓߊ ߖߌߓߊߟߊ߲ ߘߌ߫ ߘߊߌ߬ߣߊ߫ ߂߀߁߈ ߢߌ߲߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴ ߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߖߌߓߊߟߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߞߎߙߋ߫ ߓߊ ߞߋߟߋ߲ ߢߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߕߎ߲߯، ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ " ߊߡߊߙߋߦߊ߫ " ߞߏ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߢߎߡߍ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߎ߰ߡߍ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߝߋ߬ߙߋ߫ ߛߌ߰ߢߐ߰ ߖߡߊߣߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐ߬ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊߓߏߟߊ߫، ߞߴߏ߬ ߛߌߟߊ ߘߌ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊߓߏߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߘߏ߬ߛߊ߫ ߛߌߟߊ ߝߣߊ߫߸ ߊ߬߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߊߦߌߙߥߊߣߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߋߟߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߕߐ߫. ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߫، ߞߴߊ߬ ߡߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍ߫ ߜߍߞߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߡߊ߲ߘߴߊ߬ ߦߋ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߋ߫ ߡߊ߬ߞߏ߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߋ߫ ߣߊ߬ߞߎ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫، ߞߴߏ߬ ߟߋ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߌ߫.

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: alpha-condé-2.jpg  kak.jpg 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/7/21 18:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/7/18 15:20:00 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲
2018/7/18 5:00:00 - ߤߊߟߌߓߌ߬ ߖ߭ߏߣߊߛ ߛߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߛߎ߭ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߟߏ߫ ߡߎߣߎ߲߬
2018/7/16 5:50:00 - ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛߋߞߎߓߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߊ߲߬
2018/7/16 4:20:00 - ߖߊ߯ߓߊ ߖߌߟߊߝߍ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߞߊߙߌߟߏ߲
2018/7/14 9:30:00 - ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߌ߰ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/14 6:44:26 - ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߘߟߊߡߌߘߊ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫
2018/7/14 2:40:00 - ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ߡߊߡߎ߲ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫
2018/7/13 6:10:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߰ߕߊ߲߬ ߘߍߞߙߎ ߓߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߞߍ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߊ߫
2018/7/6 17:30:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߡߙߊ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߇߲ / ߈

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬