ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

31 user(s) are online (10 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 31

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߙߎ "ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬" ߣߌ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕߑߞߏ، ߘߟߊ߫ ߁߀߀߀ ߓߐ
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/1/14 14:40:00 (465 reads)

"ߞߙߎ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬" ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߥߊߘߌ ߟߊߣߊ߬ ߡߌߞߙߏߛߐߝߑߕ ߘߟߊߡߌߘߊߟߊ߲ߞߏ ߘߐ߫߸ ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߘߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫، ߓߊߏ߬ ߞߙߎ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߓߊ ߟߊߞߎߣߎ߲ ߡߙߌߦߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߢߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߞߐߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲߫߸ ߝߊ߬ߞߊ߲߬ ߞߊߙߊ߲ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߓߊ߬، ߢߐ߲߯ߘߍߡߍ߲ ߓߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߓߊ ߘߐߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߝߙߍߞߎߡߍ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߝߙߊ߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬...  ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬، ߞߙߎ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߟߊ߫، ߦߏ߫:
ߒߢߦߊߘߊ߸ ߒߛߟߊߢߘߊ߸ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߍ߬ߓߊ، ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ߸ ߤߊߕߍ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߓߊ، ߞߙߎ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߒߞߏ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫، ... ߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߞߙߎ߫ ( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ) ߡߊ߬߸ ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬.
ߞߙߎ߫ ߞߊߟߊ߲ߞߋ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߛߌߣ ߠߋ߬߸ ߣߊߟߌߡߎ߲߫ ߛߟߊߕߌ߯ / ߎߛߎߜߍ ߞߋߕߊ߬ ߘߌ߫ ( ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ )߸ ߊ߬ ߞߏߕߌ߯ ߞߌߣߊ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߞߙߊ߬ߡߐ߮ ߝߏߝߣߊ߫، ߏ߬  ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲߫  ߡߏߖ߭ߊ߲ߓߌߞ ߟߋ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬  "ߞߙߎ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬" ߟߊ߫ ߒߞߏ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕߑߞߏ ߓߟߏߟߊߘߍߞߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫߸ ߞߊ߬ ߊߡߙߌߞߌ߫ ߥߊߘߌ ߘߟߊ߫ $ ߁߀߀߀ ߠߊߘߍ߬߸ ߞߵߏ߬ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߎߛߎߜߍ߫ ߞߋߕߊ߬ ߡߊ߬ ߛߌߣ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬  ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫.
ߏ߬  ߘߏ߲߭ ߢߊ ߡߍ߲ ߌߞߘߐ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߌߞߙߏߛߐߝߑߕ ߥߛߊ߬ߓߊ߰ߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߓߊ߬ߕߍ߫ ߞߟߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊߘߌ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߓߟߏ߫. " ߞߙߎ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ " ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߎߛߎߜߍ ߞߋߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫: ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲߰ߡߊ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ﴿ ߝߊ߰ߡߊ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ﴾ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߣߌ߲߬. ߞߙߎ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߙߎ߫ ߖߏߣߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߣߍ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ( ߒ.ߛ.ߟ.ߢ.ߘ.) ߘߌ߫، ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߎߡߊߙߎ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ߟߎ ߟߊ߫ ߞߙߎ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߞߏ߲ߓߏ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫، ߘߐ߬ߖߊ ߣߌ߫ ߕߡߌߣߊ߲ߘߌߦߊ ߘߊ߲߭ ߠߴߏ߬ ߕߊ ߘߌ߫.
ߊ߲ ߧߋ߫ ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߙߎ߬ߞߕߐ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߟߊ߫ ߁ ߛߙߊߟߊ ߡߊ߬، ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߘߟߊ߫ ߁߃߀߀ ߛߙߊߟߊ ߟߊ߫. ߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߥߊߘߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߍ߲ ߛߋ߫ ߘߟߊ߫ ߄߁.߀߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߘߐ߫ ߞߊߙߏ߫ ߃ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫߸ ߊ߲ ߧߴߊ߲ ߘߐߖߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊߘߌ ߣߌ߲߬ ߕߐ߭ ߟߊߘߍ߬ ߖߏߣߊ߫، ߛߴߊ߲ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬  ߓߊ߯ߙߊ߫ ߕߣߐ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫. ߥߊߘߌ ߟߊߘߍ߬ ߢߊ ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߣߵߊ߲ ߞߵߊ߲ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߌ߫ ߞߊ߲߬ ߒߞߏߞߏ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߥߊ߯ ߆߀ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߥߟߴߊ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫، ߊ߲ ߕߍ߫ ߘߛߍ߫ ߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫.
ߞߏߝߐߣߍ߲ ߏ߬ ߕߐ߭ ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߥߊ߯ ߂߀ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߛߙߊ߬ ߡߎߣߎ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߖߊ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߛߙߊ߬، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߏ߫ ߛߙߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߖߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐߒߖߘߍߘߐ ߞߍ߫߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߯߸ ߛߓߍ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߗߋߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߓߍ ߏ߬ ߞߐߖߋߓߌ ߘߐߜߍ߫߸ ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߕߐ߭ ߘߌ߫ ߟߊߞߎ߲߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫. ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ 
ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/5/7 8:00:00 - ߝߘߌߢߐ߲߯ߘߐ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߋߡߊ߬ߟߌ، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߐߓߕߏ߲ ߠߊ߫
2018/5/2 15:30:00 - ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߎߙߎ߲ߞߎߟߌ ߟߊ߫ ߊߙߑߡߋߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫
2018/4/28 9:50:00 - ߒߞߏ ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߟߊߘߍ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/4/27 19:10:00 - ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߰ ߛߓߍߟߌ؟
2018/4/27 15:00:00 - ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߢߐ߫ ߘߎߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߂ ߡߊ߬
2018/4/25 7:20:00 - ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߊ߫ ߓߌ߬
2018/4/22 6:20:00 - ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߞߎ߬ߣߊ߬ߓߐ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫
2018/4/20 7:10:00 - ߒߞߏ ߢߎߡߍߙߋߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߓߐ ߞߍߕߐ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫
2018/4/20 5:10:00 - ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߕߎ߲߯ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߝߍ߬
2018/4/19 17:10:00 - ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߤߊߝ߭ߊ߯ߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬