ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ / ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

ߡߐ߰ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬؟

21 user(s) are online (7 user(s) are browsing ߞߍߞߎߘߊ)

Members: 0
Guests: 21

more...

ߞߍߦߙߐ ߡߊߛߐߟߊ ߟߎ߬

ߛߌ߰ߘߊ ߟߎ߬


(4 themes)

ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

ߞߓߊߞߏߓߊ߫߸ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߓߊ߬؟

.. ߡߊ߬ߜߍ߲ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߘߟߌ

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߌ ߛߋߞߏ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߝߣߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬، ߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍߟߌ ߟߊ߫، ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬

New Page 1

ߟߍߙߘߊ ߷

ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯

NKo ߒߞߏ ߊ ߋ ߌ

Fasso

ߊ ߘ ߊ ߊ

ߥߟߊ߬ߘߊ

ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߒߞߏ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߖߐ߫

ߣߊ߬ߒ߬ߖߘߍ߬ߡߊ߬ ߖߌߦߊߓߍ ߟߎ߬

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ : ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߎߘߊ ߟߊߛߌ߱ ߘߐ߫
Posted by ߛߌ߬ߛߋ on 2018/1/21 15:20:00 (181 reads)

ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߛߌߣߌ߲߫ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲ ߡߊ߬/ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߂ ߡߊ߬/ ߂߀߁߈߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯  ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߎߘߊ ߟߊߛߌ߱ ߘߐ߫߸ ߣߊߟߌߡߎ߲߫ ߖ߭ߐߙߑߖ߭ ߥߋߦߊ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ߬ ߥߣߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ߦߊ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߕߏ߬ߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߁߉߉߅ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߡߌߟߊ߲߫ ﴿ ߌߕߊߟߌ߫ ﴾ ߕߏ߬ߟߊ߬ߕߊ߲߬ ߞߍߙߍ߲ ߘߐ߫߸ ߣߌ߲߬ ߛߎ߮ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߜߙߋ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ ߞߘߐ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬، ߖ߭ߐߙߑߖ߭ ߥߋߦߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߂߅߲ ߘߌ߫. ߝߊ߲߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߘߊ ߖ߭ߏߣ ߊߝߑߙߌߞ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߙߏߝ߭ߌߦߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬، ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߑߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߕߐ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫، ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߕߐ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߌߣߌ߲ߡߌߣߌ߲ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫߸ ߛߊ߲߬-ߊ-ߛߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߘߌ߫ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߬ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߡߊ߬߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߜߙߊ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߬ߠߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߕߐ߲ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߊߘߌߛߊߓߋߓߊ߫ ﴿ ߋߗߏߔߌ߫ ﴾ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊߞߟߌߣߍ߲߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߟߊߛߌ߮ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫.  ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߘߊߡߌߣߊ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߎߘߊ ߖ߭ߐߙߑߖ߭ ߥߋߦߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߕߋߙߌߦߊ߫ ߕߏߟߊߕߊ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߀ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲  ߢߌ߲߬ ߡߊ߬.

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߓߟߏ߫

Rating: 0.00 (0 votes) - Rate this News -
Attached Files: alpha-2.jpg  weah.jpg 
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article


Other articles
2018/2/19 14:50:00 - ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߘߊ " ߛߑߟߍߜ߭ " ߓߘߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎ߲߯
2018/2/17 20:20:00 - ߞߊ߬ߦߋ߫ ߒߞߏ ߕߐ߲(ߝ.ߢ.ߕ) ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ߫ ߂߲ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ
2018/2/17 20:10:00 - ߞߊ߬ߦߋ߬
2018/2/16 15:20:00 - ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߓߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߎߘߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߎ߲߬ߢߐ߮ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬
2018/2/9 3:10:00 - ߒߞߏ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߦߋ߫ ߢߊ߭ ߞߊ߲߬ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߢߍߥߟߊ ߞߣߐ߫
2018/2/8 7:00:00 - ߣߎߥ ߝ߭ߌߛߌߦߐ߲ ߗߊߙߑߕߊ߬ ߤߊߦ ߛߑߞߎߟ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߜߊ߬ߙߊ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ
2018/2/7 8:00:00 - ߘߋߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߅ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߘߎ߰ߕߌ߰ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫ ߞߎߣߎ߲߬
2018/2/5 17:20:00 - ߕߐ߲߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ߞߏ ߞߊ߲߬
2018/2/5 12:00:00 - ߡߐ߰ ߁ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ ߘߎ߰ߕߌ߰ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߐߝߟߌ ߥߏ߬ߦߏ߲߬ߥߊߦߊ߲ ߘߐ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫
2018/2/5 11:52:48 - ߒߺߞߺߏ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ߞߍߦߙߐ߫ ߞߎߘߊ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ ߖߏߺߣߊ

 
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.

ߞߏߝߐߣߍ߲ߓߊ

ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲

ߟߐ߬ߥߟߊ߬ ߞߟߏߡߊ

ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬